Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kemija okoliša
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kemometrija (156884)
Bolanča, T.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
6.0 Kvantna kemija (46976)
Dananić, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Molekulske separacije (46978)
Dolar, D.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
8.0 Nanomaterijali i nanotehnologije (188288)
Kurajica, S.; Lučić Blagojević, S.
- 90
(45P+30L+15S)
1 INFO
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegiji-prijelaznici 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mikrobiologija (21187)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Integrirani kemijski sustavi I (63423)
Steinberg, I.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij - prijelaznici-2. semsestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mikrobiologija (21187)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Tehnologijski management i inovacije (63778)
Steinberg, I.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Upravljanje kvalitetom (63424)
Babić, S.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (63779)
- 330
(30P+300L)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegiji-prijelaznici 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Bilanca tvari i energije (98764)
Vrsalović Presečki, A.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Bilanca tvari i energije (98917)
Zelić, B.
- 75
(30P+45S)
1 INFO
4.0 Biokemija (149962)
Gazivoda Kraljević, T.; Hranjec, M.; Vuk, D.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Elektrokemija (88839)
Martinez, S.; Mandić, Z.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Fizikalna kemija (88248)
Košutić, K.
- 90
(45P+30L+15S)
1 INFO
5.0 Fizikalna kemija I (88252)
Ivanković, M.; Macan, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Fizikalna kemija I (88339)
Ivanković, M.; Macan, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
6.0 Instrumentalna analitička kemija (150084)
Ašperger, D.
- 45
(30P+15L)
1 INFO
5.0 Jedinične operacije u ekoinženjerstvu (119513)
Sander, A.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Kataliza i katalizatori (135366)
Tomašić, V.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
4.0 Mehaničko procesno inženjerstvo (118436)
Matijašić, G.
- 90
(45P+30L+15S)
1 INFO
6.0 Mehanika fluida (178112)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1, 2 INFO
4.0 Molekulska spektroskopija (118864)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Molekulska spektroskopija (149961)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Opća i anorganska kemija (88246)
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
7.0 Opća i anorganska kemija (178110)
Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
4.0 Opća kemija (88338)
Steinberg, I.; Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Opća kemija (136006)
Steinberg, I.; Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
4.0 Organska kemija (98928)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
5.0 Organska kemija (178111)
Vuk, D.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Organska kemija I (88253)
Raić-Malić, S.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Organska kemija I (98762)
Raić-Malić, S.
- 60
(45P+15L)
1 INFO
6.0 Polimeri i polimerizacijski procesi (178542)
Hrnjak-Murgić, Z.; Kratofil Krehula, L.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Prijenos tvari i energije (88249)
Prlić Kardum, J.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Prijenos tvari i energije (98763)
Prlić Kardum, J.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Prijenos tvari i energije (98918)
Prlić Kardum, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Reakcijsko inženjerstvo i kataliza (119501)
Kosar, V.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
5.0 Reaktori i bioreaktori (98766)
Kosar, V.
- 75
(45P+30S)
1 INFO
4.0 Struktura i svojstva polimernih materijala (88337)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
6.0 Struktura i svojstva polimernih materijala (148248)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Tehnička termodinamika (150370)
Filipan, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Upravljanje otpadom (126281)
Kušić, H.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Zaštita okoliša u preradbi nafte (178105)
Jukić, A.; Vidović, E.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
4.0 Bioreakcijska tehnika (63448)
Findrik Blažević, Z.; Vrsalović Presečki, A.
- 60
(30P+30L)
1, 3 INFO
5.0 Introduction to Sustainable Chemistry (240325)
Kušić, H.
- 75
(30P+15L+30S)
1 INFO
4.0 Kemija heterocikla (156897)
Hranjec, M.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
4.0 Korozija i okoliš (156940)
Otmačić Ćurković, H.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
4.0 Polimerni inženjerski materijali (63445)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+30L)
1, 3 INFO
4.0 Sustavi upravljanja okolišem (156898)
Lončarić Božić, A.; Kovačić, M.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Suvremene strategije u organskoj kemiji (156895)
Gazivoda Kraljević, T.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegij - Primijenjena kemija diplomski - 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Degradacija i modifikacija polimera (156903)
Kratofil Krehula, L.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Elektrokemija bioloških procesa i biomolekula (156900)
Mandić, Z.; Martinez, S.; Katić, J.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Membranske tehnologije obrade voda (74374)
Košutić, K.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
6.0 Polimerni nanokompoziti (156901)
Lučić Blagojević, S.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Rendgenska difrakcija u inženjerstvu materijala (156902)
Kurajica, S.; Mandić, V.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Sustainable Organic Chemistry (240326)
Gazivoda Kraljević, T.
- 75
(30P+15L+30S)
2 INFO
6.0 Uvod u matematičke metode u inženjerstvu (156899)
Begović Kovač, E.; Jerković, M.
- 60
(45P+15S)
2 INFO
6.0 Kemija u zaštiti okoliša (47075)
Cvetnić, M.; Furač, L.; Kučić Grgić, D.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Kemija voda (47079)
Cvetnić, M.; Furač, L.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Kemijski i biokemijski procesi u tlu i sedimentu (47077)
Mutavdžić Pavlović, D.; Kučić Grgić, D.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Primjena ekotoksikologije (156598)
Kučić Grgić, D.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Uvod u kemiju okoliša (47070)
Cvetnić, M.; Raić-Malić, S.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij - prijelaznici-2. semsestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija (90751)
Bolanča, T.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
6.0 Analitička kemija I (90541)
Ukić, Š.
- 75
(30P+30L+15S)
2 INFO
5.0 Analiza i modeliranje ekoprocesa (98767)
Zelić, B.
- 90
(45P+45S)
2 INFO
6.0 Analiza i modeliranje ekoprocesa (153266)
Zelić, B.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
5.0 Anorganska kemija (88251)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Anorganska kemija (90540)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
5.0 Bilanca tvari i energije (90752)
Vrsalović Presečki, A.
- 75
(30P+45L)
2 INFO
6.0 Fizikalna kemija II (90542)
Košutić, K.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
4.0 Fizikalna kemija II (90590)
Košutić, K.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
7.0 Inženjerstvo mineralnih veziva (136065)
- 75
(45P+30L)
2 INFO
7.0 Inženjerstvo površina (136042)
- 75
(30P+15L+30S)
2 INFO
7.0 Kemijsko inženjerska termodinamika (167699)
Rogošić, M.
- 75
(45P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Kemijsko reakcijsko inženjerstvo (103066)
Kosar, V.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Mehanika fluida (103036)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
2 INFO
6.0 Mehanika fluida (178112)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1, 2 INFO
6.0 Mikrobiologija (126329)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
4.0 Mjerenja i vođenje procesa (126280)
Bolf, N.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
6.0 Mjerenja i vođenje procesa (167768)
Bolf, N.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
4.0 Organska kemija II (98765)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
6.0 Organska kemija II (136016)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
5.0 Procesi prijenosa i separacija (126086)
Prlić Kardum, J.; Žižek, K.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Struktura i svojstva anorganskih materijala (90586)
Ivanković, H.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
4.0 Struktura i svojstva anorganskih materijala (136086)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
5.0 Termodinamika realnih sustava (125952)
Rogošić, M.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Toplinsko procesno inženjerstvo (118437)
Sander, A.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Izborna grupa
=> Modul A - Primijenjena kemija diplomski - 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Napredne separacijske tehnike u kemiji okoliša (63450)
Babić, S.; Bolanča, T.
- 60
(30P+30L)
3 INFO
6.0 Nedestruktivne metode kemijske analize u umjetnosti i arheologiji (63451)
Ašperger, D.
- 60
(30P+30L)
3 INFO
4.0 Bioreakcijska tehnika (63448)
Findrik Blažević, Z.; Vrsalović Presečki, A.
- 60
(30P+30L)
1, 3 INFO
4.0 Polimerni inženjerski materijali (63445)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+30L)
1, 3 INFO
4.0 Polymer science and technology - University of Zagreb (87060)
Katančić, Z.; Kratofil Krehula, L.
- 60
(30P+15L+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa (215324)
Rogošić, M.
- 90
(90L)
3 INFO
5.0 Sustainable Water Treatment (240328)
Kušić, H.; Lončarić Božić, A.
- 75
(30P+15L+30S)
3 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kemometrija (156884)
Bolanča, T.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
6.0 Kvantna kemija (46976)
Dananić, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
6.0 Molekulske separacije (46978)
Dolar, D.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
8.0 Nanomaterijali i nanotehnologije (188288)
Kurajica, S.; Lučić Blagojević, S.
- 90
(45P+30L+15S)
1 INFO
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegiji-prijelaznici 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mikrobiologija (21187)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
1, 2 INFO
4.0 Bilanca tvari i energije (98764)
Vrsalović Presečki, A.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Bilanca tvari i energije (98917)
Zelić, B.
- 75
(30P+45S)
1 INFO
4.0 Biokemija (149962)
Gazivoda Kraljević, T.; Hranjec, M.; Vuk, D.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Elektrokemija (88839)
Martinez, S.; Mandić, Z.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Fizikalna kemija (88248)
Košutić, K.
- 90
(45P+30L+15S)
1 INFO
5.0 Fizikalna kemija I (88252)
Ivanković, M.; Macan, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Fizikalna kemija I (88339)
Ivanković, M.; Macan, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
6.0 Instrumentalna analitička kemija (150084)
Ašperger, D.
- 45
(30P+15L)
1 INFO
5.0 Jedinične operacije u ekoinženjerstvu (119513)
Sander, A.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Kataliza i katalizatori (135366)
Tomašić, V.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
4.0 Mehaničko procesno inženjerstvo (118436)
Matijašić, G.
- 90
(45P+30L+15S)
1 INFO
6.0 Mehanika fluida (178112)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1, 2 INFO
4.0 Molekulska spektroskopija (118864)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
6.0 Molekulska spektroskopija (149961)
Škorić, I.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Opća i anorganska kemija (88246)
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
7.0 Opća i anorganska kemija (178110)
Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
4.0 Opća kemija (88338)
Steinberg, I.; Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
5.0 Opća kemija (136006)
Steinberg, I.; Krištafor, S.
- 90
(30P+30L+30S)
1 INFO
4.0 Organska kemija (98928)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
5.0 Organska kemija (178111)
Vuk, D.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Organska kemija I (88253)
Raić-Malić, S.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Organska kemija I (98762)
Raić-Malić, S.
- 60
(45P+15L)
1 INFO
6.0 Polimeri i polimerizacijski procesi (178542)
Hrnjak-Murgić, Z.; Kratofil Krehula, L.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
5.0 Prijenos tvari i energije (88249)
Prlić Kardum, J.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Prijenos tvari i energije (98763)
Prlić Kardum, J.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Prijenos tvari i energije (98918)
Prlić Kardum, J.
- 75
(45P+30L)
1 INFO
4.0 Reakcijsko inženjerstvo i kataliza (119501)
Kosar, V.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
5.0 Reaktori i bioreaktori (98766)
Kosar, V.
- 75
(45P+30S)
1 INFO
4.0 Struktura i svojstva polimernih materijala (88337)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
6.0 Struktura i svojstva polimernih materijala (148248)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+15L+15S)
1 INFO
4.0 Tehnička termodinamika (150370)
Filipan, V.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Upravljanje otpadom (126281)
Kušić, H.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Zaštita okoliša u preradbi nafte (178105)
Jukić, A.; Vidović, E.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
4.0 Bioreakcijska tehnika (63448)
Findrik Blažević, Z.; Vrsalović Presečki, A.
- 60
(30P+30L)
1, 3 INFO
5.0 Introduction to Sustainable Chemistry (240325)
Kušić, H.
- 75
(30P+15L+30S)
1 INFO
4.0 Kemija heterocikla (156897)
Hranjec, M.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
4.0 Korozija i okoliš (156940)
Otmačić Ćurković, H.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
4.0 Polimerni inženjerski materijali (63445)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+30L)
1, 3 INFO
4.0 Sustavi upravljanja okolišem (156898)
Lončarić Božić, A.; Kovačić, M.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Suvremene strategije u organskoj kemiji (156895)
Gazivoda Kraljević, T.
- 60
(30P+30L)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Integrirani kemijski sustavi I (63423)
Steinberg, I.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborni kolegij
=> Izborni kolegij - Primijenjena kemija diplomski - 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Degradacija i modifikacija polimera (156903)
Kratofil Krehula, L.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Elektrokemija bioloških procesa i biomolekula (156900)
Mandić, Z.; Martinez, S.; Katić, J.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Membranske tehnologije obrade voda (74374)
Košutić, K.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
6.0 Polimerni nanokompoziti (156901)
Lučić Blagojević, S.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Rendgenska difrakcija u inženjerstvu materijala (156902)
Kurajica, S.; Mandić, V.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Sustainable Organic Chemistry (240326)
Gazivoda Kraljević, T.
- 75
(30P+15L+30S)
2 INFO
6.0 Uvod u matematičke metode u inženjerstvu (156899)
Begović Kovač, E.; Jerković, M.
- 60
(45P+15S)
2 INFO
6.0 Kemija u zaštiti okoliša (47075)
Cvetnić, M.; Furač, L.; Kučić Grgić, D.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Kemija voda (47079)
Cvetnić, M.; Furač, L.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Kemijski i biokemijski procesi u tlu i sedimentu (47077)
Mutavdžić Pavlović, D.; Kučić Grgić, D.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Primjena ekotoksikologije (156598)
Kučić Grgić, D.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
6.0 Uvod u kemiju okoliša (47070)
Cvetnić, M.; Raić-Malić, S.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij - prijelaznici-2. semsestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija (90751)
Bolanča, T.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
6.0 Analitička kemija I (90541)
Ukić, Š.
- 75
(30P+30L+15S)
2 INFO
5.0 Analiza i modeliranje ekoprocesa (98767)
Zelić, B.
- 90
(45P+45S)
2 INFO
6.0 Analiza i modeliranje ekoprocesa (153266)
Zelić, B.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
5.0 Anorganska kemija (88251)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
6.0 Anorganska kemija (90540)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
5.0 Bilanca tvari i energije (90752)
Vrsalović Presečki, A.
- 75
(30P+45L)
2 INFO
6.0 Fizikalna kemija II (90542)
Košutić, K.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
4.0 Fizikalna kemija II (90590)
Košutić, K.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
7.0 Inženjerstvo mineralnih veziva (136065)
- 75
(45P+30L)
2 INFO
7.0 Inženjerstvo površina (136042)
- 75
(30P+15L+30S)
2 INFO
7.0 Kemijsko inženjerska termodinamika (167699)
Rogošić, M.
- 75
(45P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Kemijsko reakcijsko inženjerstvo (103066)
Kosar, V.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Mehanika fluida (103036)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
2 INFO
6.0 Mehanika fluida (178112)
Prlić Kardum, J.; Matijašić, G.
- 75
(45P+15L+15S)
1, 2 INFO
6.0 Mikrobiologija (126329)
Vuković Domanovac, M.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
4.0 Mjerenja i vođenje procesa (126280)
Bolf, N.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
6.0 Mjerenja i vođenje procesa (167768)
Bolf, N.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
4.0 Organska kemija II (98765)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
6.0 Organska kemija II (136016)
Škorić, I.
- 75
(45P+30L)
2 INFO
5.0 Procesi prijenosa i separacija (126086)
Prlić Kardum, J.; Žižek, K.
- 60
(30P+15L+15S)
2 INFO
4.0 Struktura i svojstva anorganskih materijala (90586)
Ivanković, H.
- 60
(30P+30L)
2 INFO
4.0 Struktura i svojstva anorganskih materijala (136086)
- 60
(30P+30L)
2 INFO
5.0 Termodinamika realnih sustava (125952)
Rogošić, M.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Toplinsko procesno inženjerstvo (118437)
Sander, A.
- 90
(45P+30L+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Tehnologijski management i inovacije (63778)
Steinberg, I.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Upravljanje kvalitetom (63424)
Babić, S.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa
=> Modul A - Primijenjena kemija diplomski - 3. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Napredne separacijske tehnike u kemiji okoliša (63450)
Babić, S.; Bolanča, T.
- 60
(30P+30L)
3 INFO
6.0 Nedestruktivne metode kemijske analize u umjetnosti i arheologiji (63451)
Ašperger, D.
- 60
(30P+30L)
3 INFO
4.0 Bioreakcijska tehnika (63448)
Findrik Blažević, Z.; Vrsalović Presečki, A.
- 60
(30P+30L)
1, 3 INFO
4.0 Polimerni inženjerski materijali (63445)
Govorčin Bajsić, E.
- 60
(30P+30L)
1, 3 INFO
4.0 Polymer science and technology - University of Zagreb (87060)
Katančić, Z.; Kratofil Krehula, L.
- 60
(30P+15L+15S)
3 INFO
2.0 Stručna praksa (215324)
Rogošić, M.
- 90
(90L)
3 INFO
5.0 Sustainable Water Treatment (240328)
Kušić, H.; Lončarić Božić, A.
- 75
(30P+15L+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (63779)
- 330
(30P+300L)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj