Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Organizacija i upravljanje Fakultetom

Rad Fakulteta organiziran je kroz ustrojstvene jedinice - zavode, kabinete, Bibliotečno-informacijski centar i Tajništvo.

U zavodima i kabinetima obavlja se nastavni, znanstveni i stručni rad iz jednog ili više znanstvenih i nastavnih područja.

U Bibliotečno-informacijskom centru obavljaju se bibliotekarski poslovi i poslovi znanstvenog i stručnog dokumentiranja.

Tajništvo Fakulteta nadležno je za obavljanje upravno-administrativnih i stručno-tehničkih poslova Fakulteta.

 

Fakultetom upravljaju dekan i Fakultetsko vijeće.

Dekan je čelnik Fakulteta s ovlastima utvrđenima posebnim propisima koji za svoj rad odgovara Fakultetskom vijeću. Dekanu u radu pomažu prodekani – prodekan za nastavu, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i prodekan za poslovanje.

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta. Područje djelovanja, sastav i način donošenja odluka Fakultetskog vijeća utvrđeni su posebnim propisima.