Repozitorij
Ekoinženjerstvo

 

 

Uvod

 

Ekoinženjerstvo je grana inženjerstva (tehnike) koja se bavi:

a) zaštitom ljudi od utjecaja faktora štetnih za okoliš
b) zaštitom okoliša, lokalnog i globalnog od potencijalno štetnih utjecaja različitih čovjekovih aktivnosti
c) napređenjem kvalitete okoliša zbog zdravlja ljudi

 

Ekoinženjerstvo zahtijeva tehničko znanje o zraku, vodi, otpadnoj vodi, čvrstom otpadu i drugim specijalnostima koje razmatraju utjecaje na zdravlje čovjeka. Primjena ekoinženjerstva u gospodarstvu zahtijeva razumijevanje i poznavanje zakona, ekonomike, financija, javne administracije, planiranja i drugih društvenih znanosti. Ekoinženjersko obrazovanje uključuje i odnos prema različitim izvorima prirodnih resursa, njihovom očuvanju, te racionalnom iskorištavanju.

Zaštita okoliša zbog svoje slošenosti zahtijeva sustavski pristup koji uzima u obzir međuzavisne odnose čovjek - gospodarstvo - okoliš, a može se ostvariti samo interdisciplinarnim pristupom obrazovanju.

Iz toga proizlazi očita potreba za ekoinženjerskim obrazovanjem koje će obuhvatiti probleme obrade otpada i praćenja emisija u zrak, vodu i tlo, te probleme smanjenja onečišćenja i otpada na samom izvoru. Sprečavanje onečišćenja na izvoru se može ostvariti razvojem tehnologija s malo otpada i uvođenjem poptuno novih tehnologija.

Temeljeći se na problemima onečišćenja okoliša, njegovim uzrocima i utjecajima kolegiji ponuđeni na studijima ekoinženjerstva sadrže

a) temeljna znanja iz ekologije, kemije, biologije i mikrobiologije koja se odnose na okoliš
b) posebna znanja o gospodarenju otpadom, otpadnim vodama i zagađenjem zraka
c) posebna znanja o čistim tehnologijama, smanjenju izvora i kontroli onečišćenja zraka, vode i tla, tehnologijama s malo otpada i tehnikama oporabe.
d) posebna znanja iz ekonomije i prava

 

Ekoinženjerstvo treba razumijeti kao viziju, kako mudrost biosfere (sveg živog) primijeniti na nivo čovjekovih aktivnosti u tehnosferi (svjesna čovjekova tehnološka aktivnost).

Konačni cilj ekoinženjerstva je razvoj i primjena “čistih”- za okoliš prihvatljivih tehnologija s minimalnim izlazom otpadaka i s proizvodnjom biokompatibilnih nusprodukata i glavnih produkata uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa. Samo tako je moguće spriječiti onečišćenja, a održati kvalitetu života čovjeka i drugih živih vrsta.

Namjera interdisciplinarnog poslijediplomskog studija Ekoinženjerstvo je da se povežu različite discipline i tako inženjerima omogući na temelju sveobuhvatnijeg obrazovanja učinkovitije djelovanje.

 

Uvjeti studiranja

 

Ekoinženjerstvo nudi klasično obrazovanim inženjerima različitih struka - arhitektima, inženjerima agronomije, elektroinženjerima, brodarskim inženjerima, građevinskim inženjerima, kemijskim i bioprocesnim inženjerima, rudarskim inženjerima, strojarskim inženjerima i inženjerima šumarstva, potrebna dodatna znanja, da bi mogli rješavati tehnička pitanja u zaštiti okoliša u tvornici, gradu i pri prostornom uređenju.

Temeljnim programom specijalističkog studija se ostvaruju pretpostavke za dobivanje stupnja spcijalista ekoinženjerstva  u području tehničkih ili biotehničkih znanosti.

Program studija omogućuje da se kod inženjera različitih dodiplomskih/diplomskih obrazovanja razviju i prošire:

  1. sposobnosti primjene interdisciplinarnog pristupa pri izvođenju tehničkih projekata i istraživanjima pri razvoju tehnologija
  2. opća inženjerska znanja stečena tijekom dodiplomskog obrazovanja posebnim područjima biologije, kemije i fizike, pedologije te tehničkih znanosti: kemijskog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, rudarstva, građevinarstva, strojarstva, brodogradnje i elektroinženjerstva.

 

Kontakt obavijesti

 

Ured: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

Telefon: ++385 1 4597-281

Voditelj studija: Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča
E-mail: tbolanca@fkit.hr

Administrator: Tihana Popović, dipl. inž.
E-mail: ekoinz@fkit.hr
Tel.: ++385 1 4597-261
Web adresa: http://www.fkit.hr/

 

Osnovne informacije

 

Trajanje studija: 1-2 godine.

Obvezno položiti 5-6 ispita s fondom 180 sati/60 ECTS bodova. Obvezan 1 ispit iz Prve bodovne skupine i 3 ispita iz Druge bodovne skupine jednog usmjerenja.

Po završetku poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist ekoinženjerstva u području tehničkih ili biotehničkih znanosti; kratica univ. spec. oecoing.

Kandidati za specijalista ekoinženjerstva moraju znati primijeniti temeljne stručne spoznaje i interdisciplinarno pristupiti rješavanju problema zaštite i očuvanja okoliša.

 

Uvjeti za upis

 

Osnovni uvjeti upisa moraju biti u skladu s važećim Zakonima u Republici Hrvatskoj, te Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Pravo upisa imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija (ili četverogodišnjeg sveučilišnog dodiplomskog studija – prema staroj shemi studiranja) iz tehničkog i biotehničkog područja.

Pravo upisa imaju i pristupnici koji su u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu završili sveučilišne studije iz drugih područja pri čemu se od kandidata, po odluci Stručnog vijeća studija, može tražiti polaganje razlikovnih ispita.

 

 

Katalog kolegija

 

U katalogu kolegija su navedeni sažetci svih kolegija koje je moguće slušati na poslijediplomskom studiju "Ekoinženjerstvo".

 

Raspored predavanja

 

Predavanja na kolegijima se održavaju petkom poslijepodne i subotom ujutro u predavaonicama Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na adresama: Marulićev trg 19, Marulićev trg 20, Savska c.16 ili prema dogovoru s nositeljem kolegija na jednom od Fakulteta zagrebačkog Sveučilišta. Za grupe studenata veće od 3 obvezna su predavanja. Za grupe manje od 3 studenta nastava se održava u obliku konzultacija. Konzultacije se održavaju u dogovoru s nositeljem kolegija. Za studente upisane u akademskoj godini će sva nastava biti održana u bloku kroz 12 mjeseci, prema rasporedu.

 

Natječaj

 

Natječaj za upis na poslijediplomske studije u akademskoj godini 2017./2018. objavljen je u "Večernjem listu", 9. srpnja 2017.

Prilikom prijave na natječaj za upis na poslijediplomski studij kandidati moraju ispuniti sljedeći obrazac.


Plan studija

 

Prva bodovna skupina: Popis temeljnih (općih) kolegija

Modul prirodnih znanosti

broj

Naziv kolegija

Satnica

ECTS

Nositelj kolegija

111-S

Ekologija

30

12

Izv. prof. dr. sc. Ivančica Ternjej, PMF

113-S

Kemija okoliša

30

12

Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, FKIT

114-S

Mikrobiologija okoliša

30

12

Izv. prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac, FKIT

Modul tehničkih znanosti

121-S

Procesno ekoinženjerstvo

30

12

Prof. dr. sc. Bruno Zelić, FKIT

122-S

Zaštita okoliša u graditeljstvu

30

12

Prof. emer. dr. sc. Stanislav Tedeschi, GF

123-S

Inženjerstvo u okolišu

30

12

Prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, FKIT

124-S

Upravljanje okolišem

30

12

Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, GFV

 

Druga bodovna skupina: Popis obveznih kolegija

broj

Naziv kolegija

Satnica

ECTS

Nositelj kolegija

2010-S

Instrumenti zaštite okoliša

30

12

Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, GFV

 

Druga bodovna skupina: Popis obveznih usmjerenih kolegija

Usmjerenje : Voda

broj

Naziv kolegija

Satnica

ECTS

Nositelj kolegija

211-S

Kemija voda

30

8

Doc. dr. sc. Šime Ukić, FKIT;

Prof. dr. sc. Marin Matošić, PBF

212-S

Oksidacijski procesi pri obradi otpadnih voda

30

8

Akademik Janez Levec, FKKT, Ljubljana

213-S

Upravljanje kakvoćom voda

30

8

Doc. dr. sc. Ivan Halkijević, GF

214-S

Biološki procesi obradbe otpadnih voda

30

8

Izv. prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević, PBF

216-S

Uređaji za čišćenje voda

30

8

Doc. dr. sc. Ivan Halkijević, GF

217-S

Zaštita podzemnih voda

30

8

Prof. dr. sc. Zoran Nakić, RGNF

218-S

Zaštita krških vodonosnika

30

8

Izv. prof. dr. sc. Ranko Biondić, GFV

 

Usmjerenje : Zrak

broj

Naziv kolegija

Satnica

ECTS

Nositelj kolegija

221-S

Kemija i kakvoća zraka

30

8

Doc. dr. sc. Gordana Pehnec, RGN

222-S

Meteorološki aspekti onečišćenja atmosfere

30

8

Prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, PMF

223-S

       

224-S

Čišćenje zraka i otpadnih plinova

30

8

Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, RGN

225-S

Kemijsko inženjerstvo u zaštiti zraka

30

8

Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, FKIT

 

Usmjerenje : Tlo

broj

Naziv kolegija

Satnica

ECTS

Nositelj kolegija

232-S

Mikrobiologija i biokemija tla

30

8

Doc. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka, AF

233-S

Zaštita tla

30

8

Prof. dr. sc. Ivica Kisić, AF

234-S

Održivo gospodarenje tlom

30

8

Prof. dr. sc. Ivica Kisić, AF

 

Usmjerenje : Otpad

broj

Naziv kolegija

Satnica

ECTS

Nositelj kolegija

241-S

Otpadci u kemijskoj industriji

30

8

Prof. dr. sc. Željko Knez, FKKT, Maribor

242-S

Recikliranje krutog otpada

30

8

Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, RGN

243-S

Polimerni otpad i njegovo zbrinjavanje

30

8

Prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić, FKIT

244-S

Gospodarenje tehnološkim otpadom

30

8

 

245-S

Odlagališta otpada

30

8

Doc. dr.sc. Želimir Veinović, RGNF

 

301-S

Završni specijalistički rad

30

12

 

 

Kolegiji nultog semestra

001-S

Prijenos tvari i energije

30

8

Izv. prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum, FKIT

002-S

Bilanca tvari i energije

30

8

Prof. dr. sc. Bruno Zelić, FKIT

 

Druga bodovna skupina: Popis izbornih kolegija

broj

Naziv kolegija

Satnica

ECTS

Nositelj kolegija

251-S

Metode ekonomske ocjene prihvatljivosti zahvata

30

8

Prof. dr. sc. Damir Rajković, RGNF

252-S

Biogoriva i proizvodi dodatne vrijednosti iz biorafinerija

30

8

Izv. prof. dr. sc. Neven Voća, AF

253-S

Održiva proizvodnja i potrošnja električne energije

30

8

Izv. prof. dr. sc. Željko Tomšić, FER

254-S

Florni sastav kao pokazatelj stanja ekosustava

30

8

Prof. dr. sc. Dario Baričević, ŠF