Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Obavijesti

Poštovane kolegice,  poštovani kolege,

drugi kolokvij održat će se u srijedu, 18. svibnja, od 12:00 do 13:15, u predavaonici prema rasporedu nastave (Z-1).

 

Ljerka Kratofil Krehula

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

 

nastava iz kolegija Degradacija i modifikacija polimera počet će u

srijedu, 9. ožujka 2022., u 12:00, u predavaonici Z-1 (Marulićev trg 20,  podrum,  ZMTPI).

 

Ljerka Kratofil Krehula

Degradacija i modifikacija polimera
Šifra: 156903
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija:
Upoznati studente s degradacijom i modifikacijom polimera. Razrađuju se mehanizmi degradacije raznih vrsta polimernih materijala. Razmatraju se tehnike karakterizacije produkata degradacije. Upoznati studente s mogućnostima modifikacije polimera jer modifikacija dovodi do novih vrsta polimera koji imaju bolja svojstva. Degradacija i modifikacija povezana je s recikliranjem polimera i utjecajem na okoliš.

Izvedbeni program kolegija:
1. Uvod u degradaciju
2. Mehanizmi degradacije
3. Djelovanje kisika i ozona
4. Toplinska degradacija i fotooksidacija
5. Mehanička degradacija
6. Degradacija poliolefina
7. Degradacija prirodnih polimera
8. Polimeri podložni hidrolizi
9. Eksperimentalne tehnike karakterizacije produkata degradacije
10. Modifikacija polimera
11. Vrste modifikatora
12. Polimeri novih svojstava
13. Recikliranje polimera
14. Oporavak polimernih materijala
Seminar:
prezentacija ili pisani seminarski rad na zadanu temu.

Preduvjeti za upis predmeta:
Organska kemija I i II, Fizikalna kemija I i II, Prijenos tvari i energije, Sustavi jediničnih operacija, Reakcijsko inženjerstvo i kataliza.
Preduvjeti za polaganje predmeta -

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata:
Upoznati studente s degradacijom polimera i kako modifikacijom uz dodatke dobiti polimer poboljšanih svojstava. Tehnike karakterizacije polimera prije i poslije degradacije i usporedba svojstava.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja:
1. Prisustvovanje na 75 % predavanja
2. Seminarski rad

Način izvođenja nastave:
1. Power point
2. Studenti dobivaju materijale na web stranici Fakulteta

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Pismeni i usmeni ispit. Provjera znanja kroz dva kolokvija nakon odslušanih nastavnih cjelina. Studenti koji ne ostvare potrebni broj bodova putem kolokvija ili ne pristupe kolokviju, polažu pismeni dio ispita na redovnom ispitnom roku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija Studentska anketa

Ishodi učenja kolegija:
1. utvrditi tip degradacije polimernog materijala
2. prosuditi djelovanje pojedinih agensa degradacije na polimerni materijal
3. preporučiti eksperimentalne tehnike karakterizacije polimernih materijala
4. odabrati prikladnu vrstu modifikatora za polimerni materijal
5. procijeniti prikladnost metode recikliranja otpadnih polimernih materijala

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. primijeniti ideje u okviru znanstveno-istraživačkog rada
3. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
4. samostalno planirati eksperimente uz samokritičnost u procjeni eksperimentalnih postupaka i rezultata

Obvezna literatura -
Literatura:
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije