Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Analitička kemija I
Šifra: 90541
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Šime Ukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s analitičkim i kritičkim pristupom kemijskoj analizi uzorka primjenom kemijskih zakona kemijske ravnoteže radi identifikacije i dokazivanja analita u uzorku sa svrhom dobivanja korisne informacije.IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

Predavanja i seminari:

1. tjedan
Uvod u osnove kemijske analize i analitičke kemije. Uzorak-analit-matica-signal-informacija.
Seminar: Sustavna analiza kationa I. i II. skupine.

2. tjedan:
Kemijski zakoni u metodama identifikacije i separacije analita. Utjecaj sredine - vodeni i nevodeni medij.
Seminar: Sustavna analiza kationa od III. do VI. skupine.

3. tjedan:
Kemijska ravnoteža u predviđanju analitičkih reakcija za određivanje i odjeljivanje analita uz različitu maticu uzorka-mikro i makro koncentracije analita-granica dokazivanja.
Prvi kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

4. tjedan:
Protolitičke (kiselo-bazne) reakcije-poliprotonske kiseline, puferski sustavi.
Seminar: Računski zadaci.

5. tjedan:
Kompleksometrijske reakcije-predviđanje reakcija izmjene liganada uz promjenu pH-vrijednosti medija.
Seminar: Računski zadaci.

6. tjedan:
Paralelne reakcije izmjene protona, elektrona i liganada.
Seminar: Računski zadaci.

7. tjedan:
Ravnoteže u heterogenim uvjetima, osnovne zakonitosti taložnih reakcija ovisno o pH-vrijednosti, ligandu, suvišku reagensa i stranom ionu.
Prvi parcijalni test.

8. tjedan:
Principi i uvjeti otapanja taloga, prevođenjem u slabi elektrolit, prevođenjem u kompleks i izmjenom elektrona.
Seminar: Sustavna analiza aniona.

9. tjedan:
Dijagrami topljivosti sulfida, hidroksida i karbonata. Dijagrami stabilnosti aniona i njihove postojanosti kod različitih pH-vrijednosti i potencijala.
Drugi kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

10. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje klorida i sulfida-uklanjanje interferencija.
Seminar: računski zadaci.

11. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje hidroksida-amfoternost.
Seminar: računski zadaci.

12. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje karbonata-određivanje različitih tvrdoća.
Seminar: računski zadaci.

13. tjedan:
Selektivno otapanje i taloženje složenog laboratorijskog uzorka-izbor metode za analizu uzorka.
Drugi parcijalni test.

14. tjedan:
Postupci odjeljivanja - kromatografija
Seminar: Seminari studenata na zadanu temu.

15. tjedan:
Razgradnja i otapanje čvrstog složenog uzorka. Metode iskazivanja analitičkih rezultata.

Laboratorijske vježbe:
1. Analiza klorida i sulfida u kiselom mediju
2. Analiza hidroksida i sulfida u alkalnom mediju
3. Analiza soli alkalija i zemnoalkalija
4. Analiza soli topljive u vodi
5. Analiza soli netopljive u vodi
6. Određivanje fenolnih spojeva tankoslojnom kromatografijom
7. Brzi testovi analize iona u pitkoj vodi


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Student stječe osnovna znanja za samostalni rad u analitičkom laboratoriju, pravilan pristup kemijskoj analizi uzorka, mogućnost kritičkog zaključivanja na temelju usvojenih znanja i kemijskih promjena pri eksperimentalnom radu, pravilno pisanje laboratorijskih izvješća u skladu s dobrom laboratorijskom praksom.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Uredno prisustvovanje nastavi, kolokviji, testovi, vježbe.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uspješno završene vježbe. Prisutnost na predavanjima.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja s uključenim računskim vježbama (seminar) te eksperimentalni rad u laboratoriju.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Testovi, kolokvij, pismeni i usmeni dio ispita.
Mogućnost oslobađanja pismenog dijela ispita ako se prikupi dovoljno bodova.
Polaganje usmenog dijela ispita kod nastavnika.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.
Literatura:
 1. 1. Š. Cerjan-Stefanović, Osnove analitičke kemije, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1983.
  2. Z. Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, FKIT, Zagreb, 2003.
  3. Z. Šoljić, Računanje u kvantitativnoj kemijskoj analizi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1998.
 2. 1. G. Charlot, Les methodes de la chimie analytique, Masson et Cie, Paris, 1990.
  2. D.C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freedman and Co., New York, 2001.
  3. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  4. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, 1. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1999.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni predmeti - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni predmeti - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Izborni predmeti - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni predmeti - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolege,

 

Prvi test iz kolegija Analitička kemija I pisati će se u utorak, 28. travnja 2015. u velikoj predavaonici na Marulićevom trgu 20 (MKV 20) u 16.45. sati.

 

Voditelj kolegija,

 

Šime Ukić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja