Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Napredne separacijske tehnike u kemiji okoliša
Šifra: 63450
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sandra Babić
prof. dr. sc. Tomislav Bolanča
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje studenata s važnosti uporabe separacijskih tehnika i njihove primjene u kemiji okoliša. Upoznati ih s principima rada modernih instrumenata te pružiti znanja potrebna za samostalnu interpretaciju rezultata analize i njihovu sintezu u korisnu informaciju o okolišu.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Tjedan: Uzorkovanje iz okoliša. Pogreške uzorkovanja. Planiranje uzorkovanja. Postupci uzorkovanja vode, tla, sedimenta i zraka.
2. Tjedan: Ekstrakcija analita iz tekućih uzoraka: Ekstrakcija tekuće-tekuće. Ekstrakcija čvrstom fazom.
3. Tjedan: Ekstrakcija analita iz tekućih uzoraka: Ekstrakcija membranom. Mikroekstrakcijski postupci.
4. Tjedan: Ekstrakcija analita iz čvrstih uzoraka: Soxhlet i automatizirani Soxhlet. Ultrazvučna ekstrakcija. Mikrovalna ekstrakcija. Tlačna ekstrakcija otapalom. Ekstrakcija superkritičnim fluidom. Ekstrakcija pregrijanom vodom.
5. Tjedan: Ekstrakcija analita iz plinovitih uzoraka: Hladno zadržavanje. Ekstrakcija otapalom.
6. Tjedan: Kapilarna elektroforeza. Osnovni principi. Elektrofortska pokretljivost. Elektoosmotska pokretljivost. Joulovo zagrijavanje. Metode injektiranja. Instrumentacija. Detekcija. Primjena.
7. Tjedan: Kapilarna elektrokromatografija. Osnovni principi. Instrumenti. Kolone za elektokromatografiju. Primjena.
8. Tjedan: Tekućinska kromatogafija visoke djelotvornosti. Osnovni princip i instrumentacija. Mehanizmi separacije. Kromatografija normalih faza, obratnih faza i ionska kromatografija.
9. Tjedan: Tankoslojna kromatografija. Tekućinska kromatografija ultra visoke djelotvornosti.
10. Tjedan: Detekcija u tekućinskoj kromatografiji. UV/VIS i PDA detekcija. Refraktometrija. Fluorimetrija. Konduktometrija. Amperometrija. Voltametija.
11. Tjedan: Kromatografija u supekritičnim uvjetima. Supekritični fluid. Osnove separacije. Instrumentacija i primjena.
12. Tjedan: Plinska krmatografija. Osnovni princip i instumentacija. Tekuće i krute nepokretne faze. Kapilarna plinska kromatografija.
13. Tjedan: Detekcija u plinskoj kromatografiji. Plameno ionizacijski detektor. Detektor toplinske provodnosti. Detektor zahvata elektrona. Primjena plinske kromatografije.
14. Tjedan: Dvodimenzijska separacija. Tehnike razrezivanja separacije. Instrumentacija. Primjena u tekućinskoj i plinskoj kroamtografiji.
15. Tjedan: Spektrometija masa. Vezane tehnike.

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA
Odslušana predavanja i završene vježbe iz kolegija Analitička kemija I, Analitička kemija II i Instrumentalna analitička kemija, odnosno Analitička kemija ili Kemijska analiza materijala.

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA
Završene laboratorijske vježbe, položen kolokvij iz vježbi te uspješno prezentiran seminarski rad.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razvijaju se opća znanja o naprednim separacijskim tehnikama te specifična znanja vezana uz primjenu naprednih separacijskih tehnika u analizi okoliša.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito prisustvovanje nastavi, predavanjima i vježbama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja. Laboratorijske vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
Seminarski rad
Tijekom semestra studenti polažu dva kolokvija i ovisno o postignutom uspjehu mogu se osloboditi ispita. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Usporediti metode separacije temeljem teorijskih znanja I vještina vezanih uz praktičnu izvedbu određivanja.
2. Argumentirati povezanost temeljnih znanja s primjenom u separacijskim tehnikama.
3. Kritički prosuditi ulogu separacijskih tehnika u kemijskoj analizi kompleksnih uzoraka iz okoliša i argumentirati njihovu ulogu zaštiti okoliša
4. Prosuditi postupke uzorkovanja iz okoliša, ocjeniti postupke ekstrakcije analita iz tekućih i čvrstih uzoraka.
5. Preporučiti prikladnu analitičku metodu za određeni problem, samostalno je provesti na instrumentima u laboratoriju te dalje samostalno učiti imajući pozitivan stav o potrebi razvoja stručnih kompetencija.
6. Integrirati stečena znanja te ih primijeniti u rješavanju problema i donošenju odluka kod analize kompleksnih uzoraka iz okoliša.
7. Poznavati i primijeniti postupke i pravila sigurnog rada u laboratoriju te načela dobre laboratorijske prakse.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI:
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
3. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
4. objektivno procijeniti rezultate rada da bi ih se sažeto prezentiralo
5. koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju u okviru kemijske sinteze i analize
6. samostalno planirati eksperimente uz samokritičnost u procjeni eksperimentalnih postupaka i rezultata
7. odgovorno organizirati laboratorijski rad
8. procijeniti granice točnosti eksperimentalnih podataka i njihove upotrebe u planiranju budućeg rada
9. pokazati sposobnost samostalnog rada uz minimalno mentorstvo

OBVEZNA LITERATURA:
1. Analitika okoliša, M. Kaštelan-Macan, M. Petrović (ur.), HINUS i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2013.
2. C. Zhang, Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
3. S. C. Molodoveanu, V. David, Sample Preparation in Chromatography, Elsevier, 2002.
4. L.R. Snyder, J.J. Kirkland, J. W. Dolan, Introduction to Modern Liquid Chromatography, Wiley, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 2010.
5. H. M. Mcnair, J. M. Miller, Basic Gas Chromatography, Wiley, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 2009.
6. L. Mondello, A.C. Lewis, K.D. Bartle. Multidimensional Chromatography, Wiley, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 2002.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. Analitika okoliša, M. Kaštelan-Macan, M. Petrović (ur.), HINUS i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2013.
  2. C. Zhang, Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
  3. S.C. Molodoveanu, V. David, Sample Preparation in Chromatography, Elsevier, 2002.
  4. L.R. Snyder, J.J. Kirkland, J. W. Dolan, Introduction to Modern Liquid Chromatography, Wiley, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 2010.
  5. H. M. Mcnair, J.M. Miller, Basic Gas Chromatography, Wiley, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 2009.
  6. L. Mondello, A.C. Lewis, K.D. Bartle. Multidimensional Chromatography, Wiley, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 2002., , , .
3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Kemija okoliša
Termini konzultacija:
Obavijesti

Rezultati 1. testa i bodovi iz održanih seminarskih radova nalaze se u rubrici Nastavni materijali - Rezultati ispita i kolokvija.

Predavanja iz kolegija Napredne separacijske tehnike u kemiji okoliša počinju u petak, 6. listopada 2023., prema rasporedu. 

Predavanja iz kolegija Napredne separacijske tehnike u kemiji okoliša počinju u petak, 7. listopada 2022., prema rasporedu. 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja