Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Upravljanje kvalitetom
Šifra: 63424
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sandra Babić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je upoznati studente s uspostavom, razvojem i primjenom sustava kvalitete te nadzorom nad kvalitetom.

IZVEDBENI POROGRAM KOLEGIJA:
1. Tjedan: Pojam, razvoj i cijena kvalitete. Sustavi upravljanja kvalitetom. Načela upravljanja kvalitetom. Poboljšanje kvalitete. Promišljanje na temelju rizika.
2. Tjedan: Norme i normizacija. Sustavi upravljanja kvalitetom u laboratoriju. Kemijska analiza kao sustav.
3. Tjedan: Kvaliteta analitičkog rezultata. Seminar: Pogreške i statistička obrada rezultata
4. Tjedan: Izlaganje individualnih seminarskih radova
5. Tjedan: Validacija analitičkih metoda: Cilj validacije. Opseg validacije. Izvedbene karakteristike. Kriteriji validacije. Selektivnost i specifičnost
6. Tjedan: Validacija analitičkih metoda: Linearnost. Osjetljivost. Granice detekcije i kvantifikacije. Točnost (istinitost i preciznost). Radno područje. Robusnost metode. Stabilnost. Seminar: Validacija analitičkih metoda.
7. Tjedan: Prva provjera znanja
8. Tjedan: Mjerna nesigurnost. Ishikawin dijagram. Standardna nesigurnost. Sastavljena mjerna nesigurnost. Proširena mjerna nesigurnost. Pareto dijagram.
9. Tjedan: Seminar: Validacija metoda i procjena mjerna nesigurnost rezultata ispitivanja
10. Tjedan: Sljedivost rezultata mjerenja. Referentni materijali. Izbor i procjena metoda.
11. Tjedan: Osiguranje valjanosti rezultata ispitivanja: unutarnje i vanjske mjere. Kontrolni dijagrami. Seminar: Kontrolni dijagrami
12. Tjedan: Planiranje uzorkovanja. Validacija uzorkovanja. Procjena nesigurnosti uzorkovanja.
13. Tjedan: Iskazivanje rezultata. Pravila odlučivanja. Akreditacija.
14. Tjedan: Izlaganja grupnih seminarskih radova
15. Tjedan: Druga provjera znanja
U okviru seminara organiziran je obilazak akreditiranog laboratorija.

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA:
Redovito pohađanje nastave (predavanja i seminari), uspješno sudjelovanje na kontinurianim kratkim provjerama znanja, predani individualni i prezentirani grupni seminarski radovi.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razvijaju se opća znanja vezana uz sustav upravljanja kvalitetom te specifična znanja vezana za sustav kvalitete u kemijskom laboratoriju.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje predavanjia i seminara.
Sudjelovanje na kontinuiranim kratkim provjerama znanja
Izrada individualnog seminarskog rada (kraći seminarski rad na izabranu temu)
Prezentacija grupnog seminarskog rada (radni zadatak u okviru kojega za određenu metodu treba predložiti plan validacije te računski obraditi podatke dane u zadatku, procijeniti mjernu nesigurnost rezultata, zaključiti o prihvatljivosti metode, predložiti mjere osiguranja valjanosti rezultata ispitivanja te obraditi rezultate kontrole kvalitete).

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja
Seminari
Terenska nastava: posjeta akreditiranom laboratoriju
Konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kontinuirane kratke provjere znanja (6 tijekom semestra)
Kontinuirana provjera znanja (2 parcijalna testa)
Izrada individualnog seminarskog rada
Prezentacija grupnog seminarskog rada
Sve navedene aktivnosti se boduju i ovisno o postignutom uspjehu moguće je oslobađanje polaganja ispita.
Pismeni Ispit
Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Argumentirati ulogu, razvoj i primjenu sustava upravljanja kvalitetom
2. Argumentirati ulogu normizacije
3. Argumentirati temeljne metrološke pojmove (sljedivost, mjerna nesigurnost) i postupke (validacija, upotreba referentnih materijala, međulaboratorijska ispitivanja) bitne za kemijsku analizu
4. Ocijeniti prikladnost metode za određenu namjenu temeljem rezultata validacije I procjene mjerne nesigurnosti
5. Odabrati prikladne postupke osiguranja valjanosti rezultata ispitivanja
6. Valorizirati prikladnost rezultata mjerenja korištenjem statističkih metoda

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
3. objektivno procijeniti rezultate rada da bi ih se sažeto prezentiralo
4. samostalno planirati eksperimente uz samokritičnost u procjeni eksperimentalnih postupaka i rezultata
5. odgovorno organizirati laboratorijski rad
6. procijeniti granice točnosti eksperimentalnih podataka i njihove upotrebe u planiranju budućeg rada
7. pokazati sposobnost samostalnog rada uz minimalno mentorstvo

OBVEZNA LITERATURA
1. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb 2003.
2. E. Protchard, V. Barwick, Quality assurance in analytical chemistry, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
3. P. Konieczka, J. Namiśnik, Quality assurance and quality control in the analytical chemical laboratory, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton 2009.
4. J. N. Miller, J. C. Miller, Statistics and chemometrics for analytical chemistry, Pearson Education Limited, Harlow, 2005.
Ishodi učenja:
  1. Argumentirati ulogu, razvoj i primjenu sustava upravljanja kvalitetom
  2. Argumentirati ulogu normizacije
  3. Argumentirati temeljne metrološke pojmove (sljedivost, mjerna nesigurnost) i postupke (validacija, referentni materijali, međulaboratorijska ispitivanja) bitne za kemijsku analizu
  4. Ocijeniti prikladnost metode za određenu namjenu temeljem rezultata validacije I procjene mjerne nesigurnosti
  5. Odabrati prikladne postupke osiguranja valjanosti rezultata ispitivanja
  6. Valorizirati prikladnost rezultata mjerenja korištenjem statističkih metoda
Literatura:
  1. Kemijska analiza u sustavu kvalitete, , M. Kaštelan-Macan, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  2. Quality Assurance in Analytical Chemistry, , E. Protchard, V. Barwick, ohn Wiley & Sons, Chichester, 2007.
  3. P. Konieczka, J. Namiśnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton 2009., , P. Konieczka, J. Namiśnik, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2009.
  4. Statistics and chemometrics for analytical chemistry, , J. N. Miller, J. C. Miller, Pearson Education Limited, Harlow, 2005.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemija okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Obavezni predmet - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja