Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Jedinične operacije u ekoinženjerstvu
Šifra: 73963
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Matijašić
prof. dr. sc. Aleksandra Sander
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvod u jedinične operacije. Mehanički i toplinski separacijski procesi. Osnove mehaničkih makroprocesa. Karakterizacija disperznih sustava. Seminar - zadaci: karakterizacija grubodisperznih sustava.
2. Osnove mehaničke separacije. Taloženje u polju gravitacijske sile. Izbor opreme. Seminar - zadaci: Taloženje.
3. Taloženje u polju centrifugalne sile. Izbor taložnih centrifuga.
4. Kolokvij I: Karakterizacija disperznih sustava, taloženje.
5. Filtracija i centrifugalna filtracija. Izbor opreme za filtraciju. Seminar - zadaci: Filtracija.
Laboratorij: Vježba 1: Filtracijski test
6. Miješanje kapljevina i suspenzija. Dizajniranje sustava za miješanje. Osnove miješanja prašaka. Seminar - zadaci: Miješanje.
7. Osnove procesa promjene stanja disperznosti. Kinetika usitnjavanja. Izbor opreme. Seminar - zadaci: Usitnjavanje.
Laboratorij: Vježba 2: Usitnjavanje
8. Kolokvij II: Filtracija, miješanje, usitnjavanje.
9. Pregled i osnove toplinskih separacijskih procesa. Izmjenjivači topline. Seminar - zadaci: izmjenjivači topline.
10. Izmjenjivači topline. Isparavanje. Metode uštede energije kod isparavanja. Pregled uređaja. Seminar - zadaci: isparivači.
11. Kristalizacija. Kinetika (mehanizmi nukleacije i rasta). Pregled uređaja. Seminar - zadaci: kristalizacija
12. Sušenje. Kinetika (matematički opis procesa). Metode uštede energije. Pregled uređaja. Seminar - zadaci: sušenje.
13. Kolokvij III: Izmjenjivači topline, Ispravanje, Kristalizacija, Sušenje
Destilacija. Načini provedbe. Dizajn kolona (visina, promjer, broj jedinica prijenosa). Seminar - zadaci: destilacija
Laboratorij: Vježba 3: Rektifikacija
14. Apsorpcija. Kolonska apsorpcija. Pregled uređaja. Seminar - zadaci: apsorpcija
15. Ekstrakcija. Načini provedbe procesa. Pregled uređaja. Seminar - zadaci: ekstrakcija
Laboratorij: Vježba 4: Šaržna ekstrakcija
Kolokvij IV: Destilacija, Apsorpcija, Ekstrakcija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Stjecanje znanja potrebnih za analize koje omogućavaju raščlanjivanje složenih procesa na jednostavnije jedinice (operacije mehaničkog i toplinskog procesnog inženjerstva).

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe). Pisanje referata, domaćih zadaća i seminarskih zadataka.

NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJE ISPITA
Ulazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
4 pismene provjere znanja (1 ili 2 numerička zadatka i 3 teoretska pitanja; za prolaz potrebno 50 % iz svakog dijela; pozitivna ocjena donosi oslobađanje od usmenog ispita).
Pismeni ispit (2 numerička zadatka I 3 teoretska pitanja; za prolaz potrebno 50 % iz svakog dijela).
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa na razini Sveučilišta.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Analizirati toplinske separacijske procese i izmjenjivače topline.
2. Identificirati kada je potrebno korištenje energije (topline) i/ili pomoćne komponente za odvijanje pojedinog separacijskog procesa.
3. Razlikovati mehanizme prijenosa tvari i topline koji se odvijaju u pojedinom separacijskom procesu, te odgovarajuće pojedinačne i ukupne otpore prijenosu.
4. Napraviti dijagrame kumulativne i diferencijalne raspodjele veličina čestica.
5. Analizirati mehaničke separacijske procese i mehaničko miješanje.
6. Analizirati energetski i kinetički aspekt procesa usitnjavanja.
7. Riješiti eksperimentalne zadatke kako bi se procijenili parametri potrebni za dizajn procesa i komentirati dobivene rezultate.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Prepoznati temeljne elemente ekoinženjerstva u fenomenima transporta i bilancama tvari i energije, jediničnim operacijama koje se primjenjuju u zaštiti okoliša, reaktorima i bioreaktorima, termodinamici.
2. Upotrijebiti osnovne laboratorijske vještine i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima.
3. Definirati jednostavne probleme u području ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja.
4. Teorijski protumačiti rezultate eksperimentalnog rada.
5. Prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku.

LITERATURA
1. A. Sander, Jedinične operacije u ekoinženjerstvu (1. dio); Toplinski separacijski procesi, Interna skripta, FKIT, 2011. - obavezna
2. G. Matijašić, Jedinične operacije u ekoinženjerstvu (1I. dio); Mehaničke operacije, Interna skripta, FKIT, 2016. - obavezna
3. M. Rhodes, Introduction to Particle Technology, John Wiley, London 1998. - neobavezna
4. A. Rushton, A. S. Ward, R. G. Hodlich, Solid-Liquid Filtration and Separation Technology, VCH Weinheim, 1996. - neobavezna
5. K. Satler, H. J. Feindt, Thermal Separation Processes - Principles and Design, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1995. - neobavezna
6. J. D. Seader, E. J. Henley, Separation Process Principles, John Wiley and Sons, Inc., 2006. - neobavezna
Literatura:
  1. A. Sander: Jedinične operacije u ekoinženjerstvu - Toplinski separacijski procesi
  2. G. Matijašić: Jedinične operacije u ekoinženjerstvu - Mehanički separacijski procesi
  3. M. Rhodes: Introduction to Particle Technology
  4. K. Satler, H. J. Feindt: Thermal Separation Processes - Principles and Design
  5. A. Rushton, A. S. Ward, R. G. Hodlich: Solid-Liquid Filtration and Separation Technology
  6. J. D. Seader, E. J. Henley: Separation Process Principles
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Bilanca tvari i energije
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Prijenos tvari i energije
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
Odslušan : Mehanika fluida
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Uvodno predavanje iz kolegija Jedinične operacije u ekoinženjerstvu održat će se u srijedu, 2. listopada 2019. s početkom u 13.15 u MKM20.

Dolazak je obavezan za sve studente pa i za one koji su kolegij odslušali prošle godine!