Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Mehanika fluida
Šifra: 32068
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Poučavanje o mehaničkom ponašanju fluida. Opis makroskopskih pojava u svrhu praktične primjene u kemijskoj procesnoj i srodnim industrijama.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvodno predavanje. Povijesni pregled. Fizikalne osnove. Sile u fluidima.
2. Statika fluida. Eulerova jednadžba statike fluida. Načini mjerenja tlaka.
3. Kinematika fluida. Vizualizacija strujanja fluida. Koncept kontrolnog i materijalnog volumena. Dinamika fluida. Jednadžbe strujanja, zakoni očuvanja.
4. Navier-Stokesova jednadžba. Egzaktna rješenja NavierStokesovih jednadžbi.
5. Ne-Newtonovi fluidi. Matematički opis reološkog ponašanja fluida i reološki dijagram i jednadžbe. Utjecaj vremena na reološko ponašanje fluida. Dinamika ne-Newtonovih fluida.
6. I. parcijalna provjera znanja.
7. Istjecanje. Primjena Bernoullijeve jednadžbe Strujanje kroz uske otvore. Istjecanje iz spremnika s konstantnom i promjenjivom razinom kapljevine.
8. Transport kapljevina. Pumpe. Podjela pumpi. Sheme, način rada, karakteristike, izbor i dimenzioniranje pumpi. Pojava kavitacije.
9. Složeni cjevovod. Temeljna energetska načela transporta kroz razgranati cjevovod. Proračun protoka i pada tlaka.
10. Dinamika stlačivog strujanja. Pojam i značajke savršenog plina. Zakoni očuvanja. Izotermno strujanje savršenog plina kroz horizontalnu cijev. Procjena pada tlaka.
11. II. parcijalna provjera znanja.
12. Dvofazno strujanje (plin-kapljevina). Pojavni oblici pri strujanju u horizontalnoj cijevi. Primjena dijagrama za potrebnih karakterizaciju strujanja. Procjena pada tlaka.
13. Transport suspenzija. Režimi u transportu suspenzija. Reološko ponašanje homogenih i heterogenih sustava. Određivanje fizikalnih svojstava suspenzija. Hidraulički transport, procjena pada tlaka. Pneumatski transport. Režimi strujanja. Procjena kritične brzine i pada tlaka.
14. Strujanje u otvorenim tokovima. Geometrija kanala. Karakterizacija toka u otvorenim kanalima. Hidraulički skok
15. III. parcijalna provjera znanja.

Predavanja su praćena seminarima.
Nakon dijela odreađenih cjelina provode se laboratorijske vježbe.
1. Reološko ponašanje fluida
2. Pad tlaka u cjevovodu
3. Transport kapljevine kroz cjevovod i određivanje faktora protjecanja
4. Dvofazno strujanje plina i kapljevine.

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA:
Odslušani predmeti: Matematika II, Fizika II, Prijenos tvari i energije
PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA:
Redovito pohađanje predavanja i seminara, odrađene i priznate vježbe
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Stjecanje znanja o zakonitostima ponašanja statike I dinamike fluida potrebnih za praćenje kolegija na višim godinama studija.
OBVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe), pisanje domaćih zadaća.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari i vježbe
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kontinuirana provjera znanja kroz tri kolokvija nakon odslušanih nastavnih cjelina. Studenti koji ne ostvare potrebni broj bodova putem kolokvija, polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnom ispitnom roku.
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Primijeniti osnovnu jednadžbu statike fluida za određivanje razlike tlakova u sustavima.
2. Razviti zakone očuvanja u diferencijalnom obliku i primijeniti ih za egzaktne uvjete strujanja fluida.
3. Prilagoditi i primijeniti Bernoullijevu jednadžbu za specifične uvjete pri istjecanju fluida iz spremnika. 4. Razviti i integrirati jednadžbu za procjenu vremena istjecanja iz spremnika različite geometije.
5. Nacrtati, identificirati i analizirati reološko ponašanje fluida primjenom reoloških dijagrama.
6. Odabrati konstrukciju i karakteristike pumpe za djelotvoran i nesmetan transport fluida.
7. Izvesti i koristiti izraze za dinamičke veličine pri strujanju kompresibilnih fluida i dvofaznih sustava.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI:
1. objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz područja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva
2. prepoznati temeljne elemente ekoinženjerstva u fenomenima transporta i bilancama tvari i energije, jediničnim operacijama koje se primjenjuju u zaštiti okoliša, reaktorima i bioreaktorima, termodinamici 4. razviti svijest i sposobnost provedbe preventivnih mjera zaštite okoliša
6. definirati jednostavne probleme u području ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja.

OBAVEZNA LITERATURA:
1. Nastavni materijali predmetnog nastavnika objavljeni na Merlinu
2. Interne skripte:
Jasna Prlić Kardum, Mehanika fluida, nastavni materijali
Gordana Matijašić, Mehanika fluida, nastavni materijali
DODATNA LITERATURA:1. Y. A. Çengel, J. M. Cimbala, Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, Mcgraw Hill Series In Mechanical Engineering, 2006.
2. R. Darby, Chemical Engineering Fluid Mechanics, Marcel Dekker, New York, 2001.
3. F. M. White, Fluid Mechanics, Mcgraw Hill, New York, 2011.
4. F. A. Holland, R. Bragg, Fluid Flow For Chemical Engineers, Hodder Headline PLC, London, 1995.
5. M. Rhodes, Introduction to Particle Technology, John Wiley and Sons Ltd., Chichester, 2008.
Ishodi učenja:
 1. Primijeniti osnovnu jednadžbu statike fluida za određivanje razlike tlakova u sustavima.
 2. Razviti zakone očuvanja u diferencijalnom obliku i primjeniti ih za egzaktne uvjete strujanja fluida.
 3. Prilagoditi i primjeniti Bernoullijevu jednadžbu za specifične uvjete pri istjecanju fluida iz spremnika.
 4. Razviti i integrirati jednadžbu za procjenu vremena istjecanja iz spremnika različite geometije.
 5. Nacrtati, identificirati i analizirati reološko ponašanje fluida primjenom reoloških dijagrama.
 6. Odabrati konstrukciju i karakteristike pumpe za djelotvoran i nesmetan transport fluida.
 7. Izvesti i koristiti izraze za dinamičke veličine pri strujanju kompresibilnih fluida i dvofaznih sustava.
Literatura:
 1. Nastavni materijali za kolegij Mehanika fluida. e-kolegij na platformi Merlin, , Jasna Prlić Kardum, , 2021.
 2. Fluid Mechanics: Fundamentals And Applications, , Y. A. Çengel, J. M. Cimbala, , 2006.
 3. Chemical Engineering Fluid Mechanics, , R. Darby, Marcel Dekker, 2001.
 4. Fluid Mecanics, , F. M. White, McGraw-Hill, 2011.
 5. Fluid Flow For Chemical Engineers, , F. A. Holland, R. Bragg, Hodder Headline PLC, 1995.
 6. Introduction to Particle Technology, , M. Rhodes, John Wiley & Sons Ltd., 2008.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizika II
Odslušan : Matematika II
Odslušan : Prijenos tvari i energije
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

0125164276 63%, usmeni 31. 01. u 12 sati,

0125156587 28%,

0125164052, 43%,

0125161510, 83%, usmeni 31. 01. u 12 sati.

Uvodno predavanje održat će se u srijedu, 27. veljače 2019. s početkom u 11.15 u MKV20.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja