Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Prijenos tvari i energije
Šifra: 32073
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krunoslav Žižek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Proučavanje fenomena prijenosa koji su osnova kemijsko inženjerskih disciplina i primijenjenih znanosti (prijenos količine gibanja, topline i tvari) načelom jedinstvenog pristupa.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. tjedan Uvodno predavanje, Upoznavanje studenata s izvođenjem nastave i provjerom znanja, Upoznavanje s osnovnim terminima - kemijsko inženjerstvo, fenomeni transporta, jedinične operacije

2. tjedan Opći zakon očuvanja, Stacionarni i nestacionarni procesi, Gustoća toka, Mehanizmi prijenosa, Viskoznost, Reologija (reološka karakterizacija fluida)

3. tjedan Zakoni očuvanja pri gibanju fluida (mase, količine gibanja i energije), Određivanje energetskih članova Bernoullijeve jednadžbe (pada tlaka i brzine strujanja fluida)

4. tjedan Vrste strujanja, Analiza laminarnog strujanja u cijevi (raspodjela brzine strujanja fluida i gustoće toka kol. gibanja te procjena gubitka energije)

5. tjedan Analiza turbulentnog strujanja u cijevi, Uzroci nastanka turbulencije, Prikaz i objašnjenje raspodjele brzina u ravnoj cijevi temeljem teorije graničnog sloja, Primjena dimenzijske analize pri procjeni gubitka energije pri takovom strujanju, Moodyev dijagram, Protjecanje kroz cjevovod, Određivanje snage pumpe

6. tjedan Optjecanje

7. tjedan Strujanje u miješalici, Strujanje kroz sloj čestica (porozan medij)

8. tjedan I. parcijalni kolokvij

9. tjedan Prijenos topline stacionarnom kondukcijom

10. tjedan Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (bezdimenzijske značajke, utjecaj vanjskog i unutarnjeg otpora na raspodjelu temperature u tijelu)

11. tjedan Prijenos topline konvekcijom (koeficijent prijelaza topline,bezdimenzijske značajke i korelacijske jednadžbe, utjecaj hidrodinamike)

12. tjedan Prolaz topline te mjerodavne površine izmjene topline i mjerodavne temperaturne razlike, Prijenos topline zračenjem (prijenos topline između dvije ravne ploče)

13. tjedan Prijenos tvari difuzijom

14. tjedan Konvektivni prijenos tvari (difuzijski granični sloj, bezdimenzijske značajke i korelacijske jednadžbe), Analogija prijenosa količine gibanja, količine topline i količine tvari (Reynoldsova i Chilton-Colburnova analogija)

15. tjedan II. parcijalni kolokvij

Predavanja su praćena seminarima i laboratorijskim vježbama

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Stjecanje znanja o osnovnim zakonitostima i mehanizmima prijenosa količine gibanja, energije i tvari, te razumijevanje analogije među njima, potrebnih za praćenje kolegija na višim godinama studija.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe), pisanje referata i domaće zadaće.

UVJETI ZA PRISTUP ISPITU
Uredno pohađanje predavanja i seminara (75 %), te uspješno završene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja,
seminari se izvode nakon obrađene tematske jedinice,
vježbe se izvode u posljednjim tjednima semestra (od 10. do 15. tjedna)

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
2 kolokvija (nakon završene nastavne cjeline Prijenos količine gibanja, I. kolokvij, nakon nastavne cjeline Prijenos topline i prijenos tvari, II. kolokvij).

Studenti koji se ne oslobode pismenog dijela ispita preko kolokvija moraju pristupiti pismenom i usmenom dijelu ispita.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.

ISHODI UČENJA ZA KOLEGIJ
1. Razlikovati mehanizme prijenosa, stacionarne i nestacionarne procese te reološka ponašanje fluida.
2. Izračunati pad tlaka i brzinu strujanja fluida u cijevi temeljem Zakona o očuvanju energije.
3. Analizirati laminarno i turbulentno strujanje fluida u cijevi sa stajališta raspodjele brzine strujanja, gustoće toka i gubitka energije.
4. Procijeniti snagu pumpe potrebne za transport realnog fluda kroz cjevovod za odabrane uvjete.
5. Predvidjeti potrebnu snagu za uspješno miješanje kapljevine i pad tlaka pri strujanju fluida kroz porozan sloj za dane uvjete.
6. Skicirati temperaturni profil (T-x dijagram) pri prijenosu topline stacionarnom kondukcijom kroz višeslojni zid.
7. Analizirati raspodjelu temperature u tijelu konačnih dimenzija pri nestacionarnoj kondukciji.
8. Povezati količinu prenesene topline, ali i način/mehanizam prijenosa topline s hidrodinamičkim uvjetima u sustavu.
9. Usporediti izmjenu topline u izmjenjivačima s istrostrujnim i protustrujnim tokom.
10. Analogijama ustanoviti sličnost fenomena prijenosa i matematičke zapise njihove međuzavisnosti.

ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA EKOINŽENJERSTVO KOJIMA PREDMET PRIDONOSI
1. objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz područja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva.
2. prepoznati temeljne elemente ekoinženjerstva u fenomenima transporta i bilancama tvari i energije, jediničnim operacijama koje se primjenjuju u zaštiti okoliša, reaktorima i bioreaktorima, termodinamici.
3. teorijski protumačiti rezultate eksperimentalnog rada.

LITERATURA
1. Richard G. Griskey, Transport Phenomena and Unit Operations, John Wiley & Sons, Inc., 2006. - neobavezna literatura
2. R.Byron Bird, Transport Phenomena, Revised 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2006.- neobavezna literatura
3. R.W. Fahrien, Fundamentals of Transport Phenomena, Mc Graw-Hill, New York, 1983. - neobavezna literatura
4. interna skripta: Dr. sc. Antun Glasnović, Prijenos tvari i energije (dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije) - obavezna literatura
Ishodi učenja:
 1. Razlikovati mehanizme prijenosa, stacionarne i nestacionarne procese te reološka ponašanja fluida.
 2. Analogijama ustanoviti sličnost fenomena prijenosa i matematičke zapise njihove međuzavisnosti.
 3. Ishodi učenja na razini studijskog programa Ekoinženjerstvo kojima predmet pridonosi:
  1. objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz područja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva,
  2. prepoznati temeljne elemente ekoinženjerstva u fenomenima transporta i bilancama tvari i energije, jediničnim operacijama koje se primjenjuju u zaštiti okoliša, reaktorima i bioreaktorima, termodinamici,
  3. teorijski protumačiti rezultate eksperimentalnog rada.
 4. Izračunati pad tlaka i brzinu strujanja fluida u cijevi temeljem Zakona o očuvanju energije.
 5. Analizirati laminarno i turbulentno strujanje fluida u cijevi sa stajališta raspodjele brzine strujanja, gustoće toka i gubitka energije.
 6. Procijeniti snagu pumpe potrebne za transport realnog fluda kroz cjevovod za odabrane uvjete.
 7. Predvidjeti potrebnu snagu za uspješno miješanje kapljevine i pad tlaka pri strujanju fluida kroz porozan sloj za dane uvjete.
 8. Skicirati temperaturni profil (T-x dijagram) pri prijenosu topline stacionarnom kondukcijom kroz višeslojni zid.
 9. Analizirati raspodjelu temperature u tijelu konačnih dimenzija pri nestacionarnoj kondukciji.
 10. Povezati količinu prenesene topline, ali i način/mehanizam prijenosa topline s hidrodinamičkim uvjetima u sustavu.
 11. Usporediti izmjenu topline u izmjenjivačima s istrostrujnim i protustrujnim tokom.
Literatura:
 1. , Interna skripta : Dr.sc. Antun Glasnović, Prijenos tvari i energije - dostupna na web stranici kolegija Prijenos tvari i energije., , , .
 2. , Richard G. Griskey, Transport Phenomena and Unit Operations, John Wiley & Sons, Inc., 2006., , , .
 3. , R.Byron Bird, Transport Phenomena, Revised 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2006., , , .
 4. , R.W. Fahrien, Fundamentals of Transport Phenomena, Mc Graw-Hill, New York, 1983., , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

RASPORED ODRŽAVANJA USMENIH ISPITA – 20. 2.

 

Usmeni ispit održat će se 20. veljače, utorak u dvorani Z-1 (podrum, MT-20) prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125177596, 0125174804 i 0125177923 u 9.00 h,
 2. za grupu studenata 0125174622, 0125174505 i 0178126330 u 9.30 h
 3. za grupu studenata 0125174755, 0066284548 i 0125177619 u 10.00 h i
 4. za grupu studenata 0125177965 i 0125174776 u 10.30 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

REZULTATI PISMENOG ISPITA – 15. 2.

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 15. veljače 2024. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125177596, 0125174622, 0178126330, 0125174755 i 0066284548.

Uvid u pismeni ispit održat će se 20. veljače, utorak u 8.30 h u uredu nastavnika (I. kat, MT-20).

ZIMSKI ISPITNI ROK – 15. 2.

 

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. zimskom ispitnom roku održati 15. veljače 2024., četvrtak u terminu 14.00-16.00 h i dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19).

REZULTATI PISMENOG ISPITA – 2. 2.

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 2. veljače 2024. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u pismeni ispit održat će se 7. veljače, srijeda u 9.30 h u dvorani Z-1 (podrum, MT-20).

ZIMSKI ISPITNI ROK – 2. 2.

 

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. zimskom ispitnom roku održati 2. veljače 2024., petak u terminu 14.00-16.00 h i dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19).

USPJEŠNOST STUDENATA NA LAB VJEŽBAMA I PARCIJALNIM KOLOKVIJIMA  - OBJAVA

PRISUSTVA NASTAVNIM SADRŽAJIMA - OBJAVA

 

Materijali Ispunjavanje uvjeta za pristup ispitu i Uspješnost studenata na parcijalnim kolokvijima i laboratorijskim vježbama sadržani su u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

REZULTATI II. PARCIJALNOG KOLOKVIJA - OBJAVA

 

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_EI, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se u ponedjeljak, 29. siječnja u 11 h u uredu nastavnika.

 

Rezultati II. parcijalnog kolokvija [340,13 KiB]

RASPORED NADOKNADA LABORATORIJSKIH VJEŽBI PETKOM– Prijenos tvari i energije (ak. god. 2023./2024.)

 

Obavještavaju se studenti II. godine prijediplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored nadoknada laboratorijskih vježbi PETKOM objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Raspored nadoknada laboratorijskih vježbi [625,96 KiB]

RASPORED NADOKNADA LABORATORIJSKIH VJEŽBI – Prijenos tvari i energije (ak. god. 2023./2024.)

 

Obavještavaju se studenti II. godine prijediplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored nadoknada laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Raspored nadoknada laboratorijskih vježbi [625,45 KiB]

 

IZVODE SE LABORATORIJSKE VJEŽBE - 16. siječnja

 

Vježbu koju ste po rasporedu trebali raditi u 1. tjednu (5. prosinca) nadoknađuje se 16. siječnja u terminu utorak 8-11 h.

Nadoknade laboratorijskih vježbi održat će se u 15. tjednu nastave 23. siječnja po rasporedu koji će biti objavljen naknadno!

II. PARCIJALNI KOLOKVIJ - provodi se 22. siječnja u redovitom terminu predavanja

 

II. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održat će se KONTAKTNO u dvorani MKV-20 u ponedjeljak, 22. siječnja 2024. u terminu 14.00-15.45 h.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su zadovoljili na I. kolokviju.

 

Studenti ne prijavljuju II. parcijalni kolokvij.

Materijal na kojem pišu pristupnici osigurava predmetni nastavnik.

 

Studenti dolaze u dvoranu 10 minuta prije početka kolokvija.
Pristupnici/pristupnice koriste kalkulator, pribor za pisanje, ravnalo/trokut i naravno svoje znanje. Ostalo osigurava predmetni nastavnik.

Mole se kolege studenti da svoje pametne telefone spreme u svoje torbe.

PREDAVANJA I SEMINARI - izvode se na Trgu Marka Marulića 20

 

Nastavljaju se svi nastavni sadržaji.

Do kraja semestra, predavanja i seminari izvode se u dvorani MKV-20 (velika kemijska predavaonica na Marulićevom trgu 20) u istom terminu.

Vidimo se u ponedjeljak s početkom u 14.00 h!

LABORATORIJSKE VJEŽBE - izvode se u punom obimu

 

U narednom razdoblju, do kraja semestra, laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije izvode se u punom obimu po REDOVITOM RASPOREDU (kako je to i definirano Rasporedom izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije) u terminu utorak 8-11 h.

Za grupu studenata Ištvanić, Novaković i Penko laboratorijske vježbe izvode se u petak:

 1. Dora Ištvanić i Sara Novaković (grupa 1) u terminu 8-1030 h i
 2. Leonarda Penko (grupa 2) u terminu 1030-13 h.

 

Mole se studenti da na vrijeme dolaze na laboratorijske vježbe!

REZULTATI I. PARCIJALNOG KOLOKVIJA - OBJAVA

 

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_EI mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se u siječnju mjesecu po povratku grijanja u terminu o kojem ćete biti pravovremeno obaviješteni.

VAŽNO - predaja referata

 

Svi referati/laboratorijski izvještaji moraju biti predani najkasnije do petka, 22. prosinca do 10.00 h!

POČINJU LABORATORIJSKE VJEŽBE - 12. prosinca

 

Laboratorijske vježbe UTORKOM izvode se u terminu 10-11 h!

Studenti rade vježbu koja im je po rasporedu za 2. tjedan. Vježbu koju ste po rasporedu trebali raditi u 1. tjednu (5. prosinca) nadoknađuje se u siječnju mjesecu.

 

Mole se studenti da na vrijeme dolaze na laboratorijske vježbe! 

NASTAVAK PREDAVANJA I SEMINARA - 11. prosinca

 

Nastavljaju se svi nastavni sadržaji.

Do daljnjega, predavanja i seminari izvode se u dvorani MKV-19 (velika kemijska predavaonica na Marulićevom trgu 19) u istom terminu.

Vidimo se u ponedjeljak s početkom u 14.00 h!

IŠTVANIĆ, NOVAKOVIĆ i PENKO - laboratorijske vježbe 8. prosinca

 

Obavijest u prilogu dolje odnosi se samo na grupu studenata Ištvanić, Novaković i Penko koji su predviđeni rasporedom vježbi za petak.

Ostali studenti studijskog programa Ekoinženjerstvo bit će pravovremeno obaviješteni o izmjenama Rasporeda vježbi za utorak.

 

OBJAVA

Zbog izvanrednih okolnosti laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije za grupu studenata Ištvanić, Novaković i Penko izvode se po IZMIJENJENOM RASPOREDU:

 1. Dora Ištvanić i Sara Novaković (grupa 1), koji su previđeni rasporedom 8-1030 h rade vježbe u terminu 10-11 h i
 2. Leonarda Penko (grupa 2) koja je previđena rasporedom 1030-13 h radi vježbe u terminu 11-12 h.

Satnica se mijenja, a ostalo ostaje isto.

 

Mole se studenti da na vrijeme dolaze na laboratorijske vježbe!

OTKAZUJU SE - laboratorijske vježbe 5. prosinca

 

Dana 5. prosinca 2023. NE izvode se laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije.

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o nastavku izvođenja nastavnih sadržaja (predavanja i seminari 11. prosinca te lab vježbe 12. prosinca).

 


 

OBJAVA - nastava 4. prosinca

 

Dana 4. prosinca 2023.  NE izvodi se nastava iz kolegija Prijenos tvari i energije.

Sva nastava na adresi Marulićev trg 20 se obustavlja za 4. prosinca zbog obustave grijanja. 

 

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o nastavku izvođenja nastave.

NOVA DVORANA - održavanje I. parcijalnog kolokvija

 

Za sve prijavljene studente programa Ekoinženjerstvo I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održat će se dana 1. prosinca 2023., petak u terminu 17.00-18.45 h u dvorani MKM-20.

RASPORED IZVOĐENJA LABORATORIJSKIH VJEŽBI – Prijenos tvari i energije (ak. god. 2023./2024.)

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je KONAČAN raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Po ovom rasporedu izvode se laboratorijske vježbe ove ak. god.

UPUTE - izvođenje laboratorijskih vježbi

LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije počinju u X. tjednu nastave, 4. do 8. prosinca 2023. 

Svaki student sudjeluje u izvođenju 4 laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije. To su: Optjecanje, Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (kugla), Prijenos topline konvekcijom i Određivanje koeficijenta prijenosa tvari.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju ulaznom kolokviju usmenog tipa. Usmena provjera znanja  podrazumijeva poznavanje fenomena prijenosa koji je sadržan u eksperimentu s naglaskom na samu laboratorijsku vježbu. Od Vas se očekuje da poznajete stvari iz fenomena prijenosa koji je sadržan u samoj vježbi. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja, nastavne materijale za svaku pojedinu vježbu te Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe).

Podsjećamo, ukoliko student/ica ne zadovolji na ulaznom kolokviju ne može raditi laboratorijsku vježbu. Svakom studentu/ici dozvoljena je max. jedna nadoknada lab vježbe (izuzev opravdanog izostanka - zdravstvene devijacije). Student/ica mora završiti lab vježbe (položiti sve ulazne kolokvije, svi referati predani na vrijeme i priznati) kako bi pristupio/la ispitu.

Nedolazak na lab vježbe studenti su dužni prijaviti na vrijeme e poštom na adresu asistenta/ice Katarine Sokač, mag. ing. cheming. (ksokac@fkit.unizg.hr). Medicinsku dokumentaciju (liječnička ispričnica, potvrda liječnika, nalaz specijalista i sl.) kojom pravdaju svoj izostanak dužni su u najkraćem mogućem roku dostaviti na istu adresu.

Nadoknade laboratorijskih vježbi izvode se u XV. tjednu nastave.

Studenti su dužni nositi kute za vrijeme lab vježbi.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). Kolege studenti pišu referat i pripremaju laboratorijski izvještaj u samom terminu izvođenja lab vježbi na Zavodu, ne kod kuće. Izvještaj u tiskanom obliku predaju asistentu/ici.

Iznimno, ukoliko kolege studenti ne stignu napisati referat i pripremiti laboratorijski izvještaj u redovnom terminu izvođenja vježbi mogu ga završiti kod kuće. Tako napisani izvještaj studenti ostavljaju u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je petak do 12 h, dva radna dana prije izvođenja sljedeće vježbe.

 

Sve laboratorijske vježbe izvode se IZRAVNO (KONTAKTNO) u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Studenti dolaze u laboratorij (podrum, Marulićev trg 20) na vježbe u točno određeno vrijeme kako se to i utvrđuje rasporedom izvođenja.

Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi (grupe studenata za rad u laboratoriju) objavljuje se u petak, 24. studenoga 2023. kako bi se svi polaznici kolegija na vrijeme uspješno pripremili za izvođenje vježbe.

Za pripremu laboratorijske vježbe Optjecanje studenti koriste Priručnik za laboratorijske vježbe str. 9-13, Video materijal za I. laboratorijsku vježbu_Optjecanje, Nastavni materijal za I. laboratorijsku vježbu_Optjecanje (mapa Laboratorijske vježbe) te prezentacije s predavanja.

Za sve ostale lab vježbe koriste prezentacije predavanja, video materijale i nove nastavne materijale koji su također postavljeni u mapi Laboratorijske vježbe i nisu u skripti.

 

Mole se studenti da usmenu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

OBJAVA - raspored izvođenja laboratorijskih vježbi

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Objavljen raspored podložan je korekcijama/izmjenama sukladno željama kolega studenata za zamjenom među grupama. Željene zamjene potrebno je javiti predmetnom nastavniku e poštom! Zamjene studenata među grupama moguće su do 24. studenoga, petak do 14 h.

Po unesenim zamjenama objavljuje se konačan raspored po kojem će se izvoditi laboratorijske vježbe ove ak. god.

POZIV - prijave I. parcijalnog kolokvija

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se prijave I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije održati 20. studenoga 2023., ponedjeljak u dvorani MKV-20 u terminu predavanja.

Iznimno, u slučaju da je student bolestan, prijavu kolokvija može ostvariti druga osoba, kolega/ica od povjerenja uz prethodnu najavu e poštom predmetnom nastavniku.

Studenti koji ne prijave I. parcijalni kolokvij u navedenom terminu neće moći pristupiti istome.

Prijava kolokvija ostvaruje se IZRAVNO (KONTAKTNO) donošenjem arka trgovačkog papira (ne 1 list papira) na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika/pristupnice te studijski program.

 

Za sve prijavljene studente programa Ekoinženjerstvo I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održat će se dana 1. prosinca 2023., petak u terminu 17.00-18.45 h u dvorani MKV-20.

POZIV - prijave laboratorijskih vježbi

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati u VII. tjednu nastave dana 13. studenoga 2023., ponedjeljak u dvorani MKV-20 u redovitom terminu predavanja/seminara.

Studenti prijavljuju laboratorijske vježbe IZRAVNO (KONTAKTNO), ne elektroničkom poštom.

Kolegama studentima koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

 

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti istima. Podsjećamo, nužan uvjet za pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 1. prosinca 2023., petak u terminu 17.00-18.45 h u dvorani MKV-20.

Za svaki tjedan nastave pripremaju se i objavljuju nastavni materijali.

Nastavni materijali postavljaju se i dostupni su na mrežnim stranicama Fakulteta pod poveznicom kolegija, repozitoriju MATERIJALI PTE_EI, mapama Predavanja i Seminari.

Obavještavaju se studenti II. godine prijediplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti u prvom tjednu nastave.

Uvodno predavanje iz kolegija održat će se za sve upisnike dana 2. listopada 2023., ponedjeljak s početkom u 14.00 h u dvorani MKV-20.

 

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 15. rujna 2023. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u pismeni ispit održat će se 20. rujna, srijeda u 8.45 h u Zavodu (I. kat, MT-20).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. jesenskom ispitnom roku održati 15. rujna 2023., petak u terminu 11.30-13.30 h i dvorani S-0 (prizemlje, Savska cesta 16).

Za studenata/icu 0195040507 usmeni ispit održat će se 8. rujna, petak u 12.15 h i dvorani Z-1 (podrum, MT-20).

Gore navedeni broj odgovara jedinstvenom matičnom broju akademskog građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 6. rujna 2023. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0195040507.

Uvid u pismeni ispit održat će se 8. rujna, petak u 12.45 h u dvorani Z-1 (podrum, MT-20).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. jesenskom ispitnom roku održati 6. rujna 2023., srijeda u terminu 11.30-13.30 h i dvorani S-0 (prizemlje, Savska cesta 16).

Za grupu studenata 0125171961, 0125172035 i 0125174729 usmeni ispit održat će se 11. srpnja, utorak u 11.15 h i dvorani Z-1 (podrum, MT-20).

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 7. srpnja 2023. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125171961, 0125172035 i 0125174729.

Uvid u pismeni ispit održat će se 11. srpnja, utorak u 11.00 h u dvorani Z-1 (podrum, MT-20).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na III. ljetnom ispitnom roku održati 7. srpnja 2023., petak u terminu 11.30-13.30 h i dvorani S-1 (Savska cesta 16).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 28. lipnja 2023. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u pismeni ispit održat će se 30. lipnja, petak u 8.40 h u Zavodu (I. kat, MT-20).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. ljetnom ispitnom roku održati 28. lipnja 2023., srijeda u terminu 11.30-13.30 h i dvorani S-0 (Savska cesta 16).

Za studenata/icu 0125173165 usmeni ispit održat će se 19. lipnja, ponedjeljak u 12.30 h i dvorani Z-1 (podrum, MT-20).

Gore navedeni broj odgovara jedinstvenom matičnom broju akademskog građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 16. lipnja 2023. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125173165 i 0125174685.

Uvid u pismeni ispit održat će se 19. lipnja, ponedjeljak u 11.30 h u Zavodu (I. kat, MT-20).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. ljetnom ispitnom roku održati 16. lipnja 2023., petak u terminu 11.30-13.30 h i dvorani S-0 (Savska cesta 16).

Za grupu studenata 0125175224 i 0125174638 usmeni ispit održat će se 3. svibnja, srijeda u 11.00 h i dvorani Z-1 (podrum, MT-20).

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 29. travnja 2023. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125175224 i 0125174638.

Uvid u pismeni ispit održat će se 3. svibnja, srijeda u 12.30 h u dvorani Z-1 (podrum, MT-20).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na izvanrednom ispitnom roku održati 29. travnja 2023., subota u terminu 14.00-16.00 h i dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20).

Za grupu studenata 0125174531, 0125174617 i 0125178039 usmeni ispit održat će se 20. veljače, ponedjeljak u 8.20 h i uredu nastavnika (Zavod, I. kat).

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 15. veljače 2023. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125174531, 0125174617 i 0125178039.

Uvid u pismeni ispit održat će se 20. veljače, ponedjeljak u 8.00 h u Zavodu (I. kat, ured nastavnika).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. zimskom ispitnom roku održati 15. veljače 2023., srijeda u terminu 14.00-16.00 h i dvorani S-0 (Savska cesta 16, prizemlje).

Usmeni ispit održat će se 7. veljače, utorak u Zavodu (I. kat, ured nastavnika) prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125174573, 0125173828 i 0125172061 u 13.30 h i
 2. za grupu studenata 0125174510, 0125174547 i 0125174601 u 14.15 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 3. veljače 2023. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125174573, 0125173828 i 0125174510.

Uvid u pismeni ispit održat će se 7. veljače, utorak u 13.15 h u Zavodu (I. kat, ured nastavnika).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. zimskom ispitnom roku održati 3. veljače 2023., petak u terminu 14.00-16.00 h i dvorani S-1 (Savska cesta 16, I. kat).

Materijal Uspješnost studenata na parcijalnim kolokvijima i laboratorijskim vježbama sadržan je u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Materijal Ispunjavanje uvjeta za pristup ispitu sadržan je u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Neki kolege studenti NISU ostvarili pravo pristupa ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije!

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_EI mapi Parcijalni kolokviji.

 

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 27. siječnja 2023., petak u 8.30 h u laboratoriju na I. katu,  Marulićev trg 20.

Crveno su označeni studenti koji su zadovoljili na II. parcijalnom kolokviju, a time se i oslobodili pismenog dijela ispita. Ti studenti pristupaju samo usmenom ispitu na jednom od ispitnih rokova u ovoj ak. god.

Referati iz kolegija Prijenos tvari i energije nisu priznati mnogim studentima.

 

Pozivaju se svi kolege studenti da u terminu srijeda, 18. siječnja 10-11 h dođu provjeriti jesu li im priznati svi referati i ako nisu što je potrebno ispraviti u istima.

Studenti moraju voditi računa da ISPRAVLJENI referati (laboratorijski izvještaji) iz kolegija Prijenos tvari i energije MORAJU BITI PRIZNATI najkasnije u četvrtak, 19. siječnja do 17 h. 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored nadoknada laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

 

 

II. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održat će se KONTAKTNO u dvorani MKV-20 u ponedjeljak, 23. siječnja 2023. u terminu 9.00-10.45 h.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su zadovoljili na I. kolokviju.

 

Studenti ne prijavljuju II. parcijalni kolokvij.

Materijal na kojem pišu pristupnici osigurava predmetni nastavnik.

 

Studenti dolaze u dvoranu 10 minuta prije početka kolokvija.
Pristupnici/pristupnice koriste kalkulator, pribor za pisanje, ravnalo/trokut i naravno svoje znanje. Ostalo osigurava predmetni nastavnik.

Mole se kolege studenti da svoje pametne telefone spreme u svoje torbe.

X. predavanje i IX. seminar (Prijenos topline konvekcijom) nisu održani u ovom tjednu iznimno zbog zdravstvenih problema predmetnog nastavnika.

Isti se pomiču na termin 9. siječnja i održat će se zajedno s XI. predavanjem i X. seminarom (Prolaz topline).

 

Svima Vama kolege studenti i Vašim najbližima predmetni nastavnik
želi čestit Božić te sretnu i uspješnu 2023. godinu!

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_EI, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se u prostorijama Zavoda (I. kat, MT-20) za zainteresirane pristupnike 15. prosinca 2022., četvrtak u 10.30 h. 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je KONAČAN raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Po ovom rasporedu izvode se laboratorijske vježbe ove ak. god.

LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije počinju u X. tjednu nastave, 5. do 9. prosinca 2022. 

Svaki student sudjeluje u izvođenju 4 laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije. To su: Optjecanje, Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (kugla), Prijenos topline konvekcijom i Određivanje koeficijenta prijenosa tvari.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju ulaznom kolokviju usmenog tipa. Usmena provjera znanja  podrazumijeva poznavanje fenomena prijenosa koji je sadržan u eksperimentu s naglaskom na samu laboratorijsku vježbu. Od Vas se očekuje da poznajete stvari iz fenomena prijenosa koji je sadržan u samoj vježbi. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja, nastavne materijale za svaku pojedinu vježbu te Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe).

Podsjećamo, ukoliko student/ica ne zadovolji na ulaznom kolokviju ne može raditi laboratorijsku vježbu. Svakom studentu/ici dozvoljena je max. jedna nadoknada lab vježbe (izuzev opravdanog izostanka - zdravstvene devijacije). Student/ica mora završiti lab vježbe (položiti sve ulazne kolokvije, svi referati predani na vrijeme i priznati) kako bi pristupio/la ispitu.

Nedolazak na lab vježbe studenti su dužni prijaviti na vrijeme e poštom na adresu predmetnog nastavnika. Medicinsku dokumentaciju (liječnička ispričnica, potvrda o pozitivnom nalazu na Covid infekciju, dokaz o izrečenoj mjeri samoizolacije, nalaz specijalista i sl.) kojom pravdaju svoj izostanak dužni su u najkraćem mogućem roku dostaviti na istu adresu.

Nadoknade laboratorijskih vježbi izvode se u XIV. tjednu nastave.

Studenti su dužni nositi kute za vrijeme lab vježbi.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). Kolege studenti pišu referat i pripremaju laboratorijski izvještaj u samom terminu izvođenja lab vježbi na Zavodu, ne kod kuće. Izvještaj u tiskanom obliku predaju asistentu/ici.

Iznimno, ukoliko kolege studenti ne stignu napisati referat i pripremiti laboratorijski izvještaj u redovnom terminu izvođenja vježbi mogu ga završiti kod kuće. Tako napisani izvještaj studenti ostavljaju u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je petak do 12 h za grupu utorkom te utorak do 12 h za grupu četvrtkom, dva radna dana prije izvođenja sljedeće vježbe.

 

Sve laboratorijske vježbe izvode se IZRAVNO (KONTAKTNO) u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Studenti dolaze u laboratorij (podrum, Marulićev trg 20) na vježbe u točno određeno vrijeme kako se to i utvrđuje rasporedom izvođenja.

Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi (grupe studenata za rad u laboratoriju) objavljuje se u petak, 25. studenoga 2022. kako bi se svi polaznici kolegija na vrijeme uspješno pripremili za izvođenje vježbe.

Za pripremu laboratorijske vježbe Optjecanje studenti koriste Priručnik za laboratorijske vježbe str. 9-13, Video materijal za I. laboratorijsku vježbu_Optjecanje, Nastavni materijal za I. laboratorijsku vježbu_Optjecanje (mapa Laboratorijske vježbe) te prezentacije s predavanja.

Za sve ostale lab vježbe koriste prezentacije predavanja, video materijale i nove nastavne materijale koji su također postavljeni u mapi Laboratorijske vježbe i nisu u skripti.

 

Mole se studenti da usmenu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Objavljen raspored podložan je korekcijama/izmjenama sukladno željama kolega studenata za zamjenom među grupama. Željene zamjene potrebno je javiti predmetnom nastavniku e poštom! Zamjene studenata među grupama moguće su do 25. studenoga, petak do 14 h.

Po unesenim zamjenama objavljuje se konačan raspored po kojem će se izvoditi laboratorijske vježbe ove ak. god.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se prijave I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije održati 21. studenoga 2022., ponedjeljak u dvorani MKV-20 u terminu predavanja.

Iznimno, u slučaju da je student bolestan, pozitivan na Covid infekciju ili mu je izrečena mjera samoizolacije prijavu kolokvija može ostvariti druga osoba, kolega/ica od povjerenja uz prethodnu najavu e poštom predmetnom nastavniku.

Studenti koji ne prijave I. parcijalni kolokvij u navedenom terminu neće moći pristupiti istome.

Prijava kolokvija ostvaruje se IZRAVNO (KONTAKTNO) donošenjem arka trgovačkog papira (ne 1 list papira) na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika/pristupnice te studijski program.

 

Za sve prijavljene studente programa Ekoinženjerstvo I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 5. prosinca 2022., ponedjeljak u terminu 18.00-19.45 h u dvorani MKM-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati u VII. tjednu nastave dana 14. studenoga 2022., ponedjeljak u dvorani MKV-20 u redovitom terminu predavanja/seminara.

Studenti prijavljuju laboratorijske vježbe IZRAVNO (KONTAKTNO), ne elektroničkom poštom.

Kolegama studentima koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

 

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti istima. Podsjećamo, nužan uvjet za pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 5. prosinca 2022., ponedjeljak u terminu 18.00-19.45 h u dvorani MKM-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će SEMINARI iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 24. listopada 2022., ponedjeljak s početkom u 10.00 h.

Za svaki tjedan nastave pripremaju se i objavljuju nastavni materijali.

Nastavni materijali postavljaju se i dostupni su na mrežnim stranicama Fakulteta pod poveznicom kolegija, repozitoriju MATERIJALI PTE_EI, mapama Predavanja i Seminari.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti u drugom tjednu nastave.

Uvodno predavanje iz kolegija održat će se za sve upisnike dana 10. listopada 2022., ponedjeljak s početkom u 8.00 h u dvorani MKV-20.

 

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Za studente 0125173240 i 0125163312 usmeni ispit održat će se 15. rujna, četvrtak u 8.10 h u Zavodu (podrum, učionica Z-1).

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskog građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 13. rujna 2022. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125173240 i 0125163312.

Uvid u pismeni ispit održat će se 15. rujna, četvrtak u 9.00 h u Zavodu (podrum, učionica Z-1).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. jesenskom ispitnom roku održati 13. rujna 2022., utorak u 11.30-13.30 h u dvorani S-1 (Savska cesta 16, I. kat).

Usmeni ispit održat će se 6. rujna, utorak u Zavodu (podrum, učionica Z-1) prema rasporedu:

 1. za studenata/icu 0125168067 u 9.00 h i
 2. za grupu studenata 0125168350 i 0160142018 u 9.20 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 2. rujna 2022. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125168067, 0125168350 i 0160142018.

Uvid u pismeni ispit održat će se 6. rujna, utorak u 9.40 h u Zavodu (podrum, učionica Z-1).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. jesenskom ispitnom roku održati 2. rujna 2022., petak u 11.30-13.30 h u dvorani S-1 (Savska cesta 16, I. kat).

Za studente 0125169225 i 0125169059 usmeni ispit održat će se 11. srpnja, ponedjeljak u 9.30 h u Zavodu (podrum, učionica Z-1).

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskog građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 7. srpnja 2022. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125169225 i 0125169059.

Uvid u pismeni ispit održat će se 11. srpnja, ponedjeljak u 10.00 h u Zavodu (podrum, učionica Z-1).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na III. ljetnom ispitnom roku održati 7. srpnja 2022., četvrtak u 11.30-13.30 h u dvorani S-0 (Savska cesta 16, prizemlje).

Usmeni ispit održat će se 4. srpnja, ponedjeljak u Zavodu (podrum, učionica Z-1) prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125171732 i 0125172077 u 8.30 h i
 2. za grupu studenata 0125172110 i 0125171795 u 9.00 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 29. lipnja 2022. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125171732, 0125172077, 0125172110 i 01215171795.

Uvid u pismeni ispit održat će se 4. srpnja, ponedjeljak u 9.20 h u Zavodu (podrum, učionica Z-1).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. ljetnom ispitnom roku održati 29. lipnja 2022., srijeda u terminu 11.30-13.30 h u dvorani S-0 (Savska cesta 16, prizemlje).

Usmeni ispit održat će se 20. lipnja, ponedjeljak u prostorijama Zavoda (učionica Z-1 u podrumu) prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125171956, 0125171865 i 0125172105 u 8.00 h i
 2. studenta/icu 0125173235 u 8.30 h.

Studenti se okupljaju u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 15. lipnja 2022. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125171956, 0125171865, 0125172105 i 0125173235.

Uvid u pismeni ispit održat će se 20. lipnja, ponedjeljak u 9.00 h u prostorijama Zavoda (I. kat, ured nastavnika).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. ljetnom ispitnom roku održati KONTAKTNO 15. lipnja 2022., srijeda u terminu 11.30-13.30 h u dvorani S-1 (Savska cesta 16, I. kat).

Za grupu studenata 0066297387, 0125171753 i 0125168142 usmeni ispit održat će se 12. travnja, utorak u 12.00 h i učionici Z-1 (Zavod, podrum).

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 9. travnja 2022. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0066297387, 0125171753 i 0125168142.

Uvid u pismeni ispit održat će se 12. travnja, utorak u 11.30 h u prostorijama Zavoda (I. kat, ured nastavnika).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na izvanrednom ispitnom roku održati KONTAKTNO 9. travnja 2022., subota u terminu 9.00-11.00 h u dvorani S-1 (Savska cesta 16, I. kat).

Usmeni ispit održat će se 17. veljače, četvrtak u prostorijama Zavoda (laboratorij u podrumu) prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125173209, 0125173191 i 0125172014 u 12.00 h,
 2. za grupu studenata 0125173170, 0125169358 i 0125171823 u 12.30 h,
 3. za grupu studenata 0125171870, 0125171886 i 0125171774 u 13.00 h i
 4. studenta/icu 0125171753 u 13.30 h.

Studenti se okupljaju u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit kolege studenti donose zaštitne maske!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 15. veljače 2022. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125173209, 0125173191, 0125173170, 0125169358, 0125171823, 0125171886, 0125171774 i 0125171753.

Uvid u pismeni ispit održat će se 17. veljače, četvrtak u 16.15 h u prostorijama Zavoda (podrum, učionica Z-1).

Usmeni ispit održat će se 7. veljače, ponedjeljak u prostorijama Zavoda (laboratorij u podrumu) prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125171802, 0125171909 i 0125171844 u 9.00 h &
 2. za studenta/icu 0125171940 u 9.30 h.

Studenti se okupljaju u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit kolege studenti donose zaštitne maske!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 3. veljače 2022. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125171909, 0125171844 i 0125171940.

Materijal Uspješnost studenata na parcijalnim kolokvijima i laboratorijskim vježbama sadržan je u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Materijal Ispunjavanje uvjeta za pristup ispitu sadržan je u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Svi kolege studenti stiču/ostvarili su pravo pristupa ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije!

 

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_EI, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 31. siječnja 2022., ponedjeljak u 12.00 h.  Studenti koji žele vidjeti kolokvij okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Crveno su označeni studenti koji su zadovoljili na II. parcijalnom kolokviju, a time se i oslobodili pismenog dijela ispita. Ti studenti pristupaju samo usmenom ispitu na jednom od ispitnih rokova u ovoj ak. god.

Mole se studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125168350, 0125173214 i 0125172131

da svoje referate (laboratorijske izvještaje) preuzmu u ponedjeljak, 24. siječnja u 12 h u sobi asistenata na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i iste korigiraju.

Referati iz kolegija Prijenos tvari i energije nisu priznati mnogim studentima.

 

Popis studenata kojima NISU priznati referati (laboratorijski izvještaji) iz kolegija Prijenos tvari i energije je objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Mole se navedeni studenti da svoje referate (laboratorijske izvještaje) preuzmu u četvrtak, 20. siječnja 12-13 h u sobi asistenata na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i iste korigiraju.

Studenti moraju voditi računa da ISPRAVLJENI referati (laboratorijski izvještaji) iz kolegija Prijenos tvari i energije MORAJU BITI PREDANI na uvid najkasnije u ponedjeljak, 24. siječnja do 12 h. 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored nadoknada laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

 

 

II. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održat će se KONTAKTNO u dvorani MKV-20 u utorak, 25. siječnja 2022. u terminu 10.00-11.45 h.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su zadovoljili na I. kolokviju.

 

Studenti ne prijavljuju II. parcijalni kolokvij.

Materijal na kojem pišu pristupnici osigurava predmetni nastavnik.

 

Studenti dolaze u dvoranu 10 minuta prije početka kolokvija i obvezni su nositi zaštitne maske. Pristupnici/pristupnice koriste kalkulator, pribor za pisanje, ravnalo/trokut i naravno svoje znanje. Ostalo osigurava predmetni nastavnik.

Mole se kolege studenti da svoje pametne telefone spreme u svoje torbe.

 

Studenti su dužni na vrijeme predati referat/laboratorijski izvještaj - najkasnije dan prije sljedećih vježbi do 12.00 h!

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_EI, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 10. siječnja 2022., ponedjeljak u 12.00 h.  Studenti koji žele vidjeti kolokvij okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Kolege studenti predaju referat/laboratorijski izvještaj najkasnije dan prije sljedećih vježbi!

Za sve prijavljene studente programa Ekoinženjerstvo I. parcijalni kolokvij održat će se KONTAKTNO u dvorani MKV-19 u petak, 10. prosinca 2021. u periodu 17.00-18.45 h.

Studenti dolaze u dvoranu 10 minuta prije početka kolokvija i obvezni su nositi zaštitne maske. Pristupnici/pristupnice koriste kalkulator, pribor za pisanje, ravnalo/trokut i naravno svoje znanje. Ostalo osigurava predmetni nastavnik.

Mole se kolege studenti da svoje pametne telefone spreme u svoje torbe.

LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije počinju u X. tjednu nastave, 6. do 10. prosinca 2021. 

Svaki student sudjeluje u izvođenju 4 laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije. To su: Optjecanje, Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (kugla), Prijenos topline konvekcijom i Određivanje koeficijenta prijenosa tvari.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju pismenog tipa. Kratka pisana provjera znanja  podrazumijeva Vaše odgovore na 5 pitanja iz fenomena prijenosa koji je sadržan u eksperimentu s naglaskom na samu laboratorijsku vježbu. Od Vas se očekuje da poznajete osnovne stvari iz fenomena prijenosa koji je sadržan u samoj vježbi. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja, nastavne materijale za svaku pojedinu vježbu te Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe).

Podsjećamo, ukoliko student/ica ne zadovolji na ulaznom kolokviju ne može raditi laboratorijsku vježbu. Svakom studentu/ici dozvoljena je max. jedna nadoknada lab vježbe (izuzev opravdanog izostanka - zdravstvene devijacije). Student/ica mora završiti lab vježbe (položiti sve ulazne kolokvije, svi referati predani na vrijeme i priznati) kako bi pristupio/la ispitu.

Nedolazak na lab vježbe studenti su dužni prijaviti na vrijeme e poštom na adresu predmetnog nastavnika. Medicinsku dokumentaciju (liječnička ispričnica, potvrda o pozitivnom nalazu na Covid infekciju, dokaz o izrečenoj mjeri samoizolacije, nalaz specijalista i sl.) kojom pravdaju svoj izostanak dužni su u najkraćem mogućem roku dostaviti na istu adresu.

Nadoknade laboratorijskih vježbi izvode se u XIV. tjednu nastave.

Studenti su dužni nositi kute i zaštitne maske za vrijeme lab vježbi.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). Kolege studenti pišu referat i pripremaju laboratorijski izvještaj u samom terminu izvođenja lab vježbi na Zavodu, ne kod kuće. Izvještaj u tiskanom obliku predaju asistentu ili nastavnicima.

Iznimno, ukoliko kolege studenti ne stignu napisati referat i pripremiti laboratorijski izvještaj u redovnom terminu izvođenja vježbi mogu ga završiti kod kuće. Tako napisani izvještaj studenti ostavljaju u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je tjedan dana od zaprimanja laboratorijskog zadatka.

 

Sve laboratorijske vježbe izvode se IZRAVNO (KONTAKTNO) u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Studenti dolaze u laboratorij (podrum, Marulićev trg 20) na vježbe u točno određeno vrijeme kako se to i utvrđuje rasporedom izvođenja.

Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi (grupe studenata za rad u laboratoriju) objavljen je u petak, 26. studenoga 2021. kako bi se svi polaznici kolegija na vrijeme uspješno pripremili za izvođenje vježbe.

Za pripremu laboratorijske vježbe Optjecanje studenti koriste Priručnik za laboratorijske vježbe str. 9-13, Video materijal za I. laboratorijsku vježbu_Optjecanje, Nastavni materijal za I. laboratorijsku vježbu_Optjecanje (mapa Laboratorijske vježbe) te prezentacije s predavanja.

Za sve ostale lab vježbe koriste prezentacije predavanja, video materijale i nove nastavne materijale koji su također postavljeni u mapi Laboratorijske vježbe i nisu u skripti.

 

Mole se studenti da pisanu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je KONAČAN raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Po ovom rasporedu izvode se laboratorijske vježbe ove ak. god.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se prijave I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije održati 30. studenoga 2021., utorak u dvorani MKV-20 u terminu predavanja.

Iznimno, u slučaju da je student bolestan, pozitivan na Covid infekciju ili mu je izrečena mjera samoizolacije prijavu kolokvija može ostvariti druga osoba, kolega/ica od povjerenja uz prethodnu najavu e poštom predmetnom nastavniku.

Studenti koji ne prijave I. parcijalni kolokvij u navedenom terminu neće moći pristupiti istome.

Prijava kolokvija ostvaruje se IZRAVNO (KONTAKTNO) donošenjem arka trgovačkog papira na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika/pristupnice te studijski program.

 

Za sve prijavljene studente programa Ekoinženjerstvo I. parcijalni kolokvij održat će se u dvorani MKV-19 u petak, 10. prosinca 2021. u periodu 17.00-18.45 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Objavljen raspored podložan je korekcijama/izmjenama sukladno željama kolega studenata za zamjenom među grupama. Željene zamjene potrebno je javiti predmetnom nastavniku e poštom! Zamjene studenata među grupama moguće su do kraja ovog tjedna, petak do 15 h.

Po unesenim zamjenama objavljuje se konačan raspored po kojem će se izvoditi laboratorijske vježbe ove ak. god.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati u IV. tjednu nastave dana 26. listopada 2021., utorak u dvorani MKV-20 u redovitom terminu predavanja/seminara.

Studenti prijavljuju laboratorijske vježbe IZRAVNO (KONTAKTNO).

Kolegama studentima koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

 

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti istima. Podsjećamo, nužan uvjet za pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 10. prosinca 2021., petak u terminu 17.00-18.45 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će SEMINARI iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 26. listopada 2021., utorak s početkom u 12.00 h.

Za svaki tjedan nastave pripremaju se i objavljuju nastavni materijali.

Nastavni materijali postavljaju se i dostupni su na mrežnim stranicama Fakulteta pod poveznicom kolegija, repozitoriju MATERIJALI PTE_EI, mapama Predavanja i Seminari.

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti u drugom tjednu nastave.

Uvodno predavanje iz kolegija održat će se za sve upisnike izravno (kontaktno) dana 12. listopada 2021., utorak s početkom u 10.00 h u dvorani MKV-20.

U IZRAVNOJ NASTAVI STUDENTI KORISTE ZAŠTITNE MASKE!

 

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Usmeni ispit za studenta/icu 0125168938 održat će se 15. rujna, srijeda u prostorijama Zavoda (laboratorij u podrumu) u 8.00 h.

Student/ica dolazi u prizemlje zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po studenta/icu.

Gore navedeni broj odgovara jedinstvenom matičnom broju akademskog građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit student/ica donosi zaštitnu masku!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 13. rujna 2021. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125168938.

Uvid u pismeni ispit održat će se 15. rujna, srijeda u 8.40 h u prostorijama Zavoda (I. kat).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. jesenskom ispitnom roku održati KONTAKTNO 13. rujna 2021., ponedjeljak u terminu 13.00-15.00 h u dvorani MKV-19.

Usmeni ispit za studente 0125169267, 0125165434 i 0125165593 održat će se 6. rujna, ponedjeljak u prostorijama Zavoda (laboratorij u podrumu) u 8.20 h.

Studenti se okupljaju u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit studenti donose zaštitnu masku!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 2. rujna 2021. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125169267, 0125165434 i 0125165593.

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. jesenskom ispitnom roku održati KONTAKTNO 2. rujna 2021., četvrtak u terminu 13.00-15.00 h u dvorani MKV-19.

Usmeni ispit održat će se 12. srpnja, ponedjeljak u prostorijama Zavoda (laboratorij u podrumu) prema rasporedu:

 1. za studenta/icu 0125167096 u 8.15 h,
 2. za grupu studenata 0125163216 i 0125169038 u 8.35 h.

Studenti se okupljaju u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit kolege studenti donose zaštitne maske!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 8. srpnja 2021. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125169496, 0125167096 i 0125169480.

Uvid u pismeni ispit održat će se 12. srpnja, ponedjeljak u 10.00 h u prostorijama Zavoda (I. kat).

Usmeni ispit pred nastavničkim povjerenstvom održat će se u ponedjeljak, 12. srpnja u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. za studenta/icu jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125169496 u 12.00 h i
 2. za studenta/icu jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125169480 u 13.00 h.

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na III. redovitom ljetnom ispitnom roku održati KONTAKTNO 8. srpnja 2021., četvrtak u terminu 13.00-15.00 h u dvorani MKV-19.

Usmeni ispit za studente 0125169197 i 0125168943 održat će se 28. lipnja, ponedjeljak u prostorijama Zavoda (laboratorij u podrumu) u 8.00 h.

Studenti se okupljaju u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit kolege studenti donose zaštitne maske!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 24. lipnja 2021. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125168943.

Uvid u pismeni ispit održat će se 28. lipnja, ponedjeljak u 11.00 h u prostorijama Zavoda (I. kat).

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. redovitom ljetnom ispitnom roku održati KONTAKTNO 24. lipnja 2021., četvrtak u terminu 13.00-15.00 h u dvorani MKV-19.

Usmeni ispit održat će se 17. lipnja, četvrtak u prostorijama Zavoda (laboratorij u podrumu) prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125169181, 0119046265 i 0125165140 u 8.30 h,
 2. za grupu studenata 0125165247 i 0125169449 u 9.00 h.

Studenti se okupljaju u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit kolege studenti donose zaštitne maske!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 15. lipnja 2021. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0119046265, 0125165247 i 0125169449.

Obavještavaju se studenti da će se pismeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. redovitom ljetnom ispitnom roku održati KONTAKTNO 15. lipnja 2021., utorak u periodu 13.00-15.00 h u dvorani MKV-19.

Usmeni ispit održat će se 20. travnja, utorak u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125169251, 0125169085 i 0125169363 u 8.00 h i laboratoriju (podrum),
 2. za grupu studenata 0125169454, 0125169017 i 0125169129 u 8.30 h i laboratoriju (podrum),
 3. za studenta/icu 0119047215 u 9.00 h i laboratoriju (podrum).

Studenti koji će 'pristupiti ispitu u laboratoriju okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit kolege studenti donose zaštitne maske!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 17. travnja 2021. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125169085, 0125169363, 0125169454, 0125169017, 0125169129 i 0119047215.

Uvid u ispit održat će se 20. travnja, utorak u 11.20 h. Studenti koji žele vidjeti ispit okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na izvanrednom ljetnom ispitnom roku održati 17. travnja 2021., subota u periodu 11.30-13.30 h u dvorani MKV-19.

Usmeni ispit održat će se 19. veljače, petak u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125169407, 0125169379 i 0125169108 u 12.00 h i laboratoriju (podrum),
 2. za grupu studenata 0125169160, 0125169113 i 0125163081 u 12.30 h i laboratoriju (podrum),
 3. za grupu studenata 0125169001, 0125165749 i 0125169090 u 13.00 h i laboratoriju (podrum).

Studenti koji će 'pristupiti ispitu u laboratoriju okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit kolege studenti donose zaštitne maske!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 16. veljače 2021. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125169379, 0125169108, 0125169160, 0125169113, 0125169001 i 0125169090.

Uvid u ispit održat će se 22. veljače, ponedjeljak u 10.00 h. Studenti koji žele vidjeti ispit okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. redovitom zimskom ispitnom roku održati 16. veljače 2021., utorak u periodu 15.30-17.30 h u dvorani MKV-19.

Usmeni ispit održat će se 8. i 9. veljače, ponedjeljak i utorak u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125166559, 0125169293 i 0125169022 u ponedjeljak 14.00 h i laboratoriju (podrum),
 2. za grupu studenata 0117230437, 0125166244 i 0125169272 u ponedjeljak 14.30 h i laboratoriju (podrum),
 3. za grupu studenata 0125169288 i 0125166655 u utorak 8.00 h i uredu nastavnika (I. kat),
 4. za grupu studenata 0125166788 i 0125168985 u utorak 8.20 h i uredu nastavnika (I. kat),
 5. za grupu studenata 0125169428 i 0125166431 u utorak 8.40 h i uredu nastavnika (I. kat),
 6. za grupu studenata 0125167283 i 0125166697 u utorak 9.00 h i uredu nastavnika (I. kat).

Studenti koji će 'pristupiti ispitu u laboratoriju okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit kolege studenti donose zaštitne maske!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 4. veljače 2021. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125169022, 0117230437, 0125166244, 0125169288, 0125166655, 0125168985, 0125169428, 0125166431 i 0125166697.

Uvid u ispit održat će se 9. veljače, utorak u 10.00 h. Studenti koji žele vidjeti ispit okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

 

Raspored održavanja USMENIH ispita objavljuje se u subotu.

Usmenom ispitu pristupaju studenti koji se oslobađaju pismenog ispita primjenom parcijalnih kolokvija i kolege koji će zadovoljiti na pismenom ispitu (doseći bodovni minimum u iznosu od 50 % po računu i teoriji) na ovom ispitnom roku.

 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. redovitom zimskom ispitnom roku održati 4. veljače 2021., četvrtak u periodu 15.30-17.30 h u dvorani MKV-20.

Materijal Uspješnost studenata na parcijalnim  kolokvijima i laboratorijskim vježbama je objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Pismenog ispita oslobađaju se studenti (njih 14) koji su zadovoljili na oba kolokvija po oba segmenta (bodovni prag 50 %).

 

Popis studenata koji se ove ak. god. oslobađaju pismenog ispita iz kolegija Prijenos tvari i energije je objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Nažalost, određeni studenti nisu završili laboratorijske vježbe. Kao što je rečeno i najavljeno u više navrata, tim kolegama studentima onemogućuje se pristup ispitu.

 

Popis studenata koji NISU stekli pravo pristupa isptu iz kolegija Prijenos tvari i energije je objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_EI, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 1. veljače 2021., ponedjeljak u 12.00 h.  Studenti koji žele vidjeti kolokvij okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

 

Referati iz kolegija Prijenos tvari i energije nisu priznati mnogim studentima.

 

Popis studenata kojima NISU priznati referati (laboratorijski izvještaji) iz kolegija Prijenos tvari i energije je objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Mole se navedeni studenti da svoje referate (laboratorijske izvještaje) preuzmu ČIM PRIJE, a najkasnije u ponedjeljak, 1. veljače do 12.00 h, u sobi asistenata na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i iste korigiraju.

Studenti moraju voditi računa da ISPRAVLJENI referati (laboratorijski izvještaji) iz kolegija Prijenos tvari i energije MORAJU BITI PREDANI na uvid najkasnije u utorak, 2. veljače do 15 h. 

Napisani izvještaj iz nadoknada laboratorijskih vježbi potrebno je dostaviti na vrijeme.

Rok za predaju laboratorijskog izvještaja/referata je ponedjeljak, 1. veljače 2021. do 12.00 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored nadoknada laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Kolokvij iz kolegija Osnove statistike okoliša i numeričke metode bit će pomaknut u drugi termin.

 

 

Pozivaju se SVI studenti na online sastanak.

Svim studentima daju se vrijedne i završne upute vezane uz kolegij Prijenos tvari i energije. Informiraju se studenti o završetku laboratorijskih vježbi, provedbi II. parcijalnog kolokvija, prijavi i pristupu ispitu.

Dodatno, u nastavku sastanka provode se konzultacije na daljinu za zainteresirane studente.

Online sastanak održat će se u redovitom terminu predavanja, utorak 19. siječnja s početkom u 11.15 h.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ZAVRŠNE UPUTE STUDENTIMA; ONLINE KONZULTACIJE
Time: Jan 19, 2021 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96930681448?pwd=SE5SbndWSk1JRUh6emN1b2VBY3piZz09

Meeting ID: 969 3068 1448
Passcode: 320750
 

 

IV. laboratorijska vježba (Određivanje koeficijenta prijenosa tvari u sustavu čvrsto-kapljevito) izvodi se IZRAVNO (KONTAKTNO) 19. i 21. siječnja 2021., utorak i četvrtak po NOVOobjavljenom rasporedu (mapa Laboratorijske vježbe).

 

Za pripremu laboratorijske vježbe Određivanje koeficijenta prijenosa tvari u sustavu čvrsto-kapljevito studenti koriste prezentacije predavanja i nastavne materijale postavljene u mapi Laboratorijske vježbe koji nisu u skripti.

Studenti donose kute, zaštitne maske i USB memorijske štapiće za prijenos e mjernih podataka.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Napisani izvještaj potrebno je dostaviti na Zavod u tiskanom obliku. Studenti ostavljaju referate (laboratorijske izvještaje) u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je tjedan dana od zaprimanja laboratorijskog zadatka.

 

Mole se studenti da pisanu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

Pozivaju se kolege studenti na online konzultacije i uvid I. parcijalnog kolokvija na daljinu.

Online sastanak održat će se u redovitom terminu predavanja, utorak 12. siječnja s početkom u 11.15 h.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ONLINE KONZULTACIJE; ONLINE UVID KOLOKVIJA
Time: Jan 12, 2021 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95802756734?pwd=Vm82Mnd3b2tmYlozN2ZVQWY4YWgxQT09

Meeting ID: 958 0275 6734
Passcode: 193717

 

Svi studenti programa Ekoinženjerstvo (koji su zadovoljili na I. kolokviju) pišu II. parcijalni kolokvij u dvorani S-1 (Savska cesta 16, I. kat).

 

Studenti dolaze u dvoranu 5 minuta prije početka kolokvija.

Za studente programa Ekoinženjerstvo II. parcijalni kolokvij održat će se KONTAKTNO u utorak, 26. siječnja 2021. u periodu 11.15-13.00 h u više predavaonica istodobno poštujući epidemiološke mjere i ograničen broj studenata u predavaonicama.

Detaljan raspored izvođenja kolokvija po grupama studenata i dvoranama objavljuje se sljedeći tjedan, najkasnije 15. siječnja.

Studenti ne prijavljuju II. parcijalni kolokvij.

Materijal na kojem pišu pristupnici osigurava predmetni nastavnik.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su zadovoljili na I. kolokviju.

 

Studenti su dužni nositi zaštitne maske i ispuniti izjave.

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: XII. PREDAVANJE; XI. SEMINAR
Time: Dec 22, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93427939457?pwd=eTAxU2k4b2dETlBEL1QwTU1Lbm1XUT09

Meeting ID: 934 2793 9457
Passcode: 420793
 

 

Sukladno novim epidemiološkim mjerama i zabrani putovanja među županijama, koje stupa na snagu 23. prosinca u 00:01 i traje do 8. siječnja do 24 sata, LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije nastavljaju se u XIII. tjednu nastave, 12. siječnja 2021.

 

II. & III. laboratorijska vježba (Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom & Prolaz topline u pločastom izmjenjivaču topline) izvode se IZRAVNO (KONTAKTNO) 12. i 14. siječnja 2021., utorak i četvrtak po NOVOobjavljenom rasporedu (mapa Laboratorijske vježbe).

U jednom terminu (Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi) kolege studenti rade obje laboratorijske vježbe. Prema tome, mole se studenti da se pripreme na pisanu provjeru znanja ZA OBJE LABORATORIJSKE VJEŽBE.

Za pripremu laboratorijskih vježbi Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom & Prolaz topline u pločastom izmjenjivaču topline) studenti koriste prezentacije predavanja i nastavne materijale postavljene u mapi Laboratorijske vježbe koji nisu u skripti.

Studenti donose kute, zaštitne maske i USB memorijske štapiće za prijenos e mjernih podataka.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Napisani izvještaj potrebno je dostaviti na Zavod u tiskanom obliku. Studenti ostavljaju referate (laboratorijske izvještaje) u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je tjedan dana od zaprimanja laboratorijskog zadatka.

 

Mole se studenti da pisanu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

 

 

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_EI, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 21. prosinca 2020., ponedjeljak u 12.15 h.  Studenti koji žele vidjeti kolokvij okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: XI. PREDAVANJE; X. SEMINAR
Time: Dec 15, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99364378691?pwd=SWMzYjhiZmFNSnFCVTJmcTVvOUM0QT09

Meeting ID: 993 6437 8691
Passcode: 061884
 

 

LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije nastavljaju se u XII. tjednu nastave, 7. siječnja 2021.

 

II. & III. laboratorijska vježba (Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom & Prolaz topline u pločastom izmjenjivaču topline) izvode se IZRAVNO (KONTAKTNO) 7.,  12. i 14. siječnja 2021., po objavljenom rasporedu (mapa Laboratorijske vježbe).

U jednom terminu (Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi) kolege studenti rade obje laboratorijske vježbe. Prema tome, mole se studenti da se pripreme na pisanu provjeru znanja ZA OBJE LABORATORIJSKE VJEŽBE.

Za pripremu laboratorijskih vježbi Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom & Prolaz topline u pločastom izmjenjivaču topline) studenti koriste prezentacije predavanja i nastavne materijale postavljene u mapi Laboratorijske vježbe koji nisu u skripti.

Studenti donose kute, zaštitne maske i USB memorijske štapiće za prijenos e mjernih podataka.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Napisani izvještaj potrebno je dostaviti na Zavod u tiskanom obliku. Studenti ostavljaju referate (laboratorijske izvještaje) u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je tjedan dana od zaprimanja laboratorijskog zadatka.

 

Mole se studenti da pisanu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

 

 

Referati iz laboratorijske vježbe Optjecanje nisu priznati studentima jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG):

0125168938, 0125169412, 0125168964, 0125169321, 0125169064 i 0119047215.

Mole se gore navedeni studenti da svoje referate (laboratorijske izvještaje) preuzmu u sobi asistenata na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i iste korigiraju.

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: X. PREDAVANJE; IX. SEMINAR
Time: Dec 8, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96957869042?pwd=Z1lyNFFBcWU1eTZPemtMTHczRHVvUT09

Meeting ID: 969 5786 9042
Passcode: 606387

 

 

Studenti čija su prezimena abecednim redom Antunović V. do Mihaljević L. (uključujući i njih) pišu kolokvij u dvorani MKV-19.

Studenti čija su prezimena abecednim redom Mikulan L. do Žaja K. (uključujući i njih) pišu kolokvij u dvorani MKV-20.

 

Kolokvij počinje u 17.15 h i završava u 19.00 h. Studenti dolaze u dvoranu 5 minuta prije početka kolokvija i obvezni su nositi zaštitne maske te ispuniti izjavu.

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: IX. PREDAVANJE; VIII. SEMINAR
Time: Dec 1, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92381087199?pwd=NDVpRVNzWCt5TlpUaERMbVI2cnY3QT09

Meeting ID: 923 8108 7199
Passcode: 419008

 

 

Konzultacije u sljedećem tjednu održat će se online preko Zoom platforme u ponedjeljak, 12.15-13.00 h.

Poveznica za pristup online konzultacijama nalazi se u nastavku.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Konzultacije_EKO
Time: Nov 30, 2020 12:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97395948475?pwd=REk4cWlMcXlDN0E0ZzJ3MlptSXRLdz09

Meeting ID: 973 9594 8475
Passcode: 004183
 

 

Konzultacije u sljedećem tjednu održat će se online preko Zoom platforme u ponedjeljak, 12.15-13.00 h.

Poveznica za pristup online konzultacijama objavljuje se sutradan na mrežnim stranicama kolegija.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i preporuke Vlade Republike Hrvatske, nastava iz kolegija Prijenos tvari i energije od sljedećeg tjedna izvodit će se na daljinu za sve kolege studente. Ukida se mješovit način izvođenja nastave koji se do sada koristio budući da u svim tjednima, do ukidanja mjera, svi studenti prate nastavu online.

Od ponedjeljka 30. studenoga 2020. godine predavanja i seminari će se na ovom kolegiju izvoditi na daljinu primjenom Zoom platforme u redovitom terminima utvrđenim rasporedom nastave (utorak 11.15 -14.00 h), kako bi se studentima omogućilo studiranje od kuće. 

Poveznica za pristup online nastavi objavljuje se pravodobno na mrežnim stranicama kolegija, kako je to i do sada bio slučaj.

 

 

Za sve prijavljene studente programa Ekoinženjerstvo I. parcijalni kolokvij održat će se KONTAKTNO u petak, 4. prosinca 2020. u periodu 17.15-19.00 h u više predavaonica istodobno poštujući nove mjere i novi ograničen broj studenata u predavaonicama.

Detaljan raspored izvođenja kolokvija po grupama studenata i dvoranama objavljuje se u srijedu 2. prosinca. 

Obavještavaju se kolege studenti da je iznimno za potrebe I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije utvrđen DODATAN termin za konzultacije, petak 27. studenoga 13.30-14.15 h.

Pozivaju se studenti (oni koji to žele) da dođu na konzultacije.

Mole se studenti da dolaze u manjim grupama (po dvoje) sa zaštitnim maskama.

Online nastavu u ovom tjednu prate studenti koji su bolesni i propisana im je mjera samoizolacije. Ostali prate nastavu izravno (kontaktno).

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: VIII. PREDAVANJE; VII. SEMINAR
Time: Nov 24, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97353794654?pwd=cnE4bUt4bThIdDlmQStQanc2N25SZz09

Meeting ID: 973 5379 4654
Passcode: 689269

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se prijave I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije održati 24. studenoga 2020., utorak u dvorani MKV-20 u terminu predavanja.

Iznimno, u slučaju da je student bolestan, pozitivan na Covid infekciju ili mu je izrečena mjera samoizolacije prijavu kolokvija može ostvariti druga osoba, kolega/ica od povjerenja.

Studenti koji ne prijave I. parcijalni kolokvij u navedenom terminu neće moći pristupiti istome.

Prijava kolokvija ostvaruje se IZRAVNO (KONTAKTNO) donošenjem arka trgovačkog papira na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika/pristupnice te studijski program.

 

Za sve prijavljene studente programa Ekoinženjerstvo I. parcijalni kolokvij održat će se u dvorani MKV-19 u petak, 4. prosinca 2020. u periodu 17.15-19.00 h.

 

Online nastavu u ovom tjednu prate studenti koji su bolesni i propisana im je mjera samoizolacije. Ostali prate nastavu izravno (kontaktno).

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: VII. PREDAVANJE; VI. SEMINAR

Time: Nov 17, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97681833298?pwd=VXMzWGl1RUJlQ0RkVWdUNWxzMDlKdz09

Meeting ID: 976 8183 3298

Passcode: 963137

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se sat predavanja i dva sata seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: VI. PREDAVANJE; IV. & V. SEMINAR
Time: Nov 10, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96291802056?pwd=M0JSM3JsdWUxN2ZhbnVqamNveTJidz09

Meeting ID: 962 9180 2056
Passcode: 068940

 

 

 

 

LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije počinju u VII. tjednu nastave, 16. do 20. studenoga 2020. 

Svaki student sudjeluje u izvođenju 4 laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije. To su: Optjecanje, Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (kugla), Prijenos topline konvekcijom i Određivanje koeficijenta prijenosa tvari.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju pismenog tipa. Kratka pisana provjera znanja  podrazumijeva Vaše odgovore na 5 pitanja iz fenomena prijenosa koji je sadržan u eksperimentu s naglaskom na samu laboratorijsku vježbu. Od Vas se očekuje da poznajete osnovne stvari iz fenomena prijenosa koji je sadržan u samoj vježbi. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja, nastavne materijale za svaku pojedinu vježbu te Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe).

Podsjećamo, ukoliko student/ica ne zadovolji na ulaznom kolokviju ne može raditi laboratorijsku vježbu. Svakom studentu/ici dozvoljena je max. jedna nadoknada lab vježbe (izuzev opravdanog izostanka - zdravstvene devijacije). Student/ica mora završiti lab vježbe (položiti sve ulazne kolokvije, svi referati predani na vrijeme i priznati) kako bi pristupio/la ispitu.

Nedolazak na lab vježbe studenti su dužni prijaviti na vrijeme e poštom na adresu asistenta Joška Barbarića barbaric@fkit.hr. Medicinsku dokumentaciju (liječnička ispričnica, potvrda o pozitivnom nalazu na Covid infekciju, dokaz o izrečenoj mjeri samoizolacije, nalaz specijalista i sl.) kojom pravdaju svoj izostanak dužni su u najkraćem mogućem roku dostaviti na istu adresu.

Nadoknade laboratorijskih vježbi izvode se u XV. tjednu nastave 25.-29. siječnja 2021.

Studenti su dužni nositi kute i zaštitne maske za vrijeme lab vježbi.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Napisani izvještaj potrebno je dostaviti na Zavod u tiskanom obliku. Studenti ostavljaju referate (laboratorijske izvještaje) u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je tjedan dana od zaprimanja laboratorijskog zadatka.

 

I. laboratorijska vježba (Optjecanje) izvodi se IZRAVNO (KONTAKTNO) 19. studenoga 2020., četvrtak, 8.00-13.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Studenti dolaze u laboratorij (podrum, Marulićev trg 20) na vježbe u točno određeno vrijeme kako se to i utvrđuje rasporedom izvođenja.

Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi (grupe studenata za rad u laboratoriju) bit će objavljen najkasnije u srijedu, 11. studenoga 2020. do 15 h kako bi se svi polaznici kolegija na vrijeme uspješno pripremili za izvođenje vježbe.

Za pripremu laboratorijske vježbe Optjecanje studenti koriste Priručnik za laboratorijske vježbe str. 9-13, Video materijal za I. laboratorijsku vježbu_Optjecanje, Nastavni materijal za I. laboratorijsku vježbu_Optjecanje (mapa Laboratorijske vježbe) te prezentacije s predavanja.

Za sve ostale lab vježbe koriste prezentacije predavanja i nove nastavne materijale koji su također postavljeni u mapi Laboratorijske vježbe i nisu u skripti.

II. i III. laboratorijska vježba (Konvekcija i Kondukcija) izvodi se IZRAVNO (KONTAKTNO) 22. prosinca, 7. siječnja te 12. i 14. siječnja 2021. o čemu će kolege studenti biti pravovremeno obaviješteni.

 

Mole se studenti da pisanu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

Online nastavu u ovom tjednu prate studenti koji su bolesni i propisana im je mjera samoizolacije. Ostali prate nastavu izravno (kontaktno).

 

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 11.15-11.55 h,

II. sat predavanja traje 30 min u periodu 12.10-12.40 h,

sat seminara traje 65 min u periodu 12.55-14.00 h.

Sustav je podešen tako da možete prisustvovati sastanku dokle god ja ne prekinem sastanak.

Ukoliko će Vam biti prekinut sastanak i nećete imati pristup virtualnoj učionici koristite istu poveznicu (u nastavku obavijesti) za nastavak online nastave.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: V. PREDAVANJE; II. & III. SEMINAR
Time: Nov 3, 2020 11.15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99213936792?pwd=aUgyQnFkQmgzWEl6cThDUHBDMDYwQT09

Meeting ID: 992 1393 6792
Passcode: 110541


 

 

Online nastavu u ovom tjednu prate studenti koji su bolesni i propisana im je mjera samoizolacije. Ostali prate nastavu izravno (kontaktno).

 

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 11.15-11.55 h,

II. sat predavanja traje 40 min u periodu 12.15-12.55 h,

sat seminara traje 40 min u periodu 13.15-13.55 h.

Po isteku 40 minuta završava I. i II. sat predavanja i počinje pauza. Na pauzi ste 20 minuta i nastavljate pratiti online nastavu. Sustav je podešen tako da možete prisustvovati sastanku dokle god ja ne prekinem sastanak.

Ukoliko će Vam biti prekinut sastanak i nećete imati pristup virtualnoj učionici koristite istu poveznicu (u nastavku obavijesti) za nastavak online nastave.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: IV. PREDAVANJE & II. SEMINAR
Time: Oct 27, 2020 11.15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96811982574?pwd=QU51aXhSVHNVNmsrWnR2NHlZeWhmUT09

Meeting ID: 968 1198 2574
Passcode: 611121
 


 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 27. listopada 2020., utorak u dvorani MKV-20 u terminu IV. predavanja.

Studenti prijavljuju laboratorijske vježbe IZRAVNO (KONTAKTNO).

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti istima. Podsjećamo, nužan uvjet za pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Kolegama studentima koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 11.15-11.55 h,

II. sat predavanja traje 40 min u periodu 12.15-12.55 h,

sat seminara traje 40 min u periodu 13.15-13.55 h.

Po isteku 40 minuta završava I. i II. sat predavanja i počinje pauza. Na pauzi ste 20 minuta i nastavljate pratiti online nastavu. Sustav je podešen tako da možete prisustvovati sastanku dokle god ja ne prekinem sastanak.

Ukoliko će Vam biti prekinut sastanak i nećete imati pristup virtualnoj učionici koristite istu poveznicu (u nastavku obavijesti) za nastavak online nastave.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: III. PREDAVANJE & I. SEMINAR
Time: Oct 20, 2020 11.15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98117955186?pwd=STRMdUZ4djRONExEL0c3ZjVvb0hrdz09

Meeting ID: 981 1795 5186
Passcode: 991810

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 4. prosinca 2020., petak u periodu 17.15-19.00 h.

Online nastavu u ovom tjednu prate studenti koji su bolesni i propisana im je mjera samoizolacije. Ostali prate nastavu izravno (kontaktno).

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 11.15-11.55 h,

II. sat predavanja traje 40 min u periodu 12.15-12.55 h.

Po isteku 40 minuta završava sastanak i nemate pristup virtualnoj učionici. Istom poveznicom (u nastavku obavijesti) nastavlja se online nastava.

Svakom satu online predavanja i seminara pristupa se istom poveznicom.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: II. PREDAVANJE
Time: Oct 13, 2020 11:15  Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93684787190?pwd=NlpSc1NIT1hHYXpid0QwM3VMUWorQT09

Meeting ID: 936 8478 7190
Passcode: vYW74R

 

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će SEMINARI iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 20. listopada 2020., utorak s početkom u 13.15 h.

Za svaki tjedan nastave pripremaju se i objavljuju nastavni materijali.

Nastavni materijali postavljaju se i dostupni su na mrežnim stranicama Fakulteta pod poveznicom kolegija, repozitoriju MATERIJALI PTE_EI, mapama Predavanja i Seminari.

 

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti sljedeći tjedan.

Uvodno predavanje iz kolegija održat će se za sve upisnike izravno (kontaktno) dana 6. listopada 2020., utorak s početkom u 8.15 h u dvorani MKV-20.

U IZRAVNOJ NASTAVI STUDENTI KORISTE ZAŠTITNE MASKE!

 

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Za studenta/icu 0125166398 usmeni ispit održat će se u srijedu, 23. rujna u 9.00 h i prostorijama Zavoda.

Gore navedeni broj odgovara jedinstvenom matičnom broju akademskog građana (JMBAG).

 

NA USMENI ISPIT STUDENT/ICA DONOSI ZAŠTITNU MASKU!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 18. rujna 2020. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskog građana (JMBAG) 0125166398.

Uvid u ispit održat će se 23. rujna, srijeda u 10.15 h. 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na izvanrednom jesenskom ispitnom roku održati 18. rujna 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Za studenta/icu 0125166634 usmeni ispit održat će se u utorak, 15. rujna u 8.30 h i prostorijama Zavoda.

Gore navedeni broj odgovara jedinstvenom matičnom broju akademskog građana (JMBAG).

NA USMENI ISPIT STUDENT/ICA DONOSI ZAŠTITNU MASKU!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 11. rujna 2020. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskog građana (JMBAG) 0125166634.

Uvid u ispit održat će se sutradan u 8.15 h. 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. redovitom jesenskom ispitnom roku održati 11. rujna 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Za studente 0125166452 i 0058211772 usmeni ispit održat će se u petak, 4. rujna u 8.00 h i prostorijama Zavoda.

Za studenta 0125160118 usmeni ispit održat će se u petak, 4. rujna u 9.00 h i prostorijama Zavoda.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

NA USMENI ISPIT KOLEGE STUDENTI DONOSE MASKE!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 2. rujna 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125166452, 0058211772 i 0125160118.

Uvid u ispit održat će se sutradan, petak u 9.15 h. 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. redovitom jesenskom ispitnom roku održati 2. rujna 2020., srijeda u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Ispiti iz kolegija Prijenos tvari i energije na jesenskim ispitnim rokovima (2., 11. i 18. rujna) provode se kao i do sada - kontaktno.

Pismeni i usmeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije neće se izvoditi na daljinu (online) i održat će se izravno prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 3. srpnja 2020. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u ispit održat će se sutradan u 8.30 h.

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na III. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 3. srpnja 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Za studente 0125166517 i 0125163008 usmeni ispit održat će se u petak, 26. lipnja u 8.40 h i prostorijama Zavoda.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 19. lipnja 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125166517 i 0125163008.

Uvid u ispit održat će se sutradan, petak u 9.15 h. 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 19. lipnja 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Za grupu studenata 0125166564, 0125166265 i 0125166382 usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 15. lipnja u 8.40 h i prostorijama Zavoda.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 10. lipnja 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125166564 i 0125166265.

Uvid u ispit održat će se u ponedjeljak u 8.30 h. 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 10. lipnja 2020., srijeda u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Sukladno epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj, mjerama popuštanja te Uputama Fakulteta za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa (dne 19. svibnja), ispiti iz kolegija Prijenos tvari i energije na redovitim ljetnim ispitnim rokovima (10. i 19. lipnja, 3. srpnja) provode se kao i do sada - kontaktno.

Pismeni i usmeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije neće se izvoditi na daljinu (online) i održat će se izravno prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Usmeni ispit održat će se u utorak, 18. veljače u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za grupu studenata 0036511942, 0125163989 i 0125166202 u 13.20 h,
 2. Za grupu studenata 0125166239 i 0125166746 u 15.00 h,
 3. Za grupu studenata 0125162838 i 0246070698 u 15.20 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 13. veljače 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0036511942, 0125163989, 0125166202, 0125166239, 0125166746, 0125162838 i 0246070698.

 

 

Za studenta/icu jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125161206 usmeni ispit pred nastavničkim povjerenstvom održat će se u ponedjeljak, 17. veljače u 8.30 h u prostorijama Zavoda.

Usmeni ispit održat će se u utorak, 4. veljače u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za grupu studenata 0125163973, 0125166377 i 0125163989 u 9.30 h,
 2. Za grupu studenata 0125162981, 0125163284 i 0125164213 u 10.00 h,
 3. Za grupu studenata 0125164281 i 0125164164 u 10.30 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 30. siječnja 2020. godine zadovoljili su svi pristupnici.

Uvid u pismeni ispit moguć je na samom usmenom ispitu.

 

Sadržano u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Sadržano u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_EI, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 27. siječnja, ponedjeljak u terminu 14.00-15.00 h i 28. siječnja, utorak u terminu 12.00-13.00 h u prostorijama Zavoda.

 

Pozivaju se studenti na konzultacije iz kolegija Prijenos tvari i energije 22. siječnja 2020., srijeda u terminu 9.15-12.00 h.

Dodatan termin konzultacija srijedom uvodi se iznimno zbog spriječenosti predmetnog nastavnika da održi konzultacije u redovnom terminu utorkom i činjenice da se u ovom tjednu nastave provodi II. parcijalni kolokvij.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored nadoknada laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

 

Referati iz kolegija Prijenos tvari i energije nisu priznati studentima jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG):

0125166517, 0125166559 (2 referata), 0125166681, 0119029437, 0125163973, 0125166452, 0125166218, 0058211772, 0125166634 (2 referata), 0125166629 (2 referata), 0125166522, 0125166676, 0125166223, 0125166746, 0125166655, 0125166704, 0125166410 (2 referata), 0125166538, 0125163216, 0125164164, 0125166431, 0125166473 (2 referata), 0125166489 (2 referata), 0125166608 i 0125166697.

Mole se gore navedeni studenti da svoje referate (laboratorijske izvještaje) preuzmu ČIM PRIJE u sobi asistenata na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i iste korigiraju.

Studenti moraju voditi računa da SVI referati (laboratorijski izvještaji) iz kolegija Prijenos tvari i energije MORAJU BITI PRIZNATI najkasnije u četvrtak, 16. siječnja do 15 h. 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se II. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 23. siječnja 2020., četvrtak u periodu 13.15-15.00 h u dvorani MKV-20.

Prijava II. parcijalnog kolokvija je obvezatna i ostvaruje se donošenjem arka trgovačkog papira na zadnje predavanje 16. siječnja.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su isti prijavili i koji su stekli uvjet za pristup II. parcijalnom kolokviju.

Upisnici kolegija bit će dodatno obaviješteni na sljedećem predavanju 9. siječnja.

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_EI, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 17. prosinca 2019., utorak u redovitom terminu konzultacija, 9.15-10.00 h u prostorijama Zavoda.

 

Za pripremu laboratorijske vježbe Optjecanje studenti koriste Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe), str. 9-13 te prezentaciju s odgovarajućeg predavanja.

Za sve ostale lab vježbe koriste prezentacije predavanja i nove nastavne materijale koji su također postavljeni u mapi Laboratorijske vježbe i nisu u skripti.

Novi nastavni materijali za III. laboratorijsku vježbu Prijenos topline konvekcijom objavljuje se u petak, 29. studenoga 2019.

Podsjećamo, studenti na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja i koriste ih u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

  

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Pozivaju se studenti da se jave osobno predmetnom nastavniku na Zavod u slučaju nejasnoća vezanih uz raspored izvođenja lab vježbi.

Mole se studenti da u pripremi lab vježbe Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom koriste novi nastavni materijal postavljen u poveznici Laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da su grupe studenata za rad u laboratoriju iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljene i dostupne u poveznici MATERIJALI PTE_EI, mapi Laboratorijske vježbe.

Zamjene studenata među grupama moguće su osobnim dolaskom na Zavod do ponedjeljka 25. studenoga do 12 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se prijave I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije održati 29. studenoga 2019., petak u dvorani MKV-20 u terminu seminara.

Studenti koji ne prijave I. parcijalni kolokvij u navedenom terminu neće moći pristupiti istome.

Prijava kolokvija ostvaruje se donošenjem arka trgovačkog papira na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika/pristupnice te studijski program.

Za sve prijavljene studente programa Ekoinženjerstvo I. parcijalni kolokvij održat će se u dvorani MKV-20 u četvrtak, 5. prosinca 2019. u periodu 18.15-20.00 h.

 

LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije počinju u X. tjednu nastave, 2. do 6. prosinca 2019. 

Konačan raspored izvođenja laboratorijskih vježbi bit će objavljen najkasnije u ponedjeljak, 25. studenoga 2019. do 15 h kako bi se svi polaznici kolegija na vrijeme uspješno pripremili za izvođenje vježbe.

Svaki student sudjeluje u izvođenju 4 laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije. To su: Optjecanje, Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (kugla), Prijenos topline konvekcijom i Određivanje koeficijenta prijenosa tvari.

 

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju usmenog tipa. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja te Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe).

Novi nastavni materijali za II. i III. lab vježbu Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (kugla)  & Prijenos topline konvekcijom objavljuju se u ponedjeljak, 25. studenoga 2019.

Studenti su dužni nositi kute za vrijeme lab vježbi.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Nadoknade laboratorijskih vježbi izvode se u tjednu 13.-17. siječnja 2019.

Podsjećamo, ukoliko student/ica ne zadovolji na ulaznom kolokviju ne može raditi laboratorijsku vježbu. Svakom studentu/ici dozvoljena je max. jedna nadoknada lab vježbe (izuzev opravdanog izostanka - zdravstvene devijacije). Student/ica mora završiti lab vježbe (položiti sve ulazne kolokvije, svi referati predani na vrijeme i priznati) kako bi pristupio/la ispitu.
 

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 11. listopada 2019., petak u dvorani MKV-20 u 8.40 h.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će SEMINARI iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 29. listopada 2019., utorak s početkom u 8.15 h u dvorani MKV-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 3. listopada 2019., četvrtak s početkom u 13.15 h u dvorani MKV-20.

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Usmeni ispit održat će se u utorak, 17. rujna u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za grupu studenata 0125164351, 0015234597 i 0125160828 u 8.00 h,
 2. Za grupu studenata 0068221826 i 0125163947 u 10.00 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 12. rujna 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125164351, 0015234597, 0125160828, 0068221826 i 0125163947.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 9.30 h.

 

Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 5. rujna u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za grupu studenata 0125163968, 0125164260 i 0125164138 u 8.00 h,
 2. Za studenta/icu 0125164122 u 10.00 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 3. rujna 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125163968, 0125164260, 0125164138 i 0125164122.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 9.30 h.

 

Za studenta/icu jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 2223085754 usmeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije održat će se 16. srpnja, utorak u 9.30 h.