Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Sustav jediničnih operacija
Šifra: 37874
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Sander
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Upoznati studente s metodama karakterizacije grubodisperznih sustava, pretvorbama koje nastaju uslijed mehaničkog djelovanja, te njihovim utjecajem na odziv pojedinih procesa separacije ili procese promjene stanja izmiješanosti.
Pružiti studentima znanje koje im omogućava procjenu i odabir optimalnog toplinskog separacijskog procesa te osnove dimenzioniranja opreme, uz osvrt na uštedu energije i ekološki aspekt.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. tjedan

Uvod u jedinične operacije. Mehanički i toplinski separacijski procesi.

2. tjedan

Osnove mehaničkih makroprocesa. Karakterizacija disperznih sustava.
Seminar - zadaci: karakterizacija grubodisperznih sustava

3. tjedan

Osnove mehaničke separacije. Sedimentacija u polju gravitacijske sile. Izbor opreme.
Seminar - zadaci: sedimentacija

4. tjedan

Sedimentacija u polju centrifugalne sile. Izbor opreme za sedimentaciju.
Seminar - zadaci: sedimentacija

5. tjedan

Laboratorij: Vježba 1: Granulometrija
Kolokvij I: Karakterizacija disperznih sustava, sedimentacija

6. tjedan

Filtracija i centrifugalna filtracija. Izbor opreme za filtraciju.
Seminar - zadaci: filtracija

7. tjedan

Miješanje kapljevina i suspenzija. Dizajniranje sustava za miješanje.
Osnove miješanja prašaka.
Seminar - zadaci: miješanje

8. tjedan
Laboratorij: Vježba 2: Miješanje suspenzija
Kolokvij II: Filtracija, miješanje

9. tjedan
Pregled i osnove toplinskih separacijskih procesa.Izmjenjivači topline.
Seminar - zadaci: izmjenjivači topline

10. tjedan
Isparavanje. Metode uštede energije kod isparavanja. Pregled uređaja.
Seminar - zadaci: isparivači

11. tjedan

Kristalizacija. Kinetika (mehanizmi nukleacije i rasta). Pregled uređaja.
Seminar - zadaci: kristalizacija
Laboratorij: Vježba 3: Kristalizacija

12. tjedan

Sušenje. Kinetika (matematički opis procesa). Metode uštede energije. Pregled uređaja.
Seminar- zadaci: sušenje
Laboratorij: Vježba 3: Kristalizacija

13. tjedan

Kolokvij III: Izmjenjivači topline, Ispravanje, Kristalizacija, Sušenje
Destilacija. Načini provedbe. Dizajn kolona (visina, promjer, broj jedinica prijenosa).
Seminar - zadaci: destilacija
Laboratorij: Vježba 4. Sušenje

14. tjedan

Apsorpcija. Kolonska apsorpcija. Pregled uređaja.
Seminar - zadaci: apsorpcija

15. tjedan

Ekstrakcija. Načini provedbe procesa. Pregled uređaja.
Seminar - zadaci: ekstrakcija

Kolokvij IV: Destilacija, Apsorpcija, Ekstrakcija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Stjecanje znanja potrebnih za analize koje omogućavaju raščlanjivanje složenih procesa na jednostavnije jedinice (operacije mehaničkog i toplinskog procesnog inženjerstva).

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe), pisanje referata i domaće zadaće.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

- uredno pohađanje nastave (predavanja i seminari), 80%
- uspješno završene laboratorijske vježbe (usmeni ulazni kolokvij, izrađena, predana i ispravljena izviješća)
- u pismenom obliku predane domaće zadaće

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Predavanja,
Seminari - zadaci
Laboratorijske vježbe
Konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

- Ulazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
- 4 pismene provjere znanja (1 ili 2 numerička zadatka i 3 teoretska pitanja; za prolaz potrebno 50 % iz svakog dijela; pozitivna ocjena donosi oslobađanje od usmenog ispita)
- Pismeni ispit (2 numerička zadatka I 3 teoretska pitanja; za prolaz potrebno 50 % iz svakog dijela)
- Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:

Položeni ispiti iz kolegija: Prijenos tvari i energije. Bilanca tvari i energije.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:

1. definirati svojstva grubodisperzne faze i načine prikazivanja i aproksimiranja raspodjele veličina čestica
2. analizirati mehaničke separacijske procese, miješanje homogenih i heterogenih sustava
3. analizirati energetski i kinetički aspekt procesa usitnjavanja
4. prepoznati i opisati klasične toplinske separacijske procese
5. objasniti kada je potrebno korištenje energije (topline) i/ili pomoćne komponente za odvijanje pojedinog separacijskog procesa
6. definirati mehanizme prijenosa tvari i topline koji se odvijaju u pojedinom separacijskom procesu, te odgovarajuće pojedinačne i ukupne otpore prijenosu
7. provesti eksperimente u laboratorijskom mjerilu kako bi se procijenili parametri potrebni za dizajn procesa

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:

1. stjecanje vještina za rad u laboratoriju
2. razumjeti tehnike i metode primijenjene u proizvodnom procesu i kontroli kvalitete
3. primijeniti metodologiju teorijskog tumačenja eksperimentalnih rezultata
4. primijeniti temeljna znanja osnovnih inženjerskih predmeta

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

1. Karakterizacija grubodisperzne faze

Ishodi učenja:

- analizirati svojstva grubodisperznih sustava
- definirati način prikazivanja i aproksimiranja raspodjele veličina čestica

Kriteriji vrednovanja:

- razlikovati disperzni sustav, disperznu fazu i disperzno sredstvo
- definirati stanje izmiješanosti i stanje disperznosti
- objasniti što je oblik čestice i ekvivalentni promjeri
- skicirati načine prikazivanja raspodjele veličina čestica
- primijeniti teoretska znanja o karakterizaciji na praktičnim primjerima

2. Mehanički separacijski procesi

Ishodi učenja:

- definirati djelotvornost separatora
- opisati separaciju sedimentacijom i filtracijom
- identificirati ulazne i izlazne veličine

Kriteriji vrednovanja:

- razlikovati ukupnu i frakcijsku djelotvornost
- objasniti veličine kojima se definira djelotvornost separatora
- objasniti osnove gravitacijske i centrifugalne sedimentacije
- objasniti osnove filtracije kroz kolač i centrifugalne filtracije

3. Miješanje kapljevina, suspenzija i prašaka

Ishodi učenja:

- definirati stupanj izmiješanosti u homogenim i heterogenim sustavima
- definirati primarne varijable koje određuju uvjete miješanja
- analizirati dinamički odziv procesa

Kriteriji vrednovanja:

- razlikovati hidrodinamičke uvjete pri miješanju kapljevina i suspenzija
- objasniti granična stanja suspenzija i režime suspendiranja
- definirati vrste prašaka, mješavina i kvalitetu mješavine
- objasniti pojam segregacije i mehanizme segregacije
- primijeniti teoretska znanja o suspendiranju na praktičnim primjerima

4. Usitnjavanje

Ishodi učenja:

- analizirati energetske i kinetičke odnose u procesu usitnjavanja

Kriteriji vrednovanja:

- objasniti procjenu utroška energije u procesu usitnjavanja
- opisati kinetiku promjene veličine čestica kod usitnjavanja

5. Izmjenjivači topline

Ishodi učenja:

- definirati kriterije podjele izmjenjivača topline
- analizirati rad izmjenjivača topline

Kriteriji vrednovanja:

- usporediti različite vrste izmjenjivača topline obzirom na primjenu i konstrukciju
- odrediti količinu prenesene topline i potrebnu površinu izmjene topline
- procijeniti efikasnost izmjenjivača topline

6. Isparavanje

Ishodi učenja:

- opisati uređaje koji se koriste za ugušćivanje otopina
- objasniti načine provedbe ugušćivanja otopina
- postaviti bilance tvari i topline, te kinetičku jednadžbu prijenosa topline
- opisati načine uštede energije

Kriteriji vrednovanja:

- shematski prikazati isparivač, te definirati ulazne i izlazne procesne tokove
- znati se služiti tablicama za vodenu paru i entalpija - koncentracija dijagramima
- na temelju bilance tvari i topline izračunati količinu topline koja se mora dovesti u isparivač
- razlikovati isparavanje s jednostrukim i višestrukim efektom

7. Separacija dodatkom ili nastajanjem nove faze

Ishodi učenja:

- opisati separaciju apsorpcijom, destilacijom i kapljevinskom ekstrakcijom
- objasniti fazne ravnoteže
- definirati bilancne (tvar, toplina) i kinetičke jednadžbe za navedene separacijske procese
- objasniti računske i grafičke metode potrebne za proračun i dizajn kolonskih separatora
- opisati uređaje i princip rada

Kriteriji vrednovanja:

- shematski prikazati separacijski proces uz definirane ulazne i izlazne procesne tokove te odgovarajuće bilancne jednadžbe
- na temelju fizikalno-kemijskih svojstava komponenata i ravnotežnih podataka odabrati pogodno otapalo za separaciju ekstrakcijom i apsorpcijom
- prikazati proces u odgovarajućim ravnotežnim dijagramima
- primjenjivati grafičke i računske metode potrebne za dimenzioniranje kolonskih separatora (NTU, HTU, H, D)
- razlikovati kolone s pliticama i punilima (nasipna ili strukturirana)

8. Separacijski procesi koji uključuju čvrstu fazu

Ishodi učenja:

- definirati metode provedbe pojedinih separacijskih procesa
- opisati separaciju izluživanjem, kristalizacijom i sušenjem
- definirati bilancne i kinetičke jednadžbe
- opisati uređaje i princip rada
- objasniti načine uštede energije kod sušenja

Kriteriji vrednovanja:

- objasniti načine provedbe kristalizacije (iz otopine, taline ili desublimacijom)
- na temelju dijagrama topljivosti odabrati metodu postizanja prezasićenosti
- na temelju bilance tvari topline izračunati količinu kristala koja nastaje, te količinu topline koja se mora izmijeniti u kristalizatoru
- objasniti razliku između kapljevinske ekstrakcije i izluživanja
- koristiti dijagrame vlažnosti prilikom rješavanja zadataka iz sušenja
- nacrtati i objasniti kinetičke krivulje sušenja
Literatura:
 1. G. Matijašić, (Mehanički separacijski procesi) Nastavni materijali na mrežnoj stranici FKIT-a

  A.Sander, (Toplinski separacijski procesi) Nastavni materijali na mrežnoj stranici FKIT-a

  A.Sander, Jedinične operacije u ekoinženjerstvu-Toplinski separacijski procesi, 2011.

  M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, Hinus, Zagreb 2003.
 2. M. Rhodes, Introduction to Particle Technology, John Wiley & Sons, West Sussex, 2008.

  A. Rushton, A.S. Ward, R.G. Hodlich: Solid - Liquid Filtration and Separation Technology, VCH Weinheim 1996.

  K.Satler, H.J.Feindt, Thermal Separation Processes - Principles and Design, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim; 1995.

  J.D.Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Anorganska kemija
Položen : Bilanca tvari i energije
Položen : Fizika II
Položen : Kemijska analiza materijala
Položen : Matematika II
Položen : Mehanika materijala
Položen : Opća kemija
Položen : Primjena i programiranje računala
Odslušan : Prijenos tvari i energije
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti

Online nastavi pristupa se poveznicom (u nastavku obavijesti).

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 12.15-12.55 h,

II. sat predavanja traje 40 min u periodu 13.15-13.55 h,

sat seminara traje 40 min u periodu 14.15-14.55 h.

Po isteku 40 minuta završava I. i II. sat predavanja i počinje pauza. Na pauzi ste 20 minuta i nastavljate pratiti online nastavu. Sustav je podešen tako da možete prisustvovati sastanku dokle god ja ne prekinem sastanak.

Ukoliko će Vam biti prekinut sastanak i nećete imati pristup virtualnoj učionici koristite istu poveznicu (u nastavku obavijesti) za nastavak online nastave.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: II. PREDAVANJE & II. SEMINAR
Time: Oct 14, 2020 12:15 Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98106229946?pwd=Y1d0OUc4Nmp0VWZwUlhuMWpXdzQ5dz09

Meeting ID: 981 0622 9946
Passcode: vYW74R

 

Laboratorijske vježbe iz kolegija Sustavi jediničnih operacija izvode se na daljinu do daljnjega. U izvođenju vježbi na daljinu studenti koriste Merlin sustav za e učenje.

I. laboratorijska vježba (Granulometrija) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija izvodi se na daljinu 13. listopada 2020., utorak za sve studente po objavljenom rasporedu.

Studenti se dijele u manje radne grupe, njih 8 (vidjet će se u FORUMU naziva Granulometrija)

Za pripremu vježbe studenti koriste materijale postavljene i objavljene na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje: video dokument I. Laboratorijska vježba granulometrija i PDF materijal Uputa za vježbu _Granulometrija.

Studenti zaprimaju laboratorijski zadatak 13. listopada 2020. preko FORUMA naziva Granulometrija. Zadatak postaje vidljiv i dostupan 13. listopada u 9.00 h, ne prije.   
Svaka grupa studenata (njih ukupno 8) dobiva izmjerene vrijednosti odnosno svoje mjerne podatke. Za te podatke studenti provode SVOJ proračun prema uputama za vježbu (Uputa za vježbu_Granulometrija). U pisanju izvještaja studenti koriste predložak za pisanje referata (Obrazac laboratorijskog izvještaja_Granulometrija).
Napisani izvještaj potrebno je dostaviti na Zavod u tiskanom obliku. Studenti ostavljaju referate (laboratorijske izvještaje) u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je 20. listopada 2020.

 

 

Laboratorijske vježbe iz kolegija Sustavi jediničnih operacija izvode se na daljinu do daljnjega. U izvođenju vježbi na daljinu studenti koriste Merlin sustav za e učenje. Detaljne upute objavljuju se uskoro.

Od sljedećeg tjedna Merlin sustav za e učenje postaje jedina platforma s koje će studenti moći zaprimiti laboratorijski zadatak iz kolegija Sustavi jediničnih operacija. 

Potiču se studenti da koriste Merlin sustav za e učenje.

Od sljedećeg tjedna Merlin sustav za e učenje postaje jedina platforma za preuzimanje nastavnih materijala iz kolegija Sustavi jediničnih operacija. Prelazak na Merlin sustav pokazuje se nužnim i boljim rješenjem sukladno epidemiološkoj situaciji.

Svi nastavni materijali (predavanja, seminari, laboratorijske vježbe) objavljuju se za svaki pojedini tjedan nastave na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Predavanja i seminari se i dalje izvode na isti način kao i do sada, mješovito po grupama kako je to i objavljeno i planirano.

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 12.15-12.55 h,

II. sat predavanja traje 40 min u periodu 13.15-13.55 h,

sat seminara traje 40 min u periodu 14.15-14.55 h.

Po isteku 40 minuta završava sastanak i nemate pristup virtualnoj učionici. Istom poveznicom (u nastavku obavijesti) nastavlja se online nastava.

Svakom satu online predavanja i seminara pristupa se istom poveznicom.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: I. PREDAVANJE & I. SEMINAR
Time: Oct 7, 2020 12:15

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97176159791?pwd=cTE2clV6ZlRBMXp6UlFVR01jSk12QT09

Meeting ID: 971 7615 9791
Passcode: vYW74R

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati 13. listopada 2020., utorak, 9.00-13.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Popis studenata po radnim grupama laboratorijskih vježbi nalazi se u poveznici Laboratorijske vježbe.

E materijali kojima se studenti pripremaju za vježbe također se nalaze u poveznici Laboratorijske vježbe.

Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane predloške (obrasce laboratorijskih izvještaja) koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe).  

 

Predavanja i seminari iz kolegija Sustavi jediničnih operacija ove ak. god. izvode se MJEŠOVITO.

Budući da je za izravnu (kontaktnu) nastavu broj studenata  prevelik za kapacitet predviđene učionice (MKM-20) polaznici ovog kolegija dijele se u dvije grupe, A i B i to na način: 

Grupu A čine studenti Alar, Toni do Mijić, Patricia;

Grupu B čine studenti Mikulčić, Ivana do Znika, Monika.

Predavanja i seminari izvode se na mješovit način kako slijedi:

Grupa A u neparnim tjednima prate nastavu IZRAVNO (KONTAKTNO), u parnim tjednima ONLINE;

Grupa B u neparnim tjednima prate nastavu ONLINE, u parnim tjednima IZRAVNO (KONTAKTNO).

Online predavanja održat će se preko platforme Zoom. Poveznica kojom student/ica pristupa online nastavi odnosno kojom ulazi u virtualnu učionicu objavljuje se za svaki tjedan nastave na mrežnim stranicama Fakulteta pod poveznicom kolegija.

Online nastava izvodi se u isto vrijeme kao i kontaktna nastava prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I.  seminar iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 7. listopada 2020., srijeda s početkom u 14.15 h u dvorani MKM-20.

U IZRAVNOJ NASTAVI STUDENTI KORISTE ZAŠTITNE MASKE!

Detaljne upute o načinu izvođenja nastave objavljuju se početkom sljedećeg tjedna.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. predavanje iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 7. listopada 2020., srijeda s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

U IZRAVNOJ NASTAVI STUDENTI KORISTE ZAŠTITNE MASKE!

Detaljne upute o načinu izvođenja nastave objavljuju se početkom sljedećeg tjedna.

0125161643 - nedovoljan (1)

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na izvanrednom jesenskom ispitnom roku održati 18. rujna 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 11. rujna 2020. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskog građana (JMBAG) s ocjenom:

0119021694 izvrstan (5).

 

 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na II. redovitom jesenskom ispitnom roku održati 11. rujna 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 2. rujna 2020. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskog građana (JMBAG) s ocjenom:

0125159206 dobar (3).

Student koji nije zadovoljan ocjenom pristupa usmenom ispitu. Moli se student/ica koji je zadovoljio na pismenom ispitu da se e poštom očituje predmetnom nastavniku, izv. prof. dr. sc. Krunoslavu Žižeku, prihvaća li ili ne gore navedenu ocjenu.

 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na I. redovitom jesenskom ispitnom roku održati 2. rujna 2020., srijeda u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Ispiti iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na jesenskim ispitnim rokovima (2., 11. i 18. rujna) provode se kao i do sada - kontaktno.

Pismeni i usmeni ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija neće se izvoditi na daljinu (online) i održat će se izravno prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 3. srpnja 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) s ocjenama:

0125160394 dovoljan (2),

0125160326 dovoljan (2) i

0125160849 dobar (3).

Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom pristupaju usmenom ispitu. Mole se kolege studenti koji su zadovoljili na pismenom ispitu da se e poštom očituju predmetnom nastavniku, izv. prof. dr. sc. Krunoslavu Žižeku, prihvaćaju li ili ne gore navedene ocjene.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 9.15 h.

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na III. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 3. srpnja 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 19. lipnja 2020. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u ispit moguć je u srijedu u 11.00 h.

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na II. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 19. lipnja 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 10. lipnja 2020. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na I. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 10. lipnja 2020., srijeda u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Sukladno epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj, mjerama popuštanja te Uputama Fakulteta za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa (dne 19. svibnja), ispiti iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na redovitim ljetnim ispitnim rokovima (10. i 19. lipnja, 3. srpnja) provode se kao i do sada - kontaktno.

Pismeni i usmeni ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija neće se izvoditi na daljinu (online) i održat će se izravno prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 13. veljače 2020. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125160945 (s ocjenom dobar - 3).

Gore navedeni student dužan je javiti se predmetnom nastavniku, prof. dr. sc. Aleksandri Sander. Molim DANAS, što je prije moguće.

 

 

 

 

U mapi Ukupni doprinosi - ocjene, objavljena je tablica u kojoj su navedeni prema kategorijama ostvareni bodovi te ocjene nakon pisanja ispravka kolokvija te rezultati pismenog ispita.

U mapi Ukupni doprinosi - ocjene, objavljena je tablica u kojoj su navedeni prema kategorijama ostvareni bodovi te ocjene. Također je navedeno kojem parcijalnom kolokviju studenti/ice mogu pristupiti. Molim studente koji pristupaju ispravku kolokvija da mi to potvrde na email asander@fkit.hr. Ispravak kolokvija piše se tijekom prvog ispitnog roka. Studenti koji pišu ispravak kolokvija ne trebaju prijaviti ispit.

Napomena: nakon pisanja ispravka kolokvija da bi ostvarili pozitivnu ocjenu studenti moraju imati minimalno 20 bodova iz zadataka i 20 bodova iz teorije prikupljenih iz sva 4 kolokvija.

Rezultati IV. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija nalaze se u mapi Parcijalni kolokviji.

pristupilo: 37 studenata

prolaznost: 62,2 %

UTORAK 21.01.2020. u 9h

 

VJEŽBA 1: GRANULOMETRIJA

KRUŠLIN Patricija

LONČARIĆ KLOBUK Tea

LOVRIĆ Marija

MIKULČIĆ Ivana

BAKULA David

TERIHAJ Lucija

 

VJEŽBA 3: KRISTALIZACIJA

GABRIĆ Blanka

 

VJEŽBA 4: SUŠENJE

GLIBO Franjo

KRIVOŠIJA Emilija

KUČAN Maja

MARKANOVIĆ  Laura

Rezultati III. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija nalaze se u mapi Parcijalni kolokviji.

pristupilo: 40 studenata

prolaznost: 77,5 %

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u terminu konzultacija 2. prosinca 2019., ponedjeljak u terminu 9.15-10.00 h na Zavodu.

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u terminu konzultacija 11. studenoga 2019., ponedjeljak u terminu 9.15-10.00 h na Zavodu.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje II. laboratorijske vježbe (Suspendiranje/Miješanje suspenzija) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo u terminima:

 1. 12. studenoga 2019., utorak, 9.00-12.00 h za I. lab grupu,
 2. 19. studenoga 2019., utorak, 9.00-12.00 h za III. lab grupu, i
 3. 21. studenoga 2019., četvrtak, 16.00-19.00 h za II. lab grupu.

E materijali za pripremu lab vježbe Suspendiranje nalaze se u poveznici Laboratorijske vježbe.

Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane predloške (obrasce laboratorijskih izvještaja) koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe).  

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo u terminima:

 1. 15. listopada 2019., utorak, 9.00-12.00 h za I. lab grupu,
 2. 17. listopada 2019., četvrtak, 16.00-19.00 h za II. lab grupu, i
 3. 22. listopada 2019., utorak, 9.00-12.00 h za III. lab grupu.

Popis studenata po radnim grupama laboratorijskih vježbi nalazi se u poveznici Laboratorijske vježbe.

E materijali kojima se studenti pripremaju za ulazne kolokvije također se nalaze u poveznici Laboratorijske vježbe.

Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane predloške (obrasce laboratorijskih izvještaja) koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe).  

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se parcijalni kolokviji iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati kako slijedi:

I. parcijalni kolokvij dana 29. listopada 2019., utorak u periodu 12.15-14.00 h u dvorani MKM-20,

II. parcijalni kolokvij dana 20. studenoga 2019., srijeda u periodu 16.15-18.00 h u dvorani MKM-20.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. SEMINAR iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 1. listopada 2019., utorak s početkom u 14.15 h u dvorani MKM-20.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. predavanje iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 1. listopada 2019., utorak s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

 

Na ispitu održanom 12.09.2019. nitko nije zadovoljio uvjete za prolaz.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 3. rujna 2019. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125158950 s ocjenom vrlo dobar (4).

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 11. srpnja 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125159066 i 0125154369, oboje s ocjenom dovoljan (2).

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Uvid u ispit moguć je danas u 12.15 h.

 

 

0236212882 - nedovoljan

0125158950 - nedovoljan

0125154369 - dovoljan - usmeni ispit danas, 28.06.2019. u 13 sati

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 12. lipnja 2019. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u ispit moguć je sutradan, 12-14 h.

 

0125157607 - izvrstan

0125159066 - nedovoljan

0058204269 - nedovoljan

0125156545 - vrlo dobar

 

Molim studente koji su položili ispit da potvrde prihvaćanje ocjene na email: asander@fkit.hr

U mapi Ukupni doprinosi - ocjene, objavljena je tablica u kojoj su navedeni prema kategorijama ostvareni bodovi te ocjene nakon pisanja ispravka kolokvija.

U mapi Ukupni doprinosi - ocjene, objavljena je tablica u kojoj su navedeni prema kategorijama ostvareni bodovi te ocjene. Također je navedeno kojem parcijalnom kolokviju studenti/ice mogu pristupiti. Molim studente koji pristupaju ispravku kolokvija da mi to potvrde na email asander@fkit.hr. Ispravak kolokvija piše se tijekom prvog ispitnog roka. Studenti koji pišu ispravak kolokvija ne trebaju prijaviti ispit.

Obavještavaju se studenti da su u mapi Parcijalni kolokviji objavljeni rezultati 4. parcijalnog kolokvija.

Tablica ukupno sakupljenih bodova i ocjena biti će naknadno objavljena.

Studenti su dužni doći na Zavod i provjeriti jesu li im sve vježbe priznate!

Na žalost sutra nema slobodnih dvorana. Možete doći na konzultacije ukoliko imate pitanja.

Obavještavaju se studenti da su u mapi Parcijalni kolokviji objavljeni rezultati 3. parcijalnog kolokvija.

 

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija za sve zainteresirane održat će se sutradan 27. studenoga u terminu 9.30-10.00 h na Zavodu.

Novi e materijali za pripremu lab vježbe Suspendiranje nalaze se u poveznici Laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u terminu konzultacija 5. i 12. studenoga 2018. u terminu 15.15-16.00 h na Zavodu.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje II. laboratorijske vježbe (Suspendiranje/Miješanje suspenzija) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 13. (I. lab grupa) i 20. (II. lab grupa) studenoga 2018., utorak u terminu 9.00-12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

E materijali za pripremu lab vježbe Suspendiranje nalaze se u poveznici Laboratorijske vježbe.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 16. (I. lab grupa) i 23. (II. lab grupa) listopada 2018., utorak u terminu 9.00-12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Popis studenata po radnim grupama laboratorijskih vježbi nalazi se u poveznici Laboratorijske vježbe.

E materijali kojima se studenti pripremaju za ulazne kolokvije također se nalaze u poveznici Laboratorijske vježbe.

Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane predloške (obrasce laboratorijskih izvještaja) koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe).  

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 9. listopada 2018. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se parcijalni kolokviji iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati kako slijedi:

I. parcijalni kolokvij dana 30. listopada 2018., utorak u periodu 12.15-14.00 h u dvorani MKM-20,

II. parcijalni kolokvij dana 21. studenoga 2018., srijeda u periodu 16.15-18.00 h u dvorani MKM-20.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 2. listopada 2018., utorak s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Nitko nije položio pismeni ispit održan 07.09.2018.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 29. kolovoza 2018. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125157836 i 0178098809, oboje s ocjenom dobar (3).

Za navedene studente upis ocjene održat će se u petak, 31. kolovoza u 9.30 h u prostorijama Zavoda.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 12. srpnja 2018. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125156519 i 0125156524, oboje s ocjenom dobar (3).

Za navedene studente upis ocjene održat će se u petak, 13. srpnja u 8.00 h u prostorijama Zavoda.

Nitko nije zadovoljio.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 13. lipnja 2018. godine nitko nije zadovoljio.

 

Upis ocjena danas (09.04.2018.) iza 12 sati.

Studenti mogu doći na upis ocjena u utorak, 20.02.2018. od 9 do 12 sati.

Bodovi koji su studenti ostvarili na ispravku kolokvija i ukupne ocjene, korigirane su i nalaze se u tablici u mapi Ukupni doprinosi.

Upis ocjena danas od 10 do 12 sati.

 

Rezultati pismenog ispita:

 

Boris Vučić: 16/20

Ispit pred povjerenstvom: 06.02.2018. u 9 i 30.

Objavljena je tablica s ukupno ostvarenim bodovima i pripadajućim ocjenama. U tablici je uz studente koji imaju pravo na ispravak kolokvija zapisano ispravku kojeg kolokvija student može pristupiti. Molim studente da potvrde pisanje ispravka. Tablica će biti ažurirana nakon unošenja bodova ostvarenih na ispravku. Ispravak kolokvija piše se na prvom ispitnom roku.

Rezultati se nalaze u mapi kolokviji.

Do petka će biti objavljeni ukupno sakupljeni bodovi. U tablici će biti označeni studenti koji imaju pravo izlaska na ispravak kolokvija. Mole se studenti da potvrde na email (asander@fkit.hr) pristupanje ispravku kolokvija.

Utorak 23.01.2018. 9-12h:

GRANULOMETRIJA:

Šijaković Anamarija

Raguž Filip

 

KRISTALIZACIJA:

Abramović Ivana

Dratibi Silvia

Horvat Dominik

Lovrinčić Ema

Raspor Marija

 

SUŠENJE:

Ačkar Petra

Križanac Ana-Marija

Pišonić Helena

Rebernjak Domagoj

Stojanović Matija

Sušac Kristina

Takač Tin

 

Ponedjeljak, 22.01.2018. 10-13h, podrum ZMTPI:

SUSPENDIRANJE:

Babić Sara

Barbarić Franka

Ćurković Petra

Tolo Kristina

Rezultati se nalaze u mapi kolokviji.

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u srijedu, 6. prosinca 2017. u terminu 10.00-10.45 h na Zavodu.

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u srijedu, 8. studenoga 2017. u terminu 9.30-10.15 h na Zavodu.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje II. laboratorijske vježbe (Suspendiranje/Miješanje suspenzija) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 14. (I. lab grupa) i 21. (II. lab grupa) studenoga 2017., utorak u terminu 9.00-12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

E materijali za pripremu lab vježbe Suspendiranje nalaze se u poveznici Laboratorijske vježbe.

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 31. listopada 2017.

Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane predloške koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 17. (I. lab grupa) i 24. (II. lab grupa) listopada 2017., utorak u terminu 9.00-12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Popis studenata po radnim grupama laboratorijskih vježbi nalazi se u poveznici Laboratorijske vježbe.

E materijali za pripremu lab vježbe Granulometrija također se nalaze u poveznici Laboratorijske vježbe.

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 10. listopada 2017. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 3. listopada 2017., utorak s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Matej Zlatar - dobar (3)

Student može doći na Zavod na upis ocjene.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 31. kolovoza 2017. godine nitko nije zadovoljio.

Marta Žulj - nedovoljan

 

Poziva se Nikola Vugrinec na usmeni ispit danas u 12 sati.

Boris Vučić - 9/20 - nedovoljan

Nikola Vugrinec - 10/20 - nedovoljan (nije zadovoljen minimum bodova iz teorije)

Marta Žulj - 1/20 - nedovoljan

Rezultati pismenog ispita:

Roko Kranjčec - 3 (usmeni ispit 21.02.2017. u 9)

Miroslav Štos - 3

Nikola Vugrinec - 1

Upis ocjena 21.02.2017. u 11 i 30.

U tablici se nalaze rezultati pismenog ispita.

Upis ocjena sutra, 07.02.2017. od 10 do 12 sati.

Ispravak kolokvija (ukupna ocjena):

Melani Horvat - 3

Valentina Kamenar - 4

Lana Topalović - 3

 

U prilogu se nalazi tablica s rezultatima 4. kolokvija. U mapi Doprinosi nalazi se tablica s ukupno sakupljenim bodovima na kolegiju, uz ocjenu. U tablici je navedeno za koji kolokvij student ima pravo ispravka, te tko mora na pismeni ispit.Ispravak se piše na prvom ispitnom roku.

Kolokviju pristupilo 26 studenata (81,25 %), a pozitivno je ocijenjeno 20 studenata (76,92 %).

U prilogu se nalazi tablica s ostvarenim bodovima na 3. kolokviju.

Izlaznost: 27/32 (84,4%)

Prolaznost: 24/27 (88,8%)

 

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u petak, 2. prosinca 2016. u terminu 9.30-12.30 h na Zavodu.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se parcijalni kolokviji iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati kako slijedi:

I. parcijalni kolokvij dana 2. studenoga 2016., srijeda u periodu 16.15-18.00 h u dvorani MKM-20,

II. parcijalni kolokvij dana 23. studenoga 2016., srijeda u periodu 16.15-18.00 h u dvorani MKM-20.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 18. (I. lab grupa) i 25. (II. lab grupa) listopada 2016., utorak u terminu 9.00-12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Popis studenata po pojedinim grupama laboratorijskih vježbi nalazi se u poveznici Laboratorijske vježbe.

E materijali za pripremu lab vježbe Granulometrija također se nalaze u poveznici Laboratorijske vježbe.

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 11. listopada 2016. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 4. listopada 2016., utorak s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici danog kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Budimir Martina: 2

 

Usmeni i upis ocjena danas, 30.06.2016. u 11 i 30.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 15. lipnja 2016. godine zadovoljili su: Ivana Borković i Ivan Zuanović.

 

Usmeni ispit za kolegu Ivana Zuanovića održat će se u prostorijama Zavoda 17. lipnja 2016., petak u 8.00 h.

Ivana Borković - 1

Irena Tomurad - 3

 

upis ocjene: ponedjeljak 11.04.2016. u 10 sati

Upis ocjena studentima koji su se oslobodili ispita putem kolokvija: utorak, 16.02.2016. od 9 do 10 sati.

Pismeni ispit položio je Mario Petričević, (3). Upis ocjene u utorak 16.02. 2016. u 12 sati.

Pismeni ispit nitko nije položio.

 

Svi studenti koji su pisali ispravak kolokvija napisali su pisani dio ispita s pozitivnom ocjenom. U prilogu se nalazi tablica s ukupno sakupljenim bodovima i pripadajućom ocjenom.

Upis ocjena 3.2.2016. od 10 do 11 sati.

Upis ocjena studentima koji su se putem kolokvija oslobodili ispita a prijavili su se na ispitni rok od 1.2.2016. je sutra 2.2. 2016. od 14. do 15. sati.

U prilogu se nalaze ukupno ostvareni bodovi i pripadajuće ocjena iz kolegija Sustavi jediničnih operacija. Tablica će biti ažurirana nakon ispravka kolokvija.

U prilogu se nalaze rezultati IV. kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija.

Od ukupno 28 studenata, kolokviju ih je pristupilo 25. Prolaznost: 72 %

Potpisi se dijele u petak 22.01.2016. od 13 do 15 sati. Studenti moraju imati priznate sve laboratorijske vježbe.

Termin nadoknada: petak, 22.01.2016. od 9 do 12.

 

GRANULOMETRIJA

Borković Ivana

Budimir Martina

Zuanović Ivan

 

SUSPENDIRANJE

Vučko Viktorija

 

KRISTALIZACIJA

Tomurad Irena

Vilić Ivana

Vukelić Ema

Rezultati III kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija dostupni su u materijalima.

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 2. listopada 2015., petak 11-15 h u prostorijama Zavoda kod doc. dr. sc. Krunoslava Žižeka.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će izvođenje seminara iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 6. listopada 2015., utorak s početkom u 14.15 h u dvorani MKM-20.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 29. rujna 2015., utorak s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici danog kolegija biti će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Bratanović Ivan - 13,5/20

Uglešić Petra - 16,5/20

 

Studenti neka se odmah jave kod prof. Sander

Nitko nije položio pismeni ispit.

Nitko nije položio pismeni ispit.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na II. redovitom ljetnom ispitnom roku održati dana 30. lipnja 2015., utorak 9-11 h u dvorani MKV-20.

Rezultati

 

Upis ocjena u petak 30.01.2015. u 11 sati

Potpisi se dijele u utorak 27.01.2015.
 

U prilogu se nalazi tablica sa doprinosima ukupnoj uspješnosti na kolegiju i odgovarajuća ocjena.

Rezultati IV. kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija nalaze se u prilogu.

 

U terminu predavanja od 12 i 15 do 14 imat ćemo pripremu za kolokvij. Potrbno je donijeti isprintane dodatne zadatke iz destilacije i ekstrakcije.

U materijalima (seminari) nalaze se dodatni zadaci za vježbu za kolokvij.

IV. kolokvij iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održat će se u petak 23.1.2015. od 14 do 16 sati, MKM-20.

Nadoknade vježbi iz kolegija SJO održat će se u utorak 20.1.2015. u 9:00 sati.

 

KRISTALIZACIJA: Cvetković, Sara ; Grgić, Tamara

SUŠENJE: Bratanović, Ivan ; Paun, Helena

Rezultati 3. kolokvija nalaze se u PRILOGU.

4. laboratorijska vježba (Sušenje) izvoditi će se 13.01.2015.

Termini pismenih provjera znanja iz kolegija Sustavi jediničnih operacija:

19.12.2014. : 13-15, MKM 20

20.1.2015.: 12-14, MKM 20

 

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje II. laboratorijske vježbe (Suspendiranje/Miješanje u sustavima čvrsto-kapljevito) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati  dana 11. studenog 2014., utorak u terminu 9.00 -12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Upisnici kolegija će biti dodatno informirani dana 4. studenog 2014. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati  dana 14. listopada 2014., utorak u terminu 9.00 -12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Upisnici kolegija će biti dodatno informirani dana 7. listopada 2014. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će izvođenje seminara iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 7. listopada 2014., utorak s početkom u 14.15 h u dvorani MKM-20.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanje iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 30. rujna 2014., utorak  s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici danog kolegija će biti naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja