Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Sustav jediničnih operacija
Šifra: 37874
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Sander
prof. dr. sc. Krunoslav Žižek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznati studente s metodama karakterizacije grubodisperznih sustava, pretvorbama koje nastaju uslijed mehaničkog djelovanja, te njihovim utjecajem na odziv pojedinih procesa separacije ili procese promjene stanja izmiješanosti.
Pružiti studentima znanje koje im omogućava procjenu i odabir optimalnog toplinskog separacijskog procesa te osnove dimenzioniranja opreme, uz osvrt na uštedu energije i ekološki aspekt.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. tjedan Uvodno predavanje, Upoznavanje studenata s izvođenjem nastave i provjerom znanja, Mehanički i toplinski separacijski procesi (glavne značajke, razlike među navedenima), Osnove mehaničkih makroprocesa, Karakterizacija grubodisperznih sustava

2. tjedan Osnove mehaničke separacije, Sedimentacija u polju gravitacijske sile, Sedimentacija u polju centrifugalne sile, Izbor opreme

3. tjedan Filtracija, Tipovi makrofiltracije, Izbor opreme za filtraciju

4. tjedan I. parcijalni kolokvij

5. tjedan Miješanje u jednofaznim sustavima te sustavima čvrsto-kapljevito, Dimenzioniranje procesnog sustava za miješanje, Miješanje praškastih sustava (uređaji, izbor opreme)

6. tjedan Usitnjavanje

7. tjedan II. parcijalni kolokvij

8. tjedan Pregled i osnove toplinskih separacijskih procesa. Izmjenjivači topline.
Seminar - zadaci: izmjenjivači topline

9. tjedan Isparavanje. Metode uštede energije kod isparavanja. Pregled uređaja.
Seminar - zadaci: isparivači

10. tjedan Kristalizacija. Kinetika (mehanizmi nukleacije i rasta). Pregled uređaja.
Seminar - zadaci: kristalizacija
Laboratorij: Vježba 3: Kristalizacija

11. tjedan Sušenje. Kinetika (matematički opis procesa). Metode uštede energije. Pregled uređaja.
Seminar- zadaci: sušenje
Laboratorij: Vježba 3: Kristalizacija

12. tjedan Kolokvij III: Izmjenjivači topline, Ispravanje, Kristalizacija, Sušenje

13. tjedan Destilacija. Načini provedbe. Dizajn kolona (visina, promjer, broj jedinica prijenosa).
Seminar - zadaci: destilacija
Laboratorij: Vježba 4. Sušenje

14. tjedan Apsorpcija i ekstrakcija. Metode provedbe. Pregled uređaja.
Seminar - zadaci: apsorpcija i ekstrakcija

15. tjedan Kolokvij IV: Destilacija, Apsorpcija, Ekstrakcija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Stjecanje znanja potrebnih za analize koje omogućavaju raščlanjivanje složenih procesa na jednostavnije jedinice (operacije mehaničkog i toplinskog procesnog inženjerstva).

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe), pisanje referata i domaće zadaće.

UVJETI ZA PRISTUP ISPITU
Uredno pohađanje predavanja i seminara (75 %), te uspješno završene laboratorijske vježbe, predane domaće zadaće na vrijeme.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja,
Seminari - zadatci
Laboratorijske vježbe
Konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
- Ulazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
- 4 pismene provjere znanja (1 ili 2 numerička zadatka i 3 teoretska pitanja; za prolaz potrebno 50 % iz svakog dijela; pozitivna ocjena donosi oslobađanje od usmenog ispita)
- Pismeni ispit (2 numerička zadatka I 3 teoretska pitanja; za prolaz potrebno 50 % iz svakog dijela)
- Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
Položeni ispiti iz kolegija: Prijenos tvari i energije. Bilanca tvari i energije.

ISHODI UČENJA ZA KOLEGIJ
1. Ispitati stanje disperznosti grubodisperznog sustava.
2. Proračunati parametre djelotvornosti u procesima mehaničke separacije.
3. Matematičkim opisima sadržanih fenomena predvidjeti tijek procesa separacije, potrebnu površinu separatora, vrijeme i pokretačku silu procesa.
4. Dimenzionirati uređaje za uspješno miješanje u realnim i zadanim uvjetima.
5. Analizirati kinetiku usitnjavanja pristupom populacijske bilance.
6. Razlikovati klasične toplinske separacijske procese.
7. Identificirati kada je potrebno korištenje energije (topline) i/ili pomoćne komponente za odvijanje pojedinog separacijskog procesa.
8. Razlikovati mehanizme prijenosa tvari i topline koji se odvijaju u pojedinom separacijskom procesu, te odgovarajuće pojedinačne i ukupne otpore prijenosu.
9. Procijeniti uspješnost separacijskog procesa.

ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA KEMIJA I INŽENJERSTVO MATERIJALA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI
1. objasniti znanstvene temelje važne za kemiju i inženjerstvo materijala, posebice iz područja kemije, fizike, matematike i kemijskog inženjerstva.
2. riješiti računske probleme ispravnom uporabom jedinica i termodinamičkih tablica.
3. teorijski protumačiti rezultate eksperimentalnog rada.
4. optimirati procese kemijske i srodnih industrija primjenom metodologije kemijskog inženjerstva.

LITERATURA
1 M. Rhodes, Introduction to Particle Technology, John Wiley & Sons, West Sussex, 2008. A. Rushton, A.S. Ward, R.G. Hodlich: Solid - Liquid Filtration and Separation Technology, VCH Weinheim 1996. K.Satler, H.J.Feindt, Thermal Separation Processes - Principles and Design, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim; 1995. J.D.Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, John Wiley & Sons, Inc., 2006. - neobvezna literatura
2 Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek i prof. dr. sc. Aleksandra Sander. Nastavni materijali u PDF obliku. Objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta i Merlin sustava za e-učenje. - obvezna literatura
3 Prof. dr. sc. Aleksandra Sander. Interne skripte: Toplinski separacijski procesi i Priručnik za vježbe iz Toplinskih separacijskih procesa. Dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta i Merlin sustava za e učenje. - obvezna literatura
4 Prof. dr. sc. Gordana Matijašić. Priručnik za vježbe iz Mehaničkih separacijskih procesa. Dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta i Merlin sustava za e učenje.- obvezna literatura
5 K. Satler, H.J. Feindt. Thermal Separation Processes - Principles and Design, VCH, Weinheim1995. - neobvezna literatura
6 M. Hraste. Mehaničko procesno inženjerstvo, Hinus, Zagreb 2003. - neobvezna literatura.
Literatura:
 1. Objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta i Merlin sustava za e-učenje..
 2. Dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta i Merlin sustava za e učenje.
 3. Dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta i Merlin sustava za e učenje.
 4. M. Rhodes, Introduction to Particle Technology, John Wiley & Sons, West Sussex, 2008.

  A. Rushton, A.S. Ward, R.G. Hodlich: Solid - Liquid Filtration and Separation Technology, VCH Weinheim 1996.

  K.Satler, H.J.Feindt, Thermal Separation Processes - Principles and Design, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim; 1995.

  J.D.Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
 5. K. Satler, H.J. Feindt: Thermal Separation Processes - Principles and Design, VCH, Weinheim1995.
 6. M. Hraste: Mehaničko procesno inženjerstvo, Hinus, Zagreb 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Anorganska kemija
Položen : Bilanca tvari i energije
Položen : Fizika II
Položen : Kemijska analiza materijala
Položen : Matematika II
Položen : Mehanika materijala
Položen : Opća kemija
Položen : Primjena i programiranje računala
Odslušan : Prijenos tvari i energije
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Kolege studenti prate obavijesti na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje. Od sljedećeg tjedna sve obavijesti, informacije i upute studentima objavljuju se isključivo na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Svi nastavni materijali (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe) objavljuju se za svaki pojedini tjedan nastave na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Mole se kolege studenti da koriste Merlin sustav za e učenje!

Obavještavaju se studenti III. godine prijediplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. seminar iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 5. listopada 2023., četvrtak s početkom u 10.00 h u Klubu nastavnika (podrum, MT-20).

Obavještavaju se studenti III. godine prijediplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. predavanje iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 5. listopada 2023., četvrtak s početkom u 8.00 h u Klubu nastavnika (podrum, MT-20).

Kolege studenti prate obavijesti na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje. Od sljedećeg tjedna sve obavijesti, informacije i upute studentima objavljuju se isključivo na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Svi nastavni materijali (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe) objavljuju se za svaki pojedini tjedan nastave na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Mole se kolege studenti da koriste Merlin sustav za e učenje!

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I.  seminar iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 6. listopada 2022., četvrtak s početkom u 10.00 h u Klubu nastavnika (podrum, MT-20).

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. predavanje iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 6. listopada 2022., četvrtak s početkom u 8.00 h u Klubu nastavnika (podrum, MT-20).

Kolege studenti prate obavijesti na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje. Od sljedećeg tjedna sve obavijesti, informacije i upute studentima objavljuju se isključivo na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Svi nastavni materijali (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe) objavljuju se za svaki pojedini tjedan nastave na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Mole se kolege studenti da koriste Merlin sustav za e učenje!

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I.  seminar iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati izravno (kontaktno) dana 13. listopada 2021., srijeda s početkom u 14.00 h u dvorani MKM-20.

U IZRAVNOJ NASTAVI STUDENTI KORISTE ZAŠTITNE MASKE!

 

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. predavanje iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati izravno (kontaktno) dana 13. listopada 2021., srijeda s početkom u 12.00 h u dvorani MKM-20.

U IZRAVNOJ NASTAVI STUDENTI KORISTE ZAŠTITNE MASKE!

 

Online nastavi pristupa se poveznicom (u nastavku obavijesti).

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 12.15-12.55 h,

II. sat predavanja traje 40 min u periodu 13.15-13.55 h,

sat seminara traje 40 min u periodu 14.15-14.55 h.

Po isteku 40 minuta završava I. i II. sat predavanja i počinje pauza. Na pauzi ste 20 minuta i nastavljate pratiti online nastavu. Sustav je podešen tako da možete prisustvovati sastanku dokle god ja ne prekinem sastanak.

Ukoliko će Vam biti prekinut sastanak i nećete imati pristup virtualnoj učionici koristite istu poveznicu (u nastavku obavijesti) za nastavak online nastave.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: II. PREDAVANJE & II. SEMINAR
Time: Oct 14, 2020 12:15 Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98106229946?pwd=Y1d0OUc4Nmp0VWZwUlhuMWpXdzQ5dz09

Meeting ID: 981 0622 9946
Passcode: vYW74R

 

Laboratorijske vježbe iz kolegija Sustavi jediničnih operacija izvode se na daljinu do daljnjega. U izvođenju vježbi na daljinu studenti koriste Merlin sustav za e učenje.

I. laboratorijska vježba (Granulometrija) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija izvodi se na daljinu 13. listopada 2020., utorak za sve studente po objavljenom rasporedu.

Studenti se dijele u manje radne grupe, njih 8 (vidjet će se u FORUMU naziva Granulometrija)

Za pripremu vježbe studenti koriste materijale postavljene i objavljene na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje: video dokument I. Laboratorijska vježba granulometrija i PDF materijal Uputa za vježbu _Granulometrija.

Studenti zaprimaju laboratorijski zadatak 13. listopada 2020. preko FORUMA naziva Granulometrija. Zadatak postaje vidljiv i dostupan 13. listopada u 9.00 h, ne prije.   
Svaka grupa studenata (njih ukupno 8) dobiva izmjerene vrijednosti odnosno svoje mjerne podatke. Za te podatke studenti provode SVOJ proračun prema uputama za vježbu (Uputa za vježbu_Granulometrija). U pisanju izvještaja studenti koriste predložak za pisanje referata (Obrazac laboratorijskog izvještaja_Granulometrija).
Napisani izvještaj potrebno je dostaviti na Zavod u tiskanom obliku. Studenti ostavljaju referate (laboratorijske izvještaje) u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je 20. listopada 2020.

 

 

Laboratorijske vježbe iz kolegija Sustavi jediničnih operacija izvode se na daljinu do daljnjega. U izvođenju vježbi na daljinu studenti koriste Merlin sustav za e učenje. Detaljne upute objavljuju se uskoro.

Od sljedećeg tjedna Merlin sustav za e učenje postaje jedina platforma s koje će studenti moći zaprimiti laboratorijski zadatak iz kolegija Sustavi jediničnih operacija. 

Potiču se studenti da koriste Merlin sustav za e učenje.

Od sljedećeg tjedna Merlin sustav za e učenje postaje jedina platforma za preuzimanje nastavnih materijala iz kolegija Sustavi jediničnih operacija. Prelazak na Merlin sustav pokazuje se nužnim i boljim rješenjem sukladno epidemiološkoj situaciji.

Svi nastavni materijali (predavanja, seminari, laboratorijske vježbe) objavljuju se za svaki pojedini tjedan nastave na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Predavanja i seminari se i dalje izvode na isti način kao i do sada, mješovito po grupama kako je to i objavljeno i planirano.

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 12.15-12.55 h,

II. sat predavanja traje 40 min u periodu 13.15-13.55 h,

sat seminara traje 40 min u periodu 14.15-14.55 h.

Po isteku 40 minuta završava sastanak i nemate pristup virtualnoj učionici. Istom poveznicom (u nastavku obavijesti) nastavlja se online nastava.

Svakom satu online predavanja i seminara pristupa se istom poveznicom.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: I. PREDAVANJE & I. SEMINAR
Time: Oct 7, 2020 12:15

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97176159791?pwd=cTE2clV6ZlRBMXp6UlFVR01jSk12QT09

Meeting ID: 971 7615 9791
Passcode: vYW74R

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati 13. listopada 2020., utorak, 9.00-13.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Popis studenata po radnim grupama laboratorijskih vježbi nalazi se u poveznici Laboratorijske vježbe.

E materijali kojima se studenti pripremaju za vježbe također se nalaze u poveznici Laboratorijske vježbe.

Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane predloške (obrasce laboratorijskih izvještaja) koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe).  

 

Predavanja i seminari iz kolegija Sustavi jediničnih operacija ove ak. god. izvode se MJEŠOVITO.

Budući da je za izravnu (kontaktnu) nastavu broj studenata  prevelik za kapacitet predviđene učionice (MKM-20) polaznici ovog kolegija dijele se u dvije grupe, A i B i to na način: 

Grupu A čine studenti Alar, Toni do Mijić, Patricia;

Grupu B čine studenti Mikulčić, Ivana do Znika, Monika.

Predavanja i seminari izvode se na mješovit način kako slijedi:

Grupa A u neparnim tjednima prate nastavu IZRAVNO (KONTAKTNO), u parnim tjednima ONLINE;

Grupa B u neparnim tjednima prate nastavu ONLINE, u parnim tjednima IZRAVNO (KONTAKTNO).

Online predavanja održat će se preko platforme Zoom. Poveznica kojom student/ica pristupa online nastavi odnosno kojom ulazi u virtualnu učionicu objavljuje se za svaki tjedan nastave na mrežnim stranicama Fakulteta pod poveznicom kolegija.

Online nastava izvodi se u isto vrijeme kao i kontaktna nastava prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I.  seminar iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 7. listopada 2020., srijeda s početkom u 14.15 h u dvorani MKM-20.

U IZRAVNOJ NASTAVI STUDENTI KORISTE ZAŠTITNE MASKE!

Detaljne upute o načinu izvođenja nastave objavljuju se početkom sljedećeg tjedna.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. predavanje iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 7. listopada 2020., srijeda s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

U IZRAVNOJ NASTAVI STUDENTI KORISTE ZAŠTITNE MASKE!

Detaljne upute o načinu izvođenja nastave objavljuju se početkom sljedećeg tjedna.

0125161643 - nedovoljan (1)

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na izvanrednom jesenskom ispitnom roku održati 18. rujna 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 11. rujna 2020. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskog građana (JMBAG) s ocjenom:

0119021694 izvrstan (5).

 

 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na II. redovitom jesenskom ispitnom roku održati 11. rujna 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 2. rujna 2020. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskog građana (JMBAG) s ocjenom:

0125159206 dobar (3).

Student koji nije zadovoljan ocjenom pristupa usmenom ispitu. Moli se student/ica koji je zadovoljio na pismenom ispitu da se e poštom očituje predmetnom nastavniku, izv. prof. dr. sc. Krunoslavu Žižeku, prihvaća li ili ne gore navedenu ocjenu.

 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na I. redovitom jesenskom ispitnom roku održati 2. rujna 2020., srijeda u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Ispiti iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na jesenskim ispitnim rokovima (2., 11. i 18. rujna) provode se kao i do sada - kontaktno.

Pismeni i usmeni ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija neće se izvoditi na daljinu (online) i održat će se izravno prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 3. srpnja 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) s ocjenama:

0125160394 dovoljan (2),

0125160326 dovoljan (2) i

0125160849 dobar (3).

Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom pristupaju usmenom ispitu. Mole se kolege studenti koji su zadovoljili na pismenom ispitu da se e poštom očituju predmetnom nastavniku, izv. prof. dr. sc. Krunoslavu Žižeku, prihvaćaju li ili ne gore navedene ocjene.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 9.15 h.

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na III. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 3. srpnja 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 19. lipnja 2020. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u ispit moguć je u srijedu u 11.00 h.

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na II. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 19. lipnja 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 10. lipnja 2020. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na I. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 10. lipnja 2020., srijeda u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Sukladno epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj, mjerama popuštanja te Uputama Fakulteta za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa (dne 19. svibnja), ispiti iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na redovitim ljetnim ispitnim rokovima (10. i 19. lipnja, 3. srpnja) provode se kao i do sada - kontaktno.

Pismeni i usmeni ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija neće se izvoditi na daljinu (online) i održat će se izravno prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 13. veljače 2020. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125160945 (s ocjenom dobar - 3).

Gore navedeni student dužan je javiti se predmetnom nastavniku, prof. dr. sc. Aleksandri Sander. Molim DANAS, što je prije moguće.

 

 

 

 

U mapi Ukupni doprinosi - ocjene, objavljena je tablica u kojoj su navedeni prema kategorijama ostvareni bodovi te ocjene nakon pisanja ispravka kolokvija te rezultati pismenog ispita.

U mapi Ukupni doprinosi - ocjene, objavljena je tablica u kojoj su navedeni prema kategorijama ostvareni bodovi te ocjene. Također je navedeno kojem parcijalnom kolokviju studenti/ice mogu pristupiti. Molim studente koji pristupaju ispravku kolokvija da mi to potvrde na email asander@fkit.hr. Ispravak kolokvija piše se tijekom prvog ispitnog roka. Studenti koji pišu ispravak kolokvija ne trebaju prijaviti ispit.

Napomena: nakon pisanja ispravka kolokvija da bi ostvarili pozitivnu ocjenu studenti moraju imati minimalno 20 bodova iz zadataka i 20 bodova iz teorije prikupljenih iz sva 4 kolokvija.

Rezultati IV. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija nalaze se u mapi Parcijalni kolokviji.

pristupilo: 37 studenata

prolaznost: 62,2 %

UTORAK 21.01.2020. u 9h

 

VJEŽBA 1: GRANULOMETRIJA

KRUŠLIN Patricija

LONČARIĆ KLOBUK Tea

LOVRIĆ Marija

MIKULČIĆ Ivana

BAKULA David

TERIHAJ Lucija

 

VJEŽBA 3: KRISTALIZACIJA

GABRIĆ Blanka

 

VJEŽBA 4: SUŠENJE

GLIBO Franjo

KRIVOŠIJA Emilija

KUČAN Maja

MARKANOVIĆ  Laura

Rezultati III. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija nalaze se u mapi Parcijalni kolokviji.

pristupilo: 40 studenata

prolaznost: 77,5 %

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u terminu konzultacija 2. prosinca 2019., ponedjeljak u terminu 9.15-10.00 h na Zavodu.

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u terminu konzultacija 11. studenoga 2019., ponedjeljak u terminu 9.15-10.00 h na Zavodu.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje II. laboratorijske vježbe (Suspendiranje/Miješanje suspenzija) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo u terminima:

 1. 12. studenoga 2019., utorak, 9.00-12.00 h za I. lab grupu,
 2. 19. studenoga 2019., utorak, 9.00-12.00 h za III. lab grupu, i
 3. 21. studenoga 2019., četvrtak, 16.00-19.00 h za II. lab grupu.

E materijali za pripremu lab vježbe Suspendiranje nalaze se u poveznici Laboratorijske vježbe.

Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane predloške (obrasce laboratorijskih izvještaja) koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe).  

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo u terminima:

 1. 15. listopada 2019., utorak, 9.00-12.00 h za I. lab grupu,
 2. 17. listopada 2019., četvrtak, 16.00-19.00 h za II. lab grupu, i
 3. 22. listopada 2019., utorak, 9.00-12.00 h za III. lab grupu.

Popis studenata po radnim grupama laboratorijskih vježbi nalazi se u poveznici Laboratorijske vježbe.

E materijali kojima se studenti pripremaju za ulazne kolokvije također se nalaze u poveznici Laboratorijske vježbe.

Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane predloške (obrasce laboratorijskih izvještaja) koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe).  

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se parcijalni kolokviji iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati kako slijedi:

I. parcijalni kolokvij dana 29. listopada 2019., utorak u periodu 12.15-14.00 h u dvorani MKM-20,

II. parcijalni kolokvij dana 20. studenoga 2019., srijeda u periodu 16.15-18.00 h u dvorani MKM-20.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. SEMINAR iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 1. listopada 2019., utorak s početkom u 14.15 h u dvorani MKM-20.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. predavanje iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 1. listopada 2019., utorak s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

 

Na ispitu održanom 12.09.2019. nitko nije zadovoljio uvjete za prolaz.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 3. rujna 2019. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125158950 s ocjenom vrlo dobar (4).

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 11. srpnja 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125159066 i 0125154369, oboje s ocjenom dovoljan (2).

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Uvid u ispit moguć je danas u 12.15 h.

 

 

0236212882 - nedovoljan

0125158950 - nedovoljan

0125154369 - dovoljan - usmeni ispit danas, 28.06.2019. u 13 sati

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 12. lipnja 2019. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u ispit moguć je sutradan, 12-14 h.

 

0125157607 - izvrstan

0125159066 - nedovoljan

0058204269 - nedovoljan

0125156545 - vrlo dobar

 

Molim studente koji su položili ispit da potvrde prihvaćanje ocjene na email: asander@fkit.hr

U mapi Ukupni doprinosi - ocjene, objavljena je tablica u kojoj su navedeni prema kategorijama ostvareni bodovi te ocjene nakon pisanja ispravka kolokvija.

U mapi Ukupni doprinosi - ocjene, objavljena je tablica u kojoj su navedeni prema kategorijama ostvareni bodovi te ocjene. Također je navedeno kojem parcijalnom kolokviju studenti/ice mogu pristupiti. Molim studente koji pristupaju ispravku kolokvija da mi to potvrde na email asander@fkit.hr. Ispravak kolokvija piše se tijekom prvog ispitnog roka. Studenti koji pišu ispravak kolokvija ne trebaju prijaviti ispit.

Obavještavaju se studenti da su u mapi Parcijalni kolokviji objavljeni rezultati 4. parcijalnog kolokvija.

Tablica ukupno sakupljenih bodova i ocjena biti će naknadno objavljena.

Studenti su dužni doći na Zavod i provjeriti jesu li im sve vježbe priznate!

Na žalost sutra nema slobodnih dvorana. Možete doći na konzultacije ukoliko imate pitanja.

Obavještavaju se studenti da su u mapi Parcijalni kolokviji objavljeni rezultati 3. parcijalnog kolokvija.

 

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija za sve zainteresirane održat će se sutradan 27. studenoga u terminu 9.30-10.00 h na Zavodu.

Novi e materijali za pripremu lab vježbe Suspendiranje nalaze se u poveznici Laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u terminu konzultacija 5. i 12. studenoga 2018. u terminu 15.15-16.00 h na Zavodu.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje II. laboratorijske vježbe (Suspendiranje/Miješanje suspenzija) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 13. (I. lab grupa) i 20. (II. lab grupa) studenoga 2018., utorak u terminu 9.00-12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

E materijali za pripremu lab vježbe Suspendiranje nalaze se u poveznici Laboratorijske vježbe.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 16. (I. lab grupa) i 23. (II. lab grupa) listopada 2018., utorak u terminu 9.00-12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Popis studenata po radnim grupama laboratorijskih vježbi nalazi se u poveznici Laboratorijske vježbe.

E materijali kojima se studenti pripremaju za ulazne kolokvije također se nalaze u poveznici Laboratorijske vježbe.

Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane predloške (obrasce laboratorijskih izvještaja) koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe).  

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 9. listopada 2018. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se parcijalni kolokviji iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati kako slijedi:

I. parcijalni kolokvij dana 30. listopada 2018., utorak u periodu 12.15-14.00 h u dvorani MKM-20,

II. parcijalni kolokvij dana 21. studenoga 2018., srijeda u periodu 16.15-18.00 h u dvorani MKM-20.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 2. listopada 2018., utorak s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Nitko nije položio pismeni ispit održan 07.09.2018.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 29. kolovoza 2018. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125157836 i 0178098809, oboje s ocjenom dobar (3).

Za navedene studente upis ocjene održat će se u petak, 31. kolovoza u 9.30 h u prostorijama Zavoda.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 12. srpnja 2018. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125156519 i 0125156524, oboje s ocjenom dobar (3).

Za navedene studente upis ocjene održat će se u petak, 13. srpnja u 8.00 h u prostorijama Zavoda.

Nitko nije zadovoljio.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 13. lipnja 2018. godine nitko nije zadovoljio.

 

Upis ocjena danas (09.04.2018.) iza 12 sati.

Studenti mogu doći na upis ocjena u utorak, 20.02.2018. od 9 do 12 sati.

Bodovi koji su studenti ostvarili na ispravku kolokvija i ukupne ocjene, korigirane su i nalaze se u tablici u mapi Ukupni doprinosi.

Upis ocjena danas od 10 do 12 sati.

 

Rezultati pismenog ispita:

 

Boris Vučić: 16/20

Ispit pred povjerenstvom: 06.02.2018. u 9 i 30.

Objavljena je tablica s ukupno ostvarenim bodovima i pripadajućim ocjenama. U tablici je uz studente koji imaju pravo na ispravak kolokvija zapisano ispravku kojeg kolokvija student može pristupiti. Molim studente da potvrde pisanje ispravka. Tablica će biti ažurirana nakon unošenja bodova ostvarenih na ispravku. Ispravak kolokvija piše se na prvom ispitnom roku.

Rezultati se nalaze u mapi kolokviji.

Do petka će biti objavljeni ukupno sakupljeni bodovi. U tablici će biti označeni studenti koji imaju pravo izlaska na ispravak kolokvija. Mole se studenti da potvrde na email (asander@fkit.hr) pristupanje ispravku kolokvija.

Utorak 23.01.2018. 9-12h:

GRANULOMETRIJA:

Šijaković Anamarija

Raguž Filip

 

KRISTALIZACIJA:

Abramović Ivana

Dratibi Silvia

Horvat Dominik

Lovrinčić Ema

Raspor Marija

 

SUŠENJE:

Ačkar Petra

Križanac Ana-Marija

Pišonić Helena

Rebernjak Domagoj

Stojanović Matija

Sušac Kristina

Takač Tin

 

Ponedjeljak, 22.01.2018. 10-13h, podrum ZMTPI:

SUSPENDIRANJE:

Babić Sara

Barbarić Franka

Ćurković Petra

Tolo Kristina

Rezultati se nalaze u mapi kolokviji.

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u srijedu, 6. prosinca 2017. u terminu 10.00-10.45 h na Zavodu.

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u srijedu, 8. studenoga 2017. u terminu 9.30-10.15 h na Zavodu.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje II. laboratorijske vježbe (Suspendiranje/Miješanje suspenzija) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 14. (I. lab grupa) i 21. (II. lab grupa) studenoga 2017., utorak u terminu 9.00-12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

E materijali za pripremu lab vježbe Suspendiranje nalaze se u poveznici Laboratorijske vježbe.

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 31. listopada 2017.

Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane predloške koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 17. (I. lab grupa) i 24. (II. lab grupa) listopada 2017., utorak u terminu 9.00-12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Popis studenata po radnim grupama laboratorijskih vježbi nalazi se u poveznici Laboratorijske vježbe.

E materijali za pripremu lab vježbe Granulometrija također se nalaze u poveznici Laboratorijske vježbe.

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 10. listopada 2017. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 3. listopada 2017., utorak s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Matej Zlatar - dobar (3)

Student može doći na Zavod na upis ocjene.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 31. kolovoza 2017. godine nitko nije zadovoljio.

Marta Žulj - nedovoljan

 

Poziva se Nikola Vugrinec na usmeni ispit danas u 12 sati.

Boris Vučić - 9/20 - nedovoljan

Nikola Vugrinec - 10/20 - nedovoljan (nije zadovoljen minimum bodova iz teorije)

Marta Žulj - 1/20 - nedovoljan

Rezultati pismenog ispita:

Roko Kranjčec - 3 (usmeni ispit 21.02.2017. u 9)

Miroslav Štos - 3

Nikola Vugrinec - 1

Upis ocjena 21.02.2017. u 11 i 30.

U tablici se nalaze rezultati pismenog ispita.

Upis ocjena sutra, 07.02.2017. od 10 do 12 sati.

Ispravak kolokvija (ukupna ocjena):

Melani Horvat - 3

Valentina Kamenar - 4

Lana Topalović - 3

 

U prilogu se nalazi tablica s rezultatima 4. kolokvija. U mapi Doprinosi nalazi se tablica s ukupno sakupljenim bodovima na kolegiju, uz ocjenu. U tablici je navedeno za koji kolokvij student ima pravo ispravka, te tko mora na pismeni ispit.Ispravak se piše na prvom ispitnom roku.

Kolokviju pristupilo 26 studenata (81,25 %), a pozitivno je ocijenjeno 20 studenata (76,92 %).

U prilogu se nalazi tablica s ostvarenim bodovima na 3. kolokviju.

Izlaznost: 27/32 (84,4%)

Prolaznost: 24/27 (88,8%)

 

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid kolokvija održat će se u petak, 2. prosinca 2016. u terminu 9.30-12.30 h na Zavodu.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se parcijalni kolokviji iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati kako slijedi:

I. parcijalni kolokvij dana 2. studenoga 2016., srijeda u periodu 16.15-18.00 h u dvorani MKM-20,

II. parcijalni kolokvij dana 23. studenoga 2016., srijeda u periodu 16.15-18.00 h u dvorani MKM-20.

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 18. (I. lab grupa) i 25. (II. lab grupa) listopada 2016., utorak u terminu 9.00-12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Popis studenata po pojedinim grupama laboratorijskih vježbi nalazi se u poveznici Laboratorijske vježbe.

E materijali za pripremu lab vježbe Granulometrija također se nalaze u poveznici Laboratorijske vježbe.

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 11. listopada 2016. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 4. listopada 2016., utorak s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici danog kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Budimir Martina: 2

 

Usmeni i upis ocjena danas, 30.06.2016. u 11 i 30.

Na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održanim 15. lipnja 2016. godine zadovoljili su: Ivana Borković i Ivan Zuanović.

 

Usmeni ispit za kolegu Ivana Zuanovića održat će se u prostorijama Zavoda 17. lipnja 2016., petak u 8.00 h.

Ivana Borković - 1

Irena Tomurad - 3

 

upis ocjene: ponedjeljak 11.04.2016. u 10 sati

Upis ocjena studentima koji su se oslobodili ispita putem kolokvija: utorak, 16.02.2016. od 9 do 10 sati.

Pismeni ispit položio je Mario Petričević, (3). Upis ocjene u utorak 16.02. 2016. u 12 sati.

Pismeni ispit nitko nije položio.

 

Svi studenti koji su pisali ispravak kolokvija napisali su pisani dio ispita s pozitivnom ocjenom. U prilogu se nalazi tablica s ukupno sakupljenim bodovima i pripadajućom ocjenom.

Upis ocjena 3.2.2016. od 10 do 11 sati.

Upis ocjena studentima koji su se putem kolokvija oslobodili ispita a prijavili su se na ispitni rok od 1.2.2016. je sutra 2.2. 2016. od 14. do 15. sati.

U prilogu se nalaze ukupno ostvareni bodovi i pripadajuće ocjena iz kolegija Sustavi jediničnih operacija. Tablica će biti ažurirana nakon ispravka kolokvija.

U prilogu se nalaze rezultati IV. kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija.

Od ukupno 28 studenata, kolokviju ih je pristupilo 25. Prolaznost: 72 %

Potpisi se dijele u petak 22.01.2016. od 13 do 15 sati. Studenti moraju imati priznate sve laboratorijske vježbe.

Termin nadoknada: petak, 22.01.2016. od 9 do 12.

 

GRANULOMETRIJA

Borković Ivana

Budimir Martina

Zuanović Ivan

 

SUSPENDIRANJE

Vučko Viktorija

 

KRISTALIZACIJA

Tomurad Irena

Vilić Ivana

Vukelić Ema

Rezultati III kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija dostupni su u materijalima.

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati dana 2. listopada 2015., petak 11-15 h u prostorijama Zavoda kod doc. dr. sc. Krunoslava Žižeka.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će izvođenje seminara iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 6. listopada 2015., utorak s početkom u 14.15 h u dvorani MKM-20.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 29. rujna 2015., utorak s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici danog kolegija biti će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Bratanović Ivan - 13,5/20

Uglešić Petra - 16,5/20

 

Studenti neka se odmah jave kod prof. Sander

Nitko nije položio pismeni ispit.

Nitko nije položio pismeni ispit.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se ispit iz kolegija Sustavi jediničnih operacija na II. redovitom ljetnom ispitnom roku održati dana 30. lipnja 2015., utorak 9-11 h u dvorani MKV-20.

Rezultati

 

Upis ocjena u petak 30.01.2015. u 11 sati

Potpisi se dijele u utorak 27.01.2015.
 

U prilogu se nalazi tablica sa doprinosima ukupnoj uspješnosti na kolegiju i odgovarajuća ocjena.

Rezultati IV. kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija nalaze se u prilogu.

 

U terminu predavanja od 12 i 15 do 14 imat ćemo pripremu za kolokvij. Potrbno je donijeti isprintane dodatne zadatke iz destilacije i ekstrakcije.

U materijalima (seminari) nalaze se dodatni zadaci za vježbu za kolokvij.

IV. kolokvij iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održat će se u petak 23.1.2015. od 14 do 16 sati, MKM-20.

Nadoknade vježbi iz kolegija SJO održat će se u utorak 20.1.2015. u 9:00 sati.

 

KRISTALIZACIJA: Cvetković, Sara ; Grgić, Tamara

SUŠENJE: Bratanović, Ivan ; Paun, Helena

Rezultati 3. kolokvija nalaze se u PRILOGU.

4. laboratorijska vježba (Sušenje) izvoditi će se 13.01.2015.

Termini pismenih provjera znanja iz kolegija Sustavi jediničnih operacija:

19.12.2014. : 13-15, MKM 20

20.1.2015.: 12-14, MKM 20

 

 

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje II. laboratorijske vježbe (Suspendiranje/Miješanje u sustavima čvrsto-kapljevito) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati  dana 11. studenog 2014., utorak u terminu 9.00 -12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Upisnici kolegija će biti dodatno informirani dana 4. studenog 2014. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se upisnici III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Sustavi jediničnih operacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali SJO_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Granulometrija/Karakterizacija grubodisperznih sustava) iz kolegija Sustavi jediničnih operacija održati  dana 14. listopada 2014., utorak u terminu 9.00 -12.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Upisnici kolegija će biti dodatno informirani dana 7. listopada 2014. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će izvođenje seminara iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 7. listopada 2014., utorak s početkom u 14.15 h u dvorani MKM-20.

Obavještavaju se studenti III. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanje iz kolegija Sustavi jediničnih operacija započeti dana 30. rujna 2014., utorak  s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici danog kolegija će biti naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja