Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemijska analiza materijala
Šifra: 21185
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sandra Babić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je studentima dati osnovna znanja o analizi materijala od uzorkovanja, izbora metode do tumačenja dobivenih rezultata.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Tjedan: Uloga analitičke kemije u analizi materijala. Osnove analitičkog procesa.
2. Tjedan: Točnost. Preciznost. Pogreške u analitičkoj kemiji. Statistička obrada podataka.
3. Tjedan: Statistički testovi. Umjerni postupci.
4. Tjedan: Uzorak i uzorkovanje.
5. Tjedan: Priprava uzorka. Voda u čvrstom uzorku. Razlaganje čvrstog uzorka.
6. Tjedan: Uvod u kemijsku ravnotežu. Homogena i heterogena ravnoteža. Konstante ravnoteže.
7. tjedan: Gravimetrijske metode: Mjerenje mase. Vrste taloga. Nastajanje taloga. Čimbenici koji utječu na nastajanje taloga. Čistoća taloga.
8. Tjedan: Titrimetrijske metode: Mjerenje volumena. Standardne otopine. Neutralizacijske titracije. Taložne titracije.
9. Tjedan: Titrimetrijske metode (nastavak): Kompleksometrijske titracije. Redoks titracije.
10. Tjedan: Elektroanalitičke metode: Elektrogravimetrija. Potenciometrijske titracije.
11. Tjedan: Spektrometrijska određivanja.
12. Tjedan: Separacija i izolacija analita. Selektivno taloženje.
13. Tjedan: Ekstrakcija tekuće-tekuće.
14. Tjedan: Kromatografija.
15. Tjedan: Osiguravanje kvalitete mjernih podataka. Izbor metode.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razvijaju se opća znanja u području prirodnih znanosti (analitička kemija) te specifična znanja o analizi materijala s posebnim naglaskom na timskom i samostalnom radu.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Odraditi laboratorijske vježbe te prisustvovati predavanjima.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Odrađene laboratorijske vježbe i položen završni kolokvij iz vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i laboratorijske vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Tijekom semestra studenti polažu dva kolokvija i ovisno o postignutom uspjehu mogu se osloboditi ispita. Ispit se sadrži od pismenog i usmenog dijela.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Nema

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Razumjeti sustavski pristup kemijskoj analizi
2. Primijeniti kemijske zakone u svrhu identifikacije, separacije i kvantifikacije analita iz realnih uzoraka
3. Razumjeti postupke uzorkovanja materijala
4. Razumjeti i primijeniti kvantitativnu kemijsku analizu
5. Razumjeti i primijeniti metode separacije i izolacije analita
6. Analizirati i interpretirati rezultate kemijske analize
7. Poznavati i primijeniti postupke i pravila sigurnog rada u laboratoriju te načela dobre laboratorijske prakse

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Poznavati i razumijevati znanstvene principe iz područja kemije
2. Sposobnost analize materijala primjenom kemijskih tehnika te primjenom instrumentalnih metoda analize
3. Sposobnost primjene stečenog znanja kontroli kvalitete
4. Sposobnost selekcije i primjene prikladnih metoda i opreme analize te kritička analiza rezultata
5. Sposobnost identifikacije, definiranja i rješavanja problema u području kemije
6. Vještine potrebne za rad u kemijskom laboratoriju, korištenje laboratorijske opreme i rad u laboratoriju na siguran način

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna jedinica: Sustavski pristup kemijskoj analizi

Ishodi učenja
- razumjeti sustavski pristup kemijskoj analizi

Kriterij vrednovanja
- opisati analitički proces
- definirati analit, analitički signal i analitičku informaciju

Nastavna jedinica: Kemijski zakoni u metodama separacije i identifikacije analita

Ishodi učenja
- primijeniti kemijske zakone u svrhu identifikacije, separacije i kvantifikacije analita iz realnih uzoraka

Kriterij vrednovanja
- napisati kemijsku reakciju i kemijsku ravnotežu
- primijeniti zakon o djelovanju masa (Le Chatelier)
- definirati konstante ravnoteže kemijskih reakcija

Nastavna jedinica: Uzorak i uzorkovanje

Ishodi učenja
- razumjeti postupke uzorkovanja materijala

Kriterij vrednovanja
- definirati jedinični, zbirni, laboratorijski i ispitni uzorak
- objasniti postupke poduzorkovanja
- izabrati postupak uzorkovanja te objasniti prikladnost izabranog postupka s obzirom na željenu informaciju

Nastavna jedinica: Kvantitativna kemijska analiza

Ishodi učenja
- primijeniti kemijske zakone u svrhu identifikacije, separacije i kvantifikacije analita iz realnih uzoraka
- razumjeti kvantitativnu kemijsku analizu

Kriterij vrednovanja
- objasniti gravimetrijsku kvantitativnu analizu
- definirati vrste taloga
- objasniti nastajanje taloga
- definirati čimbenike koji utječu na nastajanje taloga
- definirati vrste onečišćenja taloga
- objasniti titrimetrijsku, kvantitativnu analizu
- definirati standardnu otopinu
- razlikovati primarne i sekundarne standarde
- definirati indikator, vrste indikatora
- znati izabrati odgovarajući indikatora
- skicirati krivulje titracije
- objasniti neutralizacijske titracije
- objasniti taložne titracije
- objasniti kompleksometrijske titracije
- objasniti redoks titracije
- objasniti potenciometrijske titracije
- razumjeti molekulsku spektrometriju u vidljivom i ultraljubičastom području
- objasniti i primjeniti Lambert Beerov zakon
- znati izabrati kvantitaitvnu metodu analize te objasniti prikladnost izabrane metode

Nastavna jedinica: Metode separacije i izolacije analita

Ishodi učenja
- primijeniti kemijske zakone u svrhu identifikacije, separacije i kvantifikacije analita iz realnih uzoraka
- razumjeti metode separacije i izolacije analita

Kriterij vrednovanja
- navesti primjenu separacijskih tehnika
- navesti separacijske postupke
- znati temeljne zakonitosti separacijskih tehnika (selektivno taloženje, elektrogravimetrija, ekstrakcija tekuće-tekuće, kromatografija)

Nastavna jedinica: Statistička obrada rezultata mjerenja

Ishodi učenja
- analizirati i interpretirati rezultate kemijske analize

Kriterij vrednovanja
- razlikovati sustavne, slučajne i grube pogreške
- nabrojati moguće izvore pogrešaka
- razlikovati točnost i preciznost
- primijeniti statističke testove signifikantnosti (Q-test, t-test, F-test)
- objasniti i primijeniti postupak umjeravanja metodom vanjskog standarda
- definirati mjernu nesigurnost
- znati pravilno iskazati rezultat analize

Nastavna jedinica: Laboratorijske vježbe

Ishodi učenja
- primijeniti kemijske zakone u svrhu identifikacije, separacije i izolacije analita iz realnih uzoraka
- primijeniti kvantitativnu kemijsku analizu
- primijeniti metode separacije i izolacije analita
- poznavati i primijeniti postupke i pravila sigurnog rada u laboratoriju te načela DLP

Kriterij vrednovanja
- izvesti kvantitativnu kemijsku analizu na realnom uzorku
- izvesti separaciju i izolaciju analita iz realnog uzorka
- koristiti jednostavnu laboratorijsku instrumentaciju
- pravilno očitati i zapisati podatke mjerenja (značajne znamenke)
- voditi laboratorijski dnevnik i pisati laboratorijska izvješća
- primijeniti načela dobre laboratorijske prakse
Literatura:
 1. 1. Z. Šoljić, M. Kaštelan-Macan, Analitička kemija: Volumetrija, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2002.
  2. Z. Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2003.
  3. M. Kaštelan-Macan, Analitička kemija, I dio (Gravimetrija), Sveučilište Zagreb, 1991.
  4. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
  5. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb 2003.
  6. D. Harvey, Modern analytical chemistry, McGraw-Hill, Boston 2000.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti

Pismeni ispit za rok 3. srpnja 2020. održat će se u predavaonici MKV-20 od 11-13 h.

Pismeni ispit za rok 19. lipnja 2020. održat će se u predavaonici MKV-20 od 11-13 h.

Usmeni ispit održat će se isti dan.

 

Pismeni ispit za rok 10. lipnja 2020. održat će se u predavaonici MKV-20 od 11-13 h.

U ljetnim ispitnim rokovima ispiti (pisemini i usmeni) će se provodit kontaktno (na Fakultetu) prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici kolegija.

Molim studente da se prilikom održavanja ispita pridržavaju svih uputa i preporuka objavljnih na meržnoj stranici Fakulteta.

Obaviještavamo Vas da će se vježba 3. kao i sve daljnje vježbe napraviti putem e-kolegija u sustavu Merlin kojem možete pristupiti putem poveznice. 

Pripremili smo Vam materijale potrebne za pisanje referata. Upute za predaju referata možete pogledati u priloženoj datoteci. Pitanja smo pripremili u rubrici Pitanja iz treće vježbe.

Za sva pitanja i nejasnoće javite se asistentima:

                     Dario Dabić, ddabic@fkit.hr  – grupa utoraka

                     Alan Badrov, abadrov@fkit.hr – grupa petak

 

U rubriku Nastavni materijali dodano je današnje predavanje "Elektrogravimetrija" s popratnim tekstom i seminar "Grvimetrija" s riješenim zadacima.

Materijali su također dodani i u e-kolegij na sustavu Merlin. Od idućeg tjedna svi materijali biti će dostupni samo na Merlinu. Ukoliko netko ima problema s pristupom, neka mi se javi. Upute za rad na Merlinu možete pogledati na poveznici

UPUTA 

za izvođenje 2. vježbe: Kemijska ravnoteža

Pročitajte i proučite upute dane u skripti vezno uz 2. vježbu. Skripta se nalazi na web stranici kolegija pod rubrikom Nastavni materijali – Vježbe.

Slijedeći upute dane u skripti i word dokumentu (word dokument možete preuzeti ovdje) objasnite zašto je došlo do promjene boje u otopinama te odgovorite na pitanja na drugoj stranici. Uz svaki pokus stavljena je poveznica na video pokusa.

Referate poslati na e-mail asistentu:

                                            Dario Dabić, ddabic@fkit.hr  – grupa utorak

                                             Alan Badrov, abadrov@fkit.hr – grupa petak

Za sva pitanja oko vježbe i referata obratite se asistentima putem njihovih e-mail adresa.

Dokument obavezno imenujte na sljedeći način:   Prezime_REFERAT - KAM - Vjezba 2

Rok za predaju referata je:

                                 utorak 31. ožujka 2020. do 12:00 za obje grupe

 

U rubriku Nastavni materijali dodano je današnje predavanje "Gravimetrijske metode analize" s popratnim tekstom i riješenim zadacima.

U rubriku Nastavni materijali dodano je današnje predavanje s popratnim tekstom, riješenim zadacima i zadacima za vježbu.

UPUTA

za izvođenje 1. vježbe:  Umjeravanje volumetrijskog posuđa

Pročitajte i proučite upute dane u skripti vezno uz 1. vježbu. Skripta se nalazi na web stranici kolegija pod rubrikom Nastavni materijali – Vježbe.

Rezultati mjerenja mase nalaze se u excel tablici koju možete preuzeti ovdje. Svaki student preuzima svoje podatke.

Slijedeći upute dane u skripti, izračunajte sve tražene veličine i referat (str. 10 u skripti, word dokument možete preuzeti ovdje) pošaljite na e-mail asistentu:

                      Dario Dabić, ddabic@fkit.hr  – grupa utoraka

                      Alan Badrov, abadrov@fkit.hr – grupa petak

Za sva pitanja oko vježbe i referata obratite se asistentima putem njihovih e-mail adresa.

Dokument imenujte na sljedeći način: Prezime_REFERAT - KAM - Vjezba 1

Rok za predaju referata je:

                petak, 20. ožujka 2020. – za grupu utorak

               utorak, 24. ožujka 2020. – za grupu petak

Obavještava vam sa de će se u narednih 14 dana nastava iz kolegija Kemijska analiza materijala odvijati na daljinu.

Sve informacije biti će objavljene na web stranici kolegija.

Novi raspored grupa za laboratorijske vježbe možete preuzeti ovdje.

Zaduživanje laboratroijskih stolova biti će u petk  13. ožujka 2020. u 10 h na Zavodu za analitičku kemiju. Studenti su obavezni zadužiti laboratorijski stol.

Predavanja iz kolegija Kemijska analiza materijala počinju u srijedu, 26. veljače 2020. u 16:00 h.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja