Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Prijenos tvari i energije
Šifra: 32052
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Proučavanje procesa prijenosa: količine gibanja, topline i tvari na načelu jedinstvenog pristupa procesima prijenosa koji su osnova kemijsko inženjerskih disciplina i primijenjenih znanosti.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan
Uvodno predavanje - upoznavanje studenata s načinom izvođenja kolegija, upoznavanje s osnovnim terminima - kemijsko inženjerstvo, fenomeni transporta, tehnološki proces, jedinične operacije
2. tjedan
Fizikalne osnove. Reološka karakterizacija fluida. Mehanizmi prijenosa. Gustoća toka količine gibanja, energije i tvari. Stacionarni i nestacionarni procesi.
3. tjedan
Zakoni očuvanja pri strujanju fluida (masa, količina gibanja, energija). Mjerenje članova Bernoulijeve jednadžbe. Načini određivanja protoka u cijevi. Vrste strujanja.
4. tjedan
Laminarno strujanje, raspodjela brzina, gubitak energije pri strujanju.
5. tjedan
Turbulentno strujanje, teorija graničnog sloja.
Gubitak energije kod turbulentnog strujanja, primjena dimenzijske analize.
6. tjedan
Moody-ev dijagram. Cjevovod i transport fluida u cijevi. Određivanje snage pumpe.
Pokazne vježbe u laboratoriju: Reynoldsov pokus, Proračun pumpe.
7. tjedan
Optjecanje. Strujanje u miješalici. Strujanje kroz porozni sloj.
8. tjedan
I kolokvij
9. tjedan
Kondukcija. Stacionarni prijenos topline kroz jednoslojni i višeslojni zid. Nestacionarna kondukcija, analitička rješenja.
10. tjedan
Prijenos topline konvekcijom. Prolaz topline. Metode određivanja koeficijenta prijelaza topline, utjecaj hidrodinamike.
Od 10. tjedna počinju laboratorijske vježbe koje studenti rade naizmjenično po grupama:
1. Optjecanje
2. Nestacionarno vođenje topline
3. Prijenos topline konvekcijom
4. Prijenos tvari
11. tjedan
Prijenos topline toplinskim zračenjem. Zračenje crnog tijela. Prijenos topline između dvije ploče. Zračenje u zatvorenom prostoru. Složeni prijenos topline zračenjem i konvekcijom.
12. tjedan
II. kolokvij
13. tjedan
Prijenos tvari difuzijom i vrtložnim mehanizmom.
14. tjedan
Analogije prijenosa količine gibanja, količine topline i količine tvari.
15. tjedan
III. kolokvij

Predavanja su praćena seminarima i laboratorijskim vježbama

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Stjecanje znanja o osnovnim zakonitostima i mehanizmima prijenosa količine gibanja, energije i tvari, te razumijevanje analogije među njima, potrebnih za praćenje kolegija na višim godinama studija.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe), pisanje referata i domaće zadaće.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA: Uredno pohađanje nastave (predavanja i seminari), uspješno završene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja,
seminari se izvode nakon obrađene tematske jedinice,
vježbe se izvode u posljednjim tjednima semestra (od 10. do 15. tjedna)

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
3 kolokvija (nakon završene nastavne cjeline: prijenos količine gibanja, I. kolokvij; Prijenos topline, II. kolokvij, Prijenos tvari i analogije između različitih vrsta prijenosa, III. kolokvij.
Studenti koji se ne oslobode pismenog dijela ispita preko kolokvija moraju pristupiti pismenom i usmenom dijelu ispita.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispiti iz kolegija:-

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. upoznati se s pojavama i zakonitostima pri prijenosu količine gibanja, energije i tvari
2. definirati utjecaje hidrodinamičkih uvjeta na prijenosne pojave.
3. razumjeti osnovne zakone i jednadžbe na makroskopskoj razini te ih primijeniti, ovisno mehanizmu pri prijenosu količine gibanja, topline ili tvari
4. koristiti anologiju između prijenosa količine gibanja, topline i tvari za definiranje transportnih koeficijenata

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1 stjecanje vještina potrebnih za numeričko načina razmišljanja, vještina računanja i ispravne upotrebe jedinica i termodinamičkih tablica
2. znati interpretirati laboratorijska opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
3. planirati i upravljati vremenom
4. razvijanje sposobnosti samostalnog i timskog rada

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
1. uvod u osnove prijenosnih pojava

Ishodi učenja
- definirati pojmove potrebne za razumijevanje i opisivanje procesa prijenosa količine gibanja, energije i tvari

Kriteriji vrednovanja
-razlikovati mehanizme prijenosa
- definirati osnovne jednadžbe pri opisu procesa prijenosa
- razlikovati Newtonske i nenewtonske fluide i poznavati modelne jednadžbe za njihov opis

Nastavna jedinica
2.Prijenos količine gibanja

Ishodi učenja
-poznavati zakone očuvanja pri strujanju fluida
- definirati strukturu i nastank hidrodinamičkog graničnog sloja
- razumjeti osnove transporta fluida
-definirati karakteristične slučajeve prijenosa količine gibanja, te primijeniti odgovarajuće jednadžbe

Kriteriji vrednovanja
- koristiti se zakonima očuvanja pri proračunu pumpe prilikom transporta tekućine kroz složeni cjevovod
- definirati hidrodinamički utjecaj na strukturu graničnog sloja
- odrediti brzinu strujanja u cijevi, skicirati profile brzina i odnose srednje i maksimalne vrijednosti brzina u cijevi, odnosno ploči

Nastavna jedinica
3. Prijenos topline

Ishodi učenja
- definirati i razlikovati mehanizme prijenosa topline (konvekcija, kondukcija i radijacija)
- koristiti jednadžbe pri stacionarnom i nestacionarnom prijenosu topline kondukcijom
- definirati utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na prijenos topline konvecijom
- opisati prirodu i osnovne zakonitosti prijenosa topline radijacijom

Kriteriji vrednovanja
- objasniti kriterij određivanja mehanizma prijenosa topline
- definirati pokretačku silu procesa, površinu izmjene topline i koeficijent prolaza topline i izračunati tok topline ovisno o uvjetima provedbe procesa
- znati odrediti utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na prijenos topline
- razumjeti načine definiranja i značenje različitih bezdimenzijskih značajki
- objasniti Planckov, Stefan - Boltzmanov, Kirchofov zakon

Nastavna jedinica
4. Prijenos tvari

Ishodi učenja
- poznavati mehanizme prijenosa tvari
- definirati jednadžbe za proračun prijenosa ovisno o mehanizmu prijenosa tvari
- poznavati matematičke metode određivanja koeficijenta prijenosa topline i tvari

Kriteriji vrednovanja
- objasniti primjenu Fickovog zakona
- izračunati tok topline i tvari ovisno o uvjetima provedbe procesa
- znati odrediti utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na prijenos tvari
- koristiti se korelacijskim i diferencijalnim jednadžbama za određivanje koeficijenta prijenosa tvari

Nastavna jedinica
5. Analogije prijenosa količine gibanja, topline i tvari

Ishodi učenja
-koristiti se Reynoldsovom, Prandtl-Taylorovom, Von-Karmanovom, Chilton-Colburnovom analogijom

Kriteriji vrednovanja
-poznavanjem vrijednost jednog transportnog koeficijenta procijeniti vrijednost drugog koeficijenta
Literatura:
 1. Interna skripta: Dr. sc. Antun Glasnović, Prijenos tvari i energije (dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije).
 2. Predavanja Prijenos tvari i energije: Izv.prof.dr.sc. Jasna Prlić Kardum, (dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije).
 3. Richard G. Griskey, Transport Phenomena and Unit Operations, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
 4. R.Byron Bird, Transport Phenomena, Revised 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
 5. R.W. Fahrien, Fundamentals of Transport Phenomena, Mc Graw-Hill, New York, 1983.
 6. J.D.Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, John Wiley & Sons, Inc. 2006.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti

Usmeni ispit održat će se 20. travnja, utorak u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125168483 i 0125166751 u 9.00 h i laboratoriju (podrum),
 2. za grupu studenata 0125167080 i 0125168527 u 9.30 h i i laboratoriju (podrum),
 3. za grupu studenata 0125167215 i 0125168387 u 11.00 h i laboratoriju (podrum).

Studenti koji će 'pristupiti ispitu u laboratoriju okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit kolege studenti donose zaštitne maske!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 17. travnja 2021. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125168527 i 0125168387.

Uvid u ispit održat će se 20. travnja, utorak u 11.20 h. Studenti koji žele vidjeti ispit okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na izvanrednom ljetnom ispitnom roku održati 17. travnja 2021., subota u periodu 11.30-13.30 h u dvorani MKV-19.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 16. veljače 2021. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125168709, 0125168670, 0125168569 i 0125168553.

Uvid u ispit održat će se 22. veljače, ponedjeljak u 10.00 h. Studenti koji žele vidjeti ispit okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. redovitom zimskom ispitnom roku održati 16. veljače 2021., utorak u periodu 15.30-17.30 h u dvorani MKV-20.

Usmeni ispit održat će se 8. veljače, ponedjeljak u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. za grupu studenata 0125168665 i 0125168441 u 8.00 h i uredu nastavnika (I. kat),
 2. za grupu studenata 0125168922 i 0125168777 u 8.20 h i uredu nastavnika (I. kat),
 3. za grupu studenata 0125168691, 0125168756 i 0125168873 u 11.00 h i laboratoriju (podrum),
 4. za grupu studenata 0125168462, 0125168847 i 0125168735 u 11.30 h i laboratoriju (podrum),
 5. za grupu studenata 0125168457, 0125168574 i 0125166821 u 12.00 h i laboratoriju (podrum),
 6. za grupu studenata 0125169914 i 0125166174 u 12.30 h i laboratoriju (podrum).

Studenti koji će 'pristupiti ispitu u laboratoriju okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

Na usmeni ispit kolege studenti donose zaštitne maske!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 4. veljače 2021. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125168441 i 0125168735.

Uvid u ispit održat će se 9. veljače, utorak u 10.00 h. Studenti koji žele vidjeti ispit okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

 

Raspored održavanja USMENIH ispita objavljuje se u subotu.

Usmenom ispitu pristupaju studenti koji se oslobađaju pismenog ispita primjenom parcijalnih kolokvija i kolege koji će zadovoljiti na pismenom ispitu (doseći bodovni minimum u iznosu od 50 % po računu i teoriji) na ovom ispitnom roku.

 

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. redovitom zimskom ispitnom roku održati 4. veljače 2021., četvrtak u periodu 15.30-17.30 h u dvorani MKV-20.

Materijal Uspješnost studenata na parcijalnim  kolokvijima i laboratorijskim vježbama je objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Pismenog ispita oslobađaju se studenti (njih 31) koji su zadovoljili na oba kolokvija po oba segmenta (bodovni prag 50 %).

 

Popis studenata koji se ove ak. god. oslobađaju pismenog ispita iz kolegija Prijenos tvari i energije je objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Nažalost, određeni studenti nisu završili laboratorijske vježbe. Kao što je rečeno i najavljeno u više navrata, tim kolegama studentima onemogućuje se pristup ispitu.

 

Popis studenata koji NISU stekli pravo pristupa isptu iz kolegija Prijenos tvari i energije je objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 1. veljače 2021., ponedjeljak u 12.00 h.  Studenti koji žele vidjeti kolokvij okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

 

Referati iz kolegija Prijenos tvari i energije nisu priznati mnogim studentima.

 

Popis studenata kojima NISU priznati referati (laboratorijski izvještaji) iz kolegija Prijenos tvari i energije je objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

Mole se navedeni studenti da svoje referate (laboratorijske izvještaje) preuzmu ČIM PRIJE, a najkasnije u ponedjeljak, 1. veljače do 12.00 h, u sobi asistenata na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i iste korigiraju.

Studenti moraju voditi računa da ISPRAVLJENI referati (laboratorijski izvještaji) iz kolegija Prijenos tvari i energije MORAJU BITI PREDANI na uvid najkasnije u utorak, 2. veljače do 15 h. 

Napisani izvještaj iz nadoknada laboratorijskih vježbi potrebno je dostaviti na vrijeme.

Rok za predaju laboratorijskog izvještaja/referata je ponedjeljak, 1. veljače 2021. do 12.00 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da je raspored nadoknada laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

 

 

 

Raspored nadoknada laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljuje se u ponedjeljak.

 

Pozivaju se SVI studenti na online sastanak.

Svim studentima daju se vrijedne i završne upute vezane uz kolegij Prijenos tvari i energije. Informiraju se studenti o završetku laboratorijskih vježbi, provedbi II. parcijalnog kolokvija, prijavi i pristupu ispitu.

Dodatno, u nastavku sastanka provode se konzultacije na daljinu za zainteresirane studente.

Online sastanak održat će se u redovitom terminu predavanja, utorak 19. siječnja s početkom u 11.15 h.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ZAVRŠNE UPUTE STUDENTIMA; ONLINE KONZULTACIJE
Time: Jan 19, 2021 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96930681448?pwd=SE5SbndWSk1JRUh6emN1b2VBY3piZz09

Meeting ID: 969 3068 1448
Passcode: 320750
 

 

IV. laboratorijska vježba (Određivanje koeficijenta prijenosa tvari u sustavu čvrsto-kapljevito) izvodi se IZRAVNO (KONTAKTNO) 22. siječnja 2021., petak po NOVOobjavljenom rasporedu (mapa Laboratorijske vježbe).

 

Za pripremu laboratorijske vježbe Određivanje koeficijenta prijenosa tvari u sustavu čvrsto-kapljevito studenti koriste prezentacije predavanja i nastavne materijale postavljene u mapi Laboratorijske vježbe koji nisu u skripti.

Studenti donose kute, zaštitne maske i USB memorijske štapiće za prijenos e mjernih podataka.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Napisani izvještaj potrebno je dostaviti na Zavod u tiskanom obliku. Studenti ostavljaju referate (laboratorijske izvještaje) u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je tjedan dana od zaprimanja laboratorijskog zadatka.

 

Mole se studenti da pisanu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

 

 

Pozivaju se kolege studenti na online konzultacije i uvid I. parcijalnog kolokvija na daljinu.

Online sastanak održat će se u redovitom terminu predavanja, utorak 12. siječnja s početkom u 11.15 h.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ONLINE KONZULTACIJE; ONLINE UVID KOLOKVIJA
Time: Jan 12, 2021 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95802756734?pwd=Vm82Mnd3b2tmYlozN2ZVQWY4YWgxQT09

Meeting ID: 958 0275 6734
Passcode: 193717

 

Studenti čija su prezimena abecednim redom Barešić do Karamatić L. (uključujući i njih) pišu II. parcijalni kolokvij u dvorani MKM-20 (Marulićev trg 20, I. kat).

Studenti čija su prezimena abecednim redom Kokorić do Vujnović (uključujući i njih) pišu II. parcijalni kolokvij u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20, velika predavaonica).

 

Studenti dolaze u dvoranu 5 minuta prije početka kolokvija.

Za studente programa Kemija i inženjerstvo materijala II. parcijalni kolokvij održat će se KONTAKTNO u utorak, 26. siječnja 2021. u periodu 11.15-13.00 h u više predavaonica istodobno poštujući epidemiološke mjere i ograničen broj studenata u predavaonicama.

Detaljan raspored izvođenja kolokvija po grupama studenata i dvoranama objavljuje se sljedeći tjedan, najkasnije 15. siječnja.

Studenti ne prijavljuju II. parcijalni kolokvij.

Materijal na kojem pišu pristupnici osigurava predmetni nastavnik.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su zadovoljili na I. kolokviju.

 

Studenti su dužni nositi zaštitne maske i ispuniti izjave.

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: XII. PREDAVANJE; XI. SEMINAR
Time: Dec 22, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93427939457?pwd=eTAxU2k4b2dETlBEL1QwTU1Lbm1XUT09

Meeting ID: 934 2793 9457
Passcode: 420793
 

 

Sukladno novim epidemiološkim mjerama i zabrani putovanja među županijama, koje stupa na snagu 23. prosinca u 00:01 i traje do 8. siječnja do 24 sata, LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije nastavljaju se u XIII. tjednu nastave, 15. siječnja 2021.

 

II. & III. laboratorijska vježba (Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom & Prolaz topline u pločastom izmjenjivaču topline) izvode se IZRAVNO (KONTAKTNO) 15. siječnja 2021., petak po NOVOobjavljenom rasporedu (mapa Laboratorijske vježbe).

U jednom terminu (Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi) kolege studenti rade obje laboratorijske vježbe. Prema tome, mole se studenti da se pripreme na pisanu provjeru znanja ZA OBJE LABORATORIJSKE VJEŽBE.

Za pripremu laboratorijskih vježbi Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom & Prolaz topline u pločastom izmjenjivaču topline) studenti koriste prezentacije predavanja i nastavne materijale postavljene u mapi Laboratorijske vježbe koji nisu u skripti.

Studenti donose kute, zaštitne maske i USB memorijske štapiće za prijenos e mjernih podataka.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Napisani izvještaj potrebno je dostaviti na Zavod u tiskanom obliku. Studenti ostavljaju referate (laboratorijske izvještaje) u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je tjedan dana od zaprimanja laboratorijskog zadatka.

 

Mole se studenti da pisanu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

 

 

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 21. prosinca 2020., ponedjeljak u 14.15 h.  Studenti koji žele vidjeti kolokvij okupljaju se u prizemlju zgrade Fakulteta (ulazni hol) na Marulićevom trgu 20. Predmetni nastavnik dolazi po njih.

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: XI. PREDAVANJE; X. SEMINAR
Time: Dec 15, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99364378691?pwd=SWMzYjhiZmFNSnFCVTJmcTVvOUM0QT09

Meeting ID: 993 6437 8691
Passcode: 061884
 

 

LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije nastavljaju se u XII. tjednu nastave, 8. siječnja 2021.

 

II. & III. laboratorijska vježba (Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom & Prolaz topline u pločastom izmjenjivaču topline) izvode se IZRAVNO (KONTAKTNO) 8. i 15. siječnja 2021., petak po objavljenom rasporedu (mapa Laboratorijske vježbe).

U jednom terminu (Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi) kolege studenti rade obje laboratorijske vježbe. Prema tome, mole se studenti da se pripreme na pisanu provjeru znanja ZA OBJE LABORATORIJSKE VJEŽBE.

Za pripremu laboratorijskih vježbi Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom & Prolaz topline u pločastom izmjenjivaču topline) studenti koriste prezentacije predavanja i nastavne materijale postavljene u mapi Laboratorijske vježbe koji nisu u skripti.

Studenti donose kute, zaštitne maske i USB memorijske štapiće za prijenos e mjernih podataka.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Napisani izvještaj potrebno je dostaviti na Zavod u tiskanom obliku. Studenti ostavljaju referate (laboratorijske izvještaje) u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je tjedan dana od zaprimanja laboratorijskog zadatka.

 

Mole se studenti da pisanu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

 


 

Referati iz laboratorijske vježbe Optjecanje nisu priznati studentima jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG):

0125168387, 0130292685, 0125168553, 0125168686, 0125162586 i 0035217889.

Mole se gore navedeni studenti da svoje referate (laboratorijske izvještaje) preuzmu u sobi asistenata na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i iste korigiraju.

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: X. PREDAVANJE; IX. SEMINAR
Time: Dec 8, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96957869042?pwd=Z1lyNFFBcWU1eTZPemtMTHczRHVvUT09

Meeting ID: 969 5786 9042
Passcode: 606387

 

 

Studenti čija su prezimena abecednim redom Barešić do Karamatić N. (uključujući i njih) pišu kolokvij u dvorani MKM-19 (Marulićev trg 19, podrum).

Studenti čija su prezimena abecednim redom Kokorić do Labaš (uključujući i njih) pišu kolokvij u dvorani MKM-20 (Marulićev trg 20, I. kat).

Studenti čija su prezimena abecednim redom Lisec do Mikša (uključujući i njih) pišu kolokvij u dvorani S-0 (Savska cesta 16, prizemlje, lijevo).

Studenti čija su prezimena abecednim redom Mutavdžija do Vujnović (uključujući i njih) pišu kolokvij u dvorani S-1 (Savska cesta 16, I. kat).

 

Kolokvij počinje u 17.15 h i završava u 19.00 h. Studenti dolaze u dvoranu 5 minuta prije početka kolokvija i obvezni su nositi zaštitne maske te ispuniti izjavu.

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: IX. PREDAVANJE; VIII. SEMINAR
Time: Dec 1, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92381087199?pwd=NDVpRVNzWCt5TlpUaERMbVI2cnY3QT09

Meeting ID: 923 8108 7199
Passcode: 419008

 

 

Konzultacije u sljedećem tjednu održat će se online preko Zoom platforme u ponedjeljak, 13.00-13.45 h.

Poveznica za pristup online konzultacijama nalazi se u nastavku.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Konzultacije_KIM
Time: Nov 30, 2020 13:00 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97962065585?pwd=Zk8raWwvQ3dtNWt3bzRxT3dUd2ExZz09

Meeting ID: 979 6206 5585
Passcode: 659162
 

 

Konzultacije u sljedećem tjednu održat će se online preko Zoom platforme u ponedjeljak, 13.00-13.45 h.

Poveznica za pristup online konzultacijama objavljuje se sutradan na mrežnim stranicama kolegija.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i preporuke Vlade Republike Hrvatske, nastava iz kolegija Prijenos tvari i energije od sljedećeg tjedna izvodit će se na daljinu za sve kolege studente. Ukida se mješovit način izvođenja nastave koji se do sada koristio budući da u svim tjednima, do ukidanja mjera, svi studenti prate nastavu online.

Od ponedjeljka 30. studenoga 2020. godine predavanja i seminari će se na ovom kolegiju izvoditi na daljinu primjenom Zoom platforme u redovitom terminima utvrđenim rasporedom nastave (utorak 11.15 -14.00 h), kako bi se studentima omogućilo studiranje od kuće. 

Poveznica za pristup online nastavi objavljuje se pravodobno na mrežnim stranicama kolegija, kako je to i do sada bio slučaj.

 

 

Za sve prijavljene studente programa Kemija i inženjerstvo materijala I. parcijalni kolokvij održat će se KONTAKTNO u petak, 4. prosinca 2020. u periodu 17.15-19.00 h u više predavaonica istodobno poštujući nove mjere i novi ograničen broj studenata u predavaonicama.

Detaljan raspored izvođenja kolokvija po grupama studenata i dvoranama objavljuje se u srijedu 2. prosinca. 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije održati ELEKTRONIČKI u periodu 27. studenoga 2020., petak do zaključno 2. prosinca, srijeda do 6.30 h.

Studenti koji ne prijave I. parcijalni kolokvij u navedenom terminu neće moći pristupiti istome.

Studenti se prijavljuju elektroničkom poštom predmetnom nastavniku.

Materijal na kojem pišu pristupnici osigurava predmetni nastavnik.

 

 

Obavještavaju se kolege studenti da je iznimno za potrebe I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije utvrđen DODATAN termin za konzultacije, petak 27. studenoga 14.15-15.00 h.

Pozivaju se studenti (oni koji to žele) da dođu na konzultacije.

Mole se studenti da dolaze u manjim grupama (po dvoje) sa zaštitnim maskama.

Obavještavaju se kolege studenti da će se u sljedećem tjednu konzultacije iz kolegija Prijenos tvari i energije iznimno održati u drugom terminu, ponedjeljak 13.00-13.45 h.

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: VIII. PREDAVANJE; VII. SEMINAR
Time: Nov 24, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97353794654?pwd=cnE4bUt4bThIdDlmQStQanc2N25SZz09

Meeting ID: 973 5379 4654
Passcode: 689269

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije održati 1. prosinca 2020., utorak u dvorani MKV-20 u terminu predavanja.

Iznimno, u slučaju da je student bolestan, pozitivan na Covid infekciju ili mu je izrečena mjera samoizolacije prijavu kolokvija može ostvariti druga osoba, kolega/ica od povjerenja.

Studenti koji ne prijave I. parcijalni kolokvij u navedenom terminu neće moći pristupiti istome.

Prijava kolokvija ostvaruje se IZRAVNO (KONTAKTNO) donošenjem arka trgovačkog papira na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika/pristupnice te studijski program.

 

Za sve prijavljene studente programa Kemija i inženjerstvo materijala I. parcijalni kolokvij održat će se u dvorani MKV-20 u petak, 4. prosinca 2020. u periodu 17.15-19.00 h.

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se dva sata predavanja i sat seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: VII. PREDAVANJE; VI. SEMINAR

Time: Nov 17, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97681833298?pwd=VXMzWGl1RUJlQ0RkVWdUNWxzMDlKdz09

Meeting ID: 976 8183 3298

Passcode: 963137

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

 

Online nastavu u ovom tjednu prate studenti koji su bolesni i propisana im je mjera samoizolacije. Ostali prate nastavu izravno (kontaktno).

 

Online nastava počinje u 11.15 h. Izvodi se sat predavanja i dva sata seminara uz kratke stanke.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: VI. PREDAVANJE; IV. & V. SEMINAR
Time: Nov 10, 2020 11:15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96291802056?pwd=M0JSM3JsdWUxN2ZhbnVqamNveTJidz09

Meeting ID: 962 9180 2056
Passcode: 068940

 

 

 

 

LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije počinju u VII. tjednu nastave, 16. do 20. studenoga 2020. 

Svaki student sudjeluje u izvođenju 4 laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije. To su: Optjecanje, Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (kugla), Prijenos topline konvekcijom i Određivanje koeficijenta prijenosa tvari.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju pismenog tipa. Kratka pisana provjera znanja  podrazumijeva Vaše odgovore na 5 pitanja iz fenomena prijenosa koji je sadržan u eksperimentu s naglaskom na samu laboratorijsku vježbu. Od Vas se očekuje da poznajete osnovne stvari iz fenomena prijenosa koji je sadržan u samoj vježbi. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja, nastavne materijale za svaku pojedinu vježbu te Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe).

Podsjećamo, ukoliko student/ica ne zadovolji na ulaznom kolokviju ne može raditi laboratorijsku vježbu. Svakom studentu/ici dozvoljena je max. jedna nadoknada lab vježbe (izuzev opravdanog izostanka - zdravstvene devijacije). Student/ica mora završiti lab vježbe (položiti sve ulazne kolokvije, svi referati predani na vrijeme i priznati) kako bi pristupio/la ispitu.

Nedolazak na lab vježbe studenti su dužni prijaviti na vrijeme e poštom na adresu asistenta Joška Barbarića barbaric@fkit.hr. Medicinsku dokumentaciju (liječnička ispričnica, potvrda o pozitivnom nalazu na Covid infekciju, dokaz o izrečenoj mjeri samoizolacije, nalaz specijalista i sl.) kojom pravdaju svoj izostanak dužni su u najkraćem mogućem roku dostaviti na istu adresu.

Nadoknade laboratorijskih vježbi izvode se u XV. tjednu nastave 25.-29. siječnja 2021.

Studenti su dužni nositi kute i zaštitne maske za vrijeme lab vježbi.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Napisani izvještaj potrebno je dostaviti na Zavod u tiskanom obliku. Studenti ostavljaju referate (laboratorijske izvještaje) u za to predviđenoj kutiji na samom ulasku u Zavod. Rok za predaju izvještaja je tjedan dana od zaprimanja laboratorijskog zadatka.

 

I. laboratorijska vježba (Optjecanje) izvodi se IZRAVNO (KONTAKTNO) 20. studenoga 2020., petak, 8.00-13.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Studenti dolaze u laboratorij (podrum, Marulićev trg 20) na vježbe u točno određeno vrijeme kako se to i utvrđuje rasporedom izvođenja.

Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi (grupe studenata za rad u laboratoriju) bit će objavljen najkasnije u srijedu, 11. studenoga 2020. do 15 h kako bi se svi polaznici kolegija na vrijeme uspješno pripremili za izvođenje vježbe.

Za pripremu laboratorijske vježbe Optjecanje studenti koriste Priručnik za laboratorijske vježbe str. 9-13, Video materijal za I. laboratorijsku vježbu_Optjecanje, Nastavni materijal za I. laboratorijsku vježbu_Optjecanje (mapa Laboratorijske vježbe) te prezentacije s predavanja.

Za sve ostale lab vježbe koriste prezentacije predavanja i nove nastavne materijale koji su također postavljeni u mapi Laboratorijske vježbe i nisu u skripti.

II. i III. laboratorijska vježba (Konvekcija i Kondukcija) izvodi se IZRAVNO (KONTAKTNO) 8. i 15. siječnja  2021., petak o čemu će kolege studenti biti pravovremeno obaviješteni.

 

Mole se studenti da pisanu provjeru znanja (prije izvođenja lab vježbe) shvate krajnje ozbiljno!

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 11.15-11.55 h,

II. sat predavanja traje 30 min u periodu 12.10-12.40 h,

sat seminara traje 65 min u periodu 12.55-14.00 h.

Sustav je podešen tako da možete prisustvovati sastanku dokle god ja ne prekinem sastanak.

Ukoliko će Vam biti prekinut sastanak i nećete imati pristup virtualnoj učionici koristite istu poveznicu (u nastavku obavijesti) za nastavak online nastave.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: V. PREDAVANJE; II. & III. SEMINAR
Time: Nov 3, 2020 11.15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99213936792?pwd=aUgyQnFkQmgzWEl6cThDUHBDMDYwQT09

Meeting ID: 992 1393 6792
Passcode: 110541


 

 

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 11.15-11.55 h,

II. sat predavanja traje 40 min u periodu 12.15-12.55 h,

sat seminara traje 40 min u periodu 13.15-13.55 h.

Po isteku 40 minuta završava I. i II. sat predavanja i počinje pauza. Na pauzi ste 20 minuta i nastavljate pratiti online nastavu. Sustav je podešen tako da možete prisustvovati sastanku dokle god ja ne prekinem sastanak.

Ukoliko će Vam biti prekinut sastanak i nećete imati pristup virtualnoj učionici koristite istu poveznicu (u nastavku obavijesti) za nastavak online nastave.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: IV. PREDAVANJE & II. SEMINAR
Time: Oct 27, 2020 11.15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96811982574?pwd=QU51aXhSVHNVNmsrWnR2NHlZeWhmUT09

Meeting ID: 968 1198 2574
Passcode: 611121
 


 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 26. listopada 2020., ponedjeljak u dvorani MKV-20 u 16.15 h.

Studenti prijavljuju laboratorijske vježbe IZRAVNO (KONTAKTNO).

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti istima. Podsjećamo, nužan uvjet za pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Kolegama studentima koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Online nastavu u ovom tjednu prate studenti koji su bolesni i propisana im je mjera samoizolacije. Ostali prate nastavu izravno (kontaktno).

 

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 11.15-11.55 h,

II. sat predavanja traje 40 min u periodu 12.15-12.55 h,

sat seminara traje 40 min u periodu 13.15-13.55 h.

Po isteku 40 minuta završava I. i II. sat predavanja i počinje pauza. Na pauzi ste 20 minuta i nastavljate pratiti online nastavu. Sustav je podešen tako da možete prisustvovati sastanku dokle god ja ne prekinem sastanak.

Ukoliko će Vam biti prekinut sastanak i nećete imati pristup virtualnoj učionici koristite istu poveznicu (u nastavku obavijesti) za nastavak online nastave.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: III. PREDAVANJE & I. SEMINAR
Time: Oct 20, 2020 11.15 h Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98117955186?pwd=STRMdUZ4djRONExEL0c3ZjVvb0hrdz09

Meeting ID: 981 1795 5186
Passcode: 991810

 

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 4. prosinca 2020., petak u periodu 17.15-19.00 h.

Online nastava izvodi se kako slijedi:

I. sat predavanja traje 40 min u periodu 11.15-11.55 h,

II. sat predavanja traje 40 min u periodu 12.15-12.55 h.

Po isteku 40 minuta završava sastanak i nemate pristup virtualnoj učionici. Istom poveznicom (u nastavku obavijesti) nastavlja se online nastava.

Svakom satu online predavanja i seminara pristupa se istom poveznicom.

 

Krunoslav Žižek is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: II. PREDAVANJE
Time: Oct 13, 2020 11:15  Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93684787190?pwd=NlpSc1NIT1hHYXpid0QwM3VMUWorQT09

Meeting ID: 936 8478 7190
Passcode: vYW74R

 

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će SEMINARI iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 20. listopada 2020., utorak s početkom u 13.15 h.

Za svaki tjedan nastave pripremaju se i objavljuju nastavni materijali.

Nastavni materijali postavljaju se i dostupni su na mrežnim stranicama Fakulteta pod poveznicom kolegija, repozitoriju MATERIJALI PTE_KIM, mapama Predavanja i Seminari.

 

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti sljedeći tjedan.

Uvodno predavanje iz kolegija održat će se za sve upisnike izravno (kontaktno) dana 6. listopada 2020., utorak s početkom u 9.45 h u dvorani MKV-20.

U IZRAVNOJ NASTAVI STUDENTI KORISTE ZAŠTITNE MASKE!

 

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Usmeni ispit održat će se 23. rujna, srijeda u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. za studenta/icu 0125165733 u 9.00 h,
 2. za grupu studenata 0125164848 i 0125165892 u 9.30 h,
 3. za studenta/icu 0125165999 u 10.00 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

NA USMENI ISPIT KOLEGE STUDENTI DONOSE ZAŠTITNE MASKE!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 18. rujna 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125165733, 0125164848, 0125165892 i 0125165999.

Uvid u ispit održat će se 23. rujna, srijeda u 10.15 h.

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na izvanrednom jesenskom ispitnom roku održati 18. rujna 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Za studente 0125165663 i 0125165707 usmeni ispit održat će se u utorak, 15. rujna u 9.00 h i prostorijama Zavoda.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

NA USMENI ISPIT KOLEGE STUDENTI DONOSE ZAŠTITNE MASKE!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 11. rujna 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125165663 i 0125165707.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Uvid u ispit održat će se sutradan u 8.15 h.

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. redovitom jesenskom ispitnom roku održati 11. rujna 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Za studente 0125165780 i 0125165796 usmeni ispit održat će se u petak, 4. rujna u 8.30 h i prostorijama Zavoda.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

 

NA USMENI ISPIT KOLEGE STUDENTI DONOSE MASKE!

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 2. rujna 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125165780 i 0125165796.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Uvid u ispit održat će se sutradan u 9.15 h.

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. redovitom jesenskom ispitnom roku održati 2. rujna 2020., srijeda u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Ispiti iz kolegija Prijenos tvari i energije na jesenskim ispitnim rokovima (2., 11. i 18. rujna) provode se kao i do sada - kontaktno.

Pismeni i usmeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije neće se izvoditi na daljinu (online) i održat će se izravno prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Usmeni ispit održat će se sutradan, 8. srpnja u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za grupu studenata 0125164923 i 0125164757 u 8.45 h,
 2. Za grupu studenata 0125166132  i 0125164806 u 9.15 h,
 3. Za studenta/icu 0125165850 u 9.40 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 3. srpnja 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125166132 i 0125165850.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Uvid u ispit održat će se sutradan u 8.30 h.

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na III. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 3. srpnja 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Za studenta/icu jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0036422681 usmeni ispit održat će se u petak, 26. lipnja u 8.40 h i prostorijama Zavoda.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 19. lipnja 2020. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0036422681.

Uvid u pismeni ispit održat će se sutradan, petak u 9.15 h.

 

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 19. lipnja 2020., petak u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 10. lipnja 2020. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u ispit moguć je u ponedjeljak u 8.30 h.

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na I. redovitom ljetnom ispitnom roku održati 10. lipnja 2020., srijeda u periodu 14-16 h u dvorani MKV-20.

Sukladno epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj, mjerama popuštanja te Uputama Fakulteta za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa (dne 19. svibnja), ispiti iz kolegija Prijenos tvari i energije na redovitim ljetnim ispitnim rokovima (10. i 19. lipnja, 3. srpnja) provode se kao i do sada - kontaktno.

Pismeni i usmeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije neće se izvoditi na daljinu (online) i održat će se izravno prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Usmeni ispit održat će se u utorak, 18. veljače u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za grupu studenata 0125166148, 0125165637 i 0125163599 u 8.00 h,
 2. Za grupu studenata 0125163578, 0125166083  i 0125163674 u 8.20 h,
 3. Za grupu studenata 0125165621 i 0125166153 u 8.40 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Za studenta/icu jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125163898 usmeni ispit pred nastavničkim povjerenstvom održat će se u ponedjeljak, 17. veljače u 9.30 h u prostorijama Zavoda.

Usmeni ispit održat će se u utorak, 4. veljače u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za grupu studenata 0125160646, 0125161253 i 0125163151 u 8.00 h,
 2. Za grupu studenata 0125161295, 0125165642 i 0125165679 u 9.00 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 30. siječnja 2020. godine zadovoljio je student/ica jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125160646.

Uvid u pismeni ispit moguć je na samom usmenom ispitu.

 

Sadržano u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Sadržano u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Moli se kolega Filip Vretenar da se hitno javi predmetnom nastavniku.

 

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 27. siječnja, ponedjeljak u terminu 14.00-15.00 h i 28. siječnja, utorak u terminu 12.00-13.00 h u prostorijama Zavoda.

 

Pozivaju se studenti na konzultacije iz kolegija Prijenos tvari i energije 22. siječnja 2020., srijeda u terminu 9.15-12.00 h.

Dodatan termin konzultacija srijedom uvodi se iznimno zbog spriječenosti predmetnog nastavnika da održi konzultacije u redovnom terminu utorkom i činjenice da se u ovom tjednu nastave provodi II. parcijalni kolokvij.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da je raspored nadoknada laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

 

Referati iz kolegija Prijenos tvari i energije nisu priznati studentima jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG):

0125165780, 0125166148, 0125165936, 0125165728, 0125165749 i 0125165642.

Mole se gore navedeni studenti da svoje referate (laboratorijske izvještaje) preuzmu ČIM PRIJE u sobi asistenata na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i iste korigiraju.

Studenti moraju voditi računa da SVI referati (laboratorijski izvještaji) iz kolegija Prijenos tvari i energije MORAJU BITI PRIZNATI najkasnije u četvrtak, 16. siječnja do 15 h. 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se II. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 23. siječnja 2020., četvrtak u periodu 13.15-15.00 h u dvorani MKV-20.

Prijava II. parcijalnog kolokvija je obvezatna i ostvaruje se donošenjem arka trgovačkog papira na zadnje predavanje 16. siječnja.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su isti prijavili i koji su stekli uvjet za pristup II. parcijalnom kolokviju.

Upisnici kolegija bit će dodatno obaviješteni na sljedećem predavanju 9. siječnja.

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 18. prosinca 2019., srijeda u terminu 10.15-11.00 h u prostorijama Zavoda.

 

Za pripremu laboratorijske vježbe Optjecanje studenti koriste Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe), str. 9-13 te prezentaciju s odgovarajućeg predavanja.

Za sve ostale lab vježbe koriste prezentacije predavanja i nove nastavne materijale koji su također postavljeni u mapi Laboratorijske vježbe i nisu u skripti.

Novi nastavni materijali za III. laboratorijsku vježbu Prijenos topline konvekcijom objavljuje se u petak, 29. studenoga 2019.

Podsjećamo, studenti na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja i koriste ih u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

  

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

Pozivaju se studenti da se jave osobno predmetnom nastavniku na Zavod u slučaju nejasnoća vezanih uz raspored izvođenja lab vježbi.

Mole se studenti da u pripremi lab vježbe Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom koriste novi nastavni materijali postavljen u poveznici Laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su grupe studenata za rad u laboratoriju iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljene i dostupne u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

Zamjene studenata među grupama moguće su osobnim dolaskom na Zavod do ponedjeljka 25. studenoga do 12 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije održati 29. studenoga 2019., petak u dvorani MKV-20 u terminu seminara.

Studenti koji ne prijave I. parcijalni kolokvij u navedenom terminu neće moći pristupiti istome.

Prijava kolokvija ostvaruje se donošenjem arka trgovačkog papira na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika/pristupnice te studijski program.

Za sve prijavljene studente programa Kemija i inženjerstvo materijala I. parcijalni kolokvij održat će se u dvorani MKV-19 u četvrtak, 5. prosinca 2019. u periodu 18.15-20.00 h.

 

LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije počinju u X. tjednu nastave, 2. do 6. prosinca 2019. 

Konačan raspored izvođenja laboratorijskih vježbi bit će objavljen najkasnije u ponedjeljak, 25. studenoga 2019. do 15 h kako bi se svi polaznici kolegija na vrijeme uspješno pripremili za izvođenje vježbe.

Svaki student sudjeluje u izvođenju 4 laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije. To su: Optjecanje, Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (kugla), Prijenos topline konvekcijom i Određivanje koeficijenta prijenosa tvari.

 

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju usmenog tipa. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja te Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe).

Novi nastavni materijali za II. i III. lab vježbu Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (kugla)  & Prijenos topline konvekcijom objavljuju se u ponedjeljak, 25. studenoga 2019.

Studenti su dužni nositi kute za vrijeme lab vježbi.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Nadoknade laboratorijskih vježbi izvode se u tjednu 13.-17. siječnja 2019.

Podsjećamo, ukoliko student/ica ne zadovolji na ulaznom kolokviju ne može raditi laboratorijsku vježbu. Svakom studentu/ici dozvoljena je max. jedna nadoknada lab vježbe (izuzev opravdanog izostanka - zdravstvene devijacije). Student/ica mora završiti lab vježbe (položiti sve ulazne kolokvije, svi referati predani na vrijeme i priznati) kako bi pristupio/la ispitu.


 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 11. listopada 2019., petak u dvorani MKV-20 u 8.15 h.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će SEMINARI iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 29. listopada 2019., utorak s početkom u 8.15 h u dvorani MKV-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 3. listopada 2019., četvrtak s početkom u 13.15 h u dvorani MKV-20.

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Usmeni ispit održat će se u utorak, 17. rujna u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za studenta/icu 0125161071 u 10.00 h,
 2. Za grupu studenata 0125163765 i 0125163419 u 10.30 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 12. rujna 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125161071, 0125163765 i 0125163419.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 9.30 h.

 

Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 5. rujna u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za grupu studenata 0125163515 i 0125160102 u 10.00 h,
 2. Za grupu studenata 0125163611 i 0125163492 u 10.30 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 3. rujna 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125163515, 0125160102, 0125163611 i 0125163492.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 9.30 h.

 

Za studente jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125163396 i 0125163882 usmeni ispit održat će se u utorak, 16. srpnja u 9.30 h u prostorijama Zavoda.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 11. srpnja 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125158305 i 0125163396.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 10.00 h.

 

Usmeni ispit pred nastavničkim povjerenstvom održat će se u utorak, 16. srpnja u prostorijama Zavoda kako slijedi:

 1. za studenta/icu jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125158305 u 13.00 h,
 2. za studenta/icu jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0035193412 u 13.30 h.

Usmeni ispit održat će se u utorak, 2. srpnja u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za studenta/icu 0125160849 u 9.00 h,
 2. Za grupu studenata 0125163861, 0119017252, 0125161846 i 0125163450 u 9.30 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 27. lipnja 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125163861, 0119017252, 0125161846 i 0125163450.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 10.15 h.

 

Za studenta jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125161552 usmeni ispit održat će se u petak, 14. lipnja u 8.40 h u prostorijama Zavoda.

Za studente jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125163520 i 0125163723 usmeni ispit održat će se u petak, 14. lipnja u 10.00 h u prostorijama Zavoda.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 12. lipnja 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125163520 i 0125163723.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 12.00 h.

 

Za studenta/icu jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125161643 usmeni ispit pred nastavničkim povjerenstvom održat će se u petak, 14. lipnja u 9.00 h u prostorijama Zavoda.

Za studente jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125163648, 0125163471 i 0125161344 usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 1. travnja u 11.00 h u prostorijama Zavoda.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 30. ožujka 2019. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u ispit moguć je u ponedjeljak u 10.15 h.

 

Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 21. veljače u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za grupu studenata 0125160966, 0125161178 i 0125163840 u 8.30 h,
 2. Za grupu studenata 0125163702 i 0125160812 u 9.40 h,
 3. Za grupu studenata 0124124150 i 0125163739 u 11.00 h,
 4. Za grupu studenata 0125163424 i 0125163669 u 12.00 h,
 5. Za grupu studenata 0036493137, 0125163541 i 0125160326 u 13.00 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 18. veljače 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0124124150, 0125163739, 0125163424, 0125163669, 0036493137, 0125163541 i 0125160326.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 13.30 h.

 

Usmeni ispit održat će se u srijedu, 6. veljače u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za grupu studenata 0125163632 i 0125163466 u 10.00 h,
 2. Za grupu studenata 0125160854, 0125160394 i 0125163786 u 10.30 h,
 3. Za grupu studenata 0125163770, 0125163403 i 0125163130 u 11.00 h,
 4. Za grupu studenata 0125158417, 0125163809 i 0125158737 u 11.30 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 4. veljače 2019. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 9.45 h.

 

Sadržano u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Obavještavaju se studenti da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 31. siječnja 2019., četvrtak u terminu 10.00-11.00 h u prostorijama Zavoda.

 

Sadržano u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Referati iz kolegija Prijenos tvari i energije nisu priznati studentima jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0178105267, 0035203124, 0125163669, 0125163910, 0125163445 i 0125163765.

Mole se gore navedeni studenti da svoje referate (laboratorijske izvještaje) preuzmu u sobi asistenata na Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i iste korigiraju.

Studenti moraju voditi računa da SVI referati (laboratorijski izvještaji) iz kolegija Prijenos tvari i energije MORAJU BITI PRIZNATI najkasnije sutradan do 16 h. 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da je raspored nadoknada laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se II. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 24. siječnja 2019., četvrtak u periodu 13.15-15.00 h u dvorani MKV-20.

Prijava II. parcijalnog kolokvija je obvezatna i ostvaruje se donošenjem arka trgovačkog papira na zadnje predavanje 17. siječnja.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su isti prijavili i koji su stekli uvjet za pristup II. parcijalnom kolokviju.

Upisnici kolegija bit će dodatno obaviješteni na sljedećem predavanju 10. siječnja.

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 7. siječnja 2019., ponedjeljak u redovitom terminu konzultacija, 9.15-10.00 h u prostorijama Zavoda.

Na raspolaganju studentima nudi se dodatan termin za uvid kolokvija. Svi oni koji su u mogućnosti mogu pogledati svoje kolokvije u petak koji predstoji, 21. prosinca u terminu 10.00-12.00 h u prostorijama Zavoda.   

Prijavljeni studenti (studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala) pišu I. parcijalni kolokvij u dvorani MKV-19 u četvrtak, 6. prosinca 2018. u periodu 17.15-19.00 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

Pozivaju se studenti da se jave osobno predmetnom nastavniku na Zavod u slučaju nejasnoća vezanih uz raspored izvođenja lab vježbi.

Svaki student sudjeluje u izvođenju 4 laboratorijske vježbe iz kolegija Prijenos tvari i energije. To su: Optjecanje, Prijenos topline nestacionarnom kondukcijom (kugla), Prijenos topline konvekcijom (Dittus-Boelter) i Određivanje koeficijenta prijenosa tvari.

U pripremi prve tri lab vježbe studenti koriste Priručnik za lab vježbe objavljen u mapi Laboratorijske vježbe.

Nastavni materijal za IV. lab vježbu Određivanje koeficijenta prijenosa tvari objavljen je i dostupan u mapi Laboratorijske vježbe.

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije održati 30. studenoga 2018., petak u dvorani MKV-20 u terminu seminara.

Studenti koji ne prijave I. parcijalni kolokvij u navedenom terminu neće moći pristupiti istome.

Prijava kolokvija ostvaruje se donošenjem arka trgovačkog papira na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika/pristupnice te studijski program.

Za sve polaznike studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala I. parcijalni kolokvij održat će se u dvorani MKV-19 u četvrtak, 6. prosinca 2018. u periodu 17.15-19.00 h.

 

LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije počinju u X. tjednu nastave, 3. do 7. prosinca 2018. 

Konačan raspored izvođenja laboratorijskih vježbi bit će objavljen najkasnije u ponedjeljak, 26. studenoga 2018. do 15 h kako bi se svi polaznici kolegija na vrijeme uspješno pripremili za izvođenje vježbe.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju usmenog tipa. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja te Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe).

Ove ak. god. uvodi se nova laboratorijska vježba Određivanje koeficijenta prijenosa tvari. Nastavni materijal za tu lab vježbu objavljuje se u ponedjeljak, 26. studenoga 2018.

Studenti su dužni nositi kute za vrijeme lab vježbi.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Nadoknade laboratorijskih vježbi izvode se u tjednu 14.-18. siječnja 2019.

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su grupe studenata za rad u laboratoriju iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljene i dostupne u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

Zamjene studenata među grupama moguće su osobnim dolaskom na Zavod do petka 23. studenoga u 15 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 6. prosinca 2018., četvrtak u periodu 17.15-19.00 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 8. studenoga 2018., četvrtak u dvorani MKV-20 u terminu IV. predavanja.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će SEMINARI iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 26. listopada 2018., petak s početkom u 8.15 h u dvorani MKV-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 4. listopada 2018., četvrtak s početkom u 13.15 h u dvorani MKV-20.

Upisnici danog kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 7. rujna 2018. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125160903, 0125161302, 0125161066, 0125158667 i 0125161505.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Za studente jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125160903, 0125161066 i 0125161505 usmeni ispit održat će se u srijedu, 12. rujna u 8.30 h u prostorijama Zavoda.

Uvid u ispit moguć je sutradan u 15.30 h.

 

Usmeni ispit pred nastavničkim povjerenstvom održat će se u srijedu, 12. rujna u prostorijama Zavoda prema rasporedu:

 1. Za studenta/icu 0125161302 u 10.30 h,
 2. Za studenta/icu 0125162203 u 11.30 h,
 3. Za studenta/icu 0125161601 u 12.30 h,
 4. Za studenta/icu 0125158667 u 13.30 h,
 5. Za studenta/icu 0036493137 u 14.30 h,
 6. Za studenta/icu 0125161708 u 15.30 h.

Gore navedeni brojevi odgovaraju jedinstvenim matičnim brojevima akademskih građana (JMBAG).

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 29. kolovoza 2018. godine zadovoljio je student jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125161274.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Za navedenog studenta usmeni ispit održat će se u petak, 31. kolovoza u 8.00 h u prostorijama Zavoda.

Uvid u ispit moguć je danas do 16 h ili sutradan, 31. kolovoza u 8.30 h.

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 12. srpnja 2018. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0119021694 i 0125161622.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Za dvoje navedenih studenata i studenta jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125161274 usmeni ispit održat će se u subotu, 14. srpnja u 10.15 h u prostorijama Zavoda.

Uvid u ispit moguć je u subotu, 14. srpnja u 10.00 h ili 23. srpnja u 10.00 h.

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 28. lipnja 2018. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0236212882, 0125160784 i 0125160992.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Za studente 0125160784 i 0125160992 usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 2. srpnja u 8.00 h u prostorijama Zavoda.

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 13. lipnja 2018. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG): 0125161199, 0125159206, 0125158459 i 0125160992.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Usmeni ispit održat će se u petak, 15. lipnja u 8.00 h u prostorijama Zavoda.

 

Usmeni ispit za grupu studenata Dragić, Grbešić, Jukić i Krušlin održat će se u prostorijama Zavoda (I. kat) 9. travnja 2018., ponedjeljak u 9.30 h.

 

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 7. travnja 2018. godine zadovoljile su Tea Grbešić i Mirjana Jukić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda (I. kat) 21. veljače 2018., srijeda prema rasporedu kako slijedi:

8.00 h za grupu studenata Derviš, Dimitarević i Drmić,

10.00 h za grupu studenata Kučinić, Lončarić Klobuk i Markanović,

10.30 h za grupu studenata Pezić, Prebeg i Šego.

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 19. veljače 2018. godine zadovoljile su: Ena Pezić i Teodora Prebeg.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda (I. kat) 7. veljače 2018., srijeda prema rasporedu kako slijedi:

8.00 h za grupu studenata Bukal, Marić i Ružić,

9.30 h za grupu studenata Špoljarić, Tomljanović i Zmiša,

10.30 h za grupu studenata Kostelac i Maček,

11.30 h za studenta Pavković.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 5. veljače 2018. godine zadovoljili su: Lorena Kostelac, Lana Maček i Ante Pavković.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Sadržano u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Sadržano u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za sve zainteresirane pristupnike 30. siječnja, utorak u terminu 9.30-10.00 h u prostorijama Zavoda.

Studentima Anđelović, Antonije Oreški, Bakula, Baždarić, Obad, Ivandić, Jerković, Kocijan, Komparić, Muhar, Priselec, Mišić, Špoljarić te Tomljanović nisu priznati svi referati.

Mole se isti studenti da sutradan do 15 h dolaskom na Zavod isprave svoje referate.

Podsjećamo, potpis je moguć ukoliko su svi referati lab vježbi pravodobno priznati.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se potpisivanje indeksa polaznika kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 26. siječnja 2018., petak u predavaonici MKM-19 u 11.15 h.

Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su završene laboratorijske vježbe (položeni svi ulazni kolokviji & priznati svi referati) te ostvarivanje više od 75% prisustva na ukupnim nastavnim sadržajima (predavanja i seminari).

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da je raspored nadoknada laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se II. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 25. siječnja 2018., četvrtak u periodu 13.15-15.00 h u dvorani MKV-20.

Prijava II. parcijalnog kolokvija je obvezatna i ostvaruje se donošenjem arka trgovačkog papira na zadnje predavanje 18. siječnja.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su isti prijavili i koji su stekli uvjet za pristup II. parcijalnom kolokviju.

Upisnici kolegija bit će dodatno obaviješteni na sljedećem predavanju 11. siječnja.

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za sve pristupnike 11. prosinca, ponedjeljak u terminu 9.15-10.00 h u prostorijama Zavoda.

Dodatno, molimo studente da na lab vježbe donose tiskane milimetarske papire koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Podsjećamo, studenti su dužni na lab vježbe donositi tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

Pozivaju se studenti da se jave osobno predmetnom nastavniku na Zavod u slučaju nejasnoća vezanih uz raspored izvođenja lab vježbi.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije održati 17. studenoga 2017., petak u dvorani MKV-20 u terminu seminara.

Studenti koji ne prijave I. parcijalni kolokvij u navedenom terminu neće moći pristupiti istome.

Prijava kolokvija ostvaruje se donošenjem arka trgovačkog papira na kojem je jasno naznačeno ime i prezime pristupnika/pristupnice te studijski program.

Za sve polaznike studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala I. parcijalni kolokvij održat će se u dvorani MKV-19 u četvrtak, 30. studenoga 2017. u periodu 17.15-19.00 h.

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 16. studenoga 2017., četvrtak u dvorani MKV-20 u terminu predavanja.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti u X. tjednu nastave, 4. do 8. prosinca 2017. 

Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi bit će objavljen najkasnije u ponedjeljak, 27. studenoga 2017. do 15 h kako bi se svi polaznici kolegija na vrijeme uspješno pripremili za izvođenje vježbe.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju usmenog tipa. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja te Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe).

Studenti su dužni nositi kute za vrijeme lab vježbi.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 30. studenoga 2017., četvrtak u periodu 17.15-19.00 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će SEMINARI iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 27. listopada 2017., petak s početkom u 8.15 h u dvorani MKV-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 5. listopada 2017., četvrtak s početkom u 13.15 h u dvorani MKV-20.

Upisnici danog kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Usmeni ispit za studenticu Božiković održat će se u prostorijama Zavoda (I. kat) 11. rujna 2017., ponedjeljak u 8.15 h.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 8. rujna 2017. godine zadovoljila je Mia Božiković.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Usmeni ispit za studenticu Gabrić održat će se u prostorijama Zavoda (I. kat) 1. rujna 2017., petak u 8.00 h.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 31. kolovoza 2017. godine zadovoljila je Blanka Gabrić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda (I. kat) 18. srpnja 2017., utorak prema rasporedu kako slijedi:

9.30 h za grupu studenata Dora Črnko i Martina Gavrić,

10.00 h za grupu studenata Klaudija Ivanković, Marijan-Pere Marković i Karolina Tolo,

10.30 h za grupu studenata Lana Topalović i Ivna Vukić.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 13. srpnja 2017. godine zadovoljili su: Petra Ćurković, Lucija Fiket, Martina Gavrić, Klaudija Ivanković, Marijan-Pere Marković, Karolina Tolo, Lana Topalović i Ivna Vukić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit pred nastavničkim povjerenstvom za kolegu Filipa Raguža održat će se 4. srpnja, utorak u 11.00 h u prostorijama Zavoda (I. kat). 

Za kolegicu Mariju Raspor usmeni ispit održat će se 4. srpnja, utorak u 12.00 h. 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 29. lipnja 2017. godine nitko nije zadovoljio.

 

Usmeni ispit za kolegice Krois i Tarle održat će se u prostorijama Zavoda (I. kat) 21. lipnja 2017., srijeda u 10.30 h.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 19. lipnja 2017. godine zadovoljile su: Mirna Krois i Lucija Tarle.

 

Usmeni ispit za Anu Ružicu Bajan, Katarinu Sokač i Kristinu Sušac održat će se u prostorijama Zavoda (I. kat) 5. travnja 2017., srijeda u 10.30 h.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 1. travnja 2017. godine nitko nije zadovoljio.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 24. veljače 2017., petak prema rasporedu kako slijedi:

- I. kat Zavoda, 8.00 h za Ana-Mariju Križanac i Elzu Štefanović,

- Podrum Zavoda (gdje su izvođene lab vježbe);

11.00 h za grupu studenata Petra Ačkar i Sara Bačić,

11.20 h za grupu studenata Maja Matković i Mia Prpić.

 

 

 

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 20. veljače 2017. godine zadovoljile su: Petra Ačkar, Sara Bačić, Maja Matković i Mia Prpić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 8. veljače 2017., srijeda prema rasporedu kako slijedi:

- I. kat Zavoda, 8.00 h za grupu studenata Ana Gutić, Ema Lovrinčić i Filip Pranjić,

- Podrum Zavoda (gdje su izvođene lab vježbe);

10.00 h za grupu studenata Emina Ema Alić, Sara Babić, Marija Barbir i Martina Barić,

10.30 h za grupu studenata Marta Boričević, Paula Božek, Martin Cvetić i Ana Gudelj,

11.00 h za grupu studenata Dominik Horvat, Antonio Kapusta, Dorotea Marčec i Luka Moržan,

11.30 h za grupu studenata Klara Murgić, Nina Novosel i Anamarija Šijaković.

 

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 6. veljače 2017. godine zadovoljili su Ana Gutić, Ema Lovrinčić i Filip Pranjić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

 

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za sve pristupnike 1. veljače, srijeda u terminu 13.15-15 h u prostorijama Zavoda.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se potpisivanje indeksa polaznika kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 27. siječnja 2017., petak u predavaonici MKV-20 u 8.15 h.

Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su završene laboratorijske vježbe (položeni svi ulazni kolokviji & priznati svi referati) te ostvarivanje više od 75% prisustva na ukupnim nastavnim sadržajima (predavanja i seminari).

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se II. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 26. siječnja 2017., četvrtak u periodu 13.15-15.00 h u dvorani MKV-20.

Prijava II. parcijalnog kolokvija je obvezatna i ostvaruje se donošenjem arka trgovačkog papira na zadnje predavanje 19. siječnja.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su isti prijavili i koji su stekli uvjet za pristup II. parcijalnom kolokviju.

Upisnici kolegija bit će dodatno obaviješteni na sljedećem predavanju 12. siječnja.

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za sve pristupnike 19. prosinca, ponedjeljak u terminu 14-15 h u prostorijama Zavoda.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljen i dostupan u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Laboratorijske vježbe.

Pozivaju se studenti da se jave osobno predmetnom nastavniku na Zavod u slučaju nejasnoća vezanih uz raspored izvođenja lab vježbi.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će LABORATORIJSKE VJEŽBE iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti u tjednu 5. do 9. prosinca 2016. 

Raspored izvođenja laboratorijskih vježbi bit će objavljen u srijedu, 30. studenoga 2016. do 15 h kako bi se svi polaznici kolegija na vrijeme uspješno pripremili za izvođenje vježbe.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju usmenog tipa. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja te Priručnik za laboratorijske vježbe (mapa Laboratorijske vježbe).

Studenti su dužni nositi kute za vrijeme lab vježbi.

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 1. prosinca 2016., četvrtak u periodu 17.15-19.00 h.

Za sve polaznike studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala kolokvij će se održati u dvorani MKV-19.

Podsjećamo, kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su isti prijavili.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 24. studenoga 2016., četvrtak u dvorani MKV-20 u terminu predavanja.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ili pretprošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 1. prosinca 2016., četvrtak u periodu 17.15-19.00 h.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će SEMINARI iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 28. listopada 2016., petak s početkom u 8.15 h u dvorani MKV-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 6. listopada 2016., četvrtak s početkom u 13.15 h u dvorani MKV-20.

Upisnici danog kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 16. rujna 2016. godine zadovoljili su Franka Barbarić i Matija Brkić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 22. rujna 2016., četvrtak u 8.00 h.

Poziva se studentica Tihana Bago na usmeni ispit pred povjerenstvom iz kolegija Prijenos tvari i energije 22. rujna 2016., četvrtak u 9.00 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

 

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 8. rujna 2016. godine zadovoljili su Stipe Barać, Silvia Dratibi i Matej Zlatar.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 12. rujna 2016., ponedjeljak u 8.20 h.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 13. srpnja 2016. godine zadovoljili su Petra Grčić i Jan Marčec.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 15. srpnja 2016., petak u 8.00 h.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 29. lipnja 2016. godine zadovoljili su Matija Brkić i Ivona Rajić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 1. srpnja 2016., petak u 8.20 h.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 15. lipnja 2016. godine zadovoljile su: Ema Pollak i Barbara Šimanović.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 17. lipnja 2016., petak u 10.30 h.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 9. travnja 2016. godine zadovoljile su: Melani Horvat, Magdalena Ondrušek, Ema Pollak i Ivana Vilić.

Ostali pristupnice nisu zadovoljile.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 13. travnja 2016., srijeda kako slijedi:

u 10.00 h pristupnice Melani Horvat i Magdalena Ondrušek, te

u 10.30 h pristupnice Ema Pollak i Ivana Vilić.

 

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 15. veljače 2016. godine zadovoljile su: Amanda Čavar, Ivana Vilić i Ema Vukelić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 17. veljače 2016., srijeda kako slijedi:

u 9.30 h: Marina Gapit, Valeria Marjanović i Gabrijela Priščan,

u 10.00 h: Amanda Čavar, Ivana Vilić i Ema Vukelić.

Na pismenom ispitu iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 1. veljače 2016. godine zadovoljili su: Damir Jakus, Monika Kovačević, Elvira Pek, Antonela Sirovina i Ana-Marija Vican.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 5. veljače 2016., petak kako slijedi:

u 9.40 h: Klara Beštak, Monika Ivančić i Karla Jurlina,

u 11.00 h: Ana Kelava, Lucija Krmek i Nikolina Kuna,

u 11.20 h: Gordana Martinko, Nicole Mesaroš i Filip Plešić,

u 11.40 h: Ines Topalović i Dorina Vidović,

u 12.00 h: Viktorija Vučko i Nikola Vugrinec,

u 12.20 h: Damir Jakus i Monika Kovačević,

u 13.00 h: Elvira Pek, Antonela Sirovina i Ana-Marija Vican.

 

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se potpisivanje indeksa polaznika kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 28. siječnja 2016., čevrtak u predavaonici MKV-20 u 13.00 h.

Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su završene laboratorijske vježbe (položeni svi ulazni kolokviji & priznati svi referati) te ostvarivanje više od 75% prisustva na ukupnim nastavnim sadržajima (predavanja i seminari).

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Prijenos tvari i energije objavljeni i dostupni u poveznici MATERIJALI PTE_KIM, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni k0lokvij održat će se 7. siječnja po završetku predavanja te 8. siječnja u terminu 9-12 h u prostorijama Zavoda.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 26. studenoga 2015., četvrtak u periodu 17.15-19.00 h.

Primite na znanje sljedeći raspored provedbe I. parcijalnog kolokvija. 

Polaznici studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala koji pišu kolokvij u dvorani MKV-20: Petra Ačkar, Emina Ema Alić, Sara Babić, Tihana Bago, Stipe Barać, Franka Barbarić, Karlo Belak, Klara Beštak i Paula Božek.

Ostali polaznici studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala pišu kolokvij u dvorani MKV-19: od kolegice Ane-Marije Božičković do Lucie Župan.

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 22. listopada 2015., četvrtak u dvorani MKV-20 po završetku predavanja.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ak. god. u okviru studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Ekoinženjerstvo te Kemija i inženjerstvo materijala uspješno završili laboratorijske vježbe, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će SEMINARI iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 23. listopada 2015., petak s početkom u 8.15 h u dvorani MKV-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. predavanje (Uvodno) iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 2. listopada 2015., petak s početkom u 8.15 h u dvorani MKV-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 1. listopada 2015., četvrtak s početkom u 13.15 h u dvorani MKV-20.

Upisnici danog kolegija biti će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Na pismenom ispitu

iz kolegija Prijenos tvari i energije

održanim 18. rujna 2015. godine

zadovoljile su

Valentina Dragčević i Maja Lipovski.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se za obje pristupnice

22. rujna 2015., utorak u 9.00 h

u prostorijama Zavoda.

Na pismenom ispitu

iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 7. rujna 2015. godine

zadovoljili su

Viktorija Katušić, Andrea Lončarević, Ela Milčić,

Filip Petric i Irma Rubil.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se 11. rujna 2015., petak

u prostorijama Zavoda kako slijedi:

Viktorija Katušić, Andrea Lončarević i Ela Milčić u 10.30 h,

Filip Petric i Irma Rubil u 11.00 h.

Na pismenom ispitu

iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 9. srpnja 2015. godine

zadovoljili su

Petra Bušljeta, Martina Sekelj i Anamarija Turković.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se 13. srpnja 2015., ponedjeljak

u prostorijama Zavoda kako slijedi:

Petra Bušljeta u 12.45 h,

Martina Sekelj i Anamarija Turković u 14.00 h.

Nijedan od pristupnika nije zadovoljio.

Poziva se studentica

Barbara Pucović

na usmeni ispit pred povjerenstvom

iz kolegija Prijenos tvari i energije

2. srpnja 2015., četvrtak u 12.00 h

u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

 

Dodatno se poziva studentica

Martina Sekelj

na usmeni ispit pred povjerenstvom

iz kolegija Prijenos tvari i energije

2. srpnja 2015., četvrtak u 14.00 h

u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

 

Nijedan od pristupnika nije zadovoljio.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije na II. redovitom ljetnom ispitnom roku održati dana 30. lipnja 2015., utorak 9-11 h u dvorani MKV-20.

Na pismenom ispitu

iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 11. travnja 2015. godine

zadovoljila je

Ivana Borković.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se 15. travnja 2015., srijeda

u prostorijama Zavoda u 9.30 h.

 

 

 

Na pismenom ispitu

iz kolegija Prijenos tvari i energije održanim 12. veljače 2015. godine

zadovoljili su sljedeći pristupnici:

Luka Benić, Marijana Dubravčić, Tamara Fiolić,

Domagoj Mitrović, Dorja Prša i Boris Vučić.

Ostali nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se 17. veljače 2015., utorak

u prostorijama Zavoda kako slijedi:

 u 9.20 h Luka Benić i Marijana Dubravčić,

u 10.00 h Tamara Fiolić i Domagoj Mitrović, te

u 10.40 h Dorja Prša, Boris Vučić i Gabrijel Zubčić.

 

 

 

 

 

Pozivaju se studenti

Ivana Katarina Munda, Miroslav Štos i Irena Tomurad

na usmeni ispit iz kolegija Prijenos tvari i energije

2. veljače 2015., ponedjeljak u 9.15 h

u prostorijama Zavoda.

Ostali nisu zadovoljili.

 

Temeljem uspješnosti pristupnika na I. i II. parcijalnom kolokviju, formiran jest popis studenata koji se oslobađaju jednog ili više dijelova ispita iz kolegija Prijenos tvari i energije.

Isti jest objavljen u Nastavnim materijalima PTE, mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se potpisivanje indeksa polaznika kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 26. siječnja 2015., ponedjeljak u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo u 14.15 h.

Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su završene laboratorijske vježbe (položeni svi ulazni kolokviji & priznati svi referati) te ostvarivanje više od 70% prisustva na ukupnim nastavnim sadržajima (predavanja i seminari).

Temeljem brojnih upita, obavještavaju se polaznici kolegija Prijenos tvari i energije II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da je seminar računskih zadataka završen i da se isti neće održati dana 23. siječnja 2015., petak. 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 2o. studenoga 2014., četvrtak u dvorani MKV-20 po završetku predavanja te 21. studenoga 2014., petak u istoj dvorani po završetku seminara.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u predloženim terminima neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 28. studenoga 2014., petak  15.15-17.00 h u dvoranama MKV-20 i MKM-20.

Studenti koji žele pristupiti I. parcijalnom kolokviju dužni su isti prijaviti (osobno) 14. studenoga 2014., petak 9-15 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije održati dana 27. studenoga 2014., četvrtak  13.15 -15.00 h u dvorani MKV-20. Specifikacija dodatne dvorane i obavijest o istome će uslijediti nakon dogovora sa povjerenikom za raspored i satnicu.

Studenti koji žele pristupiti I. parcijalnom kolokviju dužni su isti prijaviti (osobno) 14. studenoga 2014., petak 9-15 h u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

 

 

Izvođenje seminara ove akademske godine počinje u petak 17.10., u terminu od 8 - 9 h u MKV - 20 obzirom da je petak radni dan.

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala da će predavanje iz kolegija Prijenos tvari i energije započeti dana 2. listopada 2014., četvrtak  s početkom u 13.15 h u dvorani MKV-20.

Upisnici danog kolegija će biti naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja