Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastavni materijali_vježbe i seminari_2020
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Petrokemija
Šifra: 143544
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Petrokemija

CILJ KOLEGIJA:

Upoznavanje s teorijskim postavkama pretvorbe ugljikovodika. Pojašnjavanje pojedinih vrsta kemijskih reakcija na kojima se temelje glavni industrijski procesi dobivanja primarnih organskih kemikalija.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. Uvod.
2. / 3. Toplinska razgradnja ugljikovodika u procesima pirolize etana i primarnog benzina: reakcijski mehanizmi, kinetički i termodinamički pokazatelji.
4. Reakcije hidrogenacije.
5. Reakcije alkilacije i izomerizacije.
6. Dehidrogenacija.
7. Karbonilacija i hidroformilacija.
8. Reakcijski mehanizmi, kinetika i termodinamički pokazatelji oksidacije ugljikovodika.
9. Katalitička oksidacija u homogenoj kapljevitoj fazi u procesima dobivanja alkohola, aldehida i ketona, vinilacetata i tereftalne kiseline.
10. Heterogena katalitička oksidacija olefina i aromatskih ugljikovodika u procesima dobivanja etilen oksida, akrilne kiseline, anhidrida maleinske i ftalne kiseline.
11. Reakcije oksidacije uz hidroperoksidne međustupnjeve.
12. Amonoksidacija propena i butena.
13. / 14. Reakcijski mehanizmi i kinetika radikalskih, anionskih, kationskih i koordinativnih reakcija dimerizacije, oligomerizacije i polimerizacije olefina i vinilnih monomera.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poznavanje reakcijskih putova i tehnoloških shema temeljne organske kemijske industrije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obvezno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, kao i kolokvijima za provjeru znanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ili usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija, Fizikalna kemija, Kemijsko inženjerstvo

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. raščlaniti načine pretvorbe fosilnih sirovina u široku lepezu kemikalija i materijala primjenom različitih kemijskih reakcija
2. diferencirati tehnološka rješenja prisutna u petrokemijskoj industriji
3. povezati znanje iz temeljnih (organska, fizikalna kemija) i drugih kolegija, (termodinamika, procesi prijenosa) sa petrokemijskim procesima
4. prikazati jednostavne sheme glavnih petrokemijskih procesa
5. procijeniti dobrobiti i opasnosti vezane za uvođenje novih tehnologija

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. interpretirati kemijske informacije i podatke
2. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
3. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
4. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
5. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
Literatura:
  1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  2. odabrani dijelovi
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Engleski jezik 1
Položen : Engleski jezik 2
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Odslušan : Fizikalna kemija I
Odslušan : Fizikalna kemija II
Odslušan : Organska kemija I
Odslušan : Organska kemija II
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:

Poštovane kolege, u repozitoriju su dani rezultati prvoga kolokvija (Rezultati - kolokvij 1).  Sutrašnje predavanje "Aromatski ugljikovodici" će održati prof. dr. sc. Elvira Vidović, zbog moga odsustva radi sudjelovanja na EuroInvent konferenciji.

Kolegica Vidović ima bogato međunarodno iskustvo (Bayer istraživački laboratorij, doktorat na RWTH Aachen, studijska godina na Institutu za kemiju Kineske Akademije Znanosti...) pa ju slobodno možete pitati za karijerne i slične savjete.

Kolokvije ću vam donijeti na uvid na prvome predavanju po mome povratku.

Srdačan pozdrav,

Ante

Autor: Ante Jukić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja