Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastavni materijali_vježbe i seminari_2020
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Petrokemija
Šifra: 143544
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Petrokemija

CILJ KOLEGIJA:

Upoznavanje s teorijskim postavkama pretvorbe ugljikovodika. Pojašnjavanje pojedinih vrsta kemijskih reakcija na kojima se temelje glavni industrijski procesi dobivanja primarnih organskih kemikalija.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. Uvod.
2. / 3. Toplinska razgradnja ugljikovodika u procesima pirolize etana i primarnog benzina: reakcijski mehanizmi, kinetički i termodinamički pokazatelji.
4. Reakcije hidrogenacije.
5. Reakcije alkilacije i izomerizacije.
6. Dehidrogenacija.
7. Karbonilacija i hidroformilacija.
8. Reakcijski mehanizmi, kinetika i termodinamički pokazatelji oksidacije ugljikovodika.
9. Katalitička oksidacija u homogenoj kapljevitoj fazi u procesima dobivanja alkohola, aldehida i ketona, vinilacetata i tereftalne kiseline.
10. Heterogena katalitička oksidacija olefina i aromatskih ugljikovodika u procesima dobivanja etilen oksida, akrilne kiseline, anhidrida maleinske i ftalne kiseline.
11. Reakcije oksidacije uz hidroperoksidne međustupnjeve.
12. Amonoksidacija propena i butena.
13. / 14. Reakcijski mehanizmi i kinetika radikalskih, anionskih, kationskih i koordinativnih reakcija dimerizacije, oligomerizacije i polimerizacije olefina i vinilnih monomera.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poznavanje reakcijskih putova i tehnoloških shema temeljne organske kemijske industrije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obvezno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, kao i kolokvijima za provjeru znanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ili usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija, Fizikalna kemija, Kemijsko inženjerstvo

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. raščlaniti načine pretvorbe fosilnih sirovina u široku lepezu kemikalija i materijala primjenom različitih kemijskih reakcija
2. diferencirati tehnološka rješenja prisutna u petrokemijskoj industriji
3. povezati znanje iz temeljnih (organska, fizikalna kemija) i drugih kolegija, (termodinamika, procesi prijenosa) sa petrokemijskim procesima
4. prikazati jednostavne sheme glavnih petrokemijskih procesa
5. procijeniti dobrobiti i opasnosti vezane za uvođenje novih tehnologija

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. interpretirati kemijske informacije i podatke
2. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
3. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
4. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
5. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
Literatura:
  1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  2. odabrani dijelovi
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Engleski jezik 1
Položen : Engleski jezik 2
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Odslušan : Fizikalna kemija I
Odslušan : Fizikalna kemija II
Odslušan : Organska kemija I
Odslušan : Organska kemija II
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Grupa A

D. Buhanec (ocjena za II dio: 5), M. Damjanović, K. Grubišić / usmeni ispit: ponedjeljak 10-7-2023; 9:00 h (dekanat)

Grupa B

F. Strmečki, T. Štrmelj, L. Vrus / usmeni ispit: ponedjeljak 10-7-2023; 10:00 h (dekanat)

JMBAG 0125169935, I-91 % (5), II-81 % (4)                                                                          

JMBAG 0125169823, I-100 % (5)

Usmeni ispit: srijeda 5.7.2023. u 10,30 h (dekanat)             

JMBAG / rezultat 14.6. u % / usmeni ispit (u dekanatu)

0125169961 / 96  / srijeda 28.6. u 9,00 h

0125169886 / 90  / srijeda 28.6. u 9,00 h

0125169977 / 91  / srijeda 28.6. u 9,00 h

0125169748 / 80  / srijeda 28.6. u 10,15 h

0125169678 / 90  / srijeda 28.6. u 10,15 h

Uz srdačan pozdrav, A. Jukić

Poštovane kolege,  rezultati su ispod poruke, a uvid u pismene bit će omogućen na redovitom predavanju u srijedu; srdačan pozdrav, A. Jukić

JMBAG, Rezultat u %: 0125169727, 52; 0125169571, 71; 0125170067, 84; 0125163877, 80; 0125172259, 54; 0125169823, 94; 0125169961, 74; 0125169886, 85; 0125169977, 45; 0125170100, 90; 0125171748, 75; 0125169753, 80; 0125169678, 65; 0125169839, 80.

Rezultat / ocjena: 40-55/2; 56-70/3; 71-87/4; 88-100/5

 

Poštovane kolege, u repozitoriju su dani rezultati prvoga kolokvija (Rezultati - kolokvij 1).  Sutrašnje predavanje "Aromatski ugljikovodici" će održati prof. dr. sc. Elvira Vidović, zbog moga odsustva radi sudjelovanja na EuroInvent konferenciji.

Kolegica Vidović ima bogato međunarodno iskustvo (Bayer istraživački laboratorij, doktorat na RWTH Aachen, studijska godina na Institutu za kemiju Kineske Akademije Znanosti...) pa ju slobodno možete pitati za karijerne i slične savjete.

Kolokvije ću vam donijeti na uvid na prvome predavanju po mome povratku.

Srdačan pozdrav,

Ante

Poštovane kolege, u repozitoriju je dan raspored za izvođenje laboratorijskih vježbi, uz sve ostale bitne podatke.

Srdačan pozdrav,

A. Jukić

Poštovane kolege, bili ste u pravu - upisne kvote na nekim diplomskim studijima su manje od trenutno upisanih na treću godinu prijediplomskih studija. Priredit ćemo zahtjev za povećanje kvota na diplomskim studijima.

Srdačan pozdrav,

A. Jukić

Poštovane kolege, kako je ranije i najavljeno, zbog izvanrednih okolnosti laboratorijske vježbe će biti održane „na daljinu“.

Doc. dr. sc. F. Faraguna, asistent R. Blažic i tehničar M. Jagetić su priredili video snimke na kojima se vidi procedura i izvođenje vježbi. Snimci se nalaze u repozitoriju kolegija, kao i raspored po grupama te ostali potrebni podaci i dokumenti. (Snimka vježbe određivanja destilacijskih značajki će biti pridodana čim prije, potrebno joj je malo smanjiti veličinu.)

Detaljne upute

Na stranicama kolegija dan je predložak referata iz laboratorijskih vježbi. Kao grupa predajete jedan referat u elektronskom obliku slanjem na e-adresu: ffaragun@fkit.hr ili rblazic@fkit.hr do 18. svibnja 2020. (poželjno i ranije).
Vježbe se sastoje od tri dijela:

1. Gledanje video materijala vezanog uz samu provedbu vježbe i odgovaranje na pitanja na kraju vježbe (ukupno trajanje snimaka do sat vremena).

2. Provedba računskog dijela vježbi na temelju dobivenih podataka i koristeći skriptu (1. - 72. stranice).

3. Određivanje nepoznate kemikalije na temelju danih svojstava iz seta ponuđenih kemikalija.

Prema danom predlošku referat pišete na sljedeći način:

Pod poglavljem Uvod zapisujete pitanja i odgovore zahtijevane videom. Pod Zadatak pišete koji je zadatak vježbe prema skripti. Pod poglavljem Eksperimentalni postupak ukratko pišete proceduru prema viđenom video materijalu (naglasak: u sažetom obliku i prema video materijalu, a ne skripti). Pod poglavljem Rezultati unesete izmjerene vrijednosti s dobivenih obrazaca i napravite potrebne izračune prema onome kako se traži u pojedinoj vježbi opisanoj u skrpiti. Na kraju pojedine vježbe izvedete zaključak koji u pravilu predstavlja dobiveni rezultat.

U referatu (nakon svih 9 vježbi) trebate napraviti dodatno vježbu 10:  Određivanje nepoznate tvari gdje zapisujete zadatak, tablično prikažete dobivene karakteristike za nepoznatu kemikaliju i zaključite o kojoj kemikaliji sa popisa ponuđenih kemikalija se radi.

Nakon što pošaljete referat u roku od tjedan dana dobit ćete ili potvrdu da je sve uredu ili zahtjev za potrebnim ispravcima ili nadopunom. Ispravljeni referat ponovno šaljete u što kraćem roku .

Srdačan pozdrav,

A. Jukić

Poštovane kolege, u repozitoriju kolegija / Nastavni materijali_vježbe i seminari_2020 dane su upute i teme za seminarske radove. Do kraja tjedna e-poštom će vam od mentora biti dostavljena osnovna literatura.

Srdačan pozdrav, A. Jukić

Poštovane kolege, nažalost se izvanredne okolnosti nastavljaju i usprkos moje nesklonosti prema nastavi na daljinu, zasad nemamo drugoga izbora. Također, zbog nedavnog potresa bio sam prilično zauzet poslom oko zgrada,  privremenih sanacija i obnove, a u isto vrijeme je moja grupa dobila žuran zadatak od MINGO vezan uz proizvodnju zaštitne opreme, pa se ispričavam zbog zastoja u komunikaciji s vama, koja će nadalje ići redovito. Stoga, evo i odgovora na trenutno najvažnija pitanja.

1. Na kolegiju nije predviđeno održavanje kolokvija (niti u redovitim okolnostima). Ispit se polaže usmenim odgovaranjem, uz prethodno napravljeni i prihvaćeni referat na zadanu temu. Očekujem da će usmene ispite biti moguće održati na uobičajeni način, a ako ne, organizirat ćemo ih putem prikladne računalne podrške. Teme referata će biti dodijeljene svakomu ponaosob i oglašene do 15. travnja. Pola tema će dodijeliti prof. dr. sc. E. Vidović, a pola ja. Svekomu ćemo e-poštom poslati temeljnu literaturu, koju sami možete dodatno istražiti i proširiti.

2. U repozitoriju kolegija se nalaze predavanja sa svim pojedinim nastavnim cjelinama. Povremeno ćemo dodavati nastavne cjeline s nasnimljenim pratećim govornim izlaganjem. Isto tako, dodat ćemo i pojedina poglavlja iz knjige koja će vam znatno pomoći u usvajanju i razumijevanju predavanja, te oglasiti prijedlog rasporeda za učenje pojedinih cjelina (već sutra prvi dio). U skladu s njime, postavit ćemo i test za zadacima za ponavljanje i samoocjenu kako bi sami uvidjeli koliko ste razumjeli gradivo. Za ono što nije razumljivo, i kako se ne bi sve svelo na samoučenje, dogovorit ćemo termine i program za interaktivne konsultacije. O tomu ćemo staviti posebnu obavijest. I sada, sva pitanja možete uputiti e-poštom na adrese: evidov@fkit.hr i ajukic@fkit.hr (obvezno navesti predmet / "subject"): kolegij Petrokemija). Također mi možete i javiti kada vas i na koji broj mogu nazvati na mobitel ako što treba pojasniti (budući da ovaj semestar imam samo vaš kolegij, izvedivo je i bilo bi drago da ima zainteresiranih).

3. Ako bude nužno, laboratoijske vježbe će biti obavljene na daljinu (voditelj: doc. dr. sc. F. Faraguna) kako bi mogli zaključiti kolegij i dobiti ocjenu na vrijeme. U tom slučaju ćemo organizirati naknadno (može i nagodinu) obavljanje vježbi u vama prikladnom terminu, kako bi ipak dobili planirane ishode i vještine.

Hvala na razumijevanu, čuvajte sebe i bližnje, i nadam se da se uskoro i vidimo.

Srdačan pozdrav,

A. Jukić

Što je petrokemija.

Sastav i upotreba zemnog plina.

Obrada / čišćenje zemnog plina.

Proizvodi na temelju metana – dobivanje vodika i amonijaka.

Mehanizam i procesi proizvodnje olefina parnim krekiranjem.

Proizvodi C2=, C3= i C4= ugljikovodika.

Dobivanje aromatskih ugljikovodika.

Procesi proizvodnje stirena i fenola.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja