Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija II
Šifra: 32097
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Košutić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA

Razumijevanje temeljnih principa, zakona i teorija fizikalne kemije i njihova izravna primjena u praksi. Cilj kolegija je isto tako razvijanje sposobnosti logičkog rješavanja problema i izvođenja jednadžbi.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

1. Tjedan: Kemijska ravnoteža, Ovisnost kemijske ravnoteže o temperaturi
Seminar-zadaci iz kemijske ravnoteže
2. tjedan: Ovisnost kemijske ravnoteže o tlaku, Heterogene ravnoteže
Seminar-zadaci iz kemijske ravnoteže
Laboratorijske vježbe: Uvodni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
3. tjedan: Površinski fenomeni- Površinska napetost
Laboratorijske vježbe: Određivanje površinske napetosti metodom stalagmometra i težine kapi
4. tjedan: Površinski fenomeni-Adsorpcija
Seminar-zadaci iz adsorpcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje Freundlichove adsorpcijske izoterme
5. tjedan: 1. međuispit
Provodnost elektrolita- slabi elektroliti;
Laboratorijske vježbe: Određivanje prijenosnog broja metodom Hittorfa
6. tjedan: Provodnost elektrolita- jaki elektroliti-Deby-Huckel teorija
Seminar-zadaci iz adsorpcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje množinske provodnosti slabog i jakog elektrolita
7. tjedan: Elektrodne ravnoteže
8. tjedan: Galvanski članci
Laboratorijske vježbe: Određivanje elektromotorne sile (EMS) galvanskog članak i elektrodnih potencijala
Seminar-zadaci, računanje elektrodnih potencijala, EMS i ostalih veličina
9. tjedan: Fizikalni procesi: Difuzija i viskoznost
10. tjedan: Kemijska kinetika-brzina reakcije, red reakcije; Molekularnost i mehanizam reakcije
Seminar- zadaci - računanje konstante brzine reakcije i određivanje reda reakcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje konstante brzine reakcije-Inverzija saharoze
11. tjedan: Složene reakcije: paralelne, povratne, slijedne
Laboratorijske vježbe: Određivanje konstante brzine reakcije-Raspad H2O2
12. tjedan: Lančane reakcije.
13. tjedan: Ovisnost brzine reakcije o temperaturi. Teorije brzina reakcija.
Seminar- zadaci ovisnost konstante brzine reakcije o temperaturi
14. tjedan: Brzina reakcija u kapljevinama i na površini. Kataliza, homogena kataliza, kiselinsko-bazna kataliza, usporavanje i inhibicija reakcija, heterogena kataliza.
15. tjedan: 2. međuispit


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA

Primjena temeljnih fizikalno kemijskih zakona kojima se opisuju fizikalno kemijske pojave u svijetu koji nas okružuje pri rješavanju problema u kemijsko inženjerskoj praksi: 1.kemijske ravnoteže, 2. karakterizacije i primjene površinskih pojava površinske napetosti i adsorpcije; 3. opisivanje homogenih i heterogenih ravnoteža u otopinama elektrolita, 4. razumijevanje kemijske kinetike. 5. razumijevanje katalize i uloga katalizatora
Planiranje i provođenje složenih eksperimenata te analitičko i grafičko obrađivanje mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA

Studenti su obavezni nazočiti predavanjima i seminarima
Studenti su obavezni izraditi 7 laboratorijskih vježbi.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA

Uredno prisustvovanje predavanjima, seminarima te odrađene i kolokvirane laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe
Konzultacije

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA

Kolokvij iz laboratorijskih vježbi
Dva međuispita (numerički zadaci za oslobađanje od računskog dijela ispita)
Pismeni ispit ( 3 numerička zadatka, potrebno 50 % bodova za prolaz, uz uvjet jednog potpuno ispravno riješenog zadatka)
Usmeni ispit: obavezan

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
Preduvjeti za upis predmeta su:
Opća kemija (31908); položeno
Fizikalna kemija I (143509); odslušano
Anorganska kemija (143504); odslušano
Matematika I (21215); položeno
Matematika II (31905); položeno

Položeni predmeti: MATEMATIKA I i II, OPĆA KEMIJA, ANORGANSKA KEMIJA, FIZIKALNA KEMIJA I

ISHODI UČENJA KOLEGIJA

1. Opisati temeljne zakone fizikalne kemije koji se odnose kemijsku ravnotežu, površinske fenomene adsorpcije i površinske napetosti, elektrokemijske ravnoteže (homogene i heterogene) i kemijsku kinetiku te ih prepoznati i primijeniti pri opisivanju ponašanja fizikalno kemijskih sustava
2. Primijeniti osnovna znanja iz matematike i izvoditi jednadžbe (koje jasno opisuju fizikalne fenomene koji se razmatraju)
3. Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5. Samostalno pripremiti laboratorijska izvješća

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. interpretirati kemijske informacije i podatke
3. prezentirati materijale vezane uz studij (usmeno i pismeno) stručnom auditoriju
4. računalno analizirati kemijske podatke i informacije
5. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
6. upravljati informacijama u odnosu na primarne i sekundarne izvore informacija
7. pretraživati informacije dostupne na Internetu
8. primijeniti standardne laboratorijske postupke i instrumentaciju u preparativne ili analitičke svrhe, za organske i anorganske sustave
9. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
10. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
11. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
12. pokazati sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad
13. pokazati vještinu pismene i usmene komunikacije na engleskom jeziku
14. koristiti informacijsku tehnologiju
15. planirati upravljanje vremenom
16. organizirati samostalni rad
Literatura:
  1. P. Atkins, J. de Paula: Atkin's Physical Chemistry
  2. R. Brdička: Osnove fizikalne kemije
  3. W. J. Moore: Physical Chemistry
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika I
Položen : Matematika II
Odslušan : Anorganska kemija
Odslušan : Fizikalna kemija I

Polaganje predmeta :
Položen : Fizikalna kemija I
Položen : Matematika I
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Pismeni ispit će se održati u MKM20 od 11:30 do 13:30!

prof.  K. Košutić

Rezultati pismenog ispita:

0125175084: 10/30 nedovoljan (1)

0125175133: 27/30 vrlo dobar (4)

0125174937: 17/30 dovoljan (2)

0125165978: 27/30 vrlo dobar (4)

0125169940: 17/30 dovoljan (2)

0125170072: 8/30 nedovoljan (1)

0125172425: 16/30 dovoljan (2)

Usmeni ispit će se održati u utorak, 19. 9. 2023. u 11:00 h!

 

Uvid u pismeni ispit: ponedjeljak, 18. 9. 2023.  u 12:00 h!

prof. K. Košutić

 

Usmeni ispit za studente koji su računski dio ispita riješili preko međuispita održat će se u ponedjeljak, 18. 9. 2023. u 10:30.

 

prof. Krešimir Košutić

 

Kolegice i kolege,

Rezultati 2. međuispita nalaze se u repozitoriju kolegija. Pozivam na uvid ispita u srijedu 7. lipnja 2023. od 9 do 11 h!

Međuispiti vrijede ove akademske godine. Usmeni ispit je potrebno prijaviti preko studomata.

 

prof. dr. sc. Krešimir Košutić

Izlazni kolokvij laboratorijskih vježbi Fizikalne kemije II (smjer PK) održat će se 01.06. između 10-17 sati u maksimalnom trajanju od 30 minuta po grupi od 3 studenta.

Izlaznom kolokviju mogu pristupiti studenti kojima su unutar potrebnih rokova priznati referati svih vježbi. Potrebno je donijeti laboratorijski dnevnik i pribor za pisanje. Za izlazni kolokvij potrebno je znati interpretirati teorijsku podlogu i dobivene rezultate odrađenih vježbi.

Preduvjet za početak usmenog ispitivanja jest ispravno određivanje jednadžbe pravca na temelju već nacrtanog grafa (očitanjem odsječka i izračuna nagiba na temelju dvije očitane točke).

 

Rezervacije termina biti će omogućene od 23.05. korištenjem sljedećeg linka:
https://app.simplymeet.me/fkit-bauer/fk2-pk-izlazni

 

Voditelj vježbi:

dr.sc. Leonard Bauer

 

Vježbe iz Fizikalne kemije II za studente 2. godine studija Primijenjena kemija održavat će se ponedjeljkom (8-11 h) i četvrtkom (10-13 h) u dvije grupe.

Popis studenata po grupama i pripadajući termini nalaze se u detaljnijem sadržaju obavijesti.

NAPOMENA: studenti koji pišu popravni ulazni kolokvij za laboratorijske vježbe (ponedjeljak 13.ožujka u 14:00) propuštaju prvi termin vježbi; kreću s vježbama u tjednu 20.-24. ožujak

Voditelj vježbi:

dr.sc. Leonard Bauer

Ulazni kolokvij laboratorijskih vježbi nisu položili:

0125172628

0125175084

0119050959

0125174937

0125172500

0125172194

0119041547

Uvid u kolokvije moguć u srijedu 08. ožujka od 10 do 19 sati. 

Popravni ulazni kolokvij laboratorijskih vježbi pisat će se u ponedjeljak 13. ožujka 2023. u 14 sati (Laboratorij ZFK 3. kat).

 

Pisanju ulaznog kolokvija za laboratorijske vježbe nisu pristupili:

0125172189

0053220963

0119037948

0125172285

Studenti koji nisu pristupili pisanju kolokvija neka se izjasne o svojim namjerama do četvrtka, 09. ožujka 2023. na e-mail: lbauer@fkit.hr

Obavještavaju se studenti da će predavanja iz FIZIKALNE KEMIJE II početi u srijedu 1. ožujka 2023.  prema rasporedu- MKV20, 8-11 h!

 

Nositelj kolegija

prof. dr. sc. Krešimir Košutić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja