Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija II
Šifra: 32097
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Košutić
izv. prof. dr. sc. Davor Dolar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA

Razumijevanje temeljnih principa, zakona i teorija fizikalne kemije i njihova izravna primjena u praksi. Cilj kolegija je isto tako razvijanje sposobnosti logičkog rješavanja problema i izvođenja jednadžbi.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

1. Tjedan: Kemijska ravnoteža, Ovisnost kemijske ravnoteže o temperaturi
Seminar-zadaci iz kemijske ravnoteže
2. tjedan: Ovisnost kemijske ravnoteže o tlaku, Heterogene ravnoteže
Seminar-zadaci iz kemijske ravnoteže
Laboratorijske vježbe: Uvodni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
3. tjedan: Površinski fenomeni- Površinska napetost
Laboratorijske vježbe: Određivanje površinske napetosti metodom stalagmometra i težine kapi
4. tjedan: Površinski fenomeni-Adsorpcija
Seminar-zadaci iz adsorpcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje Freundlichove adsorpcijske izoterme
5. tjedan: 1. međuispit
Provodnost elektrolita- slabi elektroliti;
Laboratorijske vježbe: Određivanje prijenosnog broja metodom Hittorfa
6. tjedan: Provodnost elektrolita- jaki elektroliti-Deby-Huckel teorija
Seminar-zadaci iz adsorpcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje množinske provodnosti slabog i jakog elektrolita
7. tjedan: Elektrodne ravnoteže
8. tjedan: Galvanski članci
Laboratorijske vježbe: Određivanje elektromotorne sile (EMS) galvanskog članak i elektrodnih potencijala
Seminar-zadaci, računanje elektrodnih potencijala, EMS i ostalih veličina
9. tjedan: Fizikalni procesi: Difuzija i viskoznost
10. tjedan: Kemijska kinetika-brzina reakcije, red reakcije; Molekularnost i mehanizam reakcije
Seminar- zadaci - računanje konstante brzine reakcije i određivanje reda reakcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje konstante brzine reakcije-Inverzija saharoze
11. tjedan: Složene reakcije: paralelne, povratne, slijedne
Laboratorijske vježbe: Određivanje konstante brzine reakcije-Raspad H2O2
12. tjedan: Lančane reakcije.
13. tjedan: Ovisnost brzine reakcije o temperaturi. Teorije brzina reakcija.
Seminar- zadaci ovisnost konstante brzine reakcije o temperaturi
14. tjedan: Brzina reakcija u kapljevinama i na površini. Kataliza, homogena kataliza, kiselinsko-bazna kataliza, usporavanje i inhibicija reakcija, heterogena kataliza.
15. tjedan: 2. međuispit


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA

Primjena temeljnih fizikalno kemijskih zakona kojima se opisuju fizikalno kemijske pojave u svijetu koji nas okružuje pri rješavanju problema u kemijsko inženjerskoj praksi: 1.kemijske ravnoteže, 2. karakterizacije i primjene površinskih pojava površinske napetosti i adsorpcije; 3. opisivanje homogenih i heterogenih ravnoteža u otopinama elektrolita, 4. razumijevanje kemijske kinetike. 5. razumijevanje katalize i uloga katalizatora
Planiranje i provođenje složenih eksperimenata te analitičko i grafičko obrađivanje mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA

Studenti su obavezni nazočiti predavanjima i seminarima
Studenti su obavezni izraditi 7 laboratorijskih vježbi.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA

Uredno prisustvovanje predavanjima, seminarima te odrađene i kolokvirane laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe
Konzultacije

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA

Kolokvij iz laboratorijskih vježbi
Dva međuispita (numerički zadaci za oslobađanje od računskog dijela ispita)
Pismeni ispit ( 3 numerička zadatka, potrebno 50 % bodova za prolaz, uz uvjet jednog potpuno ispravno riješenog zadatka)
Usmeni ispit: obavezan

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
Preduvjeti za upis predmeta su:
Opća kemija (31908); položeno
Fizikalna kemija I (143509); odslušano
Anorganska kemija (143504); odslušano
Matematika I (21215); položeno
Matematika II (31905); položeno

Položeni predmeti: MATEMATIKA I i II, OPĆA KEMIJA, ANORGANSKA KEMIJA, FIZIKALNA KEMIJA I

ISHODI UČENJA KOLEGIJA

1. Opisati temeljne zakone fizikalne kemije koji se odnose kemijsku ravnotežu, površinske fenomene adsorpcije i površinske napetosti, elektrokemijske ravnoteže (homogene i heterogene) i kemijsku kinetiku te ih prepoznati i primijeniti pri opisivanju ponašanja fizikalno kemijskih sustava
2. Primijeniti osnovna znanja iz matematike i izvoditi jednadžbe (koje jasno opisuju fizikalne fenomene koji se razmatraju)
3. Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5. Samostalno pripremiti laboratorijska izvješća

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. interpretirati kemijske informacije i podatke
3. prezentirati materijale vezane uz studij (usmeno i pismeno) stručnom auditoriju
4. računalno analizirati kemijske podatke i informacije
5. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
6. upravljati informacijama u odnosu na primarne i sekundarne izvore informacija
7. pretraživati informacije dostupne na Internetu
8. primijeniti standardne laboratorijske postupke i instrumentaciju u preparativne ili analitičke svrhe, za organske i anorganske sustave
9. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
10. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
11. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
12. pokazati sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad
13. pokazati vještinu pismene i usmene komunikacije na engleskom jeziku
14. koristiti informacijsku tehnologiju
15. planirati upravljanje vremenom
16. organizirati samostalni rad
Literatura:
  1. P. Atkins, J. de Paula: Atkin's Physical Chemistry
  2. R. Brdička: Osnove fizikalne kemije
  3. W. J. Moore: Physical Chemistry
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika I
Položen : Matematika II
Odslušan : Anorganska kemija
Odslušan : Fizikalna kemija I

Polaganje predmeta :
Položen : Fizikalna kemija I
Položen : Matematika I
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Obavijesti

Obavijest

 

Rezultati:

1.   0178110617    5/30  nedovoljan (1)

2.   0125163627   12/30  nedovoljan (1)

3.   0125163695    7/30  nedovoljan (1)

4.   0125167103     10/30  nedovoljan (1)

5.   0125167166    2/30 nedovoljan (1)

 

izv. prof. dr. sc. Davor Dolar

Obavijest

 

Pismeni ispit će se održati u MKV-20 prema rasporedu.

 

izv. prof. dr. sc. Davor Dolar

Usmeni ispit za studente oslobođene pismenog ispita održat će se u utorak, 14.  9. 2021. u 9:00 h!

 

prof.  K. Košutić

Obavijest

 

Zbirni rezultati 1. i 2. međuispita iz Fizikalne kemije 2 nalaze se u repozitoriju:

/_download/repository/PK_rezultati_1_i_2_medjuispita.pdf

 

Međuispit se može pogledati najkasnije do 11.06.2021. do 14 h. Nakon toga bilo kakve primjedbe neće biti uvažene.

Ukoliko student odbija ocjene mora poslati mail na dolar@fkit.hr gdje se jasno vidi da se ocjena odbija. U navedenom slučaju student pristupa pismenom ispitu te mu se rezultati međuispita poništavaju.

 

Izv. prof. dr. sc. Davor Dolar

 

 

Dragi studenti,

U utorak, 08.06. i srijedu, 09.06. održat će se izlazni kolokvij iz vježbi preko MS Teams platforme. Sastanci su zakazani na spomenutoj platformi te kako bismo izbjegli bilo kakve poteškoće oko pristupa kolokviju molim Vas da svi prvenstveno provjerite da li Vam je zakazani termin vidljiv u kalendaru te jeste li zapisani u terminu za kojeg ste se prijavili. Studenti kojima sastanak nije vidljiv ili nailaze na bilo kakve poteškoće neka mi se jave na email.

 

Voditeljica vježbi: Silvia Morović

Dragi studenti;

kao što već znate izlazni kolokvij iz vježbi održat će se u utorak i srijedu 8. i 9. lipnja preko platforme MS Teams.

Za termin izlaznog kolokvija potrebno se prijaviti na sljedećem linku:

https://doodle.com/poll/7vkc4spptxmrarvn?utm_source=poll&utm_medium=link 

Voditeljica vježbi: Silvia Morović

Kolegice i kolege,

Seminar iz kemijske kinetike održat će se 17. svibnja 2021. od 8 do 10 h! Predavanja će se nastaviti 24. i 31. 5. 2021. Najavljujem 2. međuispit u ponedjeljak,  7. lipnja 2021. u terminu predavanja.

prof. Krešimir Košutić

Obavijest

Rezultati 1. međuispita iz Fizikalne kemije 2 održanog 27.04.2021. nalazi se u repozitoriju:

/_download/repository/PK_rezultati_1.medjuispita.pdf

Međuispit se može pogledati bilo koji dan bez najave u terminu 8-15 h do petka 07.05.2021. do 15 h. Nakon navedenog termina međuispit se može pogledati međutim reklamacije neće biti prihvaćene.

 

Izv. prof. dr. sc. Davor Dolar

Kolegice i kolege,

Seminar iz elektrokemijskih ravnoteža održat će se 3. svibnja 2021. od 8 do 11 h! Sljedeće predavanje je 10. 5. 2021.

prof. Krešimir Košutić

Dragi studenti,

s obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije neke od vježbi odradit će se pokazno.

Video snimke vježbi Adsorpcija, Raspad vodikovog peroksida i Inverzija saharoze možete pogledati na sljedećem linku:

https://www.youtube.com/channel/UCBU-NqDENwEU1CosLchazEg

Studenti će naknadno biti obaviješteni o rokovima za predaju referata. Svakom studentu će podaci za izradu referata biti dostavljeni na email adresu.

 

Voditeljica vježbi: Silvia Morović, mag.ing.oecoing

 

Obavještavaju se studenti da će se 2.  seminar (adsorpcijske ravnoteže) održati 12. travnja 2021. od 8 do 10 h na kojem će se dogovoriti i termin polaganja 1.  međuispita (polaže se račun, a pravo pristupa imaju svi koji su položili FK I, te naravno Opću kemiju i Matematiku I i II). 

Nakon seminara od 10 do 11 nastavit će se predavanje!

 

Nositelj kolegija

prof.  Krešimir Košutić

 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adde66f0dd6624ed89f0eb138faab943e%40thread.tacv2/General?groupId=99659a41-8471-4c28-a657-1ca1d2076209&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

Obavješatavju se studenti da će se 1.  seminar iz kemijske ravnoteže održati 15. 3. 2021. od 8 do 11 sati. 

Nositelj kolegija

prof. K. Košutić

Dragi studenti,

 

seminarski zadaci iz područja kemijske kinetike nalaze se u repozitoriju (kemijska kinetika-seminar).

Za bilo kakva pitanja javite se.

Naravno rješavajte i ostale zadatke, a ne samo ove koji su dani ovdje.

 

izv. prof. dr. sc. Davor Dolar

Dragi studenti,

 

u repozitoriju se nalazi drugi dio seminarskih zadataka iz Elektrodne ravnoteže.

Za bilo kakva pitanja javite se.

 

izv. prof. dr. sc. Davor Dolar

Dragi studenti,

 

U repozitoriju se nalaze rješeni zadaci iz poglavlja Elektrodne ravnoteže-dio 1. Pomoću ovih zadataka rješavajte i ostale zadatke te za bilo kakva pitanja javite se na moj e-mail.

Drugi dio stiže u ponedjeljak.

 

izv. prof. dr. sc. Davor Dolar

Dragi studenti,

 

U repozitoriju se nalaze rješeni zadaci iz poglavlja Provodnost elektrolita. Pomoću ovih zadataka rješavajte i ostale zadatke te za bilo kakva pitanja javite se na moj e-mail.

 

izv. prof. dr. sc. Davor Dolar

Poštovani studenti,

Prof. Košutić vam je objasnio način obrađivanja područja koja slijede. Nadam se da ste proučili dostupne materijale i možete pristupiti rješavanju zadataka. U prilogu se nalaze riješeni zadaci koji pokrivaju cijelo područje adsorpcije, s tekstualnim objašnjenjem. Naravno zadatke će lakše biti savladati ukoliko ste proučili teoriju.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana uz zadatke svakako se javite na moj e-mail. Savjetujem vam da ne rješavate samo zadatke koji su ovdje već da se pozabavite i ostalim.

 

/_download/repository/ADSORPCIJA-seminarski_zadaci[2].pdf

 

izv. prof.dr.sc. Davor Dolar

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja