Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Osnove strojarstva
Šifra: 21203
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Veljko Filipan
prof. dr. sc. Igor Sutlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA OSNOVE STROJARSTVA PK:
1. Osnove inženjerske grafike: Tehničko crtanje i skiciranje;
2. Predočavanje oblika, projekcije, presjeci, kotiranje, standardi i simboli, pojednostavljenja;
3. Osnovni principi tehničke mehanike;
4. Aktivne i reaktivne sile, uvjeti ravnoteže;
5. Unutrašnje sile;
6. Pojam i vrste naprezanja i deformacija;
7. Posebni slučajevi opterećenja i naprezanja;
8. Opći pristup rješavanju zadataka;
9. Osnove tehničkih materijala; vrste, osnovna svojstva i primjena;
10. Tehnologije obrade i prerade;
11. Mehanička svojstva i postupci ispitivanja;
12. Greške u materijalu i utjecaj na svojstva;
13. Kriteriji izbora materijala;
14. Osnovni elementi opreme i uređaja;
15. Miješala, pumpe, spremnici, cijevi i zaporni uređaji.

a) Predmetni nastavnici:
predavanja: prof. dr. sc. Veljko Filipan
seminar: prof. dr.sc. Igor sutlović

b) Naziv kolegija:
Osnove strojarstva

c) Naziv studijskog programa:
Primijenjena kemija

d) Razina sveučilišnog obrazovanja:
Preddiplomski studij

e) Godina studija:
prva

f) Semestar:
zimski

g) Oblik nastave i Satnica:
Predavanja 1,5 sati tjedno (ukupno 20 sati)
Seminar 0,5 sati tjedno (ukupno 10 sati)

h) Cilj kolegija:
Predmet Osnove strojarstva pruža studentima najosnovnija strojarska i opća tehnička znanja kao i način pristupa problemima za korištenje u ostalim predmetima tijekom studija kao i za kasniju primjenu u praksi.

i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. primijeniti osnovna pravila, dogovore i norme pri grafičkoj komunikaciji
2. primijeniti načela inženjerske mehanike na najjednostavnije sustave
3. definirati uzročno posljedičnu vezu između opterećenja naprezanja i deformacija
4. razlikovati osnovne načine opterećenja najjednostavnijih elemenata konstrukcija
5. razumjeti osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih materijala, kao i osnovne tehnološke postupke obrade i prerade
6. steći osnovna znanja o jednostavnim elementima opreme i uređaja

j) ishodi učenja na razini programa:
1. usvajanje dodatnih znanja iz tehničkog područja
2. stjecanje praktičnih znanja i vještina za primjenu u praksi
3. sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad
4. identificirati, definirati i rješavati najjednostavnije tehničke probleme primjenom odgovarajuće metodologije
5. primjenjivati osnovne informacijske i komunikacijske tehnologije

k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
1. uvod u inženjersku grafiku
Ishodi učenja
- primijeniti osnovna pravila i norme pri ortogonalnom i prostornom prikazivanju najjednostavnijih elemenata
- primijeniti dogovorne grafičke simbole u procesnim shemama i dijagramima
- skicirati nacrt, tlocrt i bokocrt najjednostavnijeg elementa zadanog u prostornom prikazu
- za zadani jednostavni element u ortogonalnoj projekciji izraditi njegovu skicu u izometriji
- pravilno označiti dimenzije najjednostavnijeg elementa na tehničkoj skici
Kriteriji vrednovanja
- skicirati nacrt, tlocrt i bokocrt najjednostavnijeg elementa zadanog u prostornom prikazu
- za zadani jednostavni element u ortogonalnoj projekciji izraditi njegovu skicu u izometriji
- pravilno označiti dimenzije najjednostavnijeg elementa na tehničkoj skici
2. uvod u primijenjenu mehaniku
Ishodi učenja
- primijeniti osnovne principe inženjerske mehanike pri analizi opterećenja najjednostavnijih elemenata i postavljanju uvjeta ravnoteže
- razumjeti unutrašnje sile, naprezanja i deformacije
- prepoznati jednostavne slučajeve opterećenja, naprezanja i deformacija
- razlikovati proračunsko, stvarno i dopušteno naprezanje
Kriteriji vrednovanja
- za najjednostavniji statički određeni sustav definirati aktivne i reaktivne sile te postaviti uvjete ravnoteže i odrediti nepoznate veličine
- za jednostavni nosač s jednim opterećenjem odrediti mjesto i iznos najvećeg naprezanja
- odrediti toplinsko ili početno naprezanje štapa
3. osnove konstrukcijskih materijala
Ishodi učenja
- prepoznati najviše primjenjivane tehničke materijale i njihova uporabna svojstava
- razumjeti najvažnija mehanička svojstva (statička čvrstoća, žilavost, tvrdoća) i postupke ispitivanja
- definirati moguće osnovne postupke izrade i prerade
- interpretirati najvažnije kriterije izbora materijala
Kriteriji vrednovanja
- skicirati dijagram statičke čvrstoće i objasniti značenje pojedinih područja
- očitati svojstva materijala za potrebe primjene
- izabrati materijal i definirati postupak izrade za najjednostavnije elemente
4. Osnovni elementi opreme i uređaja
Ishodi učenja
- steći osnovna znanja o vrstama i primjeni elemenata opreme: miješala, pumpe, spremnici, cijevi i zaporni uređaji
Kriteriji vrednovanja
- izabrati elemente opreme za jednostavne primjene.

l) Način ocjenjivanja studenta
1. Načini provjere znanja
- domaće zadaće
- kolokviji/parcijalni ispiti
- pismeni ispit
- usmeni ispit
2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit

m) Kriterij ocjenjivanja
1. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- kolokviji (2) 60
- domaće zadaće (3) 20
- usmeni ispit 20
UKUPNO 100
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 50-59
dobar (3) 60-74
vrlo dobar (4) 75-89
izvrstan (5) 90-100

2. Pismeni ispit
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- rješavanje ravnoteže jednostavnog sustava s trenjem 20
- određivanje uzdužnog naprezanja ili pomaka 20
- određivanje naprezanja na uvijanje ili savijanje 20
UKUPNO 60
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 30-36
dobar (3) 37-45
vrlo dobar (4) 46-53
izvrstan (5) 54-60

3. Usmeni ispit
Provjera cjelokupnosti usvojenih znanja odgovaranjem na 8 kraćih pitanja koja obuhvaćaju čitavo gradivo. Provjera sposobnosti primjene stečenih znanja pri analizi najjednostavnijih inženjerskih problema kroz razgovor sa studentom.
Literatura:
 1. I. Alfirević: Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995
 2. I. Alfirević et al.: Inženjerski priručnik - Temelji inženjerskih znanja, I.
  izdanje, Školska knjiga Zagreb, 1996.
 3. M. Franz, Mehanička svojstva materijala, Fakultet strojarstva i
  brodogradnje, Zagreb, 1998.
 4. B. Kraut: Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.
 5. L. Spiegel, G. F. Limbrunner: Applied Statics and Strength of Materials,
  Macmillan Publ., New York 1991.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Nasatava iz Osnova strojarstva počinje prema rasporedu u četvrtak 6. listopada 2022. u 10 sati (bez akademske četvrti) u dvorani S-1, Savska c. 16.

Prisustvo nastavi je obvezno. Studenti koji su stekli pravo na potpis prošle akademske godine ne moraju dolaziti, a imaju pravo pristupiti kolokvijima.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 3. listopada 2022.

Na pismenom dijelu  ispita zadovoljila je:

Nika Šprem (ispit pred povjerenstvom)

Ispiti se mogu vidjeti danas u 14 sati. Pričekati ispred S-0.

Studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom dolaze prema rasporedu (srijeda u 8).

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 9.9.2022.

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Kolega Andrej Molnar i svi studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom (4.izlazak) dolaze na pisanje dijela koncepta (za teorijski dio ispita) u 7.30 u dvoranu S-1, Savska cesta 16.

Svi prijavljeni studenti ispit pišu u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 14 sati na ovoj web stranici.  

Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. 

Usmeni ispit pred povjerenstvom je u srijedu 14.09.2022. u 8 sati u dvorani S-0.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. 

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

Na usmeni dio ispita (pisanje koncepta) koji će se održati danas (1.9.22.) u 14 sati u dvorani S-0, Savska c. 16 pozivaju se:

Lorena Čolja (ispit pred povjernstvom prema rasporedu) i

Iva Obšivač.

Ispiti se mogu vidjeti danas u 14 sati. Pričekati pred zavodom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu 1. 9. 2022.

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Kolegica Lorena Čolja dolazi na pisanje teoretskog dijela (koncepta) u 7.30 u dvoranu S-1, Savska cesta 16.

Svi prijavljeni studenti ispit pišu u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 14 sati na ovoj web stranici.  

Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. 

Kolegica Lorena Čolja dolazi na usmeni ispit pred povjerenstvom u 15 sati u dvoranu S-0.
Usmeni ispit za ostale studente (koji su napisali koncept) u 17 sati u dvorani S-0.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. 

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

Na usmeni dio ispita (pisanje koncepta) koji će se održati odmah pozivaju se:

Dora Ištvanić

Klara Maruševec

Iva Obšivač

Jelena Škrtić

Nika Šprem

Ispiti se mogu vidjeti odmah.

Pričekajte pred zavodom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

Zagreb, 6.7.22.

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Pismeni ispit održat će se sutra, 6. srpnja 2022. od 9  do 11 sati u dvorani MKV-20, Marulićev trg 20. 

Rezultati pismenog će biti objavljeni istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a pisanje koncepta odmah nakon toga u dvorani S-0, Savska cesta 16.

Kolegica koja je oslobođena pismenog dijela ispita temeljem rezultata postignutih na kolokviju (Lucija Leko) i kolegica koja ide na ispit pred povjerenstvom (Dora Ištvanić) dolaze na pisanje koncepta usmenog sutra, 6. srpnja 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska cesta 16.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. 

Predmetni nastavnici:

Prof.  dr.  sc. Veljko Filipan
Prof.  dr.  sc.  Igor Sutlović

Pismeni ispit iz Osnova strojarstva održat će se sutra, 6. srpnja 2022.  9 - 11 u dvorani MKV-20, Marulićev trg 20. Dođite malo ranije.

Rezultati će biti objavljeni istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a pisanje koncepta odmah nakon toga.

Kolegica koja je oslobođena pismenog dijela ispita temeljem rezultata postignutih na kolokviju dolaze na pisanje teoretskog dijela (koncepta) sutra, 6. srpnja 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c.16.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 5. srpnja 2022.

Na pismenom dijelu ispita nitko nije zadovoljio.

Ispiti se mogu vidjeti odmah.

Pričekati pred zavodom.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 28. lipnja 2022.

Pismeni ispit iz Osnova strojarstva održat će se sutra, 28. lipnja 2022. od 9 do 11 u dvorani S-0, Savska c. 16. Dođite malo ranije.

Rezultati će biti objavljeni istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a pisanje koncepta odmah nakon toga.

Kolegice koje su oslobođene pismenog dijela ispita temeljem rezultata postignutih na kolokviju dolaze na pisanje teoretskog dijela (koncepta) sutra, 28. lipnja 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c.16.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 27. lipnja 2022.

Pismeni dio ispita nije nitko položio.

Ispiti se mogu vidjeti odmah.

Pričekajte pred zavodom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 14. lipnja 2022.

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Ispit se piše u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 12 sati na ovoj web stranici.  

Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 12 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16. 

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. 

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

Na pisanje teoretskog dijela ispita (koncepta) koji će se održati danas (2.4.22.) u 13 sati u dvorani S-0, Savska c. 16 pozivaju se:

Klara Ivanišić

Kate Miloslavić

Vedrana Stantić

Ana Zagorec i

Lorena Stanić (ispit pred povjerenstvom)

Ispiti se mogu vidjeti u isto vrijeme na istom mjestu, pričekati pred dvoranom.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 2. travnja 2022.

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Na ispitu 02.04.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9:00 sati pišu studentice Sara Gregić i Tea Horvat;  Usmeni ispit za ove studente je odmah nakon koncepta.

2) pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati pišu svi ostali prijavljeni studenti.
Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 12,30 sati na ovoj web stranici. Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom i za studente koji polažu ispit pred povjerenstvom piše se u 13 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16. 

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Na pismenom ispitu zadovoljili su:

Kalajžić Dora

Kordej Katarina

Modrić Jana

Prce Erik

Koncept usmenog ispita i pregled zadaća u 14 sati u dvorani S-1. 

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Na ispitima 14.02.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati pišu studenti Dominik Milanović Litre, Valentina Paradinović i Leon Rakić ;  Usmeni ispit za ove studente je odmah nakon koncepta.

2) pismeni ispit u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati pišu prijavljeni studenti čija prezimena počinju slovima A-Mari.

3) pismeni ispit u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati pišu prijavljeni studenti čija prezimena počinju slovima Maru-Ž.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 14 sati u dvorani S-1. Koncept usmenog ispita piše se odmah u 14 sati u dvorani S-1. 

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Svi prijavljeni studenti za ispiti 02.02.2022. dolaze u dvoranu S-1 na Savskoj cesti 16.

Ispit započinje u 9:00 sati.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnici

Prof.dr.sc. Veljko Filipan
Prof.dr.sc. Igor Sutlović

Poštovani kolege studenti kolegija OS-PK

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

II. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima A do Kla 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Kor do Z,

Mole se studenti da dođu 15 minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-PK

Do kraja semestra imamo još 3 kontaktna predavanja i seminara u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16, četvrtkom od 8 do 10 sati: 13., 20. i 27. siječnja 2021.

Osim predavanja i seminara u programu nastave još je i jedna obvezna laboratorijska vježba "Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala" koja se i ove godine izvodi kao pokazna vježba uz snimljeni video materijal koji se nalazi na poveznici: https://fkithr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dvrsal_fkit_hr/EQtTND77Yb5EsmeXGyPLrmcBl1Lfi8PGWd5T410pYD7bgA?e=twWlsk .

U repozitoriju Nastavni materijali, na poveznici 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Meh_materijala_vjezbe_PK.pdf 
objavljen je predložak izgleda zadaće i u njemu se nalazi teorijski uvod.

Nakon što proučite teorijski uvod i pogledate video potrebno je izraditi referat (riješiti zadatke iz predloška). Studenti su podijeljeni u 10 grupa po 7 studenata prema abecednom popisu.
Za izradu referata svaka od grupa koristi rezultate ispitivanja koji su po grupama dani u excel dokumentu "Rezultati za referat - laboratorijska vježba" objavljenom na web stranici predmeta.
Referati se trebaju predati na nastavi dana 20. siječnja 2022. Referat trebaju izraditi svi studenti koji su prvi put upisali kolegij i studenti kojima nije priznato pravo na potpis iz kolegija temeljem izvršenja obveza ranijih godina. 

Obvezne domaće zadaće i dalje treba redovito rješavati i predavati svaki tjedan na nastavi. 

2. kolokvij održat će se kontaktno na fakultetu u subotu, 22. siječnja 2022. od 08,00 do 10,00 sati prema točnom rasporedu studenata po dvoranama koji će se objaviti neposredno prije kolokvija.
U skladu s Uvodnim predavanjem i dosadašnjim obavijestima i dogovorima za pristup 2. kolokviju nema posebnih preduvjeta osim aktivnog sudjelovanja u nastavi za novoupisane studente, odnosno stečenog prava na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodnih akademskih  godina za ostale studente.
No, temeljem dosadašnjeg iskustva preporučamo da 2. kolokviju pristupe samo studenti koji su na 1. kolokviju postigli određeni prag bodova (više od 20 bodova) .

Prijave studenata za pisanje 2. kolokvija su obvezne i provodit će se na nastavi u četvrtak 13.01.2022. Ukoliko netko od studenata neće moći prisustvovati nastavi tada obvezujuću prijavu za njega može izvršiti drugi izričito ovlašteni student. Prijave za pisanje kolokvija su obvezujuće, te ukoliko netko od studenata ipak neće moći pristupiti kolokviju, obvezan je isti odjaviti slanjem e-maila na vfilipan@fkit.hr najkasnije do četvrtka 20.01.2022. do 12 sati.

Uz srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-PK

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

I. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima A do Iv 

u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Joz do Kor

u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Krs do Maj

- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Man do Pav,

- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Pet do Šel,

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Škr do Ž.

Mole se studenti da dođu 15 minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-PK

U četvrtak 18.11.2021. , kad je državni blagdan, izgubit ćemo jedan termin nastave.  Budući da nam se bliži pisanje I. kolokvija, predlažem da izgubljenu nastavu nadoknadimo on-line, dana 17.11.2021. u vremenu od 18 do 20 sati, nakon vašeg predavanja iz Engleskog jezika koje po rasporedu završava u 17 sati. Pretpostavljam da je 1 puni sat dovoljan svima da dođu doma i da se do 18 sati svi mogu uključiti preko računala.

On-line predavanje održat će se preko virtualne sobe za webinare, na jednoj od platformi za dvosmjernu komunikaciju. Poveznica za uključenje u predavanje je: https://connect.srce.hr/w2122-21203-3398 .

Prije pristupa virtualnoj sobi za webinare potrebno je instalirati Adobe Connect Meeting aplikaciju na vaše računalo . Aplikaciju je moguće preuzeti na sljedećoj adresi:

Za Windows računala: https://www.adobe.com/go/Connectsetup
Za Mac OSX računala: https://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

Kako bih vidio koliko vas se uspjelo prijaviti u virtualnu sobu, molim svakoga od vas da nakon prijave upiše dolje desno u CHATu tekst "uspješno prijavljen(a)".

Prijava za pisanje 1. kolokvija provodit će se također preko virtualne sobe za webinare u vremenu od 17. do 21. studenoga 2021. Na zaslonu Vašeg računala dolje desno u CHATu samo upišite tekst "prijavljujem se za pisanje 1. kolokvija". Prijave za pisanje kolokvija su obvezujuće, te ukoliko netko od prijavljenih studenata ipak neće moći pristupiti kolokviju, obvezan je isti odjaviti slanjem e-maila na vfilipan@fkit.hr najkasnije do četvrtka 25.11.2021. do 12 sati.

Uz srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij “OSNOVE STROJARSTVA” Studij PRIMIJENJENA KEMIJA, 1. godina/I. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu 19 i 20 u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 i MKM-20 te po potrebi na Savskoj cesti 16 u dvoranama S-1,  S-P i S-0  u sljedećim terminima:

1. kolokvij - u subotu,  27.  studenoga 2021. , od 08,00 do 10,00 sati

2. kolokvij - u subotu,  22.  siječnja 2022., od 08,00 do 10,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu.  Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator).  Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

1. kolokviju mogu pristupiti svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (aktivno sudjeluju u nastavi prisustvovanjem na predavanju i seminaru i tjedno rješavaju i predaju domaće zadaće) kao i
ostali studenti koji su stekli pravo na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodnih akademskih  godina.

2. kolokviju mogu pristupiti svi studenti koji su pisali prvi kolokvij i koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju ili su već ranije stekli pravo na potpis;  dosadašnje iskustvo međutim pokazuje da studenti koji su na prvom kolokviju stekli manje od 25 % bodova u pravilu ne postižu dovoljan broj bodova za oslobođenje od pisanog dijela ispita (najmanje 60 % ukupnog broja bodova iz oba kolokvija), pa im preporučamo da se radije dobro pripreme za neki od sljedećih ispitnih rokova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se potpisom na prijavnom listu tijekom predavanja iz Osnova strojarstva u tjednu koji prethodi samom kolokviju.

U Zagrebu, 12.  listopada 2021.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij: OSNOVE STROJARSTVA; Studij: PRIMIJENJENA KEMIJA, 1. godina/I. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Nastava iz kolegija započinje u četvrtak 07. listopada 2021. i odvijat će prema objavljenom rasporedu četvrtkom od 8,00 do 9,45 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.
Ostale informacije dane su u pdf dokumentu na  poveznici:  https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/UVODNO_PREDAVANJE_OS_PK.pdf

Predavanja su obvezna za sve novoupisane studente, a odvijat će se u skladu s danim i objavljenim uputama. 

Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija prethodnih akademskih godina nemaju obvezu dolaska na predavanja, no smiju i preporuča se da ipak dođu na predavanja. Ovi studenti više nemaju nikakve dodatne obveze prema kolegiju i mogu pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na e-mail adrese: vfilipan@fkit.hr i isutlo@fkit.hr 

Demonstrator (student 5. godine Tomislav Jozinović) dežura ponedjeljkom od 17 do 18 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 (podrum lijevo do kraja, pa desno).

Vremenik pisanja kolokvija objavit će se na ovoj web stranici naknadno.

U Zagrebu,  07. listopada 2021.

Predmetni nastavnici:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan i prof.dr.sc. Igor Sutlović

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Na ispitima 10.09.2021.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita (za ispit pred povjerenstvom) u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 pišu studenti Marko Jurjević, Vedran Kovačević iMarta Marija Mihovljanec;  Pismeni ispit je u 9:00 sati prema donjem rasporedu; Usmeni ispit pred povjerenstvom u 14 sati u S-1.

2) pismeni ispit u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati pišu studenti čija prezimena počinju slovima od A do K.

3) pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati pišu studenti čija prezimena počinju slovima od L do Z.

Rezultati pismenog ispita objavit će se na ovoj web stranici istoga dana do 14 sati.
Koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 odmah u 14 sati.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-PK

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Studenti koji su se prijavili za ispit u ponedjeljak 15.02.2021. raspoređeni su po dvoranama na sljedeći način: 

I.  Studenti koji su temeljem rezultata rada tijekom semestra ospobođeni pisanog dijela ispita koncept usmenog ispita pišu na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,45 sati u sljedećim dvoranama:

- u dvorani S-1 studenti čija prezimena počinju slovima: od Bačić do Miočić

u dvorani S-0 studenti čija prezimena počinju slovima: od Novak do Prugovečki

u dvorani S-P studenti čija prezimena počinju slovima: od Šoljak do Živko

II.  Studenti koji najprije dolaze na pisani dio ispita ispit pišu s početkom u 9 sati u sljedećim dvoranama:

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima: A do Č

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima: Ć do  I

- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima: J do P

u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima: S do V

Molimo studente da dođu 15-tak minuta ranije te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe nastavnik koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. 
Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Rezultati pisanog ispita najkasnije do 14 sati isti dan na web stranici kolegija
i koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) odmah u 14,00 u dvorani S-1 .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-PK

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

II. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se u subotu 23.01.2021. s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A do E.

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima G do Koštan,

u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Kov do Maj,

u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Mio do Piš

u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Pre do Š

- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima T do Ž 

Molimo studente da dođu 15-tak minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Po završetku pisanja kolokvija asistentima predajte košuljicu sa svim papirima i zadacima kolokvija te posebno komplet domaćih zadaća i referat-seminarski rad.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-PK

Domaće zadaće koje ste pisali tijekom semestra, a zbog održavanja nastave na daljinu niste ih mogli predati na fakultetu, donesite sa sobom prilikom dolaska na pisanje 2. kolokvija u subotu 23.01.2021. i predajte ih asistentima u dvorani gdje ćete pisati kolokvij.

Studenti koji ne dolaze pisati 2. kolokvij, zadaće također mogu donjeti na fakultet u subotu 23.01.2021. u vremenu od 8 do 10 sati i predati ih u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, prizemlje. 
Ukoliko  ovim studentima ne odgovara dolazak na fakultet u subotu 23.01. tada zadaće trebaju donjeti u Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, prizemlje, tijekom zadnjeg tjedna nastave (od ponedjeljka 25.01. do petka 29.01.) u dan kad inače planiraju doći na fakultet zbog drugih nastavnih obveza (kolokvija, vježbi i sl.). Ukoliko je tom prilikom Zavod zaključan, zadaće treba ostaviti kod portira na ulazu.

Prilikom predaje domaćih zadaća potrebno je predati i referat (seminarski rad) za vježbu iz mehanike materijala.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-PK

U skladu s odlukom FKIT-a predavanja i seminari do kraja semestra izvodit će se isključivo online koristeći platforme za dvosmjernu komunikaciju.
Predavanja će se i dalje održavati preko virtualne sobe za webinare na poveznici: 
https://connect.srce.hr/w2021-21203-3398/
Profesor Sutlović seminare će držati preko poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba7551ec318643639c349b5ebef2f112%40thread.tacv2/1603094746812?context=%7b%22Tid%22%3a%22db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345%22%2c%22Oid%22%3a%222853419b-0778-45c0-bc2b-72cc69e39b19%22%7d

Nastava u četvrtak 14. siječnja 2021 odvijat će se na sljedeći način:
1) 12-14 sati predavanje preko poveznice za predavanje
2) 14-16 sati seminar preko poveznice za seminar.

U četvrtak 28. siječnja 2021. imat ćemo samo predavanje u vremenu od 12 do 16 sati preko poveznice za predavanje.

 

Osim predavanja i seminara u programu nastave još je i jedna obvezna laboratorijska vježba "Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala" koja se ove godine neće izvoditi na uobičajeni način u laboratoriju, već kao pokazna vježba uz snimljeni video koji se nalazi na poveznici 
https://fkithr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dvrsal_fkit_hr/EQtTND77Yb5EsmeXGyPLrmcBl1Lfi8PGWd5T410pYD7bgA?e=twWlsk .

U repozitoriju Nastavni materijali, na poveznici 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Meh_materijala_vjezbe_PK.pdf 
objavljen je predložak izgleda zadaće i u njemu se nalazi teorijski uvod.

Nakon što proučite teorijski uvod i pogledate video potrebno je izraditi referat (riješiti zadatke iz predloška). Studenti su podijeljeni u 11 grupa po 7 studenata prema abesednom popisu.
Za izradu referata svaka od grupa koristi rezultate ispitivanja koji su po grupama dani u excel dokumentu "Rezultati za referat - laboratorijska vježba" objavljenom na web stranici predmeta.
Referate pipremite za predaju na fakultetu. Referat trebaju izraditi svi studenti koji su prvi put upisali kolegij i studenti kojima nije priznato pravo na potpis iz kolegija temeljem izvršenja obveza ranijih godina. 

Što se tiče domaćih zadaća njih i dalje redovito pišite poslije svakog prijeđenog poglavlja i zadaće  pripremite za predaju kod dolaska na fakultet.

Za potrebe konzultacija oko domaćih zadaća demonstratorica Suzana Kralj bit će Vam na raspolaganju u vrijeme njezine demonstrature srijedom od 16 do 17 sati on-line preko platforme Teams putem poveznice: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9f2eac470662438eb9f48c7538ffabbb%40thread.tacv2/General?groupId=a293ad65-32cf-4bf7-ba34-78f4c1728a9c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

2. kolokvij održat će se kontaktno na fakultetu u subotu, 23. siječnja 2021. od 08,00 do 10,00 sati prema točnom rasporedu studenata po dvoranama koji će se objaviti neposredno prije kolokvija.
U skladu s Uvodnim predavanjem i dosadašnjim obavijestima i dogovorima za pristup 2. kolokviju nema posebnih preduvjeta osim aktivnog sudjelovanja u nastavi za novoupisane studente, odnosno stečenog prava na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodnih akademskih  godina za ostale studente.
No, temeljem dosadašnjeg iskustva preporučamo da 2. kolokviju pristupe samo studenti koji su na 1. kolokviju postigli određeni prag bodova (više od 20 bodova) .

Prijave studenata za pisanje 2. kolokvija su obvezne i provodit će se na nastavi u četvrtak 14.01. Ukoliko netko od studenata neće moći prisustvovati on-line nastavi tada obvezujuću prijavu za njega može izvršiti drugi izričito ovlašteni student. Prijave za pisanje kolokvija su obvezujuće, te ukoliko netko od studenata ipak neće moći pristupiti kolokviju, obvezan je isti odjaviti slanjem e-maila na vfilipan@fkit.hr najkasnije do četvrtka 21.01.2021. do 12 sati.

Uz srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolegice i kolege!

Seminar iz Osnova strojarstva održavat će se preko sljedeće poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba7551ec318643639c349b5ebef2f112%40thread.tacv2/1603094746812?context=%7b%22Tid%22%3a%22db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345%22%2c%22Oid%22%3a%222853419b-0778-45c0-bc2b-72cc69e39b19%22%7d

Ovaj četvrtak, 17. prosinca 2020. imamo seminar i počinjemo u 12.15!

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 14. prosinca 2020.

Poštovani kolege studenti kolegija OS-PK

U skladu s odlukom dekana FKIT-a nastava će se na Fakultetu od 30. studenoga do 23. prosinca 2020. održavati na daljinu. Predavanja i seminari izvodit će se isključivo online koristeći platforme za dvosmjernu komunikaciju. Naša će se predavanja i dalje održavati preko virtualne sobe za webinare (no od sada za sve studente!) na poveznici:
https://connect.srce.hr/w2021-21203-3398/

Što se tiče domaćih zadaća njih i dalje redovito pišite poslije svakog prijeđenog poglavlja na predavanju i seminaru. Zadaće  pripremite za predaju kad se vratimo na kontaktno odvijanje nastave na fakultetu.

Za potrebe konzultacija oko domaćih zadaća demonstratorica Suzana Kralj bit će Vam na raspolaganju u vrijeme njezine demonstrature srijedom od 16 do 17 sati on-line preko platforme Teams putem poveznice: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9f2eac470662438eb9f48c7538ffabbb%40thread.tacv2/General?groupId=a293ad65-32cf-4bf7-ba34-78f4c1728a9c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

Uz srdačan pozdrav do sutrašnjeg predavanja on-line u 12 sati.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-PK

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

I. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima A do Č 

u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Ć do Gla

u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Grk do Kla

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Ko do Pavičić,

- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Pavić do S,

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Š do Ž.

Mole se studenti da dođu 20 minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Kolegij “OSNOVE STROJARSTVA” Studij PRIMIJENJENA KEMIJA, 1. godina/I. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija OS PK

Za pisanje 1. kolokvija u subotu 21.11.2020. od 8 do 10 sati prijavljen je izrazito veliki broj studenata. Molimo stoga za ozbiljnost: prijave su bile obvezujuće, pa ukoliko netko od prijavljenih ipak neće moći pristupiti kolokviju iz bilo kojih razloga, molimo da nam to svakako javi danas ili najkasnije sutra do 12 sati na mail vfilipan@fkit.hr .

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se u petak poslije podne.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator). Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

U Zagrebu, 19. studenoga 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij: OSNOVE STROJARSTVA PK; Studij: PRIMIJENJENA KEMIJA, 1. godina/I. semestar

Poštovani kolege studenti 

u četvrtak 05. studenoga (3. neparni tjedan), kontaktna nastava iz kolegija odvijat će se i nadalje prema dosadašnjem rasporedu: u duploj satnici svaki drugi tjedan, u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19. 

Predavanja i seminari obvezni su za sve novoupisane studente, a studenti koji su već stekli pravo na potpis iz kolegija prethodne akademske godine nemaju obvezu dolaska na predavanja, no smiju i preporuča se da predavanjima pristupe "na daljinu" preko video/audio prijenosa uživo na poveznici : 

https://connect.srce.hr/w2021-21203-3398/.

Obvezujuće prijave za 1. kolokvij provodit će se kako je i najavljeno potpisom na prijavnom listu tijekom predavanja iz Osnova strojarstva. Budući da do kolokvija imamo još samo jedno predavanje u četvrtak 19.11.2020, radi organizacije samog kolokvija bit će potrebno da se prijave provedu na predavanju u četvrtak 05.11. Dodatne prijave, posebno za studente koji nastavu prate on-line, bit će moguće i kod demonstratorice u vrijeme njezinog dežurstva u srijedu 11.11.2020. u vremenu od 16 do 17 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 (podrum - lijevo).
Prijavu za kolokvij nije potrebno izvršiti osobno, već to u ime studenta može izvršiti i kolega/kolegica kojega dotični student za to ovlasti. 

U Zagrebu, 03. studenoga 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Repozitorij