Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastavni materijali_vježbe i seminari_2020
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Petrokemija
Šifra: 143544
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Petrokemija

CILJ KOLEGIJA:

Upoznavanje s teorijskim postavkama pretvorbe ugljikovodika. Pojašnjavanje pojedinih vrsta kemijskih reakcija na kojima se temelje glavni industrijski procesi dobivanja primarnih organskih kemikalija.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. Uvod.
2. / 3. Toplinska razgradnja ugljikovodika u procesima pirolize etana i primarnog benzina: reakcijski mehanizmi, kinetički i termodinamički pokazatelji.
4. Reakcije hidrogenacije.
5. Reakcije alkilacije i izomerizacije.
6. Dehidrogenacija.
7. Karbonilacija i hidroformilacija.
8. Reakcijski mehanizmi, kinetika i termodinamički pokazatelji oksidacije ugljikovodika.
9. Katalitička oksidacija u homogenoj kapljevitoj fazi u procesima dobivanja alkohola, aldehida i ketona, vinilacetata i tereftalne kiseline.
10. Heterogena katalitička oksidacija olefina i aromatskih ugljikovodika u procesima dobivanja etilen oksida, akrilne kiseline, anhidrida maleinske i ftalne kiseline.
11. Reakcije oksidacije uz hidroperoksidne međustupnjeve.
12. Amonoksidacija propena i butena.
13. / 14. Reakcijski mehanizmi i kinetika radikalskih, anionskih, kationskih i koordinativnih reakcija dimerizacije, oligomerizacije i polimerizacije olefina i vinilnih monomera.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poznavanje reakcijskih putova i tehnoloških shema temeljne organske kemijske industrije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obvezno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, kao i kolokvijima za provjeru znanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ili usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija, Fizikalna kemija, Kemijsko inženjerstvo

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. raščlaniti načine pretvorbe fosilnih sirovina u široku lepezu kemikalija i materijala primjenom različitih kemijskih reakcija
2. diferencirati tehnološka rješenja prisutna u petrokemijskoj industriji
3. povezati znanje iz temeljnih (organska, fizikalna kemija) i drugih kolegija, (termodinamika, procesi prijenosa) sa petrokemijskim procesima
4. prikazati jednostavne sheme glavnih petrokemijskih procesa
5. procijeniti dobrobiti i opasnosti vezane za uvođenje novih tehnologija

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. interpretirati kemijske informacije i podatke
2. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
3. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
4. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
5. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
Literatura:
  1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  2. odabrani dijelovi
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Engleski jezik 1
Položen : Engleski jezik 2
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Odslušan : Fizikalna kemija I
Odslušan : Fizikalna kemija II
Odslušan : Organska kemija I
Odslušan : Organska kemija II
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:

Poštovane kolege, kako je ranije i najavljeno, zbog izvanrednih okolnosti laboratorijske vježbe će biti održane „na daljinu“.

Doc. dr. sc. F. Faraguna, asistent R. Blažic i tehničar M. Jagetić su priredili video snimke na kojima se vidi procedura i izvođenje vježbi. Snimci se nalaze u repozitoriju kolegija, kao i raspored po grupama te ostali potrebni podaci i dokumenti. (Snimka vježbe određivanja destilacijskih značajki će biti pridodana čim prije, potrebno joj je malo smanjiti veličinu.)

Detaljne upute

Na stranicama kolegija dan je predložak referata iz laboratorijskih vježbi. Kao grupa predajete jedan referat u elektronskom obliku slanjem na e-adresu: ffaragun@fkit.hr ili rblazic@fkit.hr do 18. svibnja 2020. (poželjno i ranije).
Vježbe se sastoje od tri dijela:

1. Gledanje video materijala vezanog uz samu provedbu vježbe i odgovaranje na pitanja na kraju vježbe (ukupno trajanje snimaka do sat vremena).

2. Provedba računskog dijela vježbi na temelju dobivenih podataka i koristeći skriptu (1. - 72. stranice).

3. Određivanje nepoznate kemikalije na temelju danih svojstava iz seta ponuđenih kemikalija.

Prema danom predlošku referat pišete na sljedeći način:

Pod poglavljem Uvod zapisujete pitanja i odgovore zahtijevane videom. Pod Zadatak pišete koji je zadatak vježbe prema skripti. Pod poglavljem Eksperimentalni postupak ukratko pišete proceduru prema viđenom video materijalu (naglasak: u sažetom obliku i prema video materijalu, a ne skripti). Pod poglavljem Rezultati unesete izmjerene vrijednosti s dobivenih obrazaca i napravite potrebne izračune prema onome kako se traži u pojedinoj vježbi opisanoj u skrpiti. Na kraju pojedine vježbe izvedete zaključak koji u pravilu predstavlja dobiveni rezultat.

U referatu (nakon svih 9 vježbi) trebate napraviti dodatno vježbu 10:  Određivanje nepoznate tvari gdje zapisujete zadatak, tablično prikažete dobivene karakteristike za nepoznatu kemikaliju i zaključite o kojoj kemikaliji sa popisa ponuđenih kemikalija se radi.

Nakon što pošaljete referat u roku od tjedan dana dobit ćete ili potvrdu da je sve uredu ili zahtjev za potrebnim ispravcima ili nadopunom. Ispravljeni referat ponovno šaljete u što kraćem roku .

Srdačan pozdrav,

A. Jukić

Autor: Ante Jukić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja