Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastavni materijali_vježbe i seminari_2020
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Petrokemija
Šifra: 143544
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Petrokemija

CILJ KOLEGIJA:

Upoznavanje s teorijskim postavkama pretvorbe ugljikovodika. Pojašnjavanje pojedinih vrsta kemijskih reakcija na kojima se temelje glavni industrijski procesi dobivanja primarnih organskih kemikalija.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. Uvod.
2. / 3. Toplinska razgradnja ugljikovodika u procesima pirolize etana i primarnog benzina: reakcijski mehanizmi, kinetički i termodinamički pokazatelji.
4. Reakcije hidrogenacije.
5. Reakcije alkilacije i izomerizacije.
6. Dehidrogenacija.
7. Karbonilacija i hidroformilacija.
8. Reakcijski mehanizmi, kinetika i termodinamički pokazatelji oksidacije ugljikovodika.
9. Katalitička oksidacija u homogenoj kapljevitoj fazi u procesima dobivanja alkohola, aldehida i ketona, vinilacetata i tereftalne kiseline.
10. Heterogena katalitička oksidacija olefina i aromatskih ugljikovodika u procesima dobivanja etilen oksida, akrilne kiseline, anhidrida maleinske i ftalne kiseline.
11. Reakcije oksidacije uz hidroperoksidne međustupnjeve.
12. Amonoksidacija propena i butena.
13. / 14. Reakcijski mehanizmi i kinetika radikalskih, anionskih, kationskih i koordinativnih reakcija dimerizacije, oligomerizacije i polimerizacije olefina i vinilnih monomera.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poznavanje reakcijskih putova i tehnoloških shema temeljne organske kemijske industrije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obvezno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, kao i kolokvijima za provjeru znanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ili usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija, Fizikalna kemija, Kemijsko inženjerstvo

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. raščlaniti načine pretvorbe fosilnih sirovina u široku lepezu kemikalija i materijala primjenom različitih kemijskih reakcija
2. diferencirati tehnološka rješenja prisutna u petrokemijskoj industriji
3. povezati znanje iz temeljnih (organska, fizikalna kemija) i drugih kolegija, (termodinamika, procesi prijenosa) sa petrokemijskim procesima
4. prikazati jednostavne sheme glavnih petrokemijskih procesa
5. procijeniti dobrobiti i opasnosti vezane za uvođenje novih tehnologija

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. interpretirati kemijske informacije i podatke
2. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija
3. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
4. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
5. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
Literatura:
  1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  2. odabrani dijelovi
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Engleski jezik 1
Položen : Engleski jezik 2
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Odslušan : Fizikalna kemija I
Odslušan : Fizikalna kemija II
Odslušan : Organska kemija I
Odslušan : Organska kemija II
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:

Poštovane kolege, nažalost se izvanredne okolnosti nastavljaju i usprkos moje nesklonosti prema nastavi na daljinu, zasad nemamo drugoga izbora. Također, zbog nedavnog potresa bio sam prilično zauzet poslom oko zgrada,  privremenih sanacija i obnove, a u isto vrijeme je moja grupa dobila žuran zadatak od MINGO vezan uz proizvodnju zaštitne opreme, pa se ispričavam zbog zastoja u komunikaciji s vama, koja će nadalje ići redovito. Stoga, evo i odgovora na trenutno najvažnija pitanja.

1. Na kolegiju nije predviđeno održavanje kolokvija (niti u redovitim okolnostima). Ispit se polaže usmenim odgovaranjem, uz prethodno napravljeni i prihvaćeni referat na zadanu temu. Očekujem da će usmene ispite biti moguće održati na uobičajeni način, a ako ne, organizirat ćemo ih putem prikladne računalne podrške. Teme referata će biti dodijeljene svakomu ponaosob i oglašene do 15. travnja. Pola tema će dodijeliti prof. dr. sc. E. Vidović, a pola ja. Svekomu ćemo e-poštom poslati temeljnu literaturu, koju sami možete dodatno istražiti i proširiti.

2. U repozitoriju kolegija se nalaze predavanja sa svim pojedinim nastavnim cjelinama. Povremeno ćemo dodavati nastavne cjeline s nasnimljenim pratećim govornim izlaganjem. Isto tako, dodat ćemo i pojedina poglavlja iz knjige koja će vam znatno pomoći u usvajanju i razumijevanju predavanja, te oglasiti prijedlog rasporeda za učenje pojedinih cjelina (već sutra prvi dio). U skladu s njime, postavit ćemo i test za zadacima za ponavljanje i samoocjenu kako bi sami uvidjeli koliko ste razumjeli gradivo. Za ono što nije razumljivo, i kako se ne bi sve svelo na samoučenje, dogovorit ćemo termine i program za interaktivne konsultacije. O tomu ćemo staviti posebnu obavijest. I sada, sva pitanja možete uputiti e-poštom na adrese: evidov@fkit.hr i ajukic@fkit.hr (obvezno navesti predmet / "subject"): kolegij Petrokemija). Također mi možete i javiti kada vas i na koji broj mogu nazvati na mobitel ako što treba pojasniti (budući da ovaj semestar imam samo vaš kolegij, izvedivo je i bilo bi drago da ima zainteresiranih).

3. Ako bude nužno, laboratoijske vježbe će biti obavljene na daljinu (voditelj: doc. dr. sc. F. Faraguna) kako bi mogli zaključiti kolegij i dobiti ocjenu na vrijeme. U tom slučaju ćemo organizirati naknadno (može i nagodinu) obavljanje vježbi u vama prikladnom terminu, kako bi ipak dobili planirane ishode i vještine.

Hvala na razumijevanu, čuvajte sebe i bližnje, i nadam se da se uskoro i vidimo.

Srdačan pozdrav,

A. Jukić

Autor: Ante Jukić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja