Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Mehaničko procesno inženjerstvo
Šifra: 37791
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Matijašić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s načinom provedbe kolegija, načinima provjere znanja, strukturom konačne ocjene te njihovim obvezama.
2. Osnove mehaničkih makroprocesa. Karakterizacija disperznih sustava. Načini mjerenja, prikazivanja i aproksimiranja raspodjele veličina čestica.
3. Karakterizacija disperznih sustava. Uređaji za mjerenje. Primjeri proračuna. Laboratorijska vježba: Granulometrija.
4. Osnove mehaničke separacije. Separacija taloženjem u gravitacijskom polju. Metode dimenzioniranja taložnika.
5. Separacija taloženjem u centrifugalnom polju. Sigma-koncept.Teorijske osnove, uređaji, izbor centrifuga, primjeri proračuna. Laboratorijska vježba: Test taloženja.
6. 1. online kolokvij
7. Separacija filtracijom. Filtracija kroz kolač i dubinska filtracija. Stlačivi i nestlačivi filtarski kolači. Otpor filtarskog sredstva i filtarskog kolača.
8. Separacija filtracijom u centrifugalnom polju. Teorijske osnove, uređaji, izbor filtara I filtracijskih centrifuga, primjeri proračuna. Laboratorijska vježba: Filtracijski test.
9. Miješanje kapljevina. Dizajniranje miješalice. Teorijske osnove, tipovi miješala, primjeri proračuna. Laboratorijska vježba: Miješanje kapljevina.
10. Miješanje suspenzija. Fluidizacija. Kriterijske jednadžbe. Uvećanje procesa mehaničkog miješanja.
11. 2. online kolokvij
12. Osnove miješanja prašaka. Kriterij kvalitete mješavine. Uzroci i vrste segregacije. Kinetika miješanja prašaka. Uređaji, izbor opreme, primjeri proračuna.
13. Usitnjavanje i aglomeriranje. Teorijske osnove. Uređaji, izbor opreme, primjeri proračuna. Laboratorijska vježba: Kinetika usitnjavanja.
14. 3. online kolokvij
15. Usmeni ispiti.

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA
Položeni predmeti: Svi predmeti 1. nastavne godine, Mehanika fluida, Prijenos tvari i energije.

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA
Položeni predmeti: Svi predmeti 1. nastavne godine, Mehanika fluida, Prijenos tvari i energije. Minimalno 80 % prisutnosti na nastavi (predavaja i seminari) i pozitivno ocijenjene laboratorijske vježbe.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Stjecanje znanja potrebnih za izbor opreme, definiranje optimalnih procesnih uvjeta i analizu složenih procesa u kemijskom inženjerstvu.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe), minimalno 80 % prisutnosti. Pisanje referata, domaćih zadaća i seminarskih zadataka.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminari i vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirana provjera znanja kroz tri kolokvija i usmeni ispit nakon odslušanih predavanja. Ukupnu ocjenu čine bodovi kolokvija i usmenog ispita (70 %), laboratorijskih vježbi (10 %), prisutnosti (5 %) i aktivnosti online kolegija (testovi samoprovjere, kvizovi, igre, domaće zadaće, seminarski zadaci, 15 %). Studenti koji ne ostvare minimalno 50 % bodova svih kolokvija, polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnom ispitnom roku.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa na razini Sveučilišta. Anonimne ankete za ocjenu pojedinih oblika izvođenja nastave u okviru online kolegija tijekom cijelog semestra.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Razlikovati metode mjerenja raspodjele veličina čestica.
2. Napraviti dijagrame kumulativne i diferencijalne raspodjele veličina čestica.
3. Analizirati zakone mehaničkih separacijskih procesa (sedimentacija, filtracija).
4. Ustanoviti prednosti i nedostatke mehaničkih separacijskih procesa.
5. Analizirati mehaničko miješanje homogenih i heterogenih sustava.
6. Analizirati energetski i kinetički aspekt procesa usitnjavanja i okrupnjavanja.
7. Prezentirati rješenje zadanog problema.
8. Riješiti eksperimentalne zadatke i komentirati dobivene rezultate.

ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA
1. Objasniti temeljna načela kemijskog inženjerstva u područjima modeliranja i simuliranja kemijskih reakcija, procesa prijenosa tvari i energije te separacijskih procesa.
2. Definirati kemijsko-inženjerske probleme, što uključuje njihovo raščlanjivanje i formuliranje radi rješavanja primjenom osnovnih načela.
3. Izabrati prikladne metode analize, modeliranja, simulacije i optimiranja.
4. Objasniti načela metoda projektiranja procesa.
5. Primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima.
6. Kritički se koristiti literaturom u tiskanom i internetskom obliku za prikupljanje potrebnih informacija za rješavanje kemijsko-inženjerskih problema.
7. Pokazati komunikacijske vještine za prikaz rezultata u pismenom i usmenom obliku, uključujući i engleski jezik, te sposobnost timskog rada, uključujući i stručnjake iz drugih disciplina.
8. Pokazati sposobnost samostalnog učenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem.

LITERATURA
1. G. Matijašić, Nastavni materijali u okviru e-kolegija na platformi Merlinu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2021. - obavezna
2. G. Matijašić, Uvod u mehaničko procesno inženjerstvo, HDKI i FKIT, 2022. - obavezna
3. M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, Hinus, 2003. - obavezna
4. M. Rhodes, Introduction to Particle Technology, John Wiley and Sons, 2008. - neobavezna
5. J. P. K. Seville, U. Tuzun, R. Clift, Processing of Particulate Solids, Chapman and Hall, 1997. - neobavezna
6. H. H. Schubert: Mechanische Verfahrenstechnik, VEB Deutscher Verlag fuer Grundstoffindustrie, 1986. - neobavezna
7. A. Rushton, A.S. Ward, R. G. Hodlich: Solid-Liquid Filtration and Separation Technology, VCH Weinheim, 1996. - neobavezna
8. R. J. Wakeman, E.S. Tarleton; Equipment Selection, Modeling and Process Simulation, Elsevier, 1999. - neobavezna
9. N. Harnby, M. F. Edwards, A. W. Nienow: Mixing in Process Industry, Butterworths, 1992. - neobavezna
Literatura:
  1. G. Matijašić: Nastavni materijali u okviru e-kolegija na platformi Merlinu
  2. M. Hraste: Mehaničko procesno inženjerstvo
  3. G. Matijašić: Uvod u mehaničko procesno inženjerstvo
  4. M. Rhodes: Introduction to Particle Technology
  5. J. P. K. Seville, U. Tüzün, R. Clift: Processing of particulate solids
  6. H. H. Schubert: Mechanische Verfahrenstechnik
  7. A. Rushton, A.S. Ward, R.G. Hodlich: Solid-Liquid Filtration and Separation Technology
  8. R. J. Wakeman, E. S. Tarleton: Equipment Selection, Modeling and Process Simulation
  9. N. Harnby, M. F. Edwards, A. W. Nienow: Mixing in Process Industry
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mehanika fluida
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja