Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Mehanika fluida
Šifra: 31935
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Matijašić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. ­Uvodno predavanje.
2. Fizikalne osnove. Sile u fluidima. Reološka karakterizacija. Newtonovi fluidi; općenitiji oblik Newtonovog zakona viskoznosti.
3. Statika fluida; Eulerove jednadžbe statike fluida.
4. ­Kinematika. Dinamika nestlačivih fluida. Zakoni očuvanja.
5. Dinamika nestlačivih fluida. Jednadžbe strujanja; Navier-Stokesova jednadžba. Egzaktna rješenja N-S jednadžbi.
6. Ne-Newtonovi fluidi. Matematički opis reološkog ponašanja fluida i reološki dijagram. Efekt vremena na reološko ponašanje fluida.
7. Dinamika ne-Newtonovih fluida. Strujanje Ostwald de Waeleovih i Binghamovih fluida u horizontalnoj cijevi; raspodjela brzina i pad tlaka; definiranje Re-značajke i faktora trenja.
8. ­KOLOKVIJ I
9. ­Istjecanje iz spremnika; stacionarni, nestacionarni uvjeti. Istjecanje kroz uske otvore. Realni uvjeti i hidraulički faktori. Vena contracta. Istjecanje: ispod razine kapljevine; pod tlakom; kroz široke otvore; uz gibanje kapljevine.
10. ­Nestacionarno istjecanje. Primjeri istjecanja s promjenjivom površinom poprečnog presjeka spremnika.
11. ­Podjela pumpi; sheme, karakteristike, izbor i dimenzioniranje pumpi; kavitacija.
12. ­Složeni cjevovod; temeljna energetska načela transporta kroz razgranati cjevovod, mjesni otpori, proračun protoka i pada tlaka.
13. ­Dinamika stlačivog strujanja; pojam i značajke savršenog plina. Zakoni očuvanja. Izotermno strujanje savršenog plina kroz horizontalnu cijev, procjena pada tlaka.
14. ­Dvofazno strujanje plin-kapljevina. Pojavni oblici pri strujanju u horizontalnoj cijevi; vizualni opis, mogućnost predviđanja pojavnog oblika, procjena pada tlaka.
15. ­KOLOKVIJ II

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA
Odslušani predmeti: Prijenos tvari i energije

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA
Odslušani predmeti: Prijenos tvari i energije. Minimalno 70 % prisutnosti na nastavi (predavaja i seminari).

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Stjecanje znanja o zakonitostima ponašanja fluida potrebnih za praćenje kolegija na višim godinama studija.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Redovito pohađanje nastave (predavanja i seminari), minimalno 70 % prisutnosti.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja i seminari.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirana provjera znanja kroz dva kolokvija i usmeni ispit nakon odslušanih predavanja. Ukupnu ocjenu čine bodovi kolokvija i usmenog ispita (90 %), prisutnosti (2 %) i aktivnosti online kolegija (testovi samoprovjere i domaće zadaće, 8 %). Studenti koji ne ostvare minimalno 50 % bodova kolokvija, polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnom ispitnom roku.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa na razini Sveučilišta. Anonimne ankete za ocjenu pojedinih oblika izvođenja nastave u okviru online kolegija tijekom cijelog semestra.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Raščlaniti probleme vezane uz statiku i dinamiku fluida.
2. Povezati osnovne zakone očuvanja.
3. Analizirati i kategorizirati reološko ponašanje fluida.
4. Povezati dinamiku Newtonovih i ne-Newtonovih fluida.
5. Predložiti adekvatnu opremu za transport fluida.
6. Proračunati primjere stacionarnog i nestacionarnog istjecanja te dvofaznog strujanja plina i kapljevine.

ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA
1. Opisati fenomene u području kemijskog inženjerstva rječnikom i instrumentarijem temeljnih znanosti - matematike, fizike i kemije.
2. Objasniti temeljna načela kemijskog inženjerstva u područjima modeliranja i simuliranja kemijskih reakcija, procesa prijenosa tvari i energije te separacijskih procesa.
3. Definirati kemijsko-inženjerske probleme, što uključuje njihovo raščlanjivanje i formuliranje radi rješavanja primjenom osnovnih načela.
4. Primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima.
5. Kritički se koristiti literaturom u tiskanom i internetskom obliku za prikupljanje potrebnih informacija za rješavanje kemijsko-inženjerskih problema.

LITERATURA
1. G. Matijašić, Nastavni materijali u okviru e-kolegija na platformi Merlinu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2022. - obavezna
2. F. M. White, Fluid Mechanics, 4th Ed., McGraw-Hill, New York, 1998. - neobavezna
3. Y. A. Çengel, J. M. Cimbala, Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, McGraw-Hill, Boston, 2006. - neobavezna
4. B. R. Munson, D. F. Young, T. K. Okiishi, Fundamentals of Fluid Mechanics, 5th Ed.,J. Wiley and Sons. Ltd., 2005. - neobavezna
Literatura:
  1. G. Matijašić: Nastavni materijali za kolegij Mehanika fluida
  2. F. M. White: Fluid Mechanics
  3. Y. A. Çengel, J. M. Cimbala: Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications
  4. B. R. Munson, D. F. Young, T. K. Okiishi: Fundamentals of Fluid Mechanics
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Predavanja iz kolegija održavat će se online,  petkom od 8 do 11 sati. Pristup predavanjima omogućen je putem Microsoft Teamsa. Prethodno se morate prijaviti u kolegij MF KI 2021 otvoren u Teamsu. Detalji za prijavu nalaze se na stranici kolegija u rubrici Obavijesti (https://moodle.srce.hr/2020-2021/course/view.php?id=77636).

Uvodno predavanje održat će se u petak, 5. ožujka 2021. s početkom u 9 sati. Predavanja su obavezna, a na kraju semestra potrebno je imati minimalno 70 % prisutnosti na online nastavi.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja