Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Mehanika fluida
Šifra: 31935
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Matijašić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (razraditi ih što preciznije prema nastavnim tjednima):
1. tjedan
Fizikalne osnove. Sile u fluidu.
2.tjedan
Reološka karakterizacija: Newtonski fluidi; općenitiji oblik Njutnovog zakona viskoznosti. Nenjutnovski fluidi.
3. tjedan
Matematički opis reološkog ponašanja fluida i reološki dijagram. Efekt vremena na reološko ponašanje fluida.
4.tjedan
Statika fluida; Eulerove jednadžbe statike fluida.
5. tjedan
Dinamika nestlačivih fluida. Zakoni očuvanja. Jednadžbe strujanja; Navier-Stokesova jednadžba.
6. tjedan
I. kolokvij
7. tjedan
Dinamika nenjutnovskih fluida. Strujanje pseudoplastičnih i Binghamovih fluida u horizontalnoj cijevi; raspodjela brzina i pad tlaka; definiranje Re- značajke i faktora trenja.
8.tjedan
Strujanje kroz uske otvore; kavitacija, istjecanje iz spremnika.
Transport fluida; specifični rad i snaga potrebna za transport.
9. tjedan
Podjela pumpi; sheme, karakteristike, izbor i dimenzioniranje pumpi.
10. tjedan
Složeni cjevovod; temeljna energetska načela transporta kroz razgranati cjevovod, mjesni otpori, proračun protoka i pada tlaka.
11. tjedan
II. kolokvij


12. tjedan
Dinamika stlačivog strujanja; pojam i značajke savršenog plina. Zakoni očuvanja. Izotermno strujanje savršenog plina kroz horizontalnu cijev, procjena pada tlaka.
13. tjedan
Dvofazno strujanje (plin-kapljevina). Pojavni oblici pri strujanju u horizontalnoj cijevi; vizualni opis, mogućnost predviđanja pojavnog oblika, procjena pada tlaka.
14. tjedan
Dinamika heterogenih sustava (kapljevina-čvrsto i plinovito-čvrsto). Heterogene i homogene suspenzije. Faktori koji utječu na reološko ponašanje homogenih suspenzija.
Pneumatski transport.
15. tjedan
III. kolokvij
Predavanja su praćena seminarima
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Stjecanje znanja o zakonitostima ponašanja fluida potrebnih za praćenje kolegija na višim godinama studija.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje nastave (predavanja i seminari).
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: predavanja

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kontinuirana provjera znanja kroz tri kolokvija nakon odslušanih nastavnih cjelina. Studenti koji ne ostvare potrebni broj bodova putem kolokvija, polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnom ispitnom roku.
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
Odslušana predavanja iz Matematike, Fizike i Prijenosa tvari i energije.

h) Cilj kolegija: Proučavanja o mehaničkom ponašanju fluida. Opis makroskopskih pojava u svrhu praktične primjene u kemijskoj procesnoj industriji

i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. stjecanja znanja o reološkim svojstvima fluida; reološki dijagram i reološki modeli
2. stjecanje temeljnih znanja o zakonima statike fluida i zakonima dinamike nestlačivih i stlačivih fluida
3. upoznavanje s najznačajnijim uređajima za transport kapljevina; proračun snage pumpe, skicirati sheme pumpi, definirati karakteristike pumpi, kriteriji za izbor pumpi
4. stjecanje znanja o dinamici dvofaznih sustava j) ishodi učenja na razini programa:
1. sposobnost primjene temeljnih znanja iz prirodnih znanosti pri opisivanju kemijsko inženjerske problematike
2. vještina numeričkog računanja
3. sposobnost primjene znanstvenih metoda pri analizi i modeliranju procesa
4. stjecanje kompetencija za nastavak obrazovanja


k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
Nastavna jedinica Ishodi učenja Kriteriji vrednovanja
1. Mehanika fluida Stjecanje sljedećih znanja:
-odnosi između naprezanja i brzine deformacije neprekidnih sredina (kontinuuma), reološki dijagrami, newtonski i nenjutnovski fluidi, matematički modeli za opisivanje reološkog ponašanja fluida
- sile u fluidima; zakoni ravnoteže u stanju mirovanja fluida, zakoni dinamike nestlačivih viskoznih fluida, dinamika nenjutnovskih fluida
-uređaji za transport fluida (pumpe), specifična energija i snaga potrebna za transport,
- strujanje kroz uske otvore, stacionarno i nestacionarno istjecanje iz spremnika, strujanje kroz razgranati cjevovod
- dinamika stlačivih fluida, zakoni očuvanja,
-dinamika dvofaznih sustava (plin-kapljevina, plin-čvrsto, kapljevina-čvrsto), reološka svojstva suspenzija Razumijevanje odnosa smičnog naprezanja i smične brzine, poznavanje načina grafičkog i numeričkog određivanja reoloških parametara matematičkih modela,
Vanjske i unutarnje sile u fluidima u stanju mirovanje i i pri gibanju fluida, temeljni zakoni statike fluida, načela mjerenja razine kapljevine u spremniku
Razumijevanje članova Navier-Stokesove jednadžbe strujanja viskoznih fluida, značenje individualne vremenske derivacije, primjena NS jednadžbe u rješavanju složenijih problema
Dinamika nenjutnovskih fluida; definiranje protoka, raspodjele brzina i gubitka energije (pada tlaka) pseudoplastičnih i Binghamovih fluida, proračun protoka i pada tlaka
Podjela i karakteristike pumpi, načela i numeričko računanje potrebne snage pumpe, sheme i princip rada pumpi, kriteriji za odabir pumpe
Specifični slučajevi strujanja kroz uske otvore, vena contracta, kavitacija, samostalno postavljanje i rješavanje diferencijalnih jednadžbi u proračunima stacionarnog i nestacionarnog istjecanja iz spremnika
Karakteristike stlačivih fluida; definicija savršenog plina, zakoni očuvanja pri strujanju stlačivih fluida, proračun pada tlaka pri izotermnom strujanju, najvažniji uređaji za transport
Karakteristike dvofaznog strujanja:
Kapljevito-plinoviti sustavi, kriteriji za određivanje pojavnih oblika dvofaznog strujanja, proračun pada tlaka
Kapljevito-čvrsti sustavi, faktori koji utjeću na promjenu reoloških svojstava suspenzija, proračun pada tlaka
Plinovito čvrsti sustavi, proračun pada tlaka
Literatura:
 1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA (izdavač i godina izdanja, voditi računa da obavezna literatura mora biti dostupna studentima i što je moguće novijeg datuma):
  1. B. S. Masey, Mechanics of Fluids, 2nd Ed., Butler&Tanner, London, 1976.
  2. D. N. Roy, Applied Fluid Mechanics, J. Wiley, New York, 1989.
  3. J. Ferguson, Z. Kemblowski, Applied Fluid Rheology, Elsevier, London
  4. I. H. Shames, Mechanics of Fluids, 4tf Ed., Mc Graw-Hill Companies, New York, 2003.
  5. M. Pečornik, Tehnička mehanika fluida, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
  6. I. P. Granet, Fluid Mechanics for Engineering Tehnology, Simon&Schuster, New York, 1989.
  7. B. R. Munson, D. F. Young, T. K. Okiishi, Fundamentals of Fluid Mechanics, 5th Ed.,J. Wiley&Sons. Ltd., 2005.
  DOPUNSKA LITERATURA:
  Dr.sc. Antun Glasnović, Mehanika fluida (predavanja dostupna na web stranici Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo)
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Predavanja iz kolegija održavat će se online,  petkom od 8 do 11 sati. Pristup predavanjima omogućen je putem Microsoft Teamsa. Prethodno se morate prijaviti u kolegij MF KI 2021 otvoren u Teamsu. Detalji za prijavu nalaze se na stranici kolegija u rubrici Obavijesti (https://moodle.srce.hr/2020-2021/course/view.php?id=77636).

Uvodno predavanje održat će se u petak, 5. ožujka 2021. s početkom u 9 sati. Predavanja su obavezna, a na kraju semestra potrebno je imati minimalno 70 % prisutnosti na online nastavi.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja