Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Osnove strojarstva
Šifra: 21225
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Sutlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA OSNOVE STROJARSTVA KI:
1. Uvod u inženjersku grafiku; Osnovna pravila, dogovori i norme;
2. Grafički simboli u procesnim shemama i dijagramima; Osnovni koncepti kompjutorske grafike;
3. Temeljni principi tehničke mehanike;
4. Aktivne i reaktivne sile, uvjeti ravnoteže;
5. Unutrašnje sile i njihovo određivanje;
6. Pojam i vrste naprezanja, pomaci i deformacije;
7. Konstitutivne jednadžbe i elastične konstante materijala;
8. Posebni slučajevi opterećenja i naprezanja;
9. Osnovna svojstva tehničkih materijala; Mehanička svojstva i postupci ispitivanja;
10. Statička čvrstoća i izdržljivost, žilavost, dinamička čvrstoća, tvrdoća;
11. Vrste i uzroci grešaka u materijalu i načini ispitivanja;
12. Tehnološka svojstva i osnovni postupci obrade; Osnovne toplinske obrade;
13. Nerastavljivo i rastavljivo spajanje elemenata opreme;
14. Proračunsko, stvarno, dopušteno naprezanje, faktor sigurnosti;
15. Pregled i osnove dimenzioniranja jednostavnih elemenata procesne opreme.

a) Predmetni nastavnik:
predavanja: prof. dr. sc. Veljko Filipan
seminar: prof. dr. sc. Igor sutlović

b) Naziv kolegija:
Osnove strojarstva

c) Naziv studijskog programa:
Kemijsko inženjerstvo

d) Razina sveučilišnog obrazovanja:
Preddiplomski studij

e) Godina studija:
prva

f) Semestar:
drugi

g) Oblik nastave i Satnica:
Predavanja 2 sata tjedno (ukupno 30 sati)
Seminar 1 sat tjedno (ukupno 15 sati)

h) Cilj kolegija:
Predmet Osnove strojarstva pruža studentima osnovna strojarska i opća tehnička znanja kao i način pristupa problemima što će im biti korisno za ostale kemijsko inženjerske predmete na višim godinama studija kao i za kasniju primjenu u inženjerskoj praksi.

i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. primijeniti osnovna pravila, dogovore i norme pri grafičkoj komunikaciji;
2. primijeniti načela inženjerske mehanike na jednostavne sustave;
3. definirati uzročno posljedičnu vezu između opterećenja, naprezanja i deformacija;
4. razlikovati osnovne načine opterećenja jednostavnih elemenata konstrukcija;
5. skicirati jednostavne modele mehaničkog proračuna dijelova opreme i postrojenja;
6. razumjeti osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih materijala, kao i tehnološke postupke obrade i prerade.

j) ishodi učenja na razini programa:
1. primjenjivati temeljna znanja pri identificiranju i opisivanju jednostavnih inženjerskih problema;
2. primjenjivati matematičke metode, modele i tehnike u rješavanju oglednih primjera;
3. prikupljati informacije iz različitih izvora;
4. identificirati, definirati i rješavati jednostavne inženjerske probleme primjenom odgovarajuće metodologije;
5. primjenjivati osnovne informacijske i komunikacijske tehnologije.

k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
1. osnove inženjerske grafike
Ishodi učenja
- primijeniti osnovna pravila i norme pri ortogonalnom i prostornom prikazivanju jednostavnijih elemenata
- primijeniti dogovorne grafičke simbole u procesnim shemama i dijagramima
Kriteriji vrednovanja
- skicirati nacrt tlocrt i bokocrt jednostavnog elementa opreme zadanog u prostornom prikazu
- za zadani element u ortogonalnoj projekciji izraditi njegovu skicu u izometriji
- pravilno označiti dimenzije jednostavnog elementa na tehničkoj skici
2. osnove primijenjene mehanike
Ishodi učenja
- primijeniti temeljne principe inženjerske mehanike pri analizi opterećenja jednostavnih elemenata opreme i postavljanju uvjeta ravnoteže
- odrediti unutrašnje sile, naprezanja i deformacije
- prepoznati posebne slučajeve opterećenja, naprezanja i deformacija
- razlikovati proračunsko, stvarno i dopušteno naprezanje te kriterije dimenzioniranja
Kriteriji vrednovanja
- za jednostavan statički određeni sustav definirati aktivne i reaktivne sile te postaviti uvjete ravnoteže i odrediti nepoznate veličine
- za jednostavni nosač odrediti i skicirati dijagrame unutrašnjih sila
- dimenzionirati jednostavne elemente konstrukcija i opreme
3. Osnovna svojstva tehničkih materijala i postupci ispitivanja
Ishodi učenja
- prepoznati međuovisnost sastava, strukture i svojstava
- prikazati skicom najvažnija mehanička svojstva (statička čvrstoća, žilavost, dinamička čvrstoća, tvrdoća) i ovisnost o najznačajnijim utjecajnim parametrima
- prepoznati moguće greške u materijalu i načine ispitivanja
- prepoznati značaj pojedinog svojstva za konkretnu uporabu
Kriteriji vrednovanja
- skicirati dijagram statičke čvrstoće i objasniti značenje pojedinih područja
- skicirati dijagram dinamičke čvrstoće i odrediti dinamičku čvrstoću u ovisnosti o omjeru naprezanja
- očitati svojstva materijala u postupku dimenzioniranja prema raznim kriterijima
4. osnovni postupci obrade materijala; nerastavljivo spajanje elemenata opreme
Ishodi učenja
- definirati moguće osnovne postupke izrade i spajanja elemenata opreme
- razumjeti utjecaj postupka izrade na točnost oblika i dimenzija te svojstva
- razumjeti utjecaj toplinske obrade na promjenu strukture i svojstava
Kriteriji vrednovanja
- primijeniti tehnološki kriterij pri oblikovanju i izradi elemenata opreme
- primijeniti tehnološki kriterij pri nerastavljivom spajanju elemenata opreme
- izabrati adekvatan postupak za promjenu svojstava gotovih elemenata opreme

l) Način ocjenjivanja studenta
1. Načini provjere znanja
- kolokviji/parcijalni ispiti
- pismeni ispit
- usmeni ispit
2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit

m) Kriterij ocjenjivanja

1. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- kolokviji (2) 60
- usmeni ispit 40
UKUPNO 100
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 50-59
dobar (3) 60-74
vrlo dobar (4) 75-89
izvrstan (5) 90-100

2. Pismeni ispit
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- rješavanje ravnoteže sustava s trenjem 20
- dijagrami sila jednostavno opterećenog nosača 20
- određivanje toplinskog naprezanja 20
- dimenzioniranje elemenata opterećenih na uvijanje ili savijanje 20
UKUPNO 80
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 40-49
dobar (3) 50-59
vrlo dobar (4) 60-69
izvrstan (5) 70-80

3. Usmeni ispit
Provjera cjelokupnosti usvojenih znanja odgovaranjem na 8 kraćih pitanja koja obuhvaćaju čitavo gradivo. Provjera sposobnosti primjene stečenih znanja pri analizi jednostavnih inženjerskih problema kroz razgovor sa studentom.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , I. Alfirević, Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995.
  M. Franz, Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.
  B. Kraut: Krautov strojarski priručnik, Axiom, Zagreb, 2009.
  Z. Herold: Uvod u inženjersku grafiku, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2003., , , .
 2. , I. Alfirević i B. Modlic, Inženjerski priručnik - Temelji inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
  L. Spiegel, G. F. Limbrunner: Applied Statics and Strength of Materials, Macmillan Publ., New York 1991., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Na usmeni dio ispita koji će se održati danas u 14.30 u dvorani P1KM-19 pozivaju se:

Julijana Bašić

Iris Frlan

Ela Gašparić

Benedikt Matijević

Ivana Pranjić

Anđela Skelin

Katarina Sara Šamija

Nika Vuk

Ispiti se mogu vidjeti u isto vrijeme na istom mjest.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

15.2.2024.

Pismeni dio ispita iz Osnova strojarstva održat će se sutra u četvrtak 15.2.2024.  11.30-13.30 u dvorani MKV-19, Marulićev trg 19.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni istog dana ovdje na web-u u 14.30. Odmah nakon toga slijedi pisanje teoretskog dijela ispita (pola sata) u dvorani P1KM-19 nakon čega je kratki usmeni ispit. Za pisanje teoretskog dijela ispita donesite arak (A3) čistog papira i pribor za pisanje. Na teoretskom dijelu ispita ne smiju se imati nikakvi materijali.

Dvorana P1KM-19 nalazi se u podrumu desno na Marulićevom trgu 19.

Prof.dr. sc. I. Sutlović

14.2.2024.

Konzultacije su sutra u srijedu 14.2.2024.  u 14.15 sati u dvorani P1KM-19, Marulićev trg 19, podrum desno, mala dvorana.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

13.2.2024.

Na usmeni dio ispita koji će se održati danas u 14.15 ( dvorana P1KM-19) poziva se

Barbara Vukas.

Ispiti se mogu vidjeti u istom terminu.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

2.2.2024.

Pismeni dio ispita iz Osnova strojarstva održat će se sutra 2.2.2024.  11.30-13.30 u dvorani MKV-19, Marulićev trg 19.

Rezultate pismenog dijela ispita objavit ću usmeno u dvorani P1KM-19 u 14.30 sati. Odmah nakon toga slijedi pisanje teoretskog dijela ispita (pola sata) nakon čega je kratki usmeni ispit. Za pisanje teoretskog dijela ispita donesite arak (A3) čistog papira i pribor za pisanje. Na teoretskom dijelu ispita ne smiju se imati nikakvi materijali.

Dvorana P1KM-19 nalazi se u podrumu desno na Marulićevom trgu 19.

Prof.dr. sc. I. Sutlović

1.2.2024.

Pismeni dio ispita iz Osnova strojarstva održat će se u srijedu 14.6.2023. od 9-11 u dvorani MKV-20, Savska c. 16.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a pisanje koncepta će biti  u 15 sati  u Savskoj c. 16. Pričekati pred zavodom.

Prof. dr.sc. I. Sutlović

13.6.2023.

2. kolokvij iz Osnova strojarstva održat će se u srijedu 31. svibnja 2023. u dvorani S-1 prema sljedećem rasporedu:

7.30 do 9: studenti početnih slova prezimena A-La,

9.15 do 10.45: studenti početnih slova prezimena Le-Z.

Eventualne zamjene javite mi mailom. Ako netko odustane od dolaska molim da mi to na vrijeme javi mailom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

25.5.2023.

2. kolokvij pisat će se u vremenu nastave iz Osnova strojarstva i to u dvije grupe:

1. grupa od 7.30 do 9,

i druga grupa od 9.15 do 10.45.

Raspored će bit objavljen sutra. Moguća je zamjena između grupa tako se zamijenite s nekim po principu jedan za jedan i da me obavijestite.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

24.5.2023.

Prijava za drugi kolokvij iz Osnova strojarstva bit će u srijedu 24. svibnja tijekom nastave iz Osnova strojarstva.

One koji neće biti na nastavi smije prijaviti i netko drugi. Ako nemate nikoga da vas prijavi pošaljite mi mail s prijavom za kolokvij najkasnije do srijede 24. svibnja do kraja dana.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

22.5.2023.

Sljedeće srijede 26. travnja 2023. nema nastave iz Osnova strojarstva. Taj termin ćemo odraditi u utorak 9. svibnja 2023. od 16 do 19 sati u dvorani MKV-20.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

19.4.2023.

1. kolokvij iz Osnova strojarstva održat će se u utorak 18. travnja 2023. od 16 do 18 prema sljedećem rasporedu.

Studenti s početnim slovima prezimena:

A-J: dvorana MKV-20, Marulićev trg 20,

K-Marš: dvorana S-1, Savska c. 16,

Mart-Šel: dvorana S-0, Savska c. 16 i

Šim-Ž: dvorana S-P (podrum lijevo), Savska c. 16.

Dođite 15 minuta ranije na navedene lokacije.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 17.4.2023.

Na usmeni dio ispita koji će se održati danas u 12.30 (pričekati pred zavodom) poziva se:

Monika Šćuric.

Ispiti se mogu vidjeti odmah. Pričekati pred zavodom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

Pismeni dio ispita iz Osnova strojarstva održat će se u subotu 15.4.2023. u 9 sati u dvorani MKV-20, Marulićev trg 20. Dođite malo ranije.

Rezultati ispita bit će objavljeni isti dan u 12.30 ovdje na web-u. Nastavak odmah nakon toga.

Kolegica koja ispit polaže pred povjerenstvom dolazi  pisati teoretski dio (koncept) u subotu 15.4. 2023. u 8 sati u dvoranu S-1, Savska c.16 a nakon toga pristupa pismenom dijelu ispita prema rasporedu. Nastavak ispita pred povjerenstvom je u 13 sati u Savskoj c.16. Pričekati pred zavodom.

Prof. dr. sc. I Sutlović

14.4.2023.

Prijava za 1. kolkvij bit će danas za vrijeme nastave. Može vas prijaviti i netko drugi. Možete mi i  poslati mail.

Prijave se primaju do petka 14. travnja do 11 sati.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

12.4.23.

Drugi kolokvij iz Osnova strojarstva održat će se u srijedu 31. svibnja od 17 do 19 sati.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

29.3.2023.

Kolokviji iz Osnova strojarstva u ovoj akademskoj godini održat će u sljedećim terminima:

1. kolokvij: 18. travnja 2023. od 16 do 18 i

2. kolokvij: 30. svibnja 2023. od 16 do 18.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

16.3.2023.

 

Materijali za vježbu iz inženjerske grafike nalaze se u repozitoriju nastavni materijali-materijali za vježbu.

Isprintajte ih i donesite sutra na nastavu.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

7.3.2023.

Nastava počinje u srijedu 1. ožujka 2023. prema rasporedu u 8 sati (bez akademske četvrti). Prisustvo nastavi je

obvezno. Studenti koji su stekli pravo na potpis prošle akademske godine ne moraju dolaziti i smiju izaći na kolkvij.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

27.2.2023.

Pismeni dio ispita položili su:

Tadija Barukčić

Magdalena Kljajić

Pisanje koncepta odmah u u čionici za računala, Savska c. 16. Ispiti se mogu vidjeti odmah na istom mjestu.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

13.2.23.

Pismeni ispit iz Osnova strojarstva održat će se u ponedjeljak 13.2.2023 od 9 do 11 sati u dvorani S-1, Savska c.16.

Rezultati istog dana ovdje na web-u u 13 sati. Pisanje teoretskog dijela odmah nakon toga.

Studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom dolaze na pisanje teoretskog dijela ispita u ponedjeljak 13.2.3023. u 7.30 sati u dvoranu S-1, Savska c.16, a nakon toga pišu pismeni dio ispita prema navedenom rasporedu.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

10.2.2023.

Na usmeni dio ispita poziva se:

Patrik Vida.

Usmeni dio ispita (pisanje koncepta) održat će se danas (1.2.23.) u 12 sati u dvorani S-P , Savska c. 16 (podrum). Nastavak odmah nakon toga.

Ispiti se mogu vidjeti u isto vrijeme u istoj dvorani.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

Pismeni dio ispita iz Osnova strojarstva održat će se sutra 1.2. 2023. u 9 sati u dvorani S-1, Savska c. 16.

Rezultati ispita bit će objavljeni istog dana u 12 sati ovdje na web-u.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

31.1.2023.

 

Na pismenom dijelu  ispita zadovoljili su:

Tadija Barukčić

Marta Blažek

Patrik Hrnjak

Jakov Dabo

Jakov Ivančić

Anabelle Jourea

Korina Milošević Mekinjić

Chiara Parancin

Ela Štulić Ceronja

Anja Veselčić

Jakov Vukšić

Teoretski dio ispita (pisanje koncepta) održat će se danas u 14 sati u dvorani S-0, Savska c. 16 . Za nastavak ćemo se dogovoriti.

Ispiti se mogu vidjeti danas u 14 sati. Pričekati ispred S-0.

Studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom dolaze prema rasporedu (srijeda u 8).

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 9.9.2022.

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Studenti za ispit pred povjerenstvom (4.izlazak) Vito Maričić i Jakov Vukšić dolaze na pisanje koncepta teorijskog dijela ispita u 7.30 u dvoranu S-1, Savska cesta 16, nakon toga pišu pismeni ispit u 9,00 sati udvoranama prema donjem rasporedu.
Usmeni ispit pred povjerenstvom održat će se u srijedu 14.09.2022. u 8 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Studentice Nela Jakešević i Lara Komšić  koje su oslobođene pismenog ispita temeljem ostvarenih rezultata na kolokvijima dolaze na pisanje koncepta u 7.30 u dvoranu S-1, Savska cesta 16. Usmeni ispit odmah u nastavku.

Pismeni ispit s početkom u 9,00 sati piše se u sljedećim dvoranama:
- u S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima B do I
- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima J do V

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14 sati na ovoj web stranici.  

Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. Usmeni ispit (za studente koji su napisali koncept) je u 17,30 sati u dvorani S-0.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. 

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

Na usmeni dio ispita (pisanje koncepta) koji će se održati danas (1.9.22.) u 14 sati u dvorani S-0, Savska c. 16 pozivaju se:

Magdalena Kljajić

Kristina Podnar i

Martina Šilek.

Ispiti se mogu vidjeti danas u 14 sati. Pričekati pred zavodom.

Prof. dr.sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 1.9.2022.

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Studenti Chiara Parancin i Filip Šurdonja (za ispit pred povjerenstvom) dolaze na pisanje teoretskog dijela (koncepta) u 7.30 u dvoranu S-1, Savska cesta 16, nakon toga pišu pismeni ispit u dvoranama prema donjem rasporedu i imaju usmeni ispit pred povjerenstvom u 15 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Studentice R.Bjelanović, B.Bižak, L.Jukić i K.Petek koje su oslobođene pismenog ispita temeljem ostvarenih rezultata na kolokvijima dolaze na pisanje koncepta u 7.30 u dvoranu S-1, Savska cesta 16. Usmeni ispit odmah u nastavku.

Pismeni ispit s početkom u 9,00 sati piše se u sljedećim dvoranama:
- u S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima B do Ha
- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Hr do V

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14 sati na ovoj web stranici.  

Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. Usmeni ispit (za studente koji su napisali koncept) u 17 sati u dvorani S-0.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. 

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

Na usmeni dio ispita (pisanje koncepta) koji će se održati odmah pozivaju se:

Petra Bazianec

Dora Felber

Anđela Jukić

Martin Keleminić

Lucija Lamza

Vito Majcen

Podnar Kristina

Nikolina Skeledžija

Filip Štoković

Lana Vuletin

Ispiti se mogu vidjeti odmah. Pričekati pred zavodom.

Prpf. dr. sc. I. Sutlović

Zagreb, 6.7.22.

Pismeni ispit iz Osnova strojarstva KI održat će se sutra, 6. srpnja 2022.  9 - 11  prema sljedećem rasporedu:

B-Pod: dvorana MKM-20, Marulićev trg 20 i

Pre-V: dvorana S-0, Savska c. 16.

Dođite malo ranije.

Rezultati će biti objavljeni istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a pisanje koncepta odmah nakon toga u dvorani S-0.

Kolege koji su oslobođeni pismenog dijela ispita temeljem rezultata postignutih na kolokviju dolaze na pisanje teoretskog dijela (koncepta) sutra, 6. srpnja 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c.16.

Studenti koji ispit polažu pred povjerenstvom (4. izlazak) dolaze pisati teoretski dio sutra, 6. srpnja 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c.16. Nakon toga u 9 pišu pismeni dio ispita prema gornjem rasporedu.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu 5. srpnja 2022.

Na usmeni dio ispita koji će se održati danas 28.6.22. u 14  pozivaju se:

Jakov Dabo,

Matea Milovac,

Dragana Pacina,

Iva Pinušić,

Matko Rupa,

Ena Stankijević i

Filip Štoković.

Pričekati pred zavodom. ispiti se mogu vidjeti odmah (pričekajte pred zavodom).

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 28. lipnja 2022.

Pismeni ispit iz Osnova strojarstva održat će se sutra, 28. lipnja 2022. od 9 do 11 prema sljedećem rasporedu:

B-Par: dvorana MKV-20, Marulićev trg 20 i

Pin-V: dvorana MKM-20, Marulićev trg 20.

Dođite malo ranije.

Rezultati će biti objavljeni istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a pisanje koncepta odmah nakon toga.

Kolege koji su oslobođeni pismenog dijela ispita temeljem rezultata postignutih na kolokviju dolaze na pisanje teoretskog dijela (koncepta) sutra, 28. lipnja 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c.16.

Kolegice koje ispit polažu pred povjerenstvom (4. izlazak) dolaze pisati teoretski dio sutra, 28. lipnja 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c.16. Nakon toga u 9 pišu pismeni dio ispita prema gornjem rasporedu.

 

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 27. lipnja 2022.

Na usmeni dio ispita koji će se održati danas u 12 sati poziva se:

Filip Dlačić

Ispiti se mogu vidjeti odmah.

Svi pričekajte pred zavodom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 14. lipnja 2022.

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Na ispitu 14.06.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 sati pišu studenti Viktor Gaal te Ana Fiala i Dragica Šaravanja (za ispit pred povjerenstvom);  Usmeni ispit za Viktora Gaala je odmah nakon koncepta,.
Usmeni ispit pred povjerenstvom studentice Ana Fiala i Dragica Šaravanja polažu u 13 sati u dvorani S-P.

2) pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti (osim Viktora Gaala).

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 12 sati na ovoj web stranici. 

Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 12 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16. 

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. 

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

2. kolokvij iz Osnova strojarstva održat će se danas, 3. lipnja 2022. prema sljedećem rasporedu:

studenti od B do Dž: dvorana S-0, Savska c. 16,

studenti od F do L: dvorana S-1, Savska c. 16,

studenti od Lj do Rad: dvorana MKM-20, Marulićev trg 20 (1. kat) i

studenti od Ras do Z: dvorana MKV-20, Marulićev trg 20.

Dođite 10-tak minuta ranije.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu 3. lipnja 2022.

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Laboratorijska vježba "Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala" i ove će se godine izvoditi kao pokazna vježba uz snimljeni video koji se nalazi na poveznici:
https://fkithr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dvrsal_fkit_hr/EQtTND77Yb5EsmeXGyPLrmcBl1Lfi8PGWd5T410pYD7bgA?e=nCJd7x

U repozitoriju Nastavni materijali, na poveznici 
Laboratorijska vježba - mehanička svojstva materijala - teorijski uvod i predložak za domaću zadaću lipanj 2022 [1,27 MiB]
objavljen je predložak izgleda zadaće i u njemu se nalazi teorijski uvod.

Nakon što proučite teorijski uvod i pogledate video potrebno je izraditi referat (riješiti zadatke iz predloška). Studenti su podijeljeni u 11 grupa prema popisu objavljenom na web stranici na poveznici:

Raspored za laboratorijsku vjezbu OS-KI lipanj 2022. [274,94 KiB]

Za izradu referata svaka od grupa koristi rezultate ispitivanja koji su po grupama dani u excel dokumentu 

Rezultati ispitivanja - za izradu referata laboratorijska vježba lipanj 2022 [257,5 KiB]

objavljenom na istoj web stranici predmeta.

Referate trebaju raditi samo studenti koji su prvi put upisali kolegij i koji takav referat nisu radili prethodnih akademskih godina. 

Referati se izrađuju na računalu, a predaju u tiskanom obliku na nastavi u srijedu 08. lipnja 2022. (ostaviti ih na katedri  prije početka nastave u 8,00 sati).

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnici:
prof.dr.sc. Veljko Filipan
prof.dr.sc. Igor Sutlović

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

I. Parcijalni ispit (I. kolokvij) u akademskoj godini 2021.-2022.  održat će se
u ČETVRTAK 21. 04. 2022.  s početkom u 17 sati.

Prijavljeni studenti kolokvij pišu u sljedećim dvoranama:

- studenti čija prezimena počinju slovima A do G u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20) 

- studenti čija prezimena počinju slovima H do Kljaić u dvorani S-P (Savska cesta 16 - podrum) 

- studenti čija prezimena počinju slovima Ko do R u dvorani S-0 (Savska cesta 16 - prizemlje) 

- studenti čija prezimena počinju slovima S do Z u dvorani S-1 (Savska cesta 16 - I. kat) 

Molimo da pred dvoranu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem.

Podsjećamo:

Za rješavanje zadataka potrebno je donjeti 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba napisati ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta i tablicom bodova za 4 zadatka (slično košuljici za domaće zadaće (na webu).

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli i druga elektronička pomagala kojima se može snimati i slati/primati elektroničke poruke putem interneta ni na koji se način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati studentsku identifikacijsku ispravu.

U Zagrebu, 21.04.2022.

Predmetni nastavnici:
Prof.dr.sc. Veljko Filipan
Prof.dr.sc. Igor Sutlović

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Parcijalni ispiti (kolokviji) iz OSNOVA STROJARSTVA KI u akademskoj godini 2021.-2022. pišu se kako sljedi:

1. kol.   ČET 21.04.2022.   u 17h  dvorane MKV-20, Z-1, S0, S-1 i S-P
2. kol.   PET 03.06.2022.   u 17 h  dvorane MKV-20, MKM-20, S0, S-1 i S-P

Kolokvijima smiju pristupiti svi novoupisani studenti koji uredno pohađaju nastavu i izvršavaju sve svoje obveze prema kolegiju, kao i studenti koji već imaju pravo na potpis iz ranijih akademskih godina.

Studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju trebat će se prijaviti potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna u tjednu prije kolokvija u dvorani S-1 za vrijeme nastave iz Osnova strojarstva u srijedu u vremenu od 8 do 11 sati (za 1. kol. prijave su 13.04.2022., a za 2. kol. prijave su 25.05.2022.). Prijave su obvezne radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija. Zbog toga molimo studente za ozbiljnost prilikom prijave. Upisani studenti imaju obvezu spremiti se za kolokvij i pristupiti pisanju kolokvija. 
Ukoliko će netko od studenata biti spriječen i neće moći doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivoj dozvoli izvršiti drugi ovlašteni kolega i/ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetne nastavnike o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata po dvoranama objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija. 

Za rješavanje zadataka na kolokvijima potrebno je imati najmanje 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba napisati ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli i druga elektronička pomagala kojima se može snimati i slati/primati elektroničke poruke putem interneta ni na koji se način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati studentsku identifikacijsku ispravu.

U Zagrebu, 09.03.2022.

Predmetni nastavnici:
Prof.dr.sc. Veljko Filipan
Prof.dr.sc. Igor Sutlović

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Nastava iz kolegija započinje u srijedu 02. ožujka 2022.  u 8,00 sati i odvijat će se u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.  Prema objavljenom rasporedu, predavanja su u vremenu od 8 do 10 sati,  a seminar u nastavku, od 10 do 11 sati. Predavanja i seminari obvezni su za sve novoupisane studente i studente koji već ranije nisu stekli pravo na potpis, a odvijat će se u skladu s danim i objavljenim uputama.  Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija prethodnih akademskih godina nemaju obvezu, no smiju i preporuča im se da i oni prate nastavu iz kolegija; ovi studenti više nemaju nikakve dodatne obveze prema kolegiju i mogu pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij i koji uredno izvršavaju svoje nastavne obveze.

Ostale informacije o kolegiju dane su u pdf dokumentu na  poveznici: 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/UVODNO_PREDAVANJE_OS_KI.pdf 

Materijali za nastavu nalazit će se na web stranici fakulteta  https://www.fkit.unizg.hr/predmet/osnstr_a/nastavni_materijali ,

Za prvo predavanje i domaće zadaće molimo da na Marulićevom trgu 19, u kopiraonici na ulazu, nabavite sljedeću literaturu: 1) Z. Herold: Računalna i inženjerska grafika (Tehničko crtanje), Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, i 2) Z. Herold, D. Žeželj: Inženjerska grafika – Zbirka zadataka, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb.

Predmetni nastavnici
prof.dr.sc. Veljko Filipan
prof. dr.sc. Igor Sutlović

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Na pismenom ispitu zadovoljili su:

Glavaš Ivana

Petermanec Hana

Prah Ivana

Sokolić Tara

Turčić Nikola

Koncept usmenog ispita i pregled zadaća u 14 sati u dvorani S-1. 

Usmeni ispit pred povjerenstvom je u 14,30 sati u dvorani S-1 .

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Na ispitima 14.02.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita za ispit pred povjerenstvom pišu studenti Ivana Glavaš, Karlo Krhlanko,  Tara Sokolić i Nikola Turčić u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati;  Pismeni ispit je u 9:00 sati prema donjem rasporedu; Usmeni ispit pred povjerenstvom je u 14,30 sati u dvorani S-1 .

2) pismeni ispit u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 14 sati u dvorani S-1. Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom ispitu piše se odmah u S-1. 

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnici:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan
Prof. dr.sc.Igor Sutlović

Na usmeni dio ispita (pisanje koncepta) u 14:00 sati u dvorani S-1 pozivaju se:

Antea Čirjak

Antonela Čolo

Valentina Erceg

Lucija Kuzmić

Petra Kuzmić

Mia Markulak

Dora Paponja

Tara Sokolić

Ostali studenti mogu pogledati svoje ispiti u 14:00 sati ispred dvorane S-1.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu,  10. rujna 2021.

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Na ispitima 10.09.2021.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 pišu studentice Hana Petermanec i Ivana Prah te studenti Antea Čirjak, Antonela Grgurić, Iva Klaneček, Gabrijela Krajcar, i Filip Mikulić  (za ispit pred povjerenstvom);  Pismeni ispit je u 9:00 sati prema donjem rasporedu; Usmeni ispit pred povjerenstvom u 14 sati u S-1.

2) pismeni ispit u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati pišu studenti čija prezimena počinju slovima od A do K.

3) pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati pišu studenti čija prezimena počinju slovima od L do Z.

Rezultati pismenog ispita objavit će se na ovoj web stranici istoga dana do 14 sati.
Koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 odmah u 14 sati.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni dio ispita (pisanje koncepta) u 15:45 sati u dvorani S-1 pozivaju se:

Ana Ančić

Karla August

Martina Cerovečki

Marin Hodalj

Julijana Jedvaj

Marija Jurak

Tera Kardum

Maja Klasić

Gabrijela Krajcar

Lara Krmelić

Kristina Novaković

Nikola Turčić

Bernarda Vrdoljak

Leonarda Vrdoljak

Na usmeni ispit pred povjerenstvom u 15 sati u dvorani S0 pozivanju se:

Antonela Čolo

Anka Ivanković

Petra Kapac

Ostali studenti mogu pogledati svoje ispiti u 15:45 sati ispred dvorane S-1.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu,  01. rujna 2021.

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Dana 01.09.2021. studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 sati pišu studentice Klaudija Čujko i Leonarda Leskovar te studentice Antonela Čolo, Anka Ivanković i Petra Kapac (za ispit pred povjerenstvom) 

2) pismeni ispit s početkom u 9,00 sati na Marulićevom trgu pišu prijavljeni studenti u sljedećim dvoranama:

- u dvorani MKV-19  studenti čija prezimena počinju slovima A do Kapac,

- u dvorani MKV-20  studenti čija prezimena počinju slovima Kar do P

- u dvorani MKM-19 studenti čija prezimena počinju slovima Š do V.

Rezultati pismenog ispita objavit će se na ovoj web stranici istoga dana do 15 sati.
Usmeni ispit i komisija u 15,30 u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Rezultati usmenog ispita

Viktor Artuković (3)

Josipa Bašić (2)

Tin Belak (3)

Anamaria Martinović (2)

Filip Mikulić (1)

Ivan Petrašević (2)

Dragica Šaravanja (1)

Leonarda Vrdoljak (1)

predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Dana 07.07.2021. studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita pišu studentice Ivona Bešlić i Vedrana Zaninović u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati. Usmeni ispit odmah u 8 sati.

2) Ostali studenti pišu pismeni ispit s početkom u 9,00 sati na Marulićevom trgu u sljedećim dvoranama:

- u dvorani MKV-19  studenti čija prezimena počinju slovima A do G,

- u dvorani MKM-19 studenti čija prezimena počinju slovima J do Kos

- u dvorani MKV-20  studenti čija prezimena počinju slovima Kra do Ž.

Rezultati pismenog ispita objavit će se na ovoj web stranici istoga dana do 14 sati.
Usmeni ispit i komisija u 14,15 u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni dio ispita koji će se održati danas u 14:15 u dvorani S-1, Savska c. 16 pozivaju se:

Ivan Borić

Tin Belak

Antonio Cvetković

Lucija Čurlin

Antonela Grgurić

Tera Kardum

Iva Klaneček

Maja Klasić

Ana Lipšinić

Niko Mandarić

Ema Pavić

Eva Vidoša

Nikola Turčić (ispit pred povjerenstvom)

Ispiti se mogu vidjeti danas u 16 sati. Pričekati pred zavodom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 23. lipnja 2021.

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Dana 23.06.2021. ispit se piše s početkom u 9 sati na Marulićevom trgu kako je i objavljeno na web stranici fakulteta početkom lipnja.

Studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 koncept usmenog ispita pišu svi studenti koji su oslobođeni pismenog ispita temeljem rezultata ostvarenih na kolokvijima.

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 pismeni ispit pišu studenti čija prezimena počinju slovima A do G,

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 pismeni ispit pišu studenti čija prezimena počinju slovima J do Mari,

- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 pismeni ispit pišu studenti čija prezimena počinju slovima Mark do V,

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit dana 14.06.2021. u 13 sati u dvoranu S-P Savska cesta 16 (podrum lijevo) pozivaju se:

1) Vittorio Coen

2) Sabina Fućak

Pregled zadaća za ostale studente u istoj dvorani u 13,15.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Ispit se dana 14.06.2021. piše na Marulićevom trgu s početkom u 9 sati kako je i objavljeno na web stranici fakulteta već početkom lipnja.

Možete svi prijavljeni studenti doći u dvoranu MKV-19 nešto prije 9 sati kako bi na vrijeme mogli započeti pisati.

Srdačan pozdrav

prof.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

II. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se u petak 28.05.2021. s početkom u 15,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A do J,

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima O do Z,

u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima K do N,

Molimo da dođete 15-tak minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekate ispred zgrade fakulteta dok po vas dođe asistent koji će vas prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani.
Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Po završetku pisanja kolokvija asistentima predajte košuljicu sa svim papirima i zadacima kolokvija
te posebno komplet domaćih zadaća.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

2. parcijalni ispit (2. kolokvij piše se u petak 28.05.2021. s početkom u 15 sati prema rasporedu u dvoranama koji će se objaviti neposredno prije kolokvija.

Obvezujuće prijave za pisanje kolokvija provodit će se analogno kao i za 1. kolokvij prijavom preko chata u virtualnoj sobi za webinare tijekom on-line nastave iz kolegija u ponedjeljak 24.05.2021. Prijavu možete izvršiti isključivo za sebe i eventualno za studenta koji neće moći biti prisutan na nastavi toga dana i koji vas je za to izričito ovlastio .

Studenti koji se ne budu prijavili neće moći pristupiti pisanju kolokvija. Ukoliko netko od prijavljenih studenata zbog bilo kojih razloga ipak neće moći pristupiti pisanju kolokvija molim da svakako izvrši odjavu do srijede 26.05.2020. do 12 sati.  Odjave se provode slanjem maila s naslovom "odjava 2. kolokvija OS KI" na adresu vfilipan@fkit.hr. 

Točan raspored studenata po dvoranama (u skladu s preporukama nadležnih službi) i ostale detaljne upute usljedit će naknadno na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija.

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti

danas 17.05. najprije imate seminar kod prof. Sutlovića od 13,15 do 14 sati preko platforme Teams.

Nakon toga imamo predavanje od 14,15 do 16 sati preko virtualne sobe za webinare.

Srdačan pozdrav

predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

 

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Kako sam već nekima odgovorio, ove se godine vježba "Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala" neće izvoditi na uobičajeni način u laboratoriju,

već kao pokazna vježba uz snimljeni video koji se nalazi na poveznici  https://fkithr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dvrsal_fkit_hr/EQtTND77Yb5EsmeXGyPLrmcBl1Lfi8PGWd5T410pYD7bgA?e=nCJd7x

U repozitoriju Nastavni materijali, na poveznici 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Meh_materijala_vjezbe_KI.pdf
objavljen je predložak izgleda zadaće i u njemu se nalazi teorijski uvod.

Nakon što proučite teorijski uvod i pogledate video potrebno je izraditi referat (riješiti zadatke iz predloška). Studenti su podijeljeni u 11 grupa prema popisu objavljenom na web stranici na poveznici:

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Raspored_studenata_za_laboratorijsku_vjezbu_OS_KI.pdf

Za izradu referata svaka od grupa koristi rezultate ispitivanja koji su po grupama dani u excel dokumentu 

Rezultati ispitivanja - za izradu referata laboratorijska vježba svibanj 2021 [257,5 KiB]

objavljenom na istoj web stranici predmeta.

Referate trebaju raditi samo studenti koji su prvi put upisali kolegij i koji takav referat nisu radili prethodnih akademskih godina. 

Pri izradi referata treba koristiti računalo, i na kraju referate pripremite za predaju u tiskanom obliku prilikom dolaska na 2. kolokvij. 

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

I. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se u petak 16.04.2021. s početkom u 13,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A do Fra,

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Fuč do J,

u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima K do Ler,

u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Les do Šim,

u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Špi do Ž. 

Molimo studente da dođu 15-tak minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani.
Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Po završetku pisanja kolokvija asistentima predajte košuljicu sa svim papirima i zadacima kolokvija te posebno komplet domaćih zadaća.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Sljede dopunske informacije o održavanju nastave i konzultacija demonstratora:

Profesor Sutlović seminare će držati preko platforme Teams  putem poveznice:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba7551ec318643639c349b5ebef2f112%40thread.tacv2/1603094746812?context=%7b%22Tid%22%3a%22db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345%22%2c%22Oid%22%3a%222853419b-0778-45c0-bc2b-72cc69e39b19%22%7d

Za potrebe konzultacija oko domaćih zadaća demonstratorica Suzana Kralj bit će na raspolaganju u vrijeme njezine demonstrature srijedom od 18 do 19 sati on-line preko platforme Teams putem poveznice: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9f2eac470662438eb9f48c7538ffabbb%40thread.tacv2/Op%25C4%2587enito?groupId=a293ad65-32cf-4bf7-ba34-78f4c1728a9c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345 

Nastava u ponedjeljak 08.03.2021. održat će se na sljedeći način:

1) predavanja: 13-14 sati - prof. V.Filipan, on-line putem poveznice https://connect.srce.hr/w2021-21225-3398/ (jednako kao i prethodni tjedan)

2) seminar: 14,15-16 sati - prof.I.Sutlović on-line putem gore navedene poveznice:

Srdačan pozdrav do ponedjeljka.

Nositelj kolegija:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Nastava iz kolegija započinje u ponedjeljak 01. ožujka 2021. i u skladu s odlukom uprave fakulteta odvijat će se on-line do daljnjega.  Prema objavljenom rasporedu, predavanja su ponedjeljkom u vremenu od 13 do 15 sati,  a seminar u nastavku, ponedjeljkom od 15 do 16 sati. Predavanja i seminari obvezni su za sve novoupisane studente i studente koji već ranije nisu stekli pravo na potpis, a odvijat će se u skladu s danim i objavljenim uputama.  Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija prethodnih akademskih godina nemaju obvezu, no smiju i preporuča im se da i oni prate nastavu iz kolegija; ovi studenti više nemaju nikakve dodatne obveze prema kolegiju i mogu pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij i koji uredno izvršavaju svoje nastavne obveze.

Predavanja će se održavati putem virtualne sobe za webinare u sustavu Merlin SRCE na poveznici :
https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/ .

Za pristup i prvu prijavu u virtualnu sobu za webinare preko osobnog računala studenti trebaju instalirati Adobe Connect Meeting softver pa se preporuča da to učine SVI studenti prije početka predavanja. 

Aplikaciju je moguće preuzeti na sljedećoj adresi:
Za Windows računala: https://www.adobe.com/go/Connectsetup
Za Mac OSX računala: https://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

Kad se uspijete prijaviti u virtualnu sobu za webinare svakako mi tamo u Chatu (desno dolje) samo upišite Vaše prezime i ime tako da imam povratnu informaciju o tome koliko se studenata uspješno prijavilo. Nadam se da svi imate mogućnosti da od kuće (iz doma, stana) možete sudjelovati u on-line nastavi. Ukoliko netko nema takve mogućnosti molim da mi i to svakako javi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr.

Ostale informacije o kolegiju dane su u pdf dokumentu na  poveznici: 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/UVODNO_PREDAVANJE_OS_KI.pdf 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na moju e-mail adresu: vfilipan@fkit.hr

Materijali za nastavu nalazit će se na web stranici fakulteta  https://www.fkit.unizg.hr/predmet/osnstr_a/nastavni_materijali ,

a za sva pitanja i konzultacije na raspolaganju smo prof. Sutlović (za seminar) i ja (za predavanja) putem e-mail adresa: isutlo@fkit.hr i vfilipan@fkit.hr .

Prof. Sutlović će seminare održavati on-line korištenjem Microsoft Teamsa. Poveznicu i upute dostavit će vam putem obavijesti tijekom sljedećeg tjedna jer će prvi seminar biti tek u ponedjeljak 8. ožujka 2021.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Na usmeni ispit pozivaju se:

1. Dominik Drašković,

2. Jurica Horvat,

3. Andrija Jarak,

4. Ines Ljubičić,

5. Ana Pracaić,

6. Ana Špišić

Usmeni dio ispita održat će se danas u 14.00 u dvorani S-1, Savska c. 16.

Ispit se može vidjeti sutra u 9.00. Pričekati pred zavodom!

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 15. veljače 2021.

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute o provođenju ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Ispit se piše u ponedjeljak 15.02.2021. u dvorani S-P na savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati. 

Molimo studente da dođu 15-tak minuta ranije te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe nastavnik koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. 
Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Rezultati pisanog ispita najkasnije do 14 sati isti dan na web stranici kolegija
i koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) odmah u 14,00 u dvorani S-1 .

Koncept usmenog i komisijski ispiti također u 14 sati u dvorani S-1.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute o provođenju ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Ispit se piše u srijedu 03.02.2021. u dvorani S-P s početkom u 9,00 sati. 

Rezultati pisanog ispita najkasnije do 12 sati isti dan i koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) odmah u 12,00 u dvorani S-1 .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Koncept usmenog ispita za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita piše se u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati. Usmeni ispit odmah nakon toga u istoj dvorani.

Pisani dio ispita održat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 
- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima A do D,
- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima H do K,
u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima M do Ž.

Rezultati pisanog ispita objavit će se istog dana na ovoj web stranici najkasnije do 14 sati.

Koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će istog dana u 14,00 u dvorani S-1 .

Pregled zadaća za studente koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita bit će u petak 18.09.2020. u 9,30 sati na Zavodu za termodinamiku. Pričekati isred fakulteta (vani) uz pridržavanje svih preporuka za socijalnu distancu, a prof. Sutlović će redom pozivati studente u Zavod.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit u četvrak 10.09.2020. u 14 sati u dvorani S-1 pozivaju se sljedeći studenti kolegija OS KI:

Grigor Ilić

Ana Klemar

Fran Lindić

Filip Marijanović

 

Komisijski ispit :

Karla Krešić

Leo Marić

Lucija Vrbić

nisu zadovoljili na pisanom dijelu no imaju pravo doći pisati koncept usmenog.

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Koncept usmenog ispita za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita piše se u dvorano S-0 s početkom u 8,00 sati. Usmeni ispit odmah nakon toga u istoj dvorani.

Pisani dio ispita održat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 
- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima A do Ili,
u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Iva do Ž.

Rezultati pisanog ispita objavit će se istog dana na ovoj web stranici najkasnije do 14 sati.

Koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će istog dana u 14,00 u dvorani S-1 .

Pregled zadaća za studente koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita bit će u petak 11.09.2020. u 9,30 sati ispred Zavoda za termodinamiku. Pričekati vani uz pridržavanje svih preporuka za socijalnu distancu, a prof. Sutlović će redom pozivati studente u Zavod.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit u utorak 01.09.2020. u 14 sati u dvorani S-1 pozivaju se sljedeći studenti kolegija OSKI

 1. Barilar
 2. Bašagić
 3. Čakić
 4. Čubek
 5. Filipović
 6. Kapac
 7. Karniš
 8. Pavlinušić Dominković
 9. Soldo
 10. Štorga

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Pisani dio ispita održat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 
- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima A do Č,
u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima D do Ž.

Rezultati pisanog ispita objavit će se istog dana na ovoj web stranici najkasnije do 14 sati.

Koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će istog dana u 14,00 u dvorani S-1 .

Pregled zadaća za studente koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita bit će u srijedu 02.09.2020. u 9,30 sati ispred Zavoda za termodinamiku. Pričekati vani uz pridržavanje svih preporuka za socijalnu distancu, a prof. Sutlović će redom pozivati studente u Zavod.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Molim vas da obavezno pročitate upute za provođenje ispita na web stranici: https://www.fkit.unizg.hr/_news/43223/Upute_COVID-19_5-6-2020.pdf .

Studenti koji polažu samo usmeni dio ispita koncept pišu s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20.  Nastavak usmenog u 9 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Pisani dio ispita za sve ostale studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 
- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A do C
u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Č do R.
u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima S do Ž.

Rezultati pisanog ispita u 13,20 sati ispred Zavoda, Savska cesta 16.  Usmeni ispit u 13,30 u dvorani S-1 .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Molim vas da obavezno pročitate upute za provođenje ispita na web stranici: https://www.fkit.unizg.hr/_news/43223/Upute_COVID-19_5-6-2020.pdf .

Studenti koji polažu samo usmeni dio ispita koncept pišu s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20.  Nastavak usmenog u 9 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Pisani dio ispita za sve ostale studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.

Rezultati pisanog ispita u 12,50 sati ispred Zavoda, Savska cesta 16.  Usmeni ispit u 13,00 u dvorani S-P .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Obavezno pročitati upute za provođenje ispita na web stranici: https://www.fkit.unizg.hr/_news/43223/Upute_COVID-19_5-6-2020.pdf .

Studenti koji polažu samo usmeni dio ispita koncept pišu s početkom u 8,00 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

na web stranici 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Ukupni_ostvareni_rezultati_iz_kolegija_OS_KI_2018.-2019._za_web%5B1%5D.pdf

objavljeni su ukupni rezultati rada ove akademske godine.

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Sutra u četvrtak, 04.06.2020. imamo zadnje predavanje iz kolegija u ovoj akademskoj godini. Rezervirao sam virtualnu sobu za webinare (SRCE) u vremenu od 8 do 11 sati. Ukoliko imate pitanja u vezi čitavog gradiva kolegija ili nedavnog kolokvija molim da ih pripremite za sutra pa ćemo ih zajedno raspraviti. 

Prijava u virtualnu sobu za webinare i dalje je preko poveznice: https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

na web stranici https://www.fkit.unizg.hr/predmet/osnstr_a/nastavni_materijali objavljeni su rezultati domaćih zadaća ove akademske godine.

Za sva pitanja i nejasnoće možete se obratiti demonstratorici na njezin e-mail skralj@fkit.hr najkasnije do petka 05.06.2020. do 12 sati.

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Kolokvij se piše kako je i najavljeno u četvrtak, 28.05.2020. u vremenu od 8 do 11 sati u dvoranama MKV-19, MKM-19,  MKM-20 i MKV-20 prema ranije objavljenom rasporedu.
Zbog predradnji koje je potrebno obaviti prije ulaza u dvorane (ispunjavanje izjave, mjerenje temperature ..., a sve u skladu detaljnim uputama za provođenje kolokvija tijekom epidemije koronavirusa) svi studenti moraju doći na lokaciju pisanja kolokvija nešto ranije, najkasnije do 7,45 sati.  

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Budući da u četvrtak, 28.05.2020. pišete kolokvij upravo u vrijeme naših predavanja od 8 do 11 sati, predlažem drugi termin za ovotjednu on-line nastavu. To bi mogao biti petak 29.05.2020. opet u vremenu od 8 do 11 sati. Ukoliko imate nekih drugih obveza u to vrijeme svakako mi što prije javite na moj e-mail vfilipan@fkit.hr .

Prijava na virtualnu sobu za webinare i dalje je preko poveznice: https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Obvezne domaće zadaće koje ste pisali tijekom on-line nastave trebaju se predati na kolokviju u četvrtak, 28.05.2020. Sve svoje zadaće stavite u jednu košuljicu (presavinuti arak papira formata A3) s napisanim imenom i prezimenom studenta i popisom zadaća koje su u košuljici. Također na svakom listu domaćih zadaća napišite i svoje ime i prezime. Košuljicu sa zadaćama ostavite na katedri u dvorani gdje pišete kolokvij, najbolje u trenutku ulaza u prostoriju da kasnije ne bi zaboravili.  Zadaće će pregledati demonstratorica.

Studenti koji ne pišu kolokvij svoje zadaće mogu donjeti u Zavod za termodinamiku Savska c. 16/prizemlje također u četvrtak 28.05.2020. najkasnije do 12 sati. Postoji i mogućnost da jedan student donese i zadaću drugog kolege studenta bilo na kolokvij ili u Zavod.  

Molimo da se prilikom međusobne komunikacije ili pri komunikaciji na fakultetu pridržavate detaljnih uputa objavljenih su na fakultetskoj web stranici https://www.fkit.unizg.hr/_news/43033/UPUTE-FKIT-Nastava_COVID-19.pdf.

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Kolokvij se piše kako je i najavljeno u četvrtak, 28.05.2020. u vremenu od 8 do 11 sati u dvoranama MKV-19, MKM-19,  MKM-20 i MKV-20 prema sljedećem rasporedu:
- u MKV-19 studenti čija prezimena započinu slovima A - G
- u MKM-19 studenti čija prezimena započinu slovima H - L
- u MKM-20 studenti čija prezimena započinu slovima LJ - P
- u MKV-20 studenti čija prezimena započinu slovima R - Ž

Ukoliko netko od prijavljenih studenata neće moći pristupiti pisanju kolokvija (zbog bilo kojih razloga) molim da to obavezno javi slanjem maila s naslovom "odjava kolokvija OS KI" na adresu vfilipan@fkit.hr. do srijede 27.05.2020. do 12 sati. 

Detaljne upute za provođenje kolokvija tijekom epidemije koronavirusa objavljene su na fakultetskoj web stranici https://www.fkit.unizg.hr/_news/43033/UPUTE-FKIT-Nastava_COVID-19.pdf.

Bude li nekih dodatnih pitanja ili nejasnoća, slobodno se javite na moj e-mail.

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Kako sam i najavio na predavanju u četvrtak, ove se godine vježba "Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala" neće izvoditi na uobičajeni način u laboratoriju, već kao pokazna vježba uz snimljeni video koji se nalazi na poveznici https://fkithr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dvrsal_fkit_hr/EQtTND77Yb5EsmeXGyPLrmcBl1Lfi8PGWd5T410pYD7bgA?e=twWlsk .

U repozitoriju Nastavni materijali, na poveznici  https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Meh_materijala_vjezbe_KI.pdf
objavljen je predložak izgleda zadaće i u njemu se nalazi teorijski uvod.
Nakon što proučite teorijski uvod i pogledate video potrebno je izraditi referat (riješiti zadatke iz predloška). Studenti su podijeljeni u 11 grupa prema popisu objavljenom na web stranici na poveznici: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Raspored_studenata_za_laboratorijsku_vjezbu_OS_KI.pdf
Za izradu referata svaka od grupa koristi rezultate ispitivanja koji su po grupama dani u excel dokumentu "Rezultati ispitivanja - za izradu referata laboratorijska vježba svibanj 2020" objavljenom na istoj web stranici predmeta.

Referate treba izraditi u elektroničkom obliku i kao .pdf datoteku poslati na e-mail demonstratorice skralj@fkit.hr najkasnije do kraja svibnja 2020. Referat trebaju izraditi svi studenti koji su prvi put upisali kolegij i studenti kojima nije priznato pravo na potpis iz kolegija temeljem izvršenja obveza ranijih godina. 

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

podsjećam na nastavak održavanja on-line nastave sutra u četvrtak 21.05.2020. s početkom u 8,00 sati.
Poveznica za pristupanje predavanju i dalje je https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/

Prijavite se preko svojeg elektroničkog identiteta (AAI@EDUHR) u sustav SRCE za učenje na daljinu nešto prije 8 sati gdje ću vas čekati u virtualnoj sobi za webinare. Rezervirao sam 3 puna sata za naša predavanja.

Prošli tjedan završili smo gradivo koje dolazi na kolokvij.  Vjerujem da ste svi vi prijavljeni za kolokvij već proučili sve dostupne materijale (predavanja,  riješene primjere i po nekoliko neriješenih primjera) i da ste tijekom nastave sukcesivno rješavali domaće zadaće. Ukoliko ipak imate nekih pitanja ili nejasnoća oko gradiva kolokvija molim da ih pripremite za sutra na početku predavanja. Studenti koji se nisu prijavili neće moći pisati kolokvij, no moći će pristupiti bilo kojem ispitnom roku u lipnju/srpnju te kolovozu/rujnu 2020.  

Sutrašnjim predavanjem započinjemo zadnje poglavlje u kojem nema numeričkih zadataka te ne dolazi na kolokvij, ali taj dio gradiva obvezno odgovarate na usmenom ispitu.

Srdačan pozdrav do sutra ujutro.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Potvrđen je datum za održavanje kolokvija - četvrtak 28.05.2020. u vremenu od 8 do 11 sati i završile su obvezujuće prijave za pisanje kolokvija. Studenti koji se nisu prijavili neće moći pristupiti pisanju kolokvija. Također molim da se izvrši i obvezna odjava kolokvija do utorka 26.05.2020. do 12 sati ukoliko netko od prijavljenih studenata zbog bilo kojih razloga neće moći pristupiti pisanju kolokvija. Odjave se vrše slanjem maila s naslovom "odjava kolokvija OS KI" na adresu vfilipan@fkit.hr. 

Točan raspored studenata po dvoranama (u skladu s preporukama nadležnih službi) i ostale detaljne upute usljedit će naknadno na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija.

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Kako sam spomenuo na današnjem predavanju prosljeđujem obavijest da je za sljedeći tjedan potrebno riješiti "7. DZ KI -Dimenzioniranje" koja je korigirana postavljena na web stranicu kolegija. Zadaću riješite nakon što detaljno proučite predavanja,  riješene primjere i po nekoliko neriješenih primjera iz svakog dijela gradiva (MDT-2). Ova DZ ujedno je i priprema za kolokvij koji će se održati za dva tjedna u četvrtak 28.05.  Bude li nekih nejasnoća slobodno se javite mailom ili pripremite pitanja za sam početak predavanja sljedeći tjedan.

Srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Zbog trenutne situacija s prekidom izravne nastave i u skladu s preporukama nadležnih službi te u dogovoru s upravom fakulteta ove će se akademske godine umjesto dva održati samo jedan kolokvij iz kolegija Osnove strojarstva. Jedinstveni kolokvij će obuhvatiti svo gradivo kolegija i imat će 6 zadataka umjesto 4+4 zadatka iz dosadašnja 2 kolokvija (3 zadatka umjesto 4 iz 1. dijela gradiva i to 1 zadatak iz Inženjerske grafike, 1 zadatak iz oslobađanja tijela veza i 1 zadatak iz trenja te 3 zadatka umjesto 4 iz 2. dijela gradiva - Mehanike deformabilnih tijela). Jedinstveni kolokvij pisat će se 3 sata. Određen je i novi datum za održavanje kolokvija - četvrtak 28.05.2020. u vremenu od 8 do 11 sati (u redovnom terminu nastave iz kolegija). Na taj način izašli smo u susret i studentima kojima se ranije predviđeni datum (26.05.) preklapao s održavanjem kolokvija iz drugog kolegija.

Kako bih mogao napraviti točan raspored studenata po dvoranama, a u skladu s preporukama nadležnih službi, molim vas da se za pisanje kolokvija što prije obavezno prijavite upisom Imena i Prezimena te JMBAG-a na poveznici 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fjlcuRzMKPVbrlKt_4MeW1D0UtWWP8Huwh2qfJ1B2WA/edit#gid=0

Ostale detaljne upute usljedit će naknadno na ovoj istoj fakultetskoj web stranici.

 Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

podsjećam na nastavak održavanja on-line nastave sutra u četvrtak 14.05.2020. s početkom u 8,00 sati.
Poveznica za pristupanje predavanju i dalje je https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/

Prijavite se preko svojeg elektroničkog identiteta (AAI@EDUHR) u sustav SRCE za učenje na daljinu nešto prije 8 sati gdje ću vas čekati u virtualnoj sobi za webinare. Rezervirao sam 3 sata za naša predavanja.

Prošli tjedan radili smo savijanje ravnih štapova prizmatičnog poprečnog presjeka.  Vjerujem da je većina vas proučila materijale vezane uz taj dio (predavanja,  riješene primjere i po nekoliko neriješenih primjera) i da ste nakon toga riješili domaću zadaću (6. DZ KI). U poddirektoriju Corona 2020 od jučer je i dodatni pdf dokument: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Materijali_za_drugi_kolokvij_iz_Osnova_strojarstva_savijanje_Corona_2020.pdf

Srdačan pozdrav do sutra ujutro kad nastavljamo s gradivom, a na samom početku dat ću nove informacije o održavanju kolokvija. 

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Situacija s prekidom izravne nastave traje i dalje, no dobili smo obavijest od prodekanice da će se od 18.05 nadalje moći održavati kolokviji, ali sve u skladu s preporukama nadležnih službi. Kako smo 1. kolokvij predviđen za 21.04. trebali prolongirati predlažem novi datum za pisanje 1. kolokvija u utorak 26.05.2020.  kako sam i najavio na predavanju u četvrtak. Točno vrijeme kolokvija i način održavanja kolokvija još uvijek nisu dfinirani, jer to ovisi o dostupnosti predavaonica i novim uputama nadležnih državnih i sveučilišnih tijela.   

Drugi kolokvij pisao bi se prema prethodnom planu u utorak 02.06.2020. 

Vjerujem da ćete do 26.05. imati dosta vremena da ponovite 1. dio gradiva (Inženjerska grafika, Uvod u Tehničku mehaniku i Uvod u Statiku) te da će rezultati biti dobri.

Budete li imali kakvih pitanja ili nedoumica oko gradiva slobodno mi se javite na e-mail vfilipan@fkit.hr, a također možete pripremiti pitanja i za početak on-line nastave u četvrtak 14.05. u 8,00 sati.

Uz srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Danas smo radili opterećenje štapova na savijanje. Nakon što detaljno proučite predavanja,  riješene primjere i nekoliko neriješenih primjera prijeđite na rješavanje domaće zadaće (6. DZ KI). Bude li nekih nejasnoća javite se mailom ili pripremite pitanja za sam početak predavanja sljedeći tjedan.

6. DZ KI Savijanje danas je novo postavljena je na web stranicu predmeta https://www.fkit.unizg.hr/predmet/osnstr_a/nastavni_materijali

Srdačan pozdrav

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

podsjećam na nastavak održavanja on-line nastave sutra u četvrtak 07.05.2020. s početkom u 8,00 sati.
Poveznica za pristupanje predavanju i dalje je https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/

Prijavite se preko svojeg elektroničkog identiteta (AAI@EDUHR) u sustav SRCE za učenje na daljinu nešto prije 8 sati gdje ću vas čekati u virtualnoj sobi za webinare. Rezervirao sam puna 2 sata za naša predavanja.

Prošli tjedan završili smo opterećenje štapova momentima uvijanja. Vjerujem da je većina vas već detaljno proučila sve materijale vezane uz taj dio (predavanja,  riješene primjere, dodatne materijale za seminar u poddirektoriju Corona 2020 i po nekoliko neriješenih primjera) i da ste nakon toga riješili domaću zadaću (5. DZ KI). Ako slučajno ima kakvih nejasnoća ili pitanja molim da ih pripremite za sam početak sutrašnjeg predavanja.

S gradivom idemo dalje te nastavljamo sa savijanjem ravnih štapova prizmatičnog poprečnog presjeka. Svi materijali nalaze se na web stranici predmeta https://www.fkit.unizg.hr/predmet/osnstr_a/nastavni_materijali

Srdačan pozdrav do sutra ujutro. 

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

podsjećam na nastavak održavanja on-line nastave u četvrtak 30.04.2020. s početkom u 8,00 sati.
Poveznica za pristupanje predavanju i dalje je https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/

Prijavite se preko svojeg elektroničkog identiteta (AAI@EDUHR) na sustav SRCE za učenje na daljinu nešto prije 8 sati gdje ću vas čekati u virtualnoj sobi za webinare. Rezervirao sam puna 2 sata za naša predavanja.

Prošli tjedan završili smo uzdužno opterećenje štapova te početna (montažna) i toplinska naprezanja. Vjerujem da je većina vas već detaljno proučila sve materijale vezane uz taj dio (predavanja,  riješene primjere, dodatne materijale za seminar u poddirektoriju Corona 2020 i po nekoliko neriješenih primjera) i da ste nakon toga riješili domaću zadaću (4 DZ KI). Ukoliko to još netko nije učinio preporučam da to svakako uradi do četvrtka. Pripremite i eventualna pitanja koja ćemo zajedno odgovoriti na samom početku nastave.

Ovaj četvrtak nastavljamo s uvijanjem štapova kružnog poprečnog presjeka. Svi materijali nalaze se na web stranici predmeta https://www.fkit.unizg.hr/predmet/osnstr_a/nastavni_materijali

Srdačan pozdrav do četvrtka ujutro. 

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

podsjećam na nastavak održavanja on-line nastave sutra, u četvrtak 23.04.2020. s početkom u 8,00 sati.
Poveznica za pristupanje predavanju i dalje je https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/

Prijavite se opet preko svojeg elektroničkog identiteta (AAI@EDUHR) na sustav SRCE za učenje na daljinu sutra nešto prije 8 sati gdje ću vas čekati u virtualnoj sobi za webinare. 

Uz predavanja vezano za uzdužno opterećenje štapova pogledajte i dodatne materijale za seminar s detaljnim opisom postupka rješavanja zadataka koje je prof. Sutlović postavio na web stranicu FKIT-a: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Materijali_za_drugi_kolokvij_iz_Osnova_strojarstva_aksijalno_opterecenje_stapova.pdf

Srdačan pozdrav do sutra ujutro. 

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

PODSJEĆAM na dogovor od prošlog tjedna O NASTAVKU ODRŽAVANJA ON-LINE NASTAVE SUTRA u četvrtak 16.04.2020.
Ja  sam rezervirao vrijeme za predavanje s početkom točno u 8,00 sati i u trajanju od 3 sata.

Poveznica za pristupanje predavanju i dalje je https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/

Prijavite se opet preko svojeg elektroničkog identiteta (AAI@EDUHR) na sustav SRCE za učenje na daljinu sutra nešto prije 8 sati gdje ću vas čekati u virtualnoj sobi za webinare. 

Ujedno podsjećam da je i prof. Sutlović dodatne materijale za seminar s detaljnim opisom postupka rješavanja zadataka postavio danas na web stranicu FKIT-a (https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Materijali_za_drugi_kolokvij_iz_Osnova_strojarstva_aksijalno_opterecenje_stapova.pdf)

Srdačan pozdrav do sutra ujutro. 

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

PODSJEĆAM NA OBAVIJEST OD 6.4.2020. O ODRŽAVANJU ON-LINE NASTAVE SUTRA U četvrtak 09.04.2020.
Ja  sam rezervirao vrijeme za predavanje s početkom točno u 8,00 sati i u trajanju od 3 sata.

Svaki se student treba prethodno prijaviti u virtualnu sobu za webinare putem poveznice

https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/

Trebate se dakle preko svojeg elektroničkog identiteta (AAI@EDUHR) povezati na sustav SRCE za učenje na daljinu gdje ćete najprije instalirati program AdobeConnect koji će vam omogućiti prijavu na samo predavanje i praćenje predavanja u realnom vremenu. Kad se uspijete prijaviti svakako mi u Chatu ostavite poruku o uspješnoj prijavi tako da sutra ujutro ne gubimo svijeme stime i da ja imam povratnu informaciju o tome koliko je studenata to uspjelo napraviti. Nadam se da svi imate mogućnosti da od kuće (doma, stana) možete sudjelovati u on-line nastavi. Ukoliko netko nema takve mogućnosti molim da mi i to svakako javi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr.

Molim stoga sve studente da svoju prijavu pokušaju napraviti svakako danas jer sutra od 6 do 8 sati sustav neće raditi. Do sada je svoju prijavu potvrdilo svega 5 od ukupno 94 upisana studenta.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

u skladu s prijašnjim obavijestima nastava se nastavlja održavati prema izvedbenom programu tako da je u četvrtak 09.04.2020. na redu 1. predavanje iz 3. velike cjeline: OSNOVE MEHANIKE DEFORMABILNIH TIJELA. 

Materijali za nastavu nalazit će se i dalje na web stranici fakulteta  https://www.fkit.unizg.hr/predmet/osnstr_a/nastavni_materijali ,

a za sva pitanja i konzultacije na raspolaganju smo prof. Sutlović (za seminar) i ja (za predavanja) putem e-mail adresa isutlo@fkit.hr i vfilipan@fkit.hr .

Kako i dalje nema izravne nastave na fakultetu, predlažem da ovaj četvrtak započnemo s interaktivnim on-line predavanjima putem virtualne sobe za webinare preko sustava merlin na srcu gdje mi preko chata možete postavljati i pitanja u realnom vremenu i tako aktivno sudjelovati. 
Za svrhu praćenja nastave on-line bit će potrebno putem poveznice

https://connect.srce.hr/w1920-21225-3398/

otići na sustav SRCE za učenje na daljinu gdje ćete najprije trebati instalirati program AdobeConnect koji će vam omogućiti prijavu na samo predavanje i praćenje predavanja u realnom vremenu. Kad se uspijete prijaviti svakako mi u Chatu ostavite poruku o uspješnoj prijavi tako da imam povratnu informaciju o tome koliko je studenata to uspjelo napraviti. Nadam se da svi imate mogućnosti da od kuće (doma, stana) možete sudjelovati u on-line nastavi. Ukoliko netko nema takve mogućnosti molim da mi i to svakako javi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr.

Ja sam za četvrtak 09.04.2020. rezervirao vrijeme za predavanje s početkom točno u 8,00 sati. Molim sve studente da se u četvrtak prijave nešto prije 8 sati kako bi mogli krenuti na vrijeme. Nastavu možemo održati do 11 sati s nekoliko pauza.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

u skladu s prijašnjim obavijestima nastava se nastavlja održavati na daljinu, putem mrežne stranice Fakulteta. Dakle, nastavljamo i dalje prema izvedbenom programu tako da je u četvrtak 02.04.2020. na redu predavanje i seminar iz područja trenja od trenja kotrljanja, preko trenja rotirajućih tijela do trenja elastičnog i krutog tijela.

Na predavanjima nastavljamo sa slajdom 100 iz Uvoda u statiku krutih tijela (točka 2.5. Ravnoteža s trenjem, podtočke 2.5.5., 2.5.6. i 2.5.7.). Molim Vas da najprije detaljno proučite točku 2.5.5. Trenje kotrljanja i uočite sličnosti i razlike prema trenju klizanja. Zatim za izolirano tijelo postavite sumu horizontalnih i vertikalnih sila i sumu momenata te uočite da uz T/N=e/h sljedi faktor trenja kotrljanja f. Kod trenja rotirajućih tijela (točka 2.5.6.) posebno su obrađeni radijalni i aksijalni klizni ležaj. Kod radijalnog kliznog ležaja na temelju slike s rasporedom djelovanja sila izraz za moment otpora trenja sljedi iz uvjeta ravnoteže. Primijetite da je ekscentrični položaj rukavca unutar otvora ležaja (r0) direktno proporcionalan veličini koeficijenta trenja.  Za aksijalni klizni ležaj naveden je samo konačan izraz za moment otpora trenja. Izraz bi se inače mogao izvesti iz uvjeta ravnoteže sila i momenata na malom elementu dodirne površine rukavca i ležaja integracijom po čitavoj plohi. Upamtite kako je trenje u ležajevima (gdje postoji relativno gibanje na dodirnim plohama između rotirajućih i mirujućih dijelova stroja) štetno te da se ono može smanjiti podmazivanjem. U točki 2.5.7. obrađeno je trenje između jednog elastičnog (uže, remen) i jednog krutog tijela (valjak, remenica, kolotura). Konačan oblik Eulerovog izraza za odnose među silama S1 i S2 mogao bi se izvesti iz uvjeta ravnoteže sila i momenata na malom elementu dodirne površine remena i valjka integracijom po čitavoj liniji dodira. Obratite pozornost na praktične primjene Eulerovog izraza: slučajeve gdje se traži da omjer sila S1 i S2 bude što veći i one druge slučajeve gdje se traži obrnuto. 

Nakon proučenog teorijskog dijela (predavanja) prijeđete na riješene primjere iz trenja užeta: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Materijali_za_prvi_kolokvij_iz_Osnova_strojarstva_trenje_uzeta.pdf . Na raspolaganju za seminar su i dodatni materijali: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Materijali_za_prvi_kolokvij_iz_Osnova_strojarstva_trenje_uzeta_Corona_2020.pdf 

Na kraju riješite domaću zadaću: 3. DZ KI: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/3_DZ_KI_ZA_WEB_DOBROVOLJNA.pdf
Domaću zadaću ćete predati u tjednu kad se nastava bude ponovno održavala na fakultetu shodno daljnjim uputama nadležnih službi.

Za samostalno rješavanje na raspolaganju su vam i neriješeni primjeri https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Trenje_uzeta_nerijeseni_bez_uputa.pdf

Materijali za nastavu iz Osnova strojarstva KI nalazit će se i dalje na web stranici fakulteta  https://www.fkit.unizg.hr/predmet/osnstr_a/nastavni_materijali ,

a za sva pitanja i konzultacije na raspolaganju smo prof. Sutlović (za seminar) i ja (za predavanja) putem e-mail adresa isutlo@fkit.hr i vfilipan@fkit.hr .

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

u skladu s mailom od 17.03.2020. (o obustavi izravne nastave na dva tjedna) nastava se nastavlja održavati na daljinu, putem mrežne stranice Fakulteta. Dakle, nastavljamo i dalje prema izvedbenom programu tako da je u četvrtak 26.03. na redu predavanje i seminar iz područja trenja.

Na predavanjima nastavljamo sa slajdom 77 iz Uvoda u statiku krutih tijela (točka 2.5. Ravnoteža s trenjem – uvjeti ravnoteže u sustavima s trenjem). Molim Vas da najprije kratko pogledate teorijske točke 2.5.1  Općenito o trenju, 2.5.2. Vrste trenja i 2.5.3. Tekućinsko trenje i zatim detaljnije proučite točku 2.5.4. Suho trenje klizanja.  Uočite razliku između statičkog i dinamičkog koeficijenta trenja i kuta trenja na primjeru bloka na ravnoj horizontalnoj plohi. Potom prijeđite na ravnotežu bloka na kosoj hrapavoj plohi i vidite granični slučaj ravnoteže odnosno uvjet samokočivosti. Na primjeru štapa koso oslonjenog na hrapavu podlogu proučite kako je definirana površina ravnoteže i kada će se štap nalaziti u ravnoteži. Predavanja ovaj tjedan završavamo na slajdu 99.

Nakon proučenog teorijskog dijela (predavanja) prijeđete na riješene primjere iz trenja: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Materijali_za_prvi_kolokvij_iz_Osnova_strojarstva_trenje%5B1%5D.pdf . 

Na kraju riješite domaću zadaću: 2. DZ KI https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/2_DZ_KI_ZA_WEB_DOBROVOLJNA.pdf
Domaću zadaću ćete predati u tjednu kad se nastava bude ponovno održavala na fakultetu shodno daljnjim uputama nadležnih službi.

Za samostalno rješavanje na raspolaganju su vam i neriješeni primjeri https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Trenje_nerijeseni_bez_uputa.pdf

Materijali za nastavu iz Osnova strojarstva KI nalazit će se i dalje na web stranici fakulteta  https://www.fkit.unizg.hr/predmet/osnstr_a/nastavni_materijali .

a za sva pitanja i konzultacije na raspolaganju smo prof. Sutlović (za seminar) i ja (za predavanja) putem e-mail adresa isutlo@fkit.hr i vfilipan@fkit.hr .

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

prof. Sutlović danas je na web stranicu postavio i dodatne materijale za sutrašnju nastavu. Materijali se nalaze na poveznici: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Materijali_za_prvi_kolokvij_iz_Osnova_strojarstva_pravilo_izolacije_Corona_2020.pdf

Zagreb, 18. ožujka 2020.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, te Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. obustavlja se na dva tjedna sva izravna nastava na fakultetu (predavanja, seminari i vježbe).

Preporuka fakulteta je da se nastava održava na daljinu, između ostalog i putem mrežne stranice Fakulteta.
Što se tiče Osnova strojarstva KI i dalje nastavljamo prema izvedbenom programu tako da je u četvrtak 19.03. na redu seminar iz područja oslobađanja tijela veza i uvjeta ravnoteže.
Na predavanjima prošli tjedan završili smo nastavu do slajda 76 iz Uvoda u statiku krutih tijela. Molim Vas da najprije proučite ovo gradivo i zatim prijeđete na riješene primjere iz tog dijela gradiva što je u planu ovaj tjedan https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Materijali_za_prvi_kolokvij_iz_Osnova_strojarstva_pravilo_izolacije%5B1%5D.pdf  a nakon toga riješite domaću zadaću: 1. DZ KI https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/1_DZ_KI_ZA_WEB_DOBROVOLJNA.pdf  

Materijali za nastavu iz Osnova strojarstva KI nalazit će se i dalje na web stranici fakulteta  https://www.fkit.unizg.hr/predmet/osnstr_a/nastavni_materijali .
a za sva pitanja i konzultacije na raspolaganju smo prof. Sutlović (za seminar) i ja (za predavanja) putem e-mail adresa isutlo@fkit.hr i vfilipan@fkit.hr .

S obzirom da bi u četvrtak 19.03. trebalo predati domaće zadaće iz Inženjerske grafike to se za sada odgađa (za dva tjedna,  odnosno do daljnjih uputa o održavanju nastave od nadležnih službi). Ovo vrijedi i za domaću zadaću od ovog tjedna.Dakle, sve zadaće će se predati u tjednu kad se nastava bude ponovno održavala na fakultetu shodno daljnjim uputama nadležnih službi.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Parcijalni ispiti (kolokviji) iz OSNOVA STROJARSTVA KI+EI u akademskoj godini 2019.-2020. pišu se kako sljedi:

1. kol.   UTO 21.04.2020.   16,30-18,30 h  dvorane MKV-19, MKV-20, MKM-20, S-0, S-1 i S-P
2. kol.   UTO 02.06.2020.   16,30-18,30 h  dvorane MKV-19, MKV-20, MKM-20, S-0, S-1 i S-P

Kolokvijima smiju pristupiti svi novoupisani studenti koji uredno pohađaju nastavu, kao i studenti koji već imaju prabvo na potpis iz ranijih akademskih godina.

Studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju trebat će se prijaviti potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna u tjednu prije kolokvija u dvorani S-1 za vrijeme nastave iz Osnova strojarstva u četvrtak u vremenu od 8 do 11 sati (za 1. kol. prijave su 16.04.2020., a za 2. kol. prijave su 28.05.2020.). Prijave su obvezne radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija. Zbog toga molimo studente za ozbiljnost prilikom prijave tako da se upišu samo oni studenti koji imaju ozbiljnu namjeru pristupiti kolokviju. Upisani studenti imaju određenu obvezu spremiti se za kolokvij i s ozbiljnošću pristupiti kolokviju. 
Ukoliko je netko od studenata spriječen te ne može doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivo pisanoj dozvoli (npr. e-mailom!) izvršiti drugi ovlašteni kolega i/ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetnog nastavnika o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata po grupama objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija. 

Za rješavanje zadataka na kolokvijima potrebno je imati najmanje 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba biti napisano ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli (i druga elektronička pomagala s kojima se može snimati i slati/primati elektroničke poruke putem interneta) ni na koji se način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati indeks za identifikaciju.

U Zagrebu, 27.02.2020.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

OBAVIJEST za studente koji su stekli pravo na potpis iz kolegija OS-KI ranijih akademskih godina

Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija OSNOVE STROJARSTVA (KI) ranijih akademskih godina, a nisu položili ispit te su ponovno upisali kolegij, trebaju se javiti predmetnom nastavniku radi evidencije i priznavanja potpisa u ovoj akademskoj godini. Prijave su moguće najkasnije do 15. ožujka 2020.  utorkom u 8,00 sati u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku (prizemlje-lijevo, Savska cesta 16) ili četvrtkom u 8,00 sati u velikoj predavaonici S-1 (prvi kat, Savska cesta 16). Priznavanjem potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no mogu i dalje dolaziti na nastavu ako to žele i smiju pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

Nakon 15. ožujka 2020. potpisi se više neće priznavati.

U Zagrebu, 21. veljače 2020.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Veljko Filipan 

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Studenti koji pristupaju ispitu pred povjerenstvom (komisija) koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,45 sati 

Pisani dio ispita za sve studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 9,00 sati u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20. 

Rezultati pisanog ispita u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Studenti koji pristupaju ispitu pred povjerenstvom (komisija) koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Pisani dio ispita za sve studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 9,00 sati prema sljedećem rasporedu:
- u dvorani MKV-19 - studenti čija prezimena počinju slovima A - M
- u dvorani MKV-20 
na Marulićevom trgu 20 - studenti čija prezimena počinju slovima N - Ž

Rezultati pisanog ispita u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Za sve prijavljene studente ispit će se održati s početkom u 9 sati prema sljedećem rasporedu:
1)
u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20: studenti L.Žmavc, L.Cerovski i J.Vuić
2) u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19: svi ostali studenti 

Rezultati pismenog ispita u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16. Koncept usmenog odmah.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu 
u dvorani S1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,00 sati.

Pismeni dio ispita za sve ostale prijavljene studente održat će se s početkom u 9 sati 
prema sljedećem rasporedu:
1) A - J:  
 u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 
2) K - Ž:   u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19. 

Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16. Koncept usmenog odmah.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati.

Pismeni dio ispita za sve ostale prijavljene studente održat će se s početkom u 9 sati 
prema sljedećem rasporedu:
1) A - Jakopović:  
 u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 
2) Jerleković - Ž:   u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20. 

Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se s početkom u 9 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19. 
Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju:
1) samo usmenom ispitu (Duić, Huzjak, Vučić i Zadravec) i
2) ispitu pred povjerenstvom (Vračević)
koncept usmenog ispita pišu u dvorani S1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Studenti koji su se prijavili za pisanje II. kolokvija u ponedjeljak 27.05.2019. od 18 do 20 h
raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od A  do Gre (Gregurek) - u dvorani S-1  (Savska cesta 16)

2) od Gu (Gugić) do M  - u dvorani MKV- 19 (Marulićev trg 19)

3) od N do Vla (Vlašić) - u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20)

4) od Vu (Vučić) do Ž (Žmavc) - u dvorani MKM-20 (Marulićev trg 20)

Mole se studenti da dođu ispred dvorana nešto prije 18 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

U repozitoriju Nastavni materijali objavljen je vremenik za obveznu laboratorijsku vježbu koja će se održati u laboratoriju SVECIPOL na Savskoj cesti 16 (podrum) dana 30. svibnja 2019. po grupama od 8,20 sati nadalje. 

Vježba je obvezna za sve studente koji su prvi put upisali kolegij i studente koji nemaju priznati potpis iz kolegija iz ranijih godina. Ukoliko je netko od takvih studenata izostavljen s popisa neka se javi predmetnom nastavniku.

Prije vježbe treba proučiti teorijski uvod prema objavljenom predlošku za domaću zadaću, a zadaće se predaju u četvrtak 06. lipnja 2019. na nastavi!

Na vježbu uzeti kutu i zaštitne naočale!
Svaka grupa neka bude spremna ispred laboratorija SVECIPOL 5 minuta prije početka svog termina.
Voditelj vježbi je Izv. prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko

 

1. kolokvij se može vidjeti u utorak 30. travnja 2019. u 11.15 sati. Pričekati pred dvoranom S-1, Savska c. 16.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 29. travnja 2019.

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Studenti koji su se prijavili za pisanje I. kolokvija raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od A (Adamić) do Ka (Kafadar) - u dvorani MKV- 19 (Marulićev trg 19)

2) od Ke (Keleković) do Mi (Miškulin) - u dvorani MKV- 20 (Marulićev trg 20)

3) od Mo (Mohorić) do Sab (Sabol) - u dvorani MKM-20 (Marulićev trg 20)

4) od Sam (Samobor) do Ž (Žmavc) - u dvorani S-1  (Savska cesta 16)

Mole se studenti da dođu ispred dvorana nešto prije 18 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Osim redovnih konzultacija kod predmetnih nastavnika dodatne konzultacije iz kolegija Osnove strojarstva u vezi domaćih zadaća održava demonstrator (Suzana Kralj) ponedjeljkom od 9 do 10 sati u dvorani SP-2 (Savska cesta 16, podrum-desno do kraja) . 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Veljko Filipan

Parcijalni ispiti (kolokviji) iz OSNOVA STROJARSTVA KI+EI u akademskoj godini 2018.-2019. pišu se kako sljedi:

1. kol.   PON 15.04.2019.   18-20 h  dvorane MKV-19, MKV-20, MKM-20, S0, S-1 i S-P
2. kol.   PON 27.05.2019.   18-20 h  dvorane MKV-19, MKV-20, MKM-20, S0, S-1 i S-P

Kolokvijima smiju pristupiti svi novoupisani studenti koji uredno pohađaju nastavu, kao i studenti kojima je priznat potpis iz ranijih akademskih godina.

Studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju trebat će se prijaviti potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna u tjednu prije kolokvija u dvorani S-1 za vrijeme nastave iz Osnova strojarstva u četvrtak u vremenu od 8 do 11 sati (za 1. kol. prijave su 11.04.2019., a za 2. kol. prijave su 23.05.2019.). Prijave su obvezne radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija. Zbog toga molimo studente za ozbiljnost prilikom prijave. Upisani studenti imaju obvezu spremiti se za kolokvij i pristupiti pisanju kolokvija. 
Ukoliko je netko od studenata spriječen te ne može doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivo pisanoj dozvoli (npr. e-mailom!) izvršiti drugi ovlašteni kolega i/ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetnog nastavnika o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata po dvoranama objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija. 

Za rješavanje zadataka na kolokvijima potrebno je imati najmanje 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba biti napisano ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli (i druga elektronička pomagala s kojima se može snimati i slati/primati elektroničke poruke putem interneta) ni na koji se način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati studentsku identifikacijsku ispravu.

U Zagrebu, 28.02.2019.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih akademskih godina

Studenti koji imaju potpis iz kolegija OSNOVE STROJARSTVA (KI)  iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i priznavanja potpisa javiti predmetnom nastavniku četvrtkom u 8,00 sati u velikoj predavaonici S-1 (prvi kat, Savska cesta 16), ili utorkom u 8,00 sati u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku (prizemlje-lijevo, Savska cesta 16), najkasnije do 31. ožujka 2019. Priznavanjem potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no mogu i dalje dolaziti na nastavu i smiju pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

Nakon 31. ožujka 2019. potpisi se više neće priznavati.

U Zagrebu, 28. veljače 2019.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Veljko Filipan 

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita za sve prijavljene studente održat će se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati. 
Rezultati pismenog u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Poziva se student TIN DEBOGOVIĆ koji polaže ispit pred komisijom da dođe pisati koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se s početkom u 9 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.
Rezultati pismenog u 12 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se s početkom u 11,30 sati:
- za studente po abecedi od Anerić do Mumelaš u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 i
- za studente po abecedi od Pendić do Vanđija u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20. 

Rezultati pismenog u 15 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju:
1) samo usmenom ispitu (Curiš, Sečenj i Šaravanja) i
2) ispitu pred povjerenstvom (Batur, Biočić, Drača, Hodžić, Kos, Kovačević, Soldo i Škarica)
koncept usmenog ispita pišu u dvorani SP na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita s početkom u 11,30 sati održat će se prema sljedećem rasporedu:

- studenti od A(Anerić) do M(Milićević) u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19,  
- studenti od M(Mumelaš) do Vračević u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20.  

Rezultati pismenog u 15 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani SP na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Pismeni ispit je u dvorani MKV-19 s početkom u 9 sati.

Studenti oslobođeni pismenog pišu koncept usmenog ispita u dvorani S-1 s početkom u 7,30 sati.

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Konzultacije i potpisi kod prof. V.Filipana sljedeći tjedan održat će se u ponedjeljak 09.07.2018 u 8,00 sati umjesto u utorak 10.07.2018. 

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita s početkom u 9,00 sati održat će se prema sljedećem rasporedu:

- studenti od B(atur) do Perković u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19,  
- studenti od Pezić do Ž(agar) u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20.  

Rezultati pismenog u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati. 
Rezultati pismenog u 12,30 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u utorak 19.06.2018. u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Studenti koji su se prijavili za pisanje II. kolokvija raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od A (Anelić) do Koš (Košutić) - u dvorani MKV- 19 (Marulićev trg 19)

2) od Kov (Kovačević) do Pavl (Pavlović) - u dvorani MKM- 20 (Marulićev trg 20)

3) od Peč (Pečurlić) do Ž (Žagar) - u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20)

Mole se studenti da dođu ispred dvorana nešto prije 17 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Studenti koji su se prijavili za pisanje I. kolokvija raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od A (Anelić) do Ja (Javorić) - u dvorani MKV- 19 (Marulićev trg 19)

2) od Jo (Jozinović) do Mili (Milićević) + (Zekić, Zrno i Žagar) - u dvorani MKV- 20 (Marulićev trg 20)

3) od Milo (Milosavljević) do Pe (Pezić) - u dvorani MKM-20 (Marulićev trg 20)

4) od Po (Povodnik) do Vra (Vrabec) - u dvorani S-1  (Savska cesta 16)

Mole se studenti da dođu ispred dvorana nešto prije 17 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS -KI

Zbog obveza predmetnog nastavnika dana 03.04.2018. konzultacije će se iznimno održati u 9,00 sati 
(
umjesto u 8,00 sati). 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih akademskih godina

Studenti koji imaju potpis iz kolegija OSNOVE STROJARSTVA (KI)  iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i prenošenja potpisa javiti predmetnom nastavniku četvrtkom u 8,00 sati u velikoj predavaonici S-1 (prvi kat, Savska cesta 16), ili utorkom u 8,00 sati u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku (prizemlje-lijevo, Savska cesta 16), najkasnije do 31. ožujka 2018. Prijenosom potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no mogu i dalje dolaziti na nastavu i smiju pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

Nakon 31. ožujka 2018. potpisi se više neće prenositi.

U Zagrebu, 22. ožujka 2018.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Veljko Filipan 

Parcijalni ispiti (kolokviji) iz OSNOVA STROJARSTVA KI+EI u akademskoj godini 2017.-2018. pišu se kako sljedi:

1. kol.   UTO 24.04.2018.   17-19 h  dvorane MKV-19, MKV-20, MKM-20, S-1 i S-P
2. kol.   UTO 05.06.2018.   17-19 h  dvorane MKV-19, MKV-20, MKM-20, S-1 i S-P

Kolokvijima smiju pristupiti svi novoupisani studenti koji uredno pohađaju nastavu, kao i studenti koji u indeksu već imaju preneseni potpis iz ranijih akademskih godina.

Studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju trebat će se prijaviti potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna u tjednu prije kolokvija u dvorani S-1 za vrijeme nastave iz Osnova strojarstva u četvrtak u vremenu od 8 do 11 sati (za 1. kol. prijave su 19.04.2018., a za 2. kol. prijave su 24.05.2018.). Prijave su obvezne radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija. Zbog toga molimo studente za ozbiljnost prilikom prijave tako da se upišu samo oni studenti koji imaju ozbiljnu namjeru pristupiti kolokviju. Upisani studenti imaju određenu obvezu spremiti se za kolokvij i s ozbiljnošću pristupiti kolokviju. 
Ukoliko je netko od studenata spriječen te ne može doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivo pisanoj dozvoli (npr. e-mailom!) izvršiti drugi ovlašteni kolega i/ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetnog nastavnika o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata po grupama objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija. 

Za rješavanje zadataka na kolokvijima potrebno je imati najmanje 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba biti napisano ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli (i druga elektronička pomagala s kojima se može snimati i slati/primati elektroničke poruke putem interneta) ni na koji se način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati indeks za identifikaciju.

U Zagrebu, 22.03.2018.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog u 12 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se kako sljedi:

u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati za studente čija prezimena počinju slovima A do G,

u dvorani S-P s početkom u 9,00 sati za studente čija prezimena počinju slovima H do Ž.

Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se kako sljedi:

u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati za studente čija prezimena počinju slovima A do B,

u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati za studente čija prezimena počinju slovima C do Ž.

Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se kako sljedi:

u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati za studente čija prezimena počinju slovima A do Dž,

u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati za studente čija prezimena počinju slovima E do Ž.

Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani MKV-19 s početkom u 9,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog u 12 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (usmeni odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Studenti koji su se prijavili za pisanje II. kolokvija raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od A do E - u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20)

2) od F do Klier - u dvorani MKM-19  (Marulićev trg 19)

3) od Ko do Ž - u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19). 

Mole se studenti da dođu ispred dvorana nešto prije 17 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

U repozitoriju Nastavni materijali objavljen je vremenik za obveznu laboratorijsku vježbu koja će se održati u laboratoriju SVECIPOL na Savskoj cesti 16 (podrum) dana 01.06.2017. po grupama od 8,45 sati nadalje. 

Vježba je obvezna za sve studente koji su prvi put upisali predmet, tj koji nemaju preneseni potpis iz kolegija. Ukoliko je netko od takvih studenata izostavljen s popisa neka se javi predmetnom nastavniku.

U Zagrebu, 23.05.2017.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Dodatne konzultacije iz kolegija održava demonstrator u dvorani S-0 (Savska 16, prizemlje-lijevo) petkom od 11 do 12 sati. 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Povjerenstvo za satnicu definiralo je datum, vrijeme i mjesto pisanja parcijalnih ispita (kolokvija) iz OSNOVA STROJARSTVA KI+EI u akademskoj godini 2016.-2017. kako sljedi:

1.kol.     PON 24.04.2017.   17:00-19:00 h    MKV-19, MKV-20, MKM-20,                                                                                     MKM-19, S-1 i S-P
2.kol.     PON 29.05.2017.   17:00-19:00 h    MKV-19,MKV-20,MKM-19iS-1

Kolokvijima smiju pristupiti svi novoupisani studenti koji uredno pohađaju nastavu, kao i studenti koji u indeksu već imaju preneseni potpis iz ranijih akademskih godina.

Studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju trebat će se prijaviti potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna u tjednu prije kolokvija u dvorani S-1 za vrijeme nastave iz Osnova strojarstva u četvrtak u vremenu od 8 do 11 sati (za 1.kol. prijave su 20.04.2017., a za 2.kol. prijave su 25.05.2017.). Prijave su obvezne radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija. Zbog toga molimo studente za ozbiljnost prilikom prijave tako da se upišu samo oni studenti koji imaju ozbiljnu namjeru pristupiti kolokviju. Upisani studenti imaju određenu obvezu spremiti se za kolokvij i s ozbiljnošću pristupiti kolokviju. 
Ukoliko je netko od studenata spriječen te ne može doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivo pisanoj dozvoli (npr. e-mailom!) izvršiti drugi ovlašteni kolega i/ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetnog nastavnika o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata po grupama objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija. 

Za rješavanje zadataka na kolokvijima potrebno je imati najmanje 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba biti napisano ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli (i druga elektronička pomagala s kojima se može snimati i slati/primati elektroničke poruke putem interneta) ni na koji se način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati indeks za identifikaciju.

U Zagrebu, 02.03.2017.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih akademskih godina

Studenti koji imaju potpis iz kolegija OSNOVE STROJARSTVA (KI)  iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i prenošenja potpisa javiti predmetnom nastavniku četvrtkom u 8,00 sati u velikoj predavaonici S-1 (prvi kat, Savska cesta 16), ili utorkom u 8,00 sati u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku (prizemlje-lijevo, Savska cesta 16), najkasnije do 31. ožujka 2017. Prijenosom potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no mogu i dalje dolaziti na nastavu i smiju pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

Nakon 31. ožujka 2017. potpisi se više neće prenositi.

U Zagrebu, 02. ožujka 2017.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Veljko Filipan 

 

Poštovani kolege studenti kolegija OS

Nastava iz kolegija Osnove strojarstva započinje u četvrtak 02.03.2017. i odvijat će se prema rasporedu četvrtkom od 8 do 11 sati u predavaonici S-1 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se u četvrtak 16.02.2017. u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se u četvrtak 02.02.2017. u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se u četvrtak 15.09.2016. u dvorani MKM-20 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita i pisanje koncepta usmenog ispita za studente koji idu na komisiju i ostale studente koji zadovolje na pismenom bit će isti dan u 13,00 sati u dvorani S-P. Komisijski usmeni ispiti održat će se odmah nakon toga u 14 sati u dvorani S-0; usmeni ispiti za ostale studente u 16 sati u dvorani S-0). 

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu (M.Kos) koncept usmenog ispita pišu u četvrtak 15.09.2016. u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati; usmeni dio ispita održat će se odmah nakon toga u 9,00 u istoj dvorani. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Za studente čija prezimena počinju slovima A do I pismeni dio ispita održat će se u utorak 06.09.2016. u dvorani MKM-19 s početkom u 9,00 sati.

Za studente čija prezimena počinju slovima J do Ž pismeni dio ispita održat će se u utorak 06.09.2016. u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati. 

Rezultati pismenog ispita isti dan u 13,00 sati u S-1 (odmah nakon toga usmeni za studente koji zadovolje na pismenom). 

Studenti koji idu samo na usmeni ispit (Esih, Fa, Kezerić, Osrečak, Punčec, Žlabravec) pišu koncept za usmeni 06.09.2016 u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati. Usmeni razgovor s nastavnikom u 9,00 u istoj dvorani.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se u utorak 12.07.2016. u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati. Rezultati pismenog ispita isti dan u 13,00 sati u S-1 (odmah nakon toga usmeni za studente koji zadovolje na pismenom). 

Studenti koji idu samo na usmeni ispit pišu koncept za usmeni 12.07.2016. u dvorani S-1 s početkom u 8,00 sati. Usmeni razgovor s nastavnikom u 9,00 u dvorani SP (Savska cesta 16 - podrum).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

Pismeni dio ispita održat će se u utorak 28.06.2016. u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati. Rezultati pismenog ispita u petak 01.07.2016. u 10,00 sati u S-1 (odmah nakon toga usmeni za studente koji zadovolje na pismenom). 

Studenti koji idu samo na usmeni ispit pišu koncept za usmeni 28.06.2016. u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati. Usmeni razgovor s nastavnikom bit će u četvrtak, 30.06.2016. u 12 sati.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pismenog dijela ispita održava se u dvorani S-1 s početkom u 8,00 sati.

Pismeni dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI + EI

Konzultacije kod demonstratora iznimno će se ovaj tjedan održati u četvrtak 02.06.2016. u vremenu od 14 do 15 sati.

U Zagrebu, 29.05.2016.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan 

Poštovani kolege studenti kolegija Osnove strojarstva KI + EI

Raspored prijavljenih studenata za pisanje 2. kolokvija je sljedeći:

dvorana MKV-19 studenti s početnim slovima prezimena od A do K

dvorana MKM-19 studenti s početnim slovima prezimena od L do M

dvorana MKV-20 studenti s početnim slovima prezimena od N do Ž.

Ostale informacije u vezi kolokvija molimo pročitajte u zbirnoj obavijesti o kolokvijima (ranije objavljenoj na ovoj web stranici).

U Zagrebu 20.05.2016.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

U repozitoriju Nastavni materijali objavljen je vremenik za obveznu laboratorijsku vježbu koja će se održati u laboratoriju SVECIPOL na Savskoj cesti 16 (podrum) dana 12.05.2016. po grupama od 11 sati nadalje. 

Vježba je obvezna za sve studente koji su prvi put upisali predmet, tj koji nemaju preneseni potpis iz kolegija. Ukoliko je netko od takvih studenata izostavljen s popisa neka se javi predmetnom nastavniku.

U Zagrebu, 09.05.2016.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Raspored prijavljenih studenata za pisanje 1. kolokvija je sljedeći:

dvorana S-1 studenti s početnim slovima prezimena od A do F

dvorana MKV-19 studenti s početnim slovima prezimena od G do M

dvorana MKM-19 studenti s početnim slovima prezimena od N do P(Pirija)

dvorana MKV-20 studenti s početnim slovima prezimena od P(Plavšić) do Ž.

Ostale informacije u vezi kolokvija molimo pročitajte u zbirnoj obavijesti o kolokvijima ranije objavljenoj na ovoj web stranici.

U Zagrebu 11.04.2016.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.V.Filipan

Povjerenstvo za satnicu definiralo je datum, vrijeme i mjesto pisanja parcijalnih ispita (kolokvija) iz OSNOVA STROJARSTVA KI+EI u akademskoj godini 2015.-2016. kako sljedi:

1.kol.     PON 11.04.2016.   17:00-19:00 h    MKV-19, MKV-20,

                                                                                    MKM-19 i S-1

2.kol.     PON 23.05.2016.   17:00-19:00 h    MKV-19, MKV-20

                                                                                    MKM-19 i S-1

Kolokvijima smiju pristupiti svi novoupisani studenti koji uredno pohađaju nastavu, kao i studenti koji imaju preneseni potpis iz ranijih akademskih godina.

Studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju trebat će se prijaviti potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna u tjednu prije kolokvija u dvorani S-1 za vrijeme nastave iz Osnova strojarstva u četvrtak u vremenu od 8 do 11 sati (za 1.kol. prijave su 07.04.2016., a za 2.kol. prijave su 19.05.2016.).  Prijave su obvezne radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija. Zbog toga molimo studente za ozbiljnost prilikom prijave tako da se prijave samo oni studenti koji imaju ozbiljnu namjeru pristupiti kolokviju. Upisani studenti imaju određenu obvezu spremiti se za kolokvij i s ozbiljnošću pristupiti kolokviju. 

Ukoliko je netko od studenata spriječen te ne može doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivo pisanoj dozvoli (npr. e-mailom!) izvršiti drugi ovlašteni kolega i/ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetnog nastavnika o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata po grupama objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija. 

Za rješavanje zadataka na kolokvijima potrebno je imati najmanje 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba biti napisano ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli se ni na koji način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati indeks za identifikaciju.

U Zagrebu, 02.03.2016.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

 

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih godina

Studenti koji imaju potpis iz kolegija OSNOVE STROJARSTVA (KI)  iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i prenošenja potpisa javiti predmetnom nastavniku četvrtkom u 8,00 sati u velikoj predavaonici S-1 na Savskoj cesti 16, ili utorkom u 8,00 sati u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku najkasnije do 31. ožujka 2016. Prijenosom potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no mogu i dalje dolaziti na nastavu i pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

Nakon 31. ožujka 2016. potpisi se više neće prenositi.

U Zagrebu, 24. veljače 2016.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Veljko Filipan 

 

Poštovani kolege studenti kolegija Osnove strojarstva KI

Nastava u ljetnom semestru ak.god.2015./16. započet će prema rasporedu u četvrtak 25.02.2016. u 8 sati u velikoj predavaonici S-1 na Savskoj cesti 16 / I.kat.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Pismeni dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Pisani dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Studenti koji nekaju potpis u indeksu ne mogu pristupiti ispitu.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Pisani dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-0 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Pisani dio ispita održava se u dvoranama MKV-19 i MKV-20 s početkom u 9,00 sati. Studenti po abecedi od Rajnović do Vadlja pišu u MKV-20 a svi ostali (od Barbaro do Pucko) u MKV 19.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti u utorak 23.06. neće biti konzultacija ni potpisa jer sam odsutan s fakulteta. prof.V.Filipan

Raspored studenata na ispitu 15.06.2015.

Pisani dio ispita za studente prema abecedi od A do Ki (Barbaro do Kišić) održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Pisani dio ispita za studente prema abecedi od Ko do Ž (Konjevod do Vadlja) održava se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI,

Studenti prijavljeni za pisanje 2. kolokvija iz kolegija OS KI trebaju doći pred dvoranu MKV-19, po mogućnosti nekoliko minuta prije 15 sati. 

Ostale informacije u vezi 2. kolokvija pročitajte u ranijim obavijestima objavljenima na ovoj web stranici.

U Zagrebu 29.05.2015.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

U repozitoriju Nastavni materijali objavljeni su rezultati ispitivanja s današnje vježbe u laboratoriju za materijale. Za domaću zadaću potrebno je izraditi referat (izvještaj) s vježbe koristeći navedene rezultate.

Uredno napisani Izvještaji trebaju se ostaviti na katedri u predavaonici S-1 na prvom katu (Savska cesta 16) u četvrtak 28.05.2015. do 8,15 sati, tj. prije početka nastave iz Osnova strojarstva.

U Zagrebu, 21.05.2015.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

S obzirom da se danas 21.05.2015. održavaju laboratorijske vježbe, definitivne prijave za II. kolokvij iz Osnova strojarstva provest će se potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna za vrijeme nastave iz kolegija Osnove strojarstva KI u dvorani S-1 dana 28.05.2015. u vremenu od 8 do 11 sati. Ukoliko je netko od studenata spriječen toga dana te ne može doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivo pisanoj dozvoli (npr. e-mailom!) izvršiti drugi ovlašteni kolega i/ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetnog nastavnika o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata za pisanje kolokvija objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija.

Za rješavanje zadataka na kolokviju potrebno je imati najmanje 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba biti napisano ime studenta. Svaki se zadatak treba rješava na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator, nikako ne mobitel. Mobiteli se ni na koji način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Na kolokviju se smije koristiti sva literatura.

Svaki student mora obavezno imati indeks za identifikaciju prilikom prozivanja.

 

U Zagrebu, 21.05.2015.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

 

Poštovani kolege studenti kolegija OS KI

Raspored prijavljenih studenata za pisanje 1. kolokvija objavljen je na ovoj web stranici u poddirektoriju NASTAVNI MATERIJALI.

Ostale informacije u vezi kolokvija molimo pročitajte u obavijesti od 06.03.2015. (na ovoj web stranici).

U Zagrebu 10.04.2015.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.V.Filipan

 

Poštovani kolege studenti kolegija OSNOVE STROJARSTVA KI,

S obzirom na višekratne dodatne upite studenta, podsjećam na obavijest o prijenosu potpisa objavljenu na ovoj web stranici još 04.ožujka 2015.

Pozivam sve studente koji to još uvijek nisu učinili da se radi prijenosa potpisa iz ranijih akademskih godina jave u Zavod za termodinamiku strojarstvo i energetiku isključivo u dodatnom terminu u utorak 31.ožujka 2015. u 8,00 sati. 

U Zagrebu, 27.03.2015.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

 

Povjerenstvo za satnicu definiralo je datum, vrijeme i mjesto pisanja parcijalnih ispita (kolokvija) iz OSNOVA STROJARSTVA KI u akademskoj godini 2014.-2015. kako sljedi:

1.kol.     PON 13.04.2015.   14:15-18:15 h     MKV-19

2.kol.     PET 29.05.2015.   15:15-17:15 h     MKV-19, MKV-20

Kolokvijima smiju pristupiti svi novoupisani studenti koji uredno pohađaju nastavu, kao i studenti koji imaju preneseni potpis iz ranijih akademskih godina.

Studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju trebat će se prijaviti potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna u tjednu prije kolokvija u dvorani S-1 za vrijeme nastave iz Osnova strojarstva u četvrtak u vremenu od 8 do 11 sati (za 1.kol. prijave su 09.04.2015., a za 2.kol. prijave su 21.05.2015.).  Prijave su obvezne radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija. Zbog toga molimo studente za ozbiljnost prilikom prijave tako da se upisuju samo oni studenti koji imaju ozbiljnu namjeru pristupiti kolokviju. Upisani studenti imaju određenu obvezu spremiti se za kolokvij i s ozbiljnošću pristupiti kolokviju. 

Ukoliko je netko od studenata spriječen te ne može doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivo pisanoj dozvoli (npr. e-mailom!) izvršiti drugi ovlašteni kolega i/ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetnog nastavnika o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata po grupama objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija. 

Za rješavanje zadataka na kolokvijima potrebno je imati najmanje 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba biti napisano ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli se ni na koji način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student mora obavezno imati indeks za identifikaciju prilikom prozivanja.

U Zagrebu, 06.03.2015.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

 

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih godina

Studenti koji imaju potpis iz kolegija OSNOVE STROJARSTVA (KI)  iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i prenošenja potpisa javiti predmetnom nastavniku četvrtkom u 8,00 sati u velikoj predavaonici S-1 na Savskoj cesti 16, najkasnije do 31. ožujka 2015. Prijenosom potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no mogu i dalje dolaziti na nastavu i pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

Nakon 31. ožujka 2015. potpisi se više neće prenositi.

U Zagrebu, 04. ožujka 2015.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Veljko Filipan 

 

Poštovani kolege studenti kolegija OS-kKI

Referati se mogu predati na kolokviju u petak, 30.05.2014.

Za studente koji nisu prijavili dolazak na kolokvij krajnji rok za predaju referata (izvještaja) s laboratorijske vježbe pomiče se na četvrtak 05.06.2014.

U Zagrebu, 28.05.2014.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-KI

U repozitoriju Nastavni materijali objavljeni su rezultati ispitivanja s jučerašnje vježbe u laboratoriju za materijale.

Referat (izvještaj) potrebno je izraditi do četvrtka 29.05.2014. Uredno napisani Izvještaji trebaju se ostaviti na katedri u predavaonici S-1 na prvom katu (Savska cesta 16) do 8,15 sati, tj. prije početka nastave iz Osnova strojarstva.

U Zagrebu, 23.05.2014.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc.Veljko Filipan

 

II. kolokviju iz Osnova strojarstva mogu pristupiti samo prijavljeni studenti. Prijave su obvezne radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija. Zbog toga molimo studente za ozbiljnost prilikom prijave te da se upisuju samo oni studenti koji imaju ozbiljnu namjeru pristupiti kolokviju. Upisani studenti imaju određenu obvezu spremiti se za kolokvij i s ozbiljnošću pristupiti kolokviju. 

Prijave za 2. kolokvij provode se potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna za vrijeme nastave iz kolegija Osnove strojarstva KI u dvorani S-1 dana 22.05.2014. u vremenu od 8 do 11 sati. Ukoliko je netko od studenata spriječen toga dana te ne može doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivo pisanoj dozvoli (npr. e-mailom!) izvršiti drugi ovlašteni kolega i/ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetnog nastavnika o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata za pisanje kolokvija objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija.

Za rješavanje zadataka na kolokviju potrebno je imati najmanje 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba biti napisano ime studenta. Svaki se zadatak treba rješava na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator, nikako ne mobitel. Mobiteli se ni na koji način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Na kolokviju se smije koristiti sva literatura.

Svaki student mora obavezno imati indeks za identifikaciju prilikom prozivanja.

 

U Zagrebu, 20.05.2014.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

 

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja