Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizika II
Šifra: 31842
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Movre Šapić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje zakona, pojava i procesa u fizici;
stjecanje operativnih, numeričkih i računskih vještina potrebnih za rješavanje problema u fizici.

IZVEDBENI PROGRAM
1. Električne pojave i sile, Coulombov zakon.
2. Električno polje, Gaussov zakon.
3. Električni potencijal i napon, električna potencijalna energija.
4. Polarizacija dielektrika, kondenzatori.
5. Električna struja i otpor. Rad i snaga električne struje.
6. Magnetske pojave, magnetsko polje električne struje, Lorentzova sila.
7. Magnetska svojstva materijala. Feromagnetizam, dijamagnetizam i paramagnetizam.
8. Faradayev zakon elektromagnetske indukcije, induktivitet, samoindukcija.
9. Izmjenična struja, otpori u krugu izmjenične struje, rad i snaga izmjenične struje.
10. Električni itrajni krugovi, Maxwellove jednadžbe, elektromagnetski valovi.
11. Zakoni geometrijske optike, ravna i sferna zrcala, totalna refleksija, tanke leće.
12. Valna optika, interferencija, difrakcija i polarizacija svjetlosti.
13. Temelji suvremene kvantne fizike, zakoni zračenja, fotoelektrični učinak, Comptonov učinak.
14. Kvantnomehanički spektri, Bohrov model vodikovog atoma, relacije neodređenosti.
15. Valna priroda materije, Schrödingerova jednadžba za valnu funkciju u jednoj dimenziji.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razvijanje sposobnosti postavljanja fizikalnih problema i njihovog rješavanja primjenom matematičkih, numeričkih i grafičkih metoda.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obavezno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Izrada domaćih zadaća. Pisanje kolokvija (dva kolokvija u semestru).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito sudjelovanje u svim oblicima nastave.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari, konzultacije.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Provjere znanja tijekom semestra putem kolokvija. Pismeni i usmeni ispit. Oslobađanje od pismenog ispita (u određenom razdoblju) za studente koji postignu dovoljan broj bodova putem kolokvija i domaćih zadaća.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Poznavanje elementarne matematike i osnova diferencijalnog i integralnog računa.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. objasniti fizkalne procese i pojave
2. analizirati i rješavati fizikalne probleme koristeći se matematičkim vještinama (matematička formulacija fizikalnog problema)
3. grafički prikaz fizikalnih zakona
4. interpretirati dobivene rezultate (analitički,grafički, tabelarni prikaz fizikalnih zakona)
5. međusobno povezati stećena znanja u rješavanju fizikalnih problema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. sposobnost primjene fizikalnih zakona
2. stjecanje računskih vještina
3. povezivanje stećenih znanja
4. primjena znanstvenih metoda pri rješavanju problema
5. deduktivno i induktivno zaključivanje

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
1.Elektrostatika: Znati opisati različite vrste električnih pojava i međudjelovanja pomoću elektrostatskih veličina (naboj, Coulombova sila, elektrostatska energija, potencijal i napon, elektična struja).
2.Magnetostatika: Objasniti porijeklo magnetskih pojave i međudjelovanja i vezu između pojedinih veličina.
3.Izmjenična električna i magnetska polja: Objasniti uzročnoposljedičnu vezu između promjenjljivih elektičnih i magnetskih polja te opisati primjene (izmjenična električna struja, elektromagnetski valovi).
4.Optika: Razumjeti i primjeniti zakone geometrijske i fizikalne optike.
5.Osnove kvantne fizike: Razumjeti razliku između klasičnih i kvantnih veličina,
znati primjenit kvantnomehanički opis na neke pojave u mikro svijetu.

KRITERIJI VREDNOVANJA
Objasniti fizkalni pojam, matematički formulirati fizikalni problem, opisati model i njegova ograničenja.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , P. Kulišić i V. Lopac: Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb 2003.
    V. Lopac, P. Kulišić, V. Volovšek i V. Dananić: Riješeni zadaci iz elektromagnetskih pojava i strukture tvari, Školska knjiga, Zagreb 1992., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizika I

Polaganje predmeta :
Položen : Fizika I
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Movre Šapić:

    Utorkom od 10:30 do 12h i prema dogovoru.

    Zavod za fiziku, Savska cesta 16/III. kat

    Lokacija:
Obavijesti

Konzultacije iz fizike u ljetnom semestru održavaju se prema sljedećem rasporedu:

 

doc. dr. sc. Iva Movre Šapić:

Ponedjeljkom od  13.30 do 15.00 sati.

    

Mjesto održavanja konzultacija: Zavod za fiziku, Savska c. 16/III.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja