Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizika I
Šifra: 31840
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Movre Šapić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje zakona, pojava i procesa u fizici;
stjecanje operativnih, numeričkih i računskih vještina potrebnih za rješavanje problema u fizici.

IZVEDBENI PROGRAM
1. Metode i ciljevi istraživanja u fizici. Fizikalne veličine i jedinice. Vektori.
2. Kinematika materijalne točke na razini diferencijalnog i integralnog računa, brzina i akceleracija.
3. Gibanje sa stalnom akceleracijom. Vertikalni, horizontalni i kosi hitac, kružno gibanje.
4. Dinamika materijalne točke, sile, Newtonovi zakoni gibanja, količina gibanja.
5. Rad, energija i snaga. Konzervativne i disipativne sile, trenje.
6. Zakoni očuvanja energije i količine gibanja. Sudari.
7. Statika i dinamika krutog tijela. Moment sile, moment tromosti, zakon očuvanja kutne količine gibanja.
8. Osnovne sile u prirodi, opći zakon gravitacije, gravitacijska potencijalna energija.
9. Neinercijalni sustavi, inercijalne sile. Relativistička mehanika, energija mirovanja.
10. Statika idealnih i realnih fluida, Pascalov i Arhimedov zakon, površinska napetost.
11. Dinamika idealnih i realnih fluida, Bernoullijeva jednadžba, viskoznost.
12. Harmonijsko, prigušeno i prisilno titranje materijalne točke, rezonancija.
13. Valno gibanje u elastičnom sredstvu. Refleksija i transmisija valova, stojni valovi, zvuk.
14. Toplinske pojave, toplina i temperatura. Kinetička teorija plinova.
15. Statističke osnove termodinamike, kružni procesi.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razvijanje sposobnosti postavljanja fizikalnih problema i njihovog rješavanja primjenom matematičkih, numeričkih i grafičkih metoda.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obavezno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Izrada domaćih zadaća. Pisanje kolokvija (dva kolokvija u semestru).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito sudjelovanje u svim oblicima nastave.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari, konzultacije.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Provjere znanja tijekom semestra putem kolokvija. Pismeni i usmeni ispit. Oslobađanje od pismenog ispita (u određenom razdoblju) za studente koji postignu dovoljan broj bodova putem kolokvija I domaćih zadaća.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Poznavanje elementarne matematike i osnova diferencijalnog i integralnog računa.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. objasniti fizkalne procese i pojave
2. analizirati i rješavati fizikalne probleme koristeći se matematičkim vještinama (matematička formulacija fizikalnog problema)
3. grafički prikaz fizikalnih zakona
4. interpretirati dobivene rezultate (analitički,grafički, tabelarni prikaz fizikalnih zakona)
5. međusobno povezati stećena znanja u rješavanju fizikalnih problema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. sposobnost primjene fizikalnih zakona
2. stjecanje računskih vještina
3. povezivanje stećenih znanja
4. primjena znanstvenih metoda pri rješavanju problema
5. deduktivno i induktivno zaključivanje

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
1.Kinematika znati opisati različite vrste gibanja pomoću kinematičkih veličina (položaj, brzina, ubrzanje)
2.Dinamika razumjeti i primjeniti Newtonove zakone i zakone očuvanja količine gibanja i kutne količine gibanja; odrediti jednadžbu gibanja; razumijeti vezu između dinamičkih veličina (sila, količina gibanja, kutna količina gibanja, impuls sile, moment sile); upoznati neke osnovne sile u prirodi
3.Rad i energija razumjeti vezu između rada, potencijalne i kinetičke energije; objasniti i primjeniti zakon očuvanja energije. odrediti potencijalnu energiju za neke konzervativne sile i grafički ju prikazati
4.Titranje i valovi opisati jednostavno titranje i primjeniti jednadžbu harmoničkog titranja na različita periodička gibanja u prirodi; opisati različite vrste valova pomoću veličina karakterističnih za valno gibanje (valna duljina, period, frekvencija, kutna frekvencija)
5.Toplina i temperatura razumjeti vezu između termodinamičkih veličina; odrediti rad za različite termodinamičke procese (izobarni, izotermni, izovolumni, adaijabatski)
Kriteriji vrednovanja: Objasniti fizkalni pojam, matematički formulirati fizikalni problem, opisati model i njegova ograničenja
Ishodi učenja:
 1. objasniti fizikalne procese i pojave
 2. analizirati i rješavati fizikalne probleme koristeći se matematičkim vještinama (matematička formulacija fizikalnog problema)
 3. grafički prikaz fizikalnih zakona
 4. interpretirati dobivene rezultate (analitički,grafički, tabelarni prikaz fizikalnih zakona)
 5. međusobno povezati stećena znanja u rješavanju fizikalnih problema
Literatura:
 1. , P. Kulišić: Mehanika i toplina, ŠK, 2012, Zagreb
  V. Lopac, V. Volovšek: Titranje i valovi, interna skripta
  P. Kulišić i suradnici: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, ŠK, 2012, Zagreb, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Iva Movre Šapić:

  Utorkom od 10:30 do 12h i prema dogovoru.

  Zavod za fiziku, Zagrepčanka, Savska cesta 42/II. kat

  Lokacija:
Obavijesti

Poštovane studentice i studenti,

 

u rezultatima drugog kolokvija objavljena su tri broja.

Prvo su bodovi s drugog kolokvija,  zatim slijedi ukupni broj bodova ostvaren u prvom semestru (kolokviji + zadaće + prezentacije na predavanju),  a na kraju je konačna ocjena.

 

Ukoliko imate ocjene vrlo dobar ili izvrstan,  to Vam je ujedno i ocjena iz cijelog kolegija i trebate samo prijaviti ispit na nekom sljedećem roku i upisat ću ocjenu.

Ako imate vrlo dobar,  a želite izvrstan,  morate usmeno odgovarati.

 

Ukoliko imate ocjene dovoljan i dobar  ne morate izlaziti na pismeni dio ispita,  ali morate usmeno odgovarati. Oslobođenje od pismenog dijela vrijedi do 15.6.2024. (do tada morate izaći na usmeni).

Za usmeni dio se trebate meni mailom najaviti nekoliko dana prije željenog odgovaranja pa ćemo dogovoriti točan termin. To odgovaranje ne treba biti u vrijeme ispitnih rokova,  može biti i tijekom sljedećeg semestra.

Oslobođenje od pismenog dijela ispita vrijedi na prvom odgovaranju.

 

Ukoliko na kolokviju imate ocjenu nedovoljan,  znači da morate izaći na cjelokupni ispit. Prijaviti ispit na vrijeme za određeni ispitni rok i ukoliko prođete pismeni unutar tjedan dana izlazite na usmeni dio,  prema rasporedu.

Na pismenom se više ne pribrajaju bodovi iz zadaća, kolokvija i sl.

Poštovane studentice i studenti,

 

zbog početka radova u zgradi u Savskoj cesti 16, od ponedjeljka 8.1.2024., dolazi do promjena dvorana u kojima se održava nastava.

Predavanja iz Fizike I će se održavati i dalje utorkom (8-10h),  ali se vraćaju na Marulićev trg 20, u veliku predavaonicu, MKV-20.

Seminari ostaju srijedom, 10-12h,  ali će se održavati u velikoj predavaonici, Marulićev trg 19, MKV-19.

Konzultacije iz fizike održavaju se prema sljedećem rasporedu:

doc. dr. sc. Iva Movre Šapić:

Utorkom od  10.30 do 12.00 sati

i prema dogovoru.

 

dr. sc. Andrej Vidak:

prema dogovoru.

       

Mjesto održavanja konzultacija: Zavod za fiziku, Savska c. 16/III.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja