Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemija prirodnih i sintetskih polimera
Šifra: 37946
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić
prof. dr. sc. Marijana Hranjec
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Razumijevanje i usvajanje teorijskih i praktičnih znanja u području kemije, sinteze i karakterizacije prirodnih i sintetskih polimera i njihovih osnovnih građevnih jedinica.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. TJEDAN
Uvod: definicija i struktura prirodnih makromolekula - od monomera do polimera.

2. TJEDAN
Stereokemija i svojstva a-aminokiselina i peptida. Nomenklatura peptida. Sinteza i reakcije aminokiselina i peptida. Merrifieldova sinteza na čvrstoj fazi. Biosinteza proteina.

3. TJEDAN
Struktura proteina - primarna, sekundarna, tercijarna i kvaterna struktura. Određivanje primarne strukture. Polipeptidi u prirodi - struktura mioglobina i hemoglobina. Podjela, nomenklatura i struktura enzima. Enzimi kao biološki katalizatori.

4. TJEDAN
Pirimidinski i purinski nukleozidi i nukleotidi. Kemija nukleozida.

5. TJEDAN
Polinukleotidi - deksiribonukleinske (DNA) i ribonukleinske (RNA) kiseline. Kovalentna struktura i nomenklatura DNA - Watsonova i Crickova dvostruka uzvojnica DNA. Genetička šifra.

6. TJEDAN
Utjecaj organske molekule na DNA. Stvaranje DNA kompleksa. Identifikacija kompleksa. Modifikacija DNA i kemijska karcinogeneza. Interkalatori.

7. TJEDAN
Ugljikohidrati - definicija. Klasifikacija ugljikohidrata. Fotosinteza i metabolizam. Monosaharidi - strukturne formule. Mutarotacija. Stvaranje glikozida i ostale reakcije monosaharida. Fischerov dokaz konfiguracije (+)-D-glukoze.

8. TJEDAN
Disaharidi. Sinteza i struktura. Primjena - prirodna sladila. Polisaharidi. Škrob, celuloza i derivati.

9. TJEDAN
Ostali biološki važni šećeri; glikolipidi. Važnije ostale makromolekule - makromolekule koje uključuju polisaharidnu strukturu. Makrociklički antibiotici, porfirini, fulereni.

10. TJEDAN
Struktura i svojstva sintetskih polimernih materijala; konfiguracija, konformacija, raspodjela molnih masa. Linearni, granati i umreženi polimeri. Nomenklatura. Primjena polimernih materijala. Vrste reakcija polimerizacije; stupnjevite, lančane: radikalske, ionske, otvaranjem prstena, koordinativne. Polimerizacijski procesi: homogeni i heterogeni; u masi, otopini, suspenziji, emulziji, plinovitoj fazi. Optimizacija procesa. / Stupnjevite polimerizacije. Ravnoteža reakcije i stupanj polimerizacije. Brzina reakcije. Raspodjela molnih masa. Višefunkcionalne stupnjevite polimerizacije. Stupnjevite kopolimerizacije.

11. TJEDAN
Polimeri stupnjevitih polimerizacija. Poliesteri, nezasićeni, zasićeni. Polikarbonati. Poliamidi. Poliuretani. Epoksidni polimeri. Formaldehidni polimeri. / Radikalske polimerizacije. Inicijacija i inicijatori. Reakcija rasta ili propagacija lančane reakcije. Reakcija zaustavljanja rasta makromolekula ili terminacija. Reakcije prijenosa lančane reakcije. Kinetička duljina lanca. Brzina reakcije polimerizacije. Inhibicija i inhibitori. Utjecaj temperature na reakciju polimerizacije; brzina i stupanj polimerizacije. Reakcije polimerizacije do visokih konverzija.

12. TJEDAN
Radikalske kopolimerizacije. Brzina reakcije kopolimerizacije. Struktura monomera i kopolimerizacijske reaktivnosti. Metode određivanja kopolimerizacijskih reaktivnosti. Vrste reakcija kopolimerizacije. Reakcije kopolimerizcije do visokih konverzija. Struktura i sastav kopolimera. Višekomponentne kopolimerizacije. Cijepljeni i blok kopolimeri. / Polimeri radikalskih polimerizacija. Polietilen. Polifluoretileni. Poli(vinil-klorid). Polistiren. Kopolimeri stirena i butadiena. Akrilatni polimeri. Polimeri vinil-acetata.

13. TJEDAN
Anionske polimerizacije i polimeri. Inicijatori i inicijacija. Reakcija propagacije. Reakcija terminacije - anionske živuće polimerizacije. Anionske kopolimerizacije. Kopolimeri butadiena i stirena. Polisiloksani. Kationske polimerizacije i polimeri. Inicijatori i inicijacija. Reakcija propagacije. Reakcija terminacije. Kationske kopolimerizacije. Polioksimetilen. Poliizobuten. Poli(vinil-eteri). Koordinativne polimerizacije i polimeri. Mehanizam i kinetika stereospecifičnih polimerizacija uz Ziegler-Natta i metalocenske katalizatore.

14. TJEDAN
Polipropilen. Polietilen. Kopolimeri etilena i propilena. Poliizopren. Polibutadien. Reakcije funkcionalizacije poliolefina. Novi polimerizacijski procesi. Živuće slobodno-radikalske polimerizacije; polimerizacija iniferterima, polimerizacija posredstvom nitroksida (NMP) - stabilne slobodno-radikalske polimerizacije, polimerizacija prijenosom atoma (ATRP), polimerizacija povrativim prijenosom lančane reakcije (RAFT). Slobodno-radikalske polimerizacije višefunkcionalnim radikalskim inicijatorima.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Povezivanje i primjena općih principa kemije makromolekula u kemiji života.
Upoznavanje studenata s kemijom osnovnih građevnih jedinica prirodnih i sintetskih polimera, te međusobnom uvjetovanosti trodimenzijske građe biomolekula i njihove biološke funkcije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima.
Studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
70% tna nazočnost na predavanjima.
Završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati, položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja (ex cathedra).
Laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta).
Konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokviji iz laboratorijskih vježbi.
3 Obavezne pismene provjere znanja tijekom semestra (60% bodova na svakoj od provjera znanja donosi oslobađanje od usmenog ispita).
Pismeni ispit (potrebno 50% bodova za prolaz).
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispiti iz Opće i anorganske kemija, Analitičke kemije I i II, Organske kemije I i II i Fizikalne kemije I i II.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Definirati strukturu polipeptida i nukleinskih kiselina.
2. Poznavati reakcije i sinteze polipeptida, nukleinskih kiselina i njihovih građevnih jedinica: aminokiselina, odnosno nukleozida.
3. Definirati osnovne grupe ugljikohidrata kao i strukturne karakteristike monosaharida, disaharida i polisaharida.
4. Upoznati se sa specifičnim reakcijama pojedinih grupa ugljikohidrata i njihovom primjenom.
5. Definirati važne makromolekule koje u svojoj strukturi sadrže ugljikohidratni dio.
6. Primjena mehanizama organskih kemijskih reakcija i načela stehiometrije na polimerizacijske reakcije.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Sposobnost prepoznavanja i rješavanja kvalitativnih problema primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija.
2. Kompetencija u procjeni, interpretaciji i sintezi kemijskih informacija i podataka.
3. Sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad.
4. Izvođenje standardnih laboratorijskih postupaka i uporaba instrumentacije koja se rabi u preparativne ili analitičke svrhe, za organske i anorganske sustave.
5. Procjenjivanje rizika vezanog uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka.

NASTAVNE CJELINA S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna cjelina

1. Kemija prirodnih polimera - proteina i nukleinskih kiselina, te njihovih građevnih jedinica.

Ishodi učenja:
- definirati strukturu polipeptida i nukleinskih kiselina
- poznavati reakcije i sinteze polipeptida, nukleinskih kiselina i njihovih građevnih jedinica: aminokiselina, odnosno nukleozida
- poznavati biološki značajne prirodne polimere koji su po svojoj strukturi proteini ili sadrže nukleotidni dio

Kriteriji vrednovanja:
- razlikovati primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvaternarnu strukturu proteina, odnosno primarnu, sekundarnu i tercijarnu strukturu nukleinskih kiselina
- usporediti odgovarajuće metode za određivanje primarne strukture polipeptida
- primijeniti (nacrtati) odgovarajuće sintetske putove za pripravu ciljanih polipeptida (aminokiselina) i oligonukleotida (nukleozida, nukleotida) uz primjenu odgovarajućih zaštitnih skupina
- definirati metode za određivanje slijeda nukleotida
- definirati strukturne karakteristike biološki važnih prirodnih polimera i njihovu primjenu

2. Klasifikacija, strukturne karakteristike i specifične reakcije monosaharida, disaharida i polisaharida; primjena ugljikohidrata. Važne makromolekule koje u svojoj strukturi sadrže ugljikohidratni dio.

Ishodi učenja:
- definirati osnovne skupine ugljikohidrata
- definirati strukturne karakteristike i specifične reakcije osnovnih skupina ugljikohidrata
- upoznati se s primjenom ugljikohidrata
- definirati neke skupine makromolekula s ugljikohidratnim dijelom u svojoj strukturi

Kriteriji vrednovanja:
- poznavati osnovne skupine ugljikohidrata
- razlikovati osnovne skupine ugljikohidrata na temelju njihovih strukturnih karakteristika
- poznavati neke specifične reakcije pojedinih grupa ugljikohidrata
- znati neke primjere primjene ugljikohidrata (sladila)

3. Kemija, sinteza i karakterizacija sintetskih polimera.

Ishodi učenja:
- primjena mehanizama organskih kemijskih reakcija i načela stehiometrije na polimerizacijske reakcije
- poznavanje i razumijevanje mehanizama polimerizacije sintetskih polimera
- razlikovati i procijeniti najvažnija kemijska i strukturna svojstva sintetskih polimera

Kriteriji vrednovanja:
- za zadanu reakciju polimerizacije odrediti reaktante, produkte i mehanizam reakcije
- kemijskim jednadžbama detaljno (po stupnjevima) prikazati polimerizacijske mehanizme odabranih monomera i definirati njihova najvažnija kinetička i termodinamička svojstva
- izvesti omjere kopolimerizacijskih reaktivnosti i izračunati prosjeke molnih masa zadanih sustava
Literatura:
 1. K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, Organic Chemistry: Structure and Function, 5th edition, W. H. Freeman and Company, New York, 2007.
  L. G. Wade, Organic Chemisty, 6th, Pearson Education, Inc., New Jersey, 2006.
  M. Waring, Sequence-Specific DNA binding Agents, RSC Publishing; Thomas Graham House Science, Cambridge, 2006.
  T. W. Graham Solomons, C. B. Fryhle, Organic Chemistry, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2004.
  Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb, 1997.
  G. Odian, Principles of polymerization, 4th Edition, Wiley-Interscience, New York, 2004.
 2. N. Raos, S. Raić-Malić i M. Mintas, Lijekovi u prostoru: farmakofori i receptori, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  K. Davis, K. Matyjaszewski, Statistical, gradient, block and graft copolymers by controlled / living radical polymerizations, Advances in Polymer Science, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2002.
  P. Munk, Introduction to macromolecular science, Wiley-Interscience, New York, 1989.
  S. H. Pine, Organska kemija (prijevod I. Bregovec, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija I
Položen : Anorganska kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija
Položen : Organska kemija I
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Odslušan : Fizikalna kemija I
Odslušan : Fizikalna kemija II

Polaganje predmeta :
Položen : Organska kemija II
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Obavijesti

Na ispitnom roku održanom 16.9.2020. ostvareni su rezultati:

1. 0125164416 - dobar (3, 3, 3)

2. 0125157724 *(P) - nedovoljan (1, 2, 1)

Student 0125157724 ima usmeni ispit pred povjerenstvom u srijedu 23.9. u 13 h u Zavodu za organsku kemiju u prizemlju u sobi prof. dr. sc. S. Raić Malić. Ukoliko osustaje od usmenog ispita, molim da javi mailom.
 

Na ispitnom roku ostvareni su rezultati:

1. 0119030146 - dovoljan (2, 2/3, 2)

2. 0125164416 - nedovoljan (1, 1, 4)

Molim studenticu da tijekom dana na mhranjec@fkit.hr javi da li prihvaća ocjenu dovoljan. 

Na ispitnom roku ostavreni su sljedeći rezultati:

1. 0125160235 - dobar (4, 3, 3)

2. 0119030146 - nedovoljan (1, 1, 3)

3. 0125157724  - nedovoljan (2, 1, 1)

Molim studenticu 0125160235 da na mail mhranjecvfkit.hr javi tijekom dana da li prihvaća konačnu ocjenu.

Na redovitim jesenskim ispitnim rokovima ispit iz KPSP-a održat će se u predviđenom vremenu kontaktnim načinom tj. uživo prema danom rasporedu izvođenja ispita. Predviđeni termin je 11-13 h u predavaonici MKV-20 uz poštivanje svih mjera prema danim uputama koje možete naći na mrežnoj stranici Fakulteta. Studenti na ispitu moraju sjesti na isključivo označena mjesta papirićem ili trakom zbog poštivanja međusobne udaljenosti.

Na ispitnom roku održanom 1. srpnja 2020. ostvareni su sljedeći rezultati:

0125162320 – izvrstan (5, 4, 5)

0125162149 – izvrstan (5, 4, 4/5)

0125162180 – izvrstan (5, 4/5, 5)

0125152775 – vrlo dobar (2/3, 5, 4)

0125162266 – dobar (2, 2, 4)

0125160235 – nedovoljan (1, 3, 1)

0125158812 – nedovoljan (2/3, 2/3, 1)

 

Molim sve studente da se tijekom današnjeg dana obavezno izjasne na mail mhranjec@fkit.hr da li prihvaćaju konačnu ocjenu.

Na ispitnom roku ostvareni su sljedeći rezultati:

0006038630 - vrlo dobar (3, 3, 5)

Svi ostali studenti dobili su ocjenu nedovoljan.

Molim studenta 0006038630 da se tijekom današnjeg dana javi na mhranjec@fkit.hr i izjasni da li prihvaća konačnu ocjenu.

Na ispitnom roku održanom 8. lipnja 2020. ostvareni su sljedeći rezultati:

0125162661 - dovoljan (4, 2, 2)

0125159115 - dobar (3/4, 3, 3/4)

0125157516 – dovoljan (2, 3, 2)

0125157724 - nedovoljan (1, 1, 1)

 

Molim studente koji su dobili pozitivnu ocjenu da tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana do 14 h jave na mail mhranjec@fkit.hr da li prihvaćaju konačnu ocjenu.

Na redovitom ljetnom ispitnom roku (sva tri temina 8. i 17. lipnja i 1. srpnja) ispit iz KPSP-a održat će se u predviđenom vremenu kontaktnim načinom tj. uživo prema danom rasporedu izvođenja ispita. Predviđeni termin je 11-13 h u predavaonici MKV-20 uz poštivanje svih mjera prema danim uputama koje možete naći na mrežnoj stranici Fakulteta. Studenti na ispitu moraju sjesti na isključivo označena mjesta papirićem ili trakom zbog poštivanja međusobne udaljenosti.

Na ispitnom roku održanom 10. veljače ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0125161893 - dobar (3, 2/3, 2/3)

2. 0125159115 - nedovoljan (2, 1 (31%), 2)

3. 0125162661 - nedovoljan (1 (40%), 4, 3)

Molim studenta 0125161893 da tijekom današnjeg dana na mhranjec@fkit.hr javi da li prihvaća konačnu ocjenu.

Na ispitnom roku ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0125162245 - dobar (72%)

Prijedlog konačne ocjene je vrlo dobar (4). Molimo studenticu da do sutra javi mailom na mhranjec@fkit.hr da li prihvaća ocjenu. 

U Repozitoriju kolegija uploadan je Prijedlog konačnih ocjena. U slučaju nekih nejasnoća ili pitanja, javljate se isključivo mailom na mhranjec@fkit.hr ili mailom na sva tri predmetna nastavnika. 

U repozitoriju su objavljeni Rezultati 3. kolokvija.

A. Jukić

U repozitoriju su objavljeni Rezultati 2. kolokvija.

U repozitoriju Nastavni materijali pod Laboratorijske vježbe uploadan je Predložak za referate kojeg trebate isprintati i donijeti u više primjeraka na vježbe. 

2 kolokvij će se održati 10. prosinca od 12 do 14 h u dvorani MKV-20

Na ispitnom roku održanom 9.7.2019. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0125157131 - dobar (3, 3, 4)

2. 0125160048 - vrlo dobar (4, 4, 3)

3. 0119026365 -  vrlo dobar (5, 3, 3)

4. 0117224742 - vrlo dobar (3, 4, 5)

5. 0125159921 - vrlo dobar (5, 3, 4)

Ukoliko netko ne prihvaća ocjenu, molim da se javi na mail mhranjec@fkit.hr tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana. 

Na ispitnom roku održanom 21. lipnja 2019. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0125160074 - dobar (4, 2, 3)

2. 0125157131 - nedovoljan (1, 1, 1)

3. 0125160048 - nedovoljan (1, 4, 4/5)

4. 0117224742 - nedovoljan (1, 1, 4)

5. 0125159921 - nedovoljan (1, 2, 4)

Na ispitnom roku održanom 10. lipnja 2019. svi studenti dobili su ocjenu nedovoljan (1).

Na ispitnom roku održanom 6. travnja 2019. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0119026365 - nedovoljan (1)

Na ispitnom roku održanom 13. veljače 2019. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 1003112689 - vrlo dobar (popravni 1. kolokvij); ukupna ocjena dobar (68 bodova)

2. 0125159979 - vrlo dobar (popravni 2. kolokvij); ukupna ocjena vrlo dobar (81,5 bodova)

Molim da tijekom dana na mail mhranjec@fkit.hr javite da li prihvaćate konačnu ocjenu.

Rezultati popravnog kolokvija su:

1. 1003112689, 84%, vrlo dobar (4)

1

0125158095

T-92 % / Z-88 %

2

0125157173

T-91 % / Z-93 %

Studentica 0125162292 ostvarila je na 2. popravnom kolokviju 27 bodova (90%) te je ukupna predložena ocjena iz kolegija dobar (3, 74 boda). Molim studenticu da mi javi mailom da li prihvaća konačnu ocjenu.

U repozitorij pod Nastavni materijali je uploadan Prijedlog konačnih ocjena. U slučaju nekakvih nedoumica i nejasnoća možete se javiti prof. dr. sc. M. Hranjec u utorak 29. siječnja od 9.30 do 11 h i u srijedu 30. siječnja od 9.30 do 11 h.

Poštovane kolege, rezultati 3. kolokvija su u repozitoriju.

Kolokviji se mogu pogledati u ponedjeljak, od 11 - 12 h, u dekanatu.

Srdačan pozdrav,

A. Jukić

Laboratorijske vježbe za 2. grupu iz dijela prof. dr. s. M. Hranjec održat će se u srijedu 19. prosinca 2018. od 9 do 12 h a ne kako je naknadno dogovoreno u četvrtak 20. prosinca 2018. od 9 do 12 h.

Obavijest

Vježbe iz Kemije prirodnih i sintetskih polimera II. dio (prof. dr. sc. Silvana Rauć-Malić) održat će se prema sljedećim terminima:

I. grupa, 8. 01. 2019., 8h-10h

II. grupa, 8. 01. 2019. 10h-12h

I. grupa, 9. 01. 2019., 8h-10h

II. grupa, 9. 01. 2019., 10h-12h.

 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Objavljeni su rezultati 2. kolokvija. Uvid u rezultate kolokvija bit će sutra, 6. 12. 2018. od 12.45 do 13.15 h.

Laboratorijske vježbe započet će u petak 7. prosinca 2018. u Praktikumu za organsku kemiju (podrum, Marulićev trg 20) prema rasporedu koji je objavljen u repozitoriju Laboratorijske vježbe. Zaduživanje 1. grupe studenata bit će 7. prosinca 2018. u 13 h a zaduživanje 2. grupe 13. prosinca 2018. u 9 h.

Na ispitnom roku održanom 28. kolovoza 2018. ostvreni su sljedeći rezultati:

1. 0125156678 - vrlo dobar (4, 5, 2)

2. 0125159916 - vrlo dobar (3/4, 5, 4)

3. 0125154465 - nedovoljan (nije pristupio)

4. 0125157862 - vrlo dobar (4, 5, 3)

Upis ocjena bit će kod prof. dr. sc. M. Hranjec danas od 11 do 12 h i 14 do 15.30 h te sutra od 9 do 9.30 h.

Na ispitnom roku održanom roku 10. srpnja 2018. ostvareni su sljedeći rezultati:

0125159916 - nedovoljan (3/4, 5, 1)

0125151869 - dobar (2, 3, 3)

0125160186 - vrlo dobar (4, 5, 4)

Upis ocjenja bit će u četvrtak 12. srpnja 2018. od 13.30 do 16 h.

Na ispitnom roku održanom 26. lipnja 2018. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. 0119020949 - vrlo dobar (3, 5, 4/5)

2. 0125157537 - vrlo dobar (3/4, 3, 4/5)

Upis ocjena bit će tijekom današnjeg dana ili sutra od 9.30 do 12 h kod prof. dr. sc. M. Hranjec.

Na ispitnom roku održanom 11. lipnja ostvareni su sljedeći rezultati:

0125159916 - nedovoljan (4, 1, 2)

0125160186 - nedovoljan (2, 4/5, 1)

0125157537 - nedovoljan (1, 1, 1)

Ukoliko netko želi prijaviti ovaj prvi ispitni rok 11. lipnja 2018. može mi se javiti na mail danas do 12 h i ISVU administrator će mu omogućiti naknadnu prijavu. Ispitnio rok nije bilo moguće prijaviti zbog greške.

Na ispitnom roku održanom 14. travnja 2018. ostvareni su sljedeći rezultati:

Marija Švegovec - dobar (3/4, 3, 3)

Upis ocjene bit će u utorak od 13 do 16 h ili srijedu od 9.30 do 12 h u Zavodu za organsku kemiju, 3. kat (prof. dr. sc. Marijana Hranjec).

Na ispitnom roku održanom 14. 2. 2108. ostvareni su sljedeći rezultati:

Iva Andrić (popravni 2. kolokvij) - 4/5 (88%); konačna ocjena vrlo dobar (4)

Martin Šumanovac - dobar (3, 2, 3)

Upis ocjena bit će u srijedu 14.2. od 14 do 15.30 h  i u četvrtak 15.2. od 14.30 do 16 h u Zavodu za organsku kemiju kod izv. prof. dr. sc. Marijane Hranjec. Ukoliko netko nije u mogućnosti doći osobno na upis ocjenam indeks može poslati po kolegama.

Na ispitnom roku održanom 31. siječnja 2018. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. Darko Andrić (popravni 1. kolokvij) - dobar (75%)

2. Marcela Puljiz (popravni 1. kolokvij) - vrlo dobar (86%)

3. Martin Šumanovac - nedovoljan (2, 1, 1)

Upis ocjena iz kolegija KPSP bit će u četvrtak 1. veljače od 9.30 do 11.30 h i od 14 do 16 h kod izv. prof. dr. sc. Marijane Hranjec. Ukoliko netko ne može doći na upis ocjene, može poslati indeks po kolegama.

Kao što je više puta bilo ponovljeno na predavanjima, popravni kolokviji se odnose isključivo samo na one studente koji su na jednom od tri kolokvija dobili ocjenu nedovoljan (1) te ostvarili barem 20%. Popravni se kolokviji mogu pisati na prvom ili drugom ispitnom roku a budući da je prijava za ispitni rok koji će se održati 31. siječnja bila moguća danas do 12 h, molim one studente koji će pisati popravni kolokvij na prvom ispitnom roku  u srijedu da se jave tijekom sutrašnjeg dana e-mailom. Također, ocjene iz kolokvija vrijede cijelu akademsku godinu a uvid u prijedlog konačnih ocjena bit će sutra od 10 do 12 h u Zavodu za organsku kemiju, treći kat.

Rezultati 3. kolokvija - u repozitoriju kolegija; pismeni se mogu vidjeti danas do 12 h ili iza vijeća u dekanatu; sutrai nadalje na zavodu.

 

Poštovane kolege, raspored i upute za 3. dio lab. vježbi nalazi se u repozitoriju kolegija.

Voditelji vježbi su dr. sc. Fabio Faraguna, ffaragun@fkit.hr  i Roko Blažic, mag.ing.cheming. rblazic@fkit.hr.

Na web stranici su objavljeni rezultati 2. kolokvija.

Objavljen je raspored za laboratorijske vježbe zajedno s terminima. Molim Vas da si za vježbe isprintate skripte, a zaduživanje za 1. grupu će biti na početku prvog termina 1.12.2017. u 13 h te za 2. grupu 12.12.2017. u 9 h.

Na ispitnom roku održanom 7. rujna 2017. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. Valentino Subotičanec - dobar (3, 2, 4)

2. Martin Šumanovac - nedovoljan (2, 1, 1)

Upis ocjene bit će u ponedjeljak od 8.30 do 9. 45 h ili iza 14 h u Zavodu za organsku kemiju na trećem katu zbog održavanja usmenih ispita.

Na ispitnom roku održanom 30.8.2017. ostvareni su sljedeći rezultati:

1. Marijana Pavišić - vrlo dobar (3, 4/5, 5)

2. Marko Rukavina - vrlo dobar (4, 3/4, 5)

3. Valentino Subotičanec - nedovoljan (1, 1, 1)

Upis ocjena bit će kod izv. prof. dr. sc. M. Hranjec u Zavodu za organsku kemiju, 3. kat, u petak 1. 9. 2017. od 9 do 10 h te od 14 do 16 h. 
 

Na ispitnom roku održanom 11. srpnja 2017. ostvareni su sljedeći rezultati:

 1. Valnea Sindičić – 3, 4, 3
 2. Marijana Pavišić – 3, 2/3, 1 
 3. Valentina Domitrović – 2, 2, 1 
 4. Valentino Subotičanec – 1, 1, 1 

Upis ocjena bit će u ponedjeljak u dogovoru s prof. dr. sc. Marijanom Hranjec.

Posjet Plivi u četvrtak 15.12.2016. započinje razgledavanjem Istraživačkog instituta Plive na Črnomercu u 9 h te Vas molim da dođete pred Institut (velika staklena zgrada na početku ulice Prilaza baruna Filipovića, adresa Prilaz Baruna Filipovića 29) barem 5 minuta ranije kako bi Vas mogli podijeliti u dvije grupe i iznijeti konačni plan posjeta.

Laboratorijske vježbe započet će u petak 02.12.2016. u 13.15 h u Praktikumu za laboratorijske vježbe Zavoda za organsku kemiju, Marulićev trg 20, podrum. Zaduživanje stolova bit će u četvrtak 01.12.2016. u 12.30 h u Praktikumu za laboratorijske vježbe Zavoda za organsku kemiju.

Termini održavanja vježbi vezanih uz nastavno gradivo Ugljikohidrata su: 02.12. (13.15 - 16 h), 07.12. (9 -12 h) i 14.12. (9-12 h).

Termini održavanja vježbi vezanih uz nastavno gradivo Proteina i Nukleinskih kiselina su: 16.12. (13.15-16 h), 21.12. (9-12 h) i 11.01.2017. (9-12 h).

Termini održavanja vježbi vezanih uz nastavno gradivo Polimera su: 13.01.2017. (13.15 – 16h) i 18.01.2017. (9 – 12 h).


 

Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec

 

Poštovane kolege,

Na molbu izv. prof. dr. sc. E. Vidović, NMR Spinworks - upute za rad dodane su u repozitorij kolegija.

Nastavnik: prof. dr. sc. A. Jukić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja