Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Anorganski nemetalni materijali
Šifra: 37881
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vilko Mandić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NAZIV KOLEGIJA: Anorganski nemetalni materijali

NAZIV STUDIJA/STUDIJSKOG PROGRAMA: Kemija i inženjerstvo materijala, preddiplomski
studij
GODINA STUDIJA: 3. SEMESTAR: 6.
PREDMETNI NASTAVNIK/NASTAVNICI: Nevenka Vrbos

OBLIK NASTAVE SATI TJEDNO IZVOĐAČ NASTAVE
(upisati nastavnik ili asistent)
predavanja 2 nastavnik
vježbe 1 asistent i nastavnik
seminar
Terenska nastava (dana)

CILJ KOLEGIJA: Stjecanje znanja o vrstama, značaju i svojstvima anorganskih nemetalnih materijala (ANM). Upoznavanje s osnovnim sirovinama za proizvodnju ANM (mineralna veziva, staklo, keramika). Spoznaje o važnosti procesa recikliranja i preduvjetima održive proizvodnje. Stjecanje spoznaja o naprednim ANM (novi keramički materijali, staklokeramika, biomaterijali) i suvremenim trendovima u razvoju materijala..

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

1. Vrste i podjele anorganskih nemetalnih materijala. Važnost i uloga anorganskih nemetalnih materijala u gospodarstvu. Povijesni razvoj materijala..
2. Podjela i sistematika anorganskih procesa.
3. Stijene i minerali,sredina,uvjeti i procesi nastajanja minerala.
4. Sirovine u anorganskoj kemijskoj tehnologiji,oplemenjivanje sirovina.
5. Uvod u mineralna veziva. Anorganska mineralna veziva i kompozitni materijali. Podjela anorganskih mineralnih veziva i kompozita.
6. Cement i cementni kompoziti

7. 1. KOLOKVIJ-parcijalni ispit

8. Vrste,definicije i tržište keramičkih materijala. Odnos strukture i svojstava stakla i keramike. Tradicionalna i nova keramika. Generička svojstva keramike.
9.Načini proizvodnje i obrada keramike
10.Proces pečenja keramike
11.Opće spoznaje o staklotvornosti i kristalizaciji.
12.Vrste stakla,svojstva stakla,taljenje i oblikovanje stakla.
13.Staklokeramika. Proces kontrolirane kristalizacije stakla. Vrste i svojstva staklokeramike,
14. Biokeramika ,vrste biokeramike .Hidroksilapatitna keramika.Biomimetički materijali.
15.Recikliranje i održiva proizvodnja.Obnovljivost materijala i izvora energije. Održivost proizvodnje anorganskih nemetalnih materijala.

2.KOLOKVIJ-parcijalni ispit


Vježbe:Karakterizacija sirovina metodama rendgenske difrakcijske analize i kombinirane termičke analize.Priprava cementne paste standardne konzistencije.Određivanje vremena vezanja. Određivanje čvrstoća na tlak i čvrstoće na savijanje.Ispitivanje tijeka kristalizacije staklokeramičkog materijala. Priprava hidroksilapatita hidrotermalnom sintezom.Dobivanje pjeno stakla.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Stjecanje znanja i razumijevanje temeljnih elemenata kemije i inženjerstva materijala: strukture, svojstava, proizvodnje i uporabe materijala.Znanje o različitim vrstama materijala, posebice mineralnih veziva , keramike i stakla. Sposobnost identifikacije, definiranja i rješavanja problema u području kemije i inženjerstva materijala.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Studentima se preporučuje prisustvovati predavanjima, aktivno u njima sudjelovati, a obvezni su pohađati i vježbe
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

Uredno prisustvovanje predavanjima i vježbama.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Nastava će se provoditi usmenim izlaganjem, razgovorom sa studentima, rješavanjem postavljenih problema

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
-problemski zadaci
-kolokviji/parcijalni ispiti
-pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa


ISHODI UČENJA KOLEGIJA

1. Reproducirati temeljne pojmove geologije, mineralogije i kristalografije i primijeniti ih pri procjeni svojstava i izboru sirovina
2. Koristiti znanja iz kemije te strukture materijala u cilju razumijevanja svojstava materijala
3. Objediniti znanja o tehnologijama proizvodnje anorganskih nemetalnih materijala.
4. Zastupatii kritički način razmišljanja o tijeku procesa proizvodnje materijala sa svješću o utjecaju na društvo,gospodarstvo i okoliš.
5. Steći motivaciju za daljnje obrazovanje i intelektualni razvoj.


ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

1. objasniti znanstvene temelje važne za kemiju i inženjerstvo materijala, posebice iz podrucja kemije, fizike, matematike i kemijskog inženjerstva
2. prepoznati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
3. teorijski protumaciti rezultate eksperimentalnog rada
4. prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku


I
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA
  1.P.K.Mehta,Concrete:Structure,Properties,and Materials,Prentice-Hall,New Jersey,1986.

  2.A.Đureković,Cement,cementni kompoziti i dodaci za beton,IGH i Školska Knjiga,Zagreb,1996
  3.W.Vogel, Kemija stakla, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1985. (Naslov originala: Glaschemie, WEB Deutscher Verlag fuer Grundstoffindustrie, 2.auflage, Leipzig, 1983.prijevod R.Laslo i E.Tkalčec


  4.H.Yanagida,K.Koumoto and M.Miyayama,TheChemistry of Ceramics,John Wiley &Sons,Chichester,1996

  DOPUNSKA LITERATURA:
  1.A.H.De Aza,J.Chevalier,G Fantozzi,M.Schehl,R.Torecillas:Biomaterials 23(2002)937-945
  2.D.C.MacLaren and M.a.White,Cement:Its Chemistry and Properties,j.Chem.Educ.80(2003)623-635, , , .
 2. , .


  DOPUNSKA LITERATURA:
  1.A.H.De Aza,J.Chevalier,G Fantozzi,M.Schehl,R.Torecillas:Biomaterials 23(2002)937-945
  2.D.C.MacLaren and M.a.White,Cement:Its Chemistry and Properties,j.Chem.Educ.80(2003)623-635, , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Anorganska kemija
Položen : Fizika II
Položen : Kemijska analiza materijala
Položen : Matematika II
Položen : Mehanika materijala
Položen : Opća kemija
Položen : Primjena i programiranje računala
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Dragi Studenti

Predavanja iz kolegija Anorganski nemetalni materijali započinju s održavanjem 12:00-14:00 6. ožujka 2024., dakle predavanja 28. veljače 2024. nema.

SP

Vilko Mandić

Poštovani studenti

Rezultati ispita: 0125171592 – nedovoljan (1).

61 – 70: dovoljan (2); 71 – 80: dobar (3); 81 – 90: vrlo dobar (4); 91 – 100: izvrstan (5).

Srdačno

Vilko Mandić

0125171454 – 65 - dovoljan (2)

Srdačno

Vilko Mandić

Prijedlog ocjena iz kolegija ANM s ispitnog roka 15.9.2023.:

JBAG                     Ocjena

0125171300        3

0125171316        2

0125171550        4

0125169711        2

0125167306        3

0125166174        3

Uvid moguć 19.09.2023. 13:00-14:00.

SP

V. Mandić

Poštovani studenti

U nastavku je prijedlog pozitivnih ocjena:

0125168709      5

0125162586      4

0125171384       4

0125171678       3

0125171293       4

Uvid moguć 8.9.2023. 10:00 – 11:00.

Srdačno

V. Mandić

Poštovani studenti

U nastavku je prijedlog pozitivnih ocjena:

0125171176-5

0125168777-5

0125168644-5

0125168756-5

0125168553-5

0125167192-5

0125168665-4

0125168670-4

0125171475-3

0125166751-3

Uvid moguć 13.7.2023. 9:00 – 10:00.

Srdačno

Nositelji ANM

Poštovani studenti

 

U nastavku je prijedlog ocjena provjere znanja, pozitivne ocjene su već afirmativno korigirane ukupnim dojmom na vježbama.

 

0125168499 izvrstan (5)

0125168574 izvrstan (5)

0125168873 vrlo dobar (4)

0125171428 vrlo dobar (4)

0125168457 dobar (3)

0125168478 dobar (3)

0125171316 dobar (3)

0125168436 dovoljan (2)

0125168847 dovoljan (2)

0125168392 dovoljan (2)

0125168735 dovoljan (2)

 

Ukoliko prihvaćate ocjenu ista će biti upisana na sutrašnjem roku, a do zaključenja roka imate šansu odbiti ocjenu. Uvid u provjeru znanja moguć je 16.6.2023. 11:00-13:00.

Za one koji odbiju ocjenu kao i za one koji nisu zadovoljili na provjeri znanja preostale preostaju ispitni rokovi, sukladno rasporedu. Napominjemo, pozitivno ocjenjen referat je uvjet za pristupanje ispitnom roku. Do ponoći se još čekaju referati, a oni koji neće zadovoljili uvjet za izlazak na ispit će biti individualno obaviješteni.

Vrlo bitna napomena, sukladno zahtjevu studenata provjera znanja će obuhvaćati isključivo gradivo koje je bilo dostupno tijekom cijelog semestra – radi se dakle o cjelovitoj prošlogodišnjoj skripti.

 

Srdačno

Nositelji ANM

Poštovani

Provjera znanja iz kolegija Anorganski nemetalni materijali održati će se 7 lipnja 2023., u prostorijama Kluba nastavnika, u redovitom terminu predavanja 12:15-13:45.

SP

Vilko Mandić

Poštovani

Vježbe iz ANN će se održavati od utorkom od 09. svibnja 2023. pri ZAKTN-u, u 4 grupe:

Grupa 1: 08:00–08:45 Abdii, Aščić, Baričević, Bartulović, Božičević, Bubalo, Bubalo, Burazin, Čanić, Ćorić, Domšić, Juračić

Grupa 2: 08:45–09:30 Đaković, Đogić, Grlić-Radman, Ivić, Jeftimija, Dragić, Karamatić, Kolak, Kovačević, Kovačević, Krajpl, Krndelj

Grupa 3: 09:30–10:15 Labudović, Lisec, Mandić, Marić, Mendaš, Mikša, Miletić, Mutavdžija, Nagy, Pavić, Perić, Perković

Grupa 4: 10:15–11:00 Pranjić, Putak, Rajić, Ranogajec, Rukavina, Sokačić, Spudić, Stjepanović, Stražičić, Šipek, Vlahović, Vujević, Vukić

SP

V. Mandić

Poštovani kolege,

zbog spriječenosti, današnje predevanje održati će se u nekom sljedećem dogovorenom terminu. Ispričavam se,

srdačan pozdrav,

Predavanja će početi prema rasporedu, srijeda 01.03.2023., 12-14 h,  Marulićev trg 20, Klub nastavnika.

srdačan pozdrav,

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja