Natječaj za izbor na radna mjesta

- znanstveno‐nastavna zvanja i radna mjesta (3 izvršitelja)

- suradničko zvanje i radno mjesto (1 izvršitelj)

- nenastavno radno mjesto (1 izvršitelj)

 

A. znanstveno - nastavna zvanja i radna mjesta,
    s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

    REDOVITOG PROFESORA – prvi izbor (radno mjesto I. vrste)
    u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
    u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu                                 (jedan zaposlenik/ca)

    IZVANREDNOG PROFESORA (radno mjesto I. vrste)
    u području prirodnih znanosti, polje kemija,
    u Zavodu za opću i anorgansku kemiju                                             (jedan zaposlenik/ca)

B. nastavno zvanje i radno mjesto,
    s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

    VIŠEG PREDAVAČA (radno mjesto I. vrste)
    u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika,
    grana automatizacija i robotika
    u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa                     (jedan zaposlenik/ca)

C. suradničko zvanje i radno mjesto,
    s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme

    ASISTENTA (radno mjesto I. vrste),
    u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
    u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu                                 (jedan zaposlenik/ca)

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, svjedodžbu, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e pod točkom A. B. i C. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Pristupnici/e pod točkom A. B. prijavi prilažu i bibliografiju, popis znanstvenih, stručnih i drugih radova s naznakom objave i separate radova, izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu rada nastavnika, potvrdu o citiranosti radova i zadnju odluku o izboru u znanstveno zvanje, znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje.

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Prijave za točku A., B. i C. podnose se na gornju adresu, u roku trideset (30) dana od objave u Narodnim novinama.

 

D.  nenastavno radno mjesto,
      s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme – zamjena

      NAMJEŠTENIK - radno mjesto III. VRSTE - PORTIR,
      u Tajništvu – tehničkim i pomoćnim službama                             (jedan zaposlenik/ca),

      Uvjet: srednja stručna sprema, a prijavi na natječaj prilažu i ispis staža iz HZMO.

 

Prijave za točku D. podnose se na gornju adresu, u roku osam (8) dana od objave u Narodnim novinama.

Pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati do završetka natječajnog postupka, odnosno onoliko koliko ih moramo čuvati zbog pravnih obveza.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (www.fkit.unizg.hr/natjecaji).

Prigovor na rezultat natječajnog postupka može se predati u pismenom obliku putem pošte u roku od 15 dana od dana objave na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 87/18, 28. rujna 2018.

   Tekst natječaja

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti