Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Termodinamika i kinetika materijala
Šifra: 73956
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
TERMODINAMIKA I KINETIKA MATERIJALA

CILJ KOLEGIJA
Stjecanje znanja o osnovama termodinamike, posebice termodinamike čvrstog stanja. Usvajanje temeljnih termodinamičkih pojmova fazne ravnoteže i svojstava otopina. Stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje, interpretaciju i konstrukciju ravnotežnih dijagrama stanja. Definiranje utjecaja parametara koji svoje ishodište imaju u termodinamičkim veličinama, na nastanak, razvoj mikrostrukture i ponašanje materijala. Usvajanje temeljnih pojmova kinetike čvrstog stanja i razumijevanje kinetičkih modela reakcija u čvrstom stanju u izotermnim i neizotermnim uvjetima.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Kristalna rešetka, energija ionske kristalne rešetke. Unutarnja energija. Statistička termodinamika, mikrostanja i makrostanja. Multiplicitet. Entropija. Termička i konfiguracijska entropija. Entalpija. Realni kristali. Ravnotežna koncentracija defekata. Površine. Površinska energija.
S. Izračun ravnotežne koncentracije defekata.
2. Pojmovi sustava, faze i komponente. Ravnoteža u termodinamičkim sustavima, kriteriji ravnoteže. Gibbsova energija. Jednokomponentni heterogeni sustav, kemijski potencijal komponente. Ravnotežni dijagrami stanja jednokomponentnih sustava. Stupanj slobode. Gibbsovo pravilo faza. Fazne transformacije, polimorfija.
V. Određivanje toplinskog kapaciteta metodom diferencijalne pretražne kalorimetrije.
3. Višekomponentni heterogeni sustavi, uvjeti ravnoteže u višekomponentnom heterogenom sustavu. Ravnotežni dijagrami stanja dvokomponentnih sustava. Kondenzirani sustavi. Pravilo poluge. Ravnotežni dijagrami stanja dvokomponentnih sustava u kojima ne dolazi do stvaranja kemijskih spojeva niti čvrstih otopina. Eutektička reakcija. Mikrostruktura materijala nastalog kristalizacijom. Neravnotežni procesi.
S. Konstrukcija ravnotežnog dijagrama stanja jednostavnog dvokomponentnog sustava iz termodinamičkih podataka.
4. Ravnotežni dijagrami stanja dvokomponentnih sustava u kojima dolazi do stvaranja kemijskih spojeva. Sustav s kemijskim spojem koji se tali kongruentno, sustav s kemijskim spojem koji se tali inkongruentno, peritektička reakcija. Sustav s nemješljivošću u kapljevitoj fazi, monotektička reakcija.
V. Konstrukcija ravnotežnog dijagrama stanja jednostavnog dvokomponentnog sustava iz eksperimentalnih podataka (krivulje hlađenja).
5. Višekomponentni, homogeni sustav: otopine. Parcijalne molarne veličine. Idealne otopine. Regularne otopine. Ravnotežni dijagrami stanja dvokomponentnih sustava u kojima dolazi do stvaranja čvrstih otopina. Sustav sa stvaranjem čvrste otopine u svim omjerima.
V. Ovisnost mješljivosti o temperaturi
6. Sustavi čvrstih otopina s djelomičnim miješanjem. Sustavi sa stvaranjem čvrstih otopina u kojima dolazi do polimorfnih pretvorbi, eutektoidna i peritektoidna raekcija. Metode izračuna ravnotežnih dijagrama stanja. Eksperimentalne metode određivanja ravnotežnih dijagrama stanja.
S. Konstrukcija ravnotežnog dijagrama stanja hipotetičkog dvokomponentnog sustava.
7. Trokomponentni sustavi, primjena pravila poluge u trokomponentnom sustavu. Sustav s jednom eutektičkom točkom. Izopletalna studija u trokomponentnom sustavu. Sustav s binarnim spojem koji se tali kongruentno. Sustav s binarnim spojem koji se tali inkongruentno.
S. Interpretacija ravnotežnog dijagrama trokomponentnog sustava.
I. kolokvij
8. Difuzija u kristalnoj rešetci. Difuzijski procesi, heterogena difuzija. Mehanizmi difuzije, vakancijski i intersticijski mehanizam. Matematički opis procesa difuzije. Stacionarni i nestacionarni difuzijski tok. Koeficijent difuzije. Difuzija u ionskim kristalima. Difuzija u praškastim smjesama. Vrste difuzije: unutarnja difuzija, difuzija granicom zrna, površinska difuzija.
V. Određivanje difuzijskog koeficijenta.
9. Proces nukleacije. Termodinamički opis procesa nukleacije. Kritični radijus. Ovisnost brzine nukleacije o temperaturi. Homogena i heterogena nukleacija. Modeli nukleacije. Strategije promicanja nukleacije.
V. Određivanje krivulje nukleacije
10. Kinetika reakcija u čvrstom stanju. Posebnosti reakcija u čvrstom stanju. Prostorna dimenzija. Ovisnost brzine reakcije o temperaturi, aktivacijsko stanje. Definiranje dosega reakcije. alfa-t krivulja. Karakteristični stupnjevi napredovanja reakcije u čvrstom stanju.
S. Računalna analiza alfa-t krivulje, određivanje modela reakcije.
11. Otpori napretku procesa u čvrstom stanju. Modeli reakcija u čvrstom stanju Geometrijski modeli reakcija u čvrstom stanju. Kinetički modeli: modeli difuzije, reakcije na granici faza, nukleacije i rasta.
V. Kinetička analiza procesa nukleacije i rasta u izotermnim uvjetima.
12. Zakoni nukleacije, zakoni rasta. Potencijski zakon nukleacije i rasta. Avramijev model. Pravi i prošireni stupanj konverzije. Johnson-Mehl-Avramijev model. Ostali modeli za nukleaciju i rast. Izokonverzijske metode.
V. Kinetička analiza procesa nukleacije i rasta u neizotermnim uvjetima.
13. Kinetički modeli reakcija u čvrstom stanju u neizotermnim uvjetima. Temperaturni integral. Integralne i diferencijalne metode. Kissingerova metoda. Bezmodelne metode. Numeričke metode.
II. kolokvij

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Poznavanje osnovnih pojmova termodinamike čvrstog stanja, fazne ravnoteže i svojstava otopina. Razumijevanje, interpretaciju i konstrukcija ravnotežnih dijagrama stanja. Poznavanje parametara koji utječu na nastanak, razvoj mikrostrukture i ponašanje materijala. Poznavanje temeljnih pojmova kinetike čvrstog stanja i kinetičkih modela reakcija u čvrstom stanju.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studentima se preporučuje prisustvovati predavanjima, a obvezni su pohađati vježbe i pristupiti kolokvijima.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno prisustvovanje predavanjima i vježbama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se provodi usmenim izlaganjem uz PowerPoint prezentaciju. Vježbe su laboratorijskog tipa, obrada podataka sadrži računalnu komponentu. Seminari se sastoje od rješavanja problemskih i računskih zadataka.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokvij, pismeni ispit samo ukoliko student znanjem ne zadovolji na kolokvijima. Pri ocjenjivanju će se, pored uspjeha na kolokvijima, odnosno ispitu, uzimati u obzir cjelokupan rad studenta.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Fizikalna kemija, Struktura i svojstva anorganskih materijala.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Reproducirati temeljne termodinamičke principe i primijeniti ih pri razumijevanju, praćenju, predviđanju i usmjeravanju tijeka procesa do kojih dolazi tijekom proizvodnje i uporabe materijala.
2. Uočiti utjecaje termodinamičkih i kinetičkih parametara na tijek procesa proizvodnje materijala, nastalu mikrostrukturu te svojstva materijala
3. Povezati znanja iz matematike, kemije, kemijskog inženjerstva te strukture i svojstava materijala u cilju identifikacije, formuliranja i rješavanja problema iz područja proizvodnje i primjene materijala
4. Analizirati ponašanje materijala na makro razini imajući u vidu strukturu i mikrostrukturu materijala te fenomene na mikro razini
5. Razviti kritički način razmišljanja o tijeku procesa proizvodnje materijala te utjecajima na materijal pri korištenju.
6. Spoznati profesionalne standarde i unaprijediti radnu etiku te steći motivaciju za daljnje obrazovanje i intelektualni razvoj.
7. Unaprijediti sposobnost analitičkog razmišljanja i sinteze znanja, komunikacijske vještine, kritičnost i sposobnost zaključivanja.
8.Koristiti instrumentalne tehnike analize materijala te unaprijediti vještine rada na računalu, analize i sinteze podataka.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. objasniti znanstvene temelje važne za kemiju i inženjerstvo materijala, posebice iz podrucja kemije, fizike, matematike i kemijskog inženjerstva
2. prepoznati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
3. opisati razlicite vrste materijala (posebice mineralna veziva, keramiku, polimere te metale i slitine), njihovu uporabu i tehnologije njihove proizvodnje
4. povezati stecena znanja o materijalima, njihovoj uporabi i proizvodnji
5. definirati jednostavne probleme u podrucju kemije i inženjerstva materijala radi njihovog rješavanja
6. analizirati materijale korištenjem kemijskih i fizikalnih tehnika te laboratorijske opreme i uređaja
7. koristiti odgovarajuce racunalne baze podataka i programe za analizu i modeliranje
8. razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
NASTAVNA JEDINICA: Termodinamika materijala i fazne ravnoteže
ISHODI UČENJA:
- Reprodukcija termodinamičkih zakona, principa i koncepata te njihova primjena u kontekstu razumijevanja strukture i svojstava materijala.
- Primijeniti termodinamičke zakone i veličine u interpretaciji i predviđanju promjena u sustavu.
- Uočiti termodinamičke veličine ključne za interakciju materijala i okoliša i biti u stanju predvidjeti ponašanje materijala pri promjeni uvjeta.
- Poznavanje osnovnih pojmova termodinamike materijala i fazne ravnoteže i sposobnost interpretacije ravnotežnih dijagrama stanja jednokomponentnih sustava.
KRITERIJI VREDNOVANJA:
Definiranje:
- reverzibilnog i ireverzibilnog procesa,
- mikrostanja, makrostanja i multipliciteta,
- entropije kroz multiplicitet,
- površinske energije,
- sustava, komponente sustava, faze, heterogenog i homogenog sustava, ravnoteže i stupnja slobode,
- monotropije i enentiotropije.
Razlikovanje
- funkcije stanja i funkcije procesa,
- termičke i konfiguracijske entropije,
- invarijantnog, monovarijantnog i divarijantnog sustava,
- faznih transformacija prvog i drugog reda.
Izračunavanje
- ravnotežne koncentracije defekata u kristalnoj rešetci,
- energije kristalne rešetke ionskih kristala,
Objasniti: kako energija veze utječe na svojstva materijala.
Navesti Gibbsovo pravilo faza i značenje pojedinih varijabli.
Skicirati jednokomponentni ravnotežni dijagram stanja i objasniti Le Chatelierovo pravilo.

NASTAVNA JEDINICA: Ravnotežni dijagrami stanja dvokomponentnih kondenziranih sustava
ISHODI UČENJA:
- Razumijevanje, interpretaciju i konstrukcija ravnotežnih dijagrama stanja. Poznavanje parametara koji utječu na nastanak, razvoj mikrostrukture i ponašanje materijala.
- Objasniti karakteristike ravnotežnih dijagrama stanja dvokomponentnog sustava I interpretirati tijek procesa pri hlađenju ili zagrijavanju sustava.
-Razlikovati eutektičku, peritektičku i monotektičku reakciju te prepoznati i interpretirati ravnotežne dijagrame stanja sustava s kemijskim spojem koji se tali kongruentno i inkongruentno.
-Primijeniti ravnotežni diagram stanja za predviđanje i usmjeravanje tijeka procesa proizvodnje materijala te predvidjeti utjecaj tijeka procesa na mikrostrukturu materijala.
KRITERIJI VREDNOVANJA:
Opisati:
- tijek hlađenja taline određenog sastava,
- tijek zagrijavanja krutine određenog sastava,
- moguće tipove mikrostrukture u dvokomponentnom sustavu,
- peritektičku reakciju,
- monotektički sustav i tijek hlađenja taline u ovom sustavu.
Odrediti sastav eutektičkog sustava pri određenoj temperaturi.
Skicirati:
- mikrostrukturu eutektičkog sustava nakon skrutnjavanja za različite početne sastave taline,
- ravnotežni dijagram dvokomponentnog sustava u kojem dolazi do stvaranja kemijskog spoja koji se tali inkongruentno.
Definirati karakteristična područja peritektičkog sustava pri kojima će doći do stvaranja spoja uz preostanak primarno iskristalizirane faze i bez njega te opisati tijek procesa u prvom i drugom slučaju.

NASTAVNA JEDINICA: Ravnotežni dijagrami stanja čvrstih otopina
ISHODI UČENJA:
- Razlikovati koncepte idealne, regularne i realne otopine , razlikovati supstitucijske i intersticijske čvrste otopine te eutektoidnu i peritektoidnu reakciju.
-Povezati termodinamičke uvjete ravnoteže i termodinamička svojstva smjesa s ravnotežnim dijagramima stanja.
- Interpretirati ravnotežne dijagrame stanja čvrstih otopina s potpunim i djelomičnim miješanjem te jednostavne trokomponentne ravnotežne dijagrame stanja.
- Koristiti različite izvore podataka poput tablica, dijagrama i baza podataka pri analizi ili predviđanju tijeka procesa te koristiti instrumentalne metode za određivanje jednostavnih ravnotežnih dijagrama stanja.
KRITERIJI VREDNOVANJA:
Navesti:
- razlike između supstitucijske i intersticijske čvrste otopine,
- Hume-Rotheryeva pravila,
Objasniti razloge i posljedice frakcijske kristalizacije.
Opisati:
- tijek hlađenja u sustavima sa stvaranjem čvrste otopine sa nemiješanjem u čitavom području sastava,
- metode određivanja ravnotežnih dijagrama stanja,
- tijek hlađenja u eutektoidnom i peritektoidnom sustavu,
- mikrostrukturu kompleksnog dvokomponentnog sustava u ovisnosti o početnom sastavu, tijeku hlađenja i naknadne toplinske obrade.
Izračunati slobodnu energiju faza u sustavu te izračunati likvidus i solidus krivulju.
Odrediti ravnotežni dijagram stanja metodom krivulja hlađenja.
Rekapitulirati invarijantne reakcije.

NASTAVNA JEDINICA: Kinetika materijala
ISHODI UČENJA:
- Nabrojiti vrste i mehanizme difuzije u kristalnoj rešetci, matematički opisati proces difuzije i navesti čimbenike koji utječu na difuzijski koeficijent.
- Razlikovati homogenu i heterogenu nukleaciju, definirati kritični radijus nukleusa i objasniti ovisnost brzine nukleacije o temperaturi.
- Poznavanje temeljnih pojmova kinetike čvrstog stanja i kinetičkih modela reakcija u čvrstom stanju.
- Uočiti čimbenike koji definiraju brzinu ukupnog procesa reakcije u čvrstom stanju i odrediti kontrolirajuči kinetički čimbenik, navesti modele procesa ograničenih difuzijom, reakcijom na granici faza te nukleacije i rasta te uočiti prednosti I nedostatke pojedinih modela.
- Predvidjeti učinak kinetičkih parametara na tijek I ishod reakcija u čvrstom stanju
- Koristiti metode termičke analize materijala za određivanje termodinamičkih i kinetičkih parametara materijala i provesti kinetičku analizu procesa kristalizacije u izotermnim i neizotermnim uvjetima
KRITERIJI VREDNOVANJA:
Navesti:
- mehanizmi difuzije u kristalnoj rešetci,
- čimbenike o kojima ovisi difuzijski koeficijent,
- osnovnu pretpostavka kinetičkih istraživanja pod neizotermnim uvjetima.
Definirati:
- nukleaciju, pokretačku silu procesa nukleacije i otpore procesu nukleacije,
- promjenu slobodne energije pri nukleaciji i kritični radijus nukleusa,
- brzinu reakcije u heterogenim sustavima,
- prošireni i pravi stupanj konverzije i njihov odnos.
Opisati
- ovisnost brzine nukleacije o temperaturi i razloge ove ovisnosti,
- razlike homogene i heterogene nukleacije,
- geometrijske modele reakcija u čvrstom stanju,
- opću alfa-t krivulju,
- izokonverzijsku metodu,
Matematički opisati proces difuzije.
Nabrojiti:
- vrste reakcije u čvrstom stanju u smislu procesa koji kontrolira brzinu procesa,
- osnovne karakteristike reakcija u čvrstom stanju,
- zakone nukleacije.
Napisati kinetičke jednadžbe za proces nukleacije i rasta i objasniti fizikalno značenje pojedinih parametara.
Razlikovati neizotermne kinetičke metode po matematičkom izvodu a i načinu provedbe eksperimenta.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , R. T. DeHoff, Thermodynamics in Materials Science, McGraw-Hill, New York, 1993.
  J. Maier, Physical Chemistry of Ionic materials, John Wiley & Sons, Chichester, 2004.
  D. W. Ragone, Thermodynamics of Materials, John Wiley & Sons, New York, 1995.
  H. Schmalzried, Chemical Kinetics of Solids, VCH, Weinheim, 1995.
  C. G. Bergeron, S. H. Risbud, Phase Equilibria in Ceramics, The American Ceramic Society, Columbus, 1984., , , .
 2. , Comprehensive Chemical Kinetics, Eds. C. H. Bamford i C. F. H. Tipper, Elsevier, Amsterdam, 1980.
  J. H. Brophy, R. M. Rose, J. Wulff, Thermodynamics of Structure, J. Wiley & Sons, New York, 1974., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Anorganska kemija
Položen : Fizika II
Položen : Kemijska analiza materijala
Položen : Matematika II
Položen : Mehanika materijala
Položen : Opća kemija
Položen : Primjena i programiranje računala
Odslušan : Fizikalna kemija I
Odslušan : Fizikalna kemija II
Odslušan : Struktura i svojstva anorganskih materijala
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege

Rezultati kolokvija, bodovi za vježbe i predavanja te konačne ocjene su u prilogu.

Bonus bodove sam dodao onima koji su na jednom (1 bod) ili oba (2 boda) kolokvija postigli 30 ili više bodova, te onima (odnosno onome) koji su bili na svih 13 predavanja (1 bod).

Tko je zadovoljan ocjenom neka jednostavno prijavi ispit. bit će upisana. Tko nije neka me upozori mailom.

S ostalima se vidim na usmenom, molim dogovor mailom.

Polažete samo dio na kojem ste postigli manje od 20 bodova.

Ispit je usmeni.

S poštovanjem

S. Kurajica

0125171454

24

28

4

15

71

3

0125169550

28

36

5

15

84+1=85

4

0125171657

21

29

4

15

69

3

0125171379

2

-

4

15

-

0125171251

2

20

4

15

-

011167321

18

35

4

15

-

0125171363

9

-

4

15

-

0125168553

-

0

15

-

0125171433

17

31

5

15

-

0125172750

11

24

4

15

-

0125171246

36

34

5

15

90+2=92

5

0125171592

10

-

0

15

-

0125171272

15

-

3

15

-

0125171519

12

-

2

15

-

0125173987

17

25

3

15

-

0125173966

18

32

3

15

-

0125166174

38

35

5

15

93+2=95

5

0125168371

1

-

3

15

-

0125171662

5

-

4

15

-

0125171293

22

30

4

15

71+1=72

3

Predavanja: 0-2 à 0 bodova, 3-4 à 1 bod, 5-6 à 2 boda, 7-8 à 3 boda, 9-10 à 4 boda, 11-13 à 5 bodova

Ocjene: 50-62 à dovoljan, 63-74 à dobar, 75-86 à vrlo dobar, 87-100 à izvrstan

Poštovane kolegice i kolege

Rezultati kolokvija, bodovi za vježbe i predavanja te konačne ocjene su u prilogu.

Bonus bodove sam dodao onima koji su na jednom (1 bod) ili oba (2 boda) kolokvija postigli 30 ili više bodova, te onima (odnosno onome) koji su bili na svih 13 predavanja (1 bod).

Tko je zadovoljan ocjenom neka jednostavno prijavi ispit. bit će upisana. Tko nije neka me upozori mailom.

S ostalima se vidim na usmenom, molim dogovor mailom.

Polažete samo dio na kojem ste postigli manje od 20 bodova.

Ispit je usmeni.

S poštovanjem

S. Kurajica

0125171300

21

25

3

15

64

3

0128063484

24

30

1

15

70+1=71

3

0125173950

36

31

5

15

87+2+1=90

5

0125165343

27

28

1

15

71

3

0125174211

21

28

2

15

66

3

0125171706

22

28

5

15

70

3

0177049724

21

-

2

15

-

0125171316

22

32

5

15

74+1=75

4

0125171636

22

28

4

15

69

3

0125171267

18

20

5

15

-

0125174227

19

36

2

15

-

0125173971

15

16

3

15

-

0125171550

3

1

5

15

-

0125171384

9

-

4

15

-

0125171475

26

33

4

15

78+1=79

4

0160142915

26

34

4

15

79+1=80

4

0125171566

25

32

5

15

77+1=78

4

0125171412

30

36

4

15

85+2=87

5

0125173992

16

18

3

15

-

0125171449

27

32

5

15

79+1=80

4

0125171587

24

36

4

15

79+1=80

4

0125171678

10

28

2

15

-

0125169711

21

20

4

15

60

2

0125171358

5

29

4

15

-

Predavanja: 0-2 à 0 bodova, 3-4 à 1 bod, 5-6 à 2 boda, 7-8 à 3 boda, 9-10 à 4 boda, 11-13 à 5 bodova

Ocjene: 50-62 à dovoljan, 63-74 à dobar, 75-86 à vrlo dobar, 87-100 à izvrstan

Dragi studenti,

vježbe će se održati u četvrtak prema redovitom rasporedu u učionici u podrumu. Nabavljene su grijalice pa neće biti problema.

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

Poštovani asistenti,

ovaj tjedan u četvrtak 2.11. te idući tjedan u četvrtak 9.11.  neće se biti održavanja vježbi iz TKM.  S redovnim terminima četvrtkom nastavljamo u četvrtak 16.11.  Međutim, kao što smo već razgovarali, u ponedjeljak 6.11. od 10 do 11 h odradit ćemo vježbu 5.  Grupe 1 i 2 doći će na prvi kat na Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale, dok će grupe 3 i 4 doći u učionicu u podrumu u kojoj inače imamo vježbe. Ponesite olovke i papire. 

Srdačan pozdrav,

Katarina i Filip

Poštovani studenti,

vježbe iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala započet će u četvrtak 19.10.2023. prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Ukoliko ste u mogućnosti ponesite svoj laptop. Također, ako vam ne odgovara grupa u koju ste raspoređeni, pronađite studenta s kojim ćete se zamijeniti u željenoj grupi i javite na e-mail: kmuzina@fkit.unizg.hr. 

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina i Filip Brleković

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala započeti će u ponedjeljak, 2. listopada u 8 h  u predavaonici Klub nastavnika. 

Predmetni nastavnik

S. Kurajica

0125168665: 24boda, ukupno 65 bodova, dobar (3)

0125166816: 20 bodova, ukupno 63 boda, dobar (3)

0125168777: 25 bodova, ukupno 64 boda, dobar (3)

0125168709: 14 bodova, nedovoljan (1)

0125168670: 27 bodova, ukupno 67 bodova, dobar (3)

0125168387: 26 bodova, ukupno 75 bodova, vrlo dobar (4)

0125167306: 22 boda, ukupno 50 bodova, dovoljan (2)

0125168644: 10 bodova, nedovoljan (1)

Ako netko ne prihvaća ocjenu molim da mi javi do ponedjeljka.

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Ispit iz Termodinamike i kinetike materijala održat će se 5.5. u 9 h u učionici ZAKTN-a u podrumu.

Ispit će biti pismeni.

S poštovanjem

S. Kurajica

Dragi studenti,

u petak, 10. veljače 2023. će se na našem Fakultetu održati Dan otvorenih vrata od 9 do 18 h. S obzirom da dolazi velik broj grupa iz osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske, trebali bismo Vašu pomoć. Treba nam oko 20 studenata koji bi dočekivali i usmjeravali grupe te dijelili promotivne materijale, a usput možda i podijelili svoje iskustvo studiranja na FKIT-u. Oni koji su zainteresirani, neka se jave na mail: kmuzina@fkit.hr. Dogovor u vezi Vaših obaveza tijekom Dana otvorenih vrata održat će se u četvrtak, 9. veljače 2023. u 9 h na Zavodu za analitičku kemiju.

Srdačan pozdrav,

Katarina i Filip

Dragi studenti,

s obzirom da smo dobili mnogo vaših upita i molbi u vezi izostanka sa zadnjeg termina vježbi, odlučili smo sljedeće:

U nastavnim materijalima naći ćete word dokument Vježba 8 s oznakom online u kojoj se nalazi kratka teorija i upute za izvođenje. Oni koji žele ići doma neka odrade sami vježbu prema uputama, a oni koji žele doći na vježbe, neka se rasporede u prva dva termina vježbi (12-13 h i 13-14 h). 

Sretan Božić i novu godinu žele vam vaši asistenti!

Nije 2 već 27. Ispričavam se.

Kurajica

JMBAG

1. kolokvij

0125168499

31

0125171176

25

0125168665

25

0125167119

20

0125166816

23

0125168922

11

0125168777

24

0125168709

20

0125168670

24

0125168569

30

0125162586

13

0125168478

33

0125168805

25

0125167007

18

0125168483

32

0125166751

23

0125168387

31

0125168548

26

0125168436

24

0125167306

20

0125168889

28

0125168644

2

0125168756

28

0130292685

28

0125164806

28

0125168873

36

0125168462

34

0125171571

22

0125168415

33

0125168847

25

0125168392

26

0125161050

13

0125168735

18

0125168457

33

0125168574

23

0125167080

23

0125166821

27

0125168602

27

0125169914

22

0125171428

31

0125166174

-

0125171181

20

0125167192

28

0125165546

25

0125167215

12

Poštovani studenti,

s obzirom da 5. vježba ne zahtijeva korištenje računala, već papira i olovke, uspjeli smo dobiti učionicu MKM-20 za sutrašnje vježbe. Grupa 3 neka dođe u učionicu u podrumu od 12-13h u standardnom terminu, a grupe 1, 2 i 4 neka dođu sve zajedno u učionicu MKM-20 od 13-14 h. S obzirom na dosta kasno javljanje, molimo one koji prvi vide obavijest, neka prošire informaciju ostalima i putem ostalih sredstava komunikacije. 

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

Poštovani studenti,

rok za predaju referata je tjedan dana od dana održavanja pojedine vježbe. Grupa 1 i grupa 2 šalju referate na mail kmuzina@fkit.hr, dok grupa 3 i grupa 4 šalju referate na mail fbrlekovi@fkit.hr. Uz referat u wordu pošaljite i origin datotetku u kojoj ste odrađivali vježbu. U slučaju bilo kakvih problema ili pitanja obratite nam se mailom ili dođite uživo na Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale. Prije svakog termina vježbi skinite origin datoteku za tu vježbu koja se nalazi u nastavnim materijalima na svoje laptope kako bismo bili svi spremni odmah započeti s vježbom.

Lijep pozdrav,

Katarina i Filip

Poštovani studenti,

vježbe iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala započet će u četvrtak 27.10.2022. prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Ukoliko ste u mogućnosti ponesite svoj laptop. Također, ako vam ne odgovara grupa u koju ste raspoređeni, pronađite studenta s kojim ćete se zamijeniti u željenoj grupi i javite na e-mail: kmuzina@fkit.hr.

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina i Filip Brleković

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala počinju u ponedjeljak, 10. listopada u 8 h u Klubu nastavnika (Marulićev trg 20, podrum).

U skladu s naputkom Uprave ni ove godine nema odgode za akademsku četvrt.

S poštovanjem

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Rezultati kolokvija, bodovi za vježbe i predavanja te konačne ocjene su u prilogu.

Ipak sam i ove godine dodao nešto bonus bodova onima koji su na jednom (1 bod) ili oba (3 boda) kolokvija postigli 30 ili više bodova.

Tko je zadovoljan ocjenom neka jednostavno prijavi ispit. bit će upisana. Tko nije neka me upozori mailom.

S ostalima se vidim na usmenom, molim dogovor mailom.

0125164757 ne mora polagati drugi dio.

S poštovanjem

S. Kurajica

 

JMBAG

1. kolokvij

2. kolokvij

vježbe

predavanja

bonus

bodovi

ocjena

0125165780

32

33

15

5

3

88

5

0125166148

25

34

15

5

1

80

4

0125160646

14

15

15

2

-

-

-

0125164923

11

-

15

5

-

-

-

0125164757

17

33

15

5

1

-

-

0125165733

25

30

15

5

1

76

4

0125166132

30

37

15

5

3

90

5

0125165983

24

32

15

5

1

77

4

0125164848

28

29

15

5

-

77

4

0125165796

24

29

15

5

-

73

3

0125165663

28

27

15

5

-

75

4

0125161846

-

-

15

0

-

-

-

0125165850

-

-

15

5

-

-

-

0125165892

14

-

15

5

-

-

-

0125163151

23

33

15

5

-

76

4

0125165642

31

33

15

5

3

87

5

0125165999

24

35

15

5

1

80

4

0125165679

16

-

15

5

-

-

0125165684

23

31

15

5

1

75

4

012562586

-

-

10

1

-

-

-

Ocjene: 50-62, dovoljan; 63-74, dobar; 75-86, vrlo dobar; 87-100 izvrstan

JMBAG            Broj bodova (max. 40)

0125165780           32

0125166148            25

0125160646           14

0125164923            11

0125162586            -

0125164757            17

0125165733            25

0125166132            30

0125165983           24

0125164848           28

0125165796           24

0125165663           28

0125161846            -

0125165850           -

0125165892           14

0125163151            23

0125165642           31

0125165999           24

0125165679           16

0125165684           23
 

Poštovani studenti,

na Vašu molbu uspjeli smo pronaći termin za odrađivanje Vježbe 5 idući tjedan u srijedu (17.11.2021.) u Klubu nastavnika od 10 - 12 h. Dođite svi odjednom jer ima dovoljno mjesta za sve. Ponesite materijale (ne treba skripta, nego ZADACI), papire i olovku jer ove fazne dijagrame crtamo ručno.

Srdačan pozdrav,

Katarina i Filip

Poštovani studenti,

vježbe iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala započet će idući tjedan u četvrtak 21.10.2021. prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Ukoliko ste u mogućnosti ponesite svoj laptop. Također, ako vam ne odgovara grupa u koju ste raspoređeni, pronađite studenta s kojim ćete se zamijeniti u željenoj grupi i javite na e-mail: kmuzina@fkit.hr.

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina i Filip Brleković

 

Poštovane kolegice i kolege

Predavanjima iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala počinju u ponedjeljak, 4. listopada u 8 h u predavaonici MKM-20.

Zbog epidemioloških mjera ove godine nema odgode za akademsku četvrt.

S poštovanjem

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

U prilogu je tablica s bodovima i ocjenama.

Svima sam dao 5 bodova koji se inače daju za dolazak na predavanja kao bonus.

Za ispit molim da se dogovorite dvoje ili troje pa sa mnom uskladite termin.

Ako je netko od vas mislio izaći na prvom roku primit ću ga ovaj tjedan uz naknadnu prijavu.

Tko prihvaća ocjenu neka mi to javi mailom nakon prijave ispita.

S poštovanjem

Kurajica

JMBAG

1. kolokvij, bodova (od 40)

2. kolokvij, bodova (od 40)

Bonus

Vježbe (od 15)

0125163632

9

13

(5)

10

Ispit sve

0125160854

26

28

1(5)

11

71, 3

0125163648

-

-

(5)

14

Ispit sve

0125161071

37

35

(5)

14

91, 5

0125163786

18

29

(5)

13

Ispit 1. dio

0125163770

29

33

(5)

10

77, 4

0119007740

14

-

(5)

9 (19/20)

Ispit sve

0125163403

20

30

(5)

12

67, 3

0125163130

30

33

(5)

13

81, 4

0125165637

29

31

(5)

15+1

81, 4

0125163840

14

32

(5)

10

Ispit 1. dio

0125158667

-

-

(5)

7

Ispit sve

0125163515

8

-

(5)

9

Ispit sve

0125163599

15

30

(5)

12

Ispit 1. dio

0125159206

10

24

(5)

10 (19/20)

Ispit 1. dio

0119017252

20

34

1(5)

12 (19/20)

72, 3

0125163809

24

30

(5)

14 (19/20)-

73, 3

0125163396

22

32

(5)

13

72, 3

0125163419

20

33

(5)

9

67, 3

0125163578

18

25

(5)

10

Ispit 1. dio

0125158560

17

25

(5)

10 (19/20)

Ispit 1. dio

0125161344

12

27

(5)

13

Ispit 1. dio

0125161846

-

-

(5)

7

Ispit sve

0125163611

5

-

(5)

8

Ispit sve

0125163674

-

-

(5)

15

Ispit sve

0125160945

8

32

(5)

9

Ispit 1. dio

0125161253

18

-

(5)

13

Ispit sve

0125163882

11

-

(5)

9

Ispit sve

0125160490

21

23

(5)

9

58, 2

0125161295

-

-

(5)

12

Ispit sve

0125165707

16

30

1

8

Ispit 1. dio

0125163898

13

25

(5)

10

Ispit 1. dio

0125163450

17

-

(5)

13

Ispit sve

0125163520

13

20

(5)

10

Ispit 1. dio

0125163723

12

25

(5)

8

Ispit 1. dio

0125163765

15

-

(5)

10

Ispit sve

0125163492

18

36

(5)

13

Ispit 1. dio

Dragi studenti,

2. kolokvij održat će se 1. veljače od 9 do 10 h u predavaonici MKV 20.

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina

Dragi studenti,

upute za 8. vježbu nalaze se u repozitoriju.

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti 

Dragi studenti,

sve vježbe koje ste dosad predali su vam priznate, no budući da ste kolektivno griješili u nekim vježbama, u repozitoriju se nalaze kratka objašnjenja koja molimo vas dobro proučite. Referate za vježbu 7. morate predati do četvrtka, 24.12. Upute za vježbu 8. dobit ćete nakon praznika, 7.1.2021.

Sretan Božić i uspješnu novu godinu žele vam vaši asistenti!

Dragi studenti,

upute za 7. vježbu nalaze se u repozitoriju.

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti 

Dragi studenti,

s obzirom da ste se sad već dosta upoznali s radom u Originu, online vježbe će biti većinski vaš samostalni rad. U nastavnim materijalima nalazi se Wordov dokument u kojem pišu upute za odrađivanje vježbe, te su označena mjesta na koja morate ubaciti grafove i rezultate proračuna. Ispunite ono što se od Vas traži, odgovorite na pitanja, pa pošaljite natrag dokument pazeći pritom da u naziv dokumenta ubacite svoje prezime.  Ukoliko bude nejasnoća, obratite nam se mailom.

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina

JMBAG

Bodova (od 40)

0125163632

9

0125160854

26

0125163648

-

0125161071

37

0125163786

18

0125163770

29

0119007740

14

0125163403

20

0125163130

30

0125165637

29

0125163840

14

0125158667

-

0125163515

8

0125163599

15

0125159206

10

0119017252

20

0125163809

24

0125163396

22

0125163419

20

0125163578

18

0125158560

17

0125161344

12

0125161846

-

0125163611

5

0125163674

-

0125160945

8

0125161253

18

0125163882

11

0125160490

21

0125161295

-

0125165707

16

0125163898

13

0125163450

17

0125163520

13

0125163723

12

0125163765

15

0125163492

18

Poštovani studenti,

s obzirom na velik broj upita, vježbe 6, 7 i 8 održat će se online. Međutim, još ovaj tjedan je obavezan dolazak uživo, budući da se vježba ne održava preko računala i bitno je da usvojite taj dio gradiva.

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina

Poštovani studenti,

vježbe će se nastaviti održavati prema rasporedu. Vidimo se u četvrtak!

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina

Poštovane kolegice i kolege

Zbog novih mjera mijenjamo prostoriju i termin za jednu grupu.

Prvi kolokvij iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala održat će se 30. studenog  u predavaonici MKV 20 od 8-9 h, obje grupe. Sve ostalo navedeno u prethodnoj obavijesti stoji. Želim vam uspješan kolokvij.

S poštovanjem

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Prvi kolokvij iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala održat će se 30. studenog  u predavaonici MKM 20 prema slijedećem rasporedu: 8-9 h grupa B i 9-10 h grupa A.  (Tako da grupa B stigne doći doma na vrijeme za on-line predavanje kolegice Kratofil Krehula u 10 h, a grupa A stigne na njega otići fizički. Molim vas da dođete na vrijeme za kolokvije jer si s ovakvim rasporedom ne možemo priuštiti akademsku četvrti. Ne treba vam ništa drugo osim kemijske olovke i naravno znanja. Želim vam uspješan kolokvij.

S poštovanjem

S. Kurajica

Poštovani studenti,

Ovaj četvrtak 05.11. neće biti vježbi kao što je najavljeno.

Srdačan pozdrav,

Filip Brleković

Poštovani studenti,

Vježbe iz kolegija će započeti četvrtak 29.10.2020. u terminu 13-16 h u Nastavničkom klubu (Podrum, Marulićev trg 20). Izvedba će biti u dvije grupe od kojih su u prvoj studenti zaključno sa kolegicom Mamić u terminu od 13 do 14 h te druga grupa sa ostalim studentima u terminu od 14-15h. Vježbe su računalne te je potrebno donijeti svoje računalo kako bi se poštovale preporućene mjere sa instaliranim Origin software paketom.  

Za sve nejasnoće slobodno se javite na fbrlekovi@fkit.hr

Srdačan pozdrav i vidimo se na vježbama,

Filip Brleković

Poštovane kolegice i kolege

Kao što sam vas već obavijestio, predavanja počinju 12. 10. u 8 (8:15) h.

Međutim, ne u MKM19 već u MKM20.

Zbog mjera za sprječavanje širenja koronavirusa u predavaonici vas može biti najviše 21.

Zbog toga sam vas podijelio u dva tima: TKM-A (Alar do Mamić) i TKM-B (Mijić do Zovko).

12. 10. na predavanje dolazi tim A, a tim B prati predavanja on-line.

Tim B dobit će pozivnicu za predavanje tijekom jutra.

S poštovanjem

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Budući da radovi u predavaonici MKM19 nisu završeni s predavanjima iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala ćemo započeti 12. listopada. Prema informacijama koje imam predavaonica bi do tada trebala biti spremna.

Predavanja započinju u 8 h uz odgodu za akademsku četvrt (koja ne postoji da se unaprijed uračuna i spava 15 min. duže, već da se izbjegne kašnjenje zbog objektivnih okolnosti).

S poštovanjem

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Dobio sam nekoliko upita jeli se potrebno izjasniti da prihvaćate ocjenu.

Do sada su studenti uglavnom prihvaćali ocjenu pa nisam posebno razradio postupak.

Znate, papir na kolokviju ne pita podpitanja, ne pita zašto i ne zgraža se, ma što vi napisali.

Predlažem da oni koji NISU zadovoljni ocjenom nakon što prijave ispit odmah dogovore termin mailom.

Dogovor termina treba i onima koji ocijenu uopće nemaju.

Za sve ostale koji su prijavili ću smatrati da prihvaćaju ocjenu.

Molim vas da se pokušate dogovoriti barem dvoje ili troje za isti termin.

SP

Kurajica

Termodinamika I kinetika materijala, a.g. 2019./2020.

JMBAG

1. kolokvij

2. kolokvij

bonus

vježbe

predavanja

bodovi

ocjena

0125160903

35*

22

12

5

74

4

0125161302

35*

-

12 (18/19)

2

-

Ispit 2. dio

0125163466

32

34

1 (2.K)

12

5

84

5

0125160394

20

27

8

4

59

3

0125160966

20

29

2 (1.K) 3(P)

9

5

68

4

0125158646

15

-

10

5

-

Ispit

0119007740

13

-

9

5

-

Ispit

0125161178

14*

-

9

5

-

Ispit

0125161638

29

30

9

5

73

4

0125160950

35*

21

13

5

74

4

0125157040

22

28

11 (18/19)

0

61

3

0125163424

35*

29

3(P)

14

5

86

5

0125161552

32*

23

11

3

69

4

0007178227

20

25

1 (1.K)

11

2

59

3

0125158417

20

31

11

2

64

3

0125161066

31

33

12

5

81

5

0125161505

23

35

11

5

74

4

0125160784

6

-

8

4

-

Ispit

0125160102

20

31

9

5

65

3

0125159206

-

-

Naknadno

0

-

Ispit

0125158459

27*

-

12

4

-

Ispit 2. dio

0119017252

-

-

12

4

-

Ispit

0125161435

21

33

10

4

68

4

0125163809

-

-

14

2

-

Ispit

0125161440

35*

25

9

3

72

4

0125162000

35*

31

10

3

79

5

0125161274

35*

-

9

1

-

Ispit 2. dio

0125160417

35*

27

12

5

79

5

0125158560

20

20

10

4

54

2

0125160992

35*

33

1 (2.K) 3(P)

13

5

90

5

0125163702

28

32

10

5

75

4

0125161643

20*

23

8

3

54

2

0125160812

20

30

12

3

65

3

0125163541

35*

24

10

4

74

4

0125159825

34*

27

11

4

75

4

0125158737

-

-

12

4

-

Ispit

0125161617

13

31

9

5

-

Ispit 1.dio

0125160326

35*

22

8

4

69

4

0125161568

35*

20

9

5

69

4

0125160849

15

6

11

3

-

Ispit

0125161120

20

20

1 (1.K)

8

5

54

2

0125158326

35*

30

14

5

84

5

Ukupan broj bodova 90, ocjene: 46-56 dovoljan, 57-63 dobar, 68-78 vrlo dobar, 79-90 izvrstan

S. Kurajica

Dragi studenti,

završni kolokvij iz vježbi održat će se u petak 17.1.2020 u 13.15 h u MKM-20.

Lijep pozdrav,

Vaše asistentice

JMBAG

1. kolokvij

bonus

0125160903

35*

0125161302

35*

0125163466

31

0125160394

20

0125160966

20

0125158646

15

0119007740

13

0125161178

14*

0125161638

29

0125160950

35*

0125157040

22

0125163424

35*

0125161552

32*

0007178227

20

1

0125158417

20

0125161066

31

0125161505

23

0125160784

6

0125160102

20

0125159206

-

0125158459

27*

0119017252

-

0125161435

21

0125163809

-

0125161440

35*

0125162000

35*

0125161274

35*

0125160417

35*

0125158560

20

0125160992

35*

0125163702

28

0125161643

20*

0125160812

20

0125163541

35*

0125159825

34*

0125158737

-

0125161617

13

0125160326

35*

0125161568

35*

0125160849

15

0125161120

20

1

0125158326

35*

Dragi studenti,

vježbe iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala neće se održati 18.10., 1.11. i 15.11.

Lp,

Katarina

Drage kolegice i kolege,

vježbe iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala započet će idući tjedan, u petak 11. listopada prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Ukoliko vam ne odgovara termin grupe u koju ste svrstani, zamijenite se s nekim od kolega u grupi koja vam odgovara te javite promjenu na mail: kmuzina@fkit.hr. Također, ako imate svoj laptop, bilo bi dobro da ga ponesete sa sobom.

Lijep pozdrav,

Katarina, Ivana i Filip

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Termodinamika i kinetika materijala počinju u četvrtak, 3. 10. 2019. u 8 sati (uz odgodu za akademsku četvrt) predavaonici MKM20.

S. Kurajica

Termodinamika i kinetika materijala, a.g. 2018./2019.

JMBAG

1. kolokvij

(maks. 40 b)

2. kolokvij (maks. 40 b)

Bonus

Predavanja

Vježbe

Ukupno

Ocjena

0236212882

-

-

1

0

-

Nije zav vjež

0125159211

16

-

4

15

35

Ispit sve

0125161302

-

-

2

12

14

Ispit sve

0125158966

27

21

5

11

65

3

0119022985

22

15

5

13

55

Ispit 2. dio

0125158854

23

25

1 (sva pred)

5

13

65

3

0125158896

18

-

1

13

32

Ispit sve

0125157607

27

25

4

13

69

3

0125159066

15

1

4

10

30

Ispit sve

0125157040

-

-

3

11

14

Ispit sve

0125159071

27

20

5

9

61

2

?PG

14

-

2

14

30

Ispit sve

1003076560

22

13

5

11

51

Ispit 2. dio

0125154049

16

-

1

14

31

Ispit sve

0125159253

31

23

4

14

72

3

0119021694

27

-

3

11

41

Ispit 2. dio

0125161162

28

28

4

13

73

3

0125159183

27

25

2

13

65

3

0125153382

25

22

3

13

63

3

0117220673

24

14

3

13

54

Ispit 2. dio

0125159302

17

16

4

14

51

Ispit sve

0125159339

12

-

1

11

24

Ispit sve

0125159157

19

10

3

10

42

Ispit sve

0125157841

26

12

5

11

54

Ispit 2. dio

0125154598

16

-

0

11

27

Ispit sve

0125158950

25

26

5

14

70

3

0125159274

26

28

5

11

70

3

0125159227

28

36

1 (odg ukup)

4

14

83

4

0125154369

-

-

0

14 (17/18)

14

Ispit sve

0125161024

27

32

5

13

77

4

0125159295

22

35

2 (odg i n&r)

4

12