Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Tehnička termodinamika
Šifra: 31933
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Veljko Filipan
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA TEHNIČKA TERMODINAMIKA KI:
1. Termodinamički pojmovi i definicije
2. Osnovne termodinamičke veličine
3. Toplinske veličine stanja i energetske veličine u termodinamici
4. Zakoni termodinamike
5. Promjene stanja idealnih plinova
6. Procesi kompresije i ekspanzije
7. Višestupanjski procesi i uređaji
8. Kružni procesi
9. Motori s unutarnjim izgaranjem
10. Plinsko-turbinski procesi i postrojenja
11. Toplinska svojstva i promjene realnih radnih medija
12. Procesi i postrojenja s parom
13. Uređaji i procesi za dobivanje niskih temperatura
14. Procesi u uređajima za ukapljivanje plinova
15. Vlažni zrak

a) Predmetni nastavnik:
prof. dr. sc. Veljko Filipan

b) Naziv kolegija:
Tehnička termodinamika

c) Naziv studijskog programa:
Kemijsko inženjerstvo

d) Razina sveučilišnog obrazovanja:
Preddiplomski studij

e) Godina studija:
druga

f) Semestar:
treći

g) Oblik nastave i Satnica:
Predavanja 2 sata tjedno (ukupno 30 sati)
Seminar 1 sat tjedno (ukupno 15 sati)

h) Cilj kolegija:
Predmet Tehnička termodinamika pruža studentima osnovna znanja iz inženjerske termodinamike te ih upoznaje s osnovnim termodinamičkim procesima, strojevima i uređajima, a što će im biti korisno za ostale kemijsko inženjerske predmete na višim godinama studija kao i za kasniju primjenu u inženjerskoj praksi.

i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. primijeniti osnovne zakone termodinamike pri termodinamičkim proračunima procesa s idealnim i realnim radnim medijima
2. koristiti shematske i grafičke prikaze pri definiranju i analizi termodinamičkih procesa
3. primjenjivati dijagramske i tablične prikaze svojstava realnih radnih medija najčešće korištenih u termodinamičkim procesima i uređajima
4. definirati energetske pokazatelje desnokretnih procesa (procesa za dobivanje mehaničkog rada) i ljevokretnih (rashladnih) procesa

j) ishodi učenja na razini programa:
1. primjenjivati temeljna znanja pri identificiranju i opisivanju inženjerskih problema
2. primjenjivati matematičke metode, modele i tehnike u rješavanju oglednih primjera
3. prikupljati informacije iz različitih izvora
4. identificirati, definirati i rješavati jednostavne inženjerske probleme primjenom odgovarajuće metodologije

k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
1. Veličine stanja, energetske veličine i osnovni zakoni termodinamike
Ishodi učenja
- razumjeti osnovne pojmove i definicije inženjerske termodinamike
- razlikovati veličine stanja i energetske veličine termodinamičkih procesa
- povezati I i II zakon termodinamike
- razlikovati termodinamičke procese s obzirom na smjer odvijanja procesa
Kriteriji vrednovanja
- definirati osnovne i toplinske veličine stanja
- objasniti analitičke izraze I i II glavnog zakona i naći vezu među njima
- razlikovati rad promjene volumena, rad promjene tlaka i radnu sposobnost sustava
2. Promjene stanja i procesi s idealnim radnim medijima
Ishodi učenja
- definirati opće promjene stanja idealnih plinova i znati ih dijagramski prikazati
- razlikovati procese kompresije i ekspanzije; prepoznati razlike idealnih i realnih procesa
- znati ocijeniti utjecaj vrste (promjene stanja) i načina provođenja (broj stupnjeva) procesa na termodinamičke značajke
- steći osnovna znanja o ostvarenim kružnim procesima
- znati provesti termodinamičke proračune povratljivih i nepovratljivih procesa
Kriteriji vrednovanja
- izvesti opću jednadžbu za promjene stanja idealnih plinova
- odrediti promjene veličina stanja i energetskih veličina pri pojedinim specifičnim promjenama stanja
- skicirati osnovne kružne procese u p,V i T,s dijagramima
- objasniti karakteristike višestupanjskih procesa
- odrediti termodinamičke i energetske veličine u specifičnim kružnim procesima
3. promjene stanja i procesi s realnim radnim medijima
Ishodi učenja
- poznavati toplinska svojstva i promjene stanja realnih radnih medija
- definirati osnovne procese s vlažnim zrakom
- znati koristiti dijagrame i tablice svojstava realnih radnih medija pri proračunu osnovnih procesa
Kriteriji vrednovanja
- razlikovati i prikazati u p,v T,s i h,s dijagramima osnovne promjene stanja realnih radnih medija
- u h,d dijagramu prikazati osnovne procese s vlažnim zrakom
4. Procesi i strojevi za dobivanje mehaničkog rada
Ishodi učenja
- steći osnovna znanja o plinsko-turbinskim procesima i postrojenjima
- moguća poboljšanja PTP dokazati osnovnim termodinamičkim proračunima
- razlikovati dva osnovna termodinamička procesa u motorima s unutarnjim izgaranjem
- steći osnovna znanja o procesima i postrojenjima s parom
- moguća poboljšanja procesa s parom potkrijepiti analizama i dijagramskim prikazom
- shvatiti sličnosti i razlike klasičnih i nuklearnih centrala
Kriteriji vrednovanja
- osnovni proces i moguća poboljšanja u plinsko turbinskom postrojenju prikazati shemom i u T,s dijagramu
- dijagramski skicirati dva osnovna procesa u motorima s unutarnjim izgaranjem i objasniti sličnosti i razlike
- shematski i dijagramski prikazati osnovna parno turbinska postrojenja i procese te njihova moguća poboljšanja
- objasniti osnovne tipove nuklearnih elektrana kao i sličnosti i razlike prema klasičnim termoelektranama
5. Procesi i uređaji za hlađenje
Ishodi učenja
- znati osnove rashladnih procesa i uređaja te postrojenja za dobivanje niskih temperatura
- razlikovati zračne i parne rashladne uređaje
-provesti osnovne termodinamičke proračune rashladnih procesa s realnim radnim medijima
- razumjeti osnove rada dizalica topline
-definirati energetske pokazatelje procesa i uređaja za ukapljivanje plinova
Kriteriji vrednovanja
- provesti osnovne termodinamičke proračune zračnih i parnih rashladnih procesa
- dijagramski prikazati i objasniti moguća poboljšanja rashladnih procesa
- objasniti utjecaj temperature na energetske značajke dizalica topline
- odrediti osnovne značajke procesa za ukapljivanje plinova

l) Način ocjenjivanja studenta
1. Načini provjere znanja
- domaće zadaće
- kolokviji/parcijalni ispiti
- pismeni ispit
- usmeni ispit
2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit

m) Kriterij ocjenjivanja

1. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- kolokviji (2) 60
- domaće zadaće (12) 20
- usmeni ispit 20
UKUPNO 100
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 50-59
dobar (3) 60-74
vrlo dobar (4) 75-89
izvrstan (5) 90-100

2. Pismeni ispit
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- skicirati zadani kružni proces u p,V T,s i h,s dijagramu
i odrediti promjene termodinamičkih veličina stanja 25
- provesti osnovni termodinamički proračun zadanog procesa
s idealnim radnim medijem 25
- provesti osnovni termodinamički proračun zadanog procesa
s realnim radnim medijem 25
- izabrati proces i opremu s vlažnim zrakom 25
UKUPNO 100
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 60-70
dobar (3) 71-80
vrlo dobar (4) 81-90
izvrstan (5) 91-100

3. Usmeni ispit
Provjera usvojenih znanja odgovaranjem na 4 pitanja koja obuhvaćaju osnovne postavke i/ili konkretne procese i uređaje. Provjera razumijevanja i sposobnosti primjene stečenih znanja kroz razgovor sa studentom.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizika II
Odslušan : Matematika II
Odslušan : Osnove strojarstva
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Obavijesti

Koncept usmenog ispita u 15 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16  mogu pisati sljedeći studenti:

Leona Čakić
Leonarda Frljak
Veronika Gorup
Lucija Kuzmanić
Josipa Mlinarević
Ana Pracaić
Ema Pavić i
Nela Rapinac

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Na ispitu prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati pišu svi studenti kojima je to 4. izlazak te studenti D.Drašković i L.Frljak. Pismeni ispit s početkom u 9,00 sati piše se u dvoranama prema donjem rasporedu.
Usmeni ispit pred povjerenstvom održat će se u srijedu 14.09.2022. u 8 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

2) pismeni ispit s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti kako sljedi:
- u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima A do Čo 
- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Ču i G
- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima H do M
- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima N do V

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 15 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 15 sati u dvorani S-0. Usmeni ispit (za studente koji su napisali koncept) u 18,30 sati u dvorani S-0.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Koncept usmenog ispita u 15 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16  mogu pisati sljedeći studenti:

Katarina Barilar
Nera Bebek
Sara Čubek
Veronika Gorup
Stjepan Jozinović
Filipa Mikulić i
Ana Sikavica

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Na ispitu 06.07.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati piše studentica Lara Štorga (koja nakon toga piše pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 i ima usmeni ispit pred povjerenstvom u 15,30 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16) i studentica  Vedrana Zaninović.

2) pismeni ispit s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti kako sljedi:
- u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima A do Čub 
- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Čur i D
- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima E do Ma
- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Mi do V

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 15 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 15 sati u dvorani S-0. Usmeni ispit (za studente koji su napisali koncept) u 18 sati u dvorani S-0.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na pisanje koncepta usmenog ispita danas u 15,30 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16
pozivaju se sljedeći studenti:
1)Marko Bochniček
2)Petra Gorišek
3)Josip Gudelj
4)Laura Jaklenec
5)Fran Lindić
6)Vana Mateša
7)Hana Petermanec
8)Mirta Sabol i
9)Lucija Vrbić

Ostali studenti mogu pogledati zadaće u 15,30 sati. Pričekati ispred računalne učionice. 

Predmetni nastavnik:
Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Na ispitu 06.07.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati pišu studenti za ispit pred povjerenstvom: Dominik Drašković i Tara Pavlinušić Dominković. Usmeni ispit pred povjerenstvom je nakon pismenog u 15,30 sati u dvorani S-0.

2) pismeni ispit s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti kako sljedi:
- u dvorani MKM-20 
na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima A do F
- u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovom G 
- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima J i Les
- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Lin do V

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 15 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 15 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Koncept usmenog ispita piše se danas u 14,30 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 . 

Na pisanje koncepta usmenog ispita pozivaju se sljedeći studenti:
1)Marija Bićanić
2)Marko Bochniček
3)Vittorio Coen
4)Sara Čubek
5)Sabina Fučak
6)Petra Gorišek

Ostali studenti mogu pogledati zadaće u 16 sati. Počekati ispred dvorane S0. 

Predmetni nastavnik:
Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Na ispitu 28.06.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati pišu studentice Tea Belačić i  za ispit pred povjerenstvom Mirta Sabol i Alegra Vezjak Fluksi. Usmeni ispit za Teu Belačić je u 8:15 u S-1. 
Usmeni ispit pred povjerenstvom za Mirtu Sabol i Alegru Vezjak Fluksi je nakon pismenog u 15 sati u dvorani S-0.

2) pismeni ispit s početkom u 9,00 sati pišu prijavljeni studenti kako sljedi:
- u dvorani MKM-20 
na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima A do G
- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima J do R
- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima S i Š
- u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima T do V 

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14,30 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14,30 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Na pisanje koncepta usmenog ispita danas u 14 sati u dvorani S-0, Savska c. 16 pozivaju se:
Vittorio Coen

Lucija Janković-Miloš

Mirta Sabol

Zadaće se mogu vidjeti u isto vrijeme u S-0, Savska cesta 16,  pričekati ispred dvorane.

Predmetni nastavnik
Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Na ispitu 14.06.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 sati pišu studenti Andrija Jakovčević i Paola Klonkay, te Ivan Bilmez (za ispit pred povjerenstvom). Usmeni ispit je obmah nakon koncepta. 
Usmeni ispit pred povjerenstvom student Ivan Bilmez polaže nakon pismenog u 13 sati u dvorani S-P.

2) pismeni ispit u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati pišu svi ostali prijavljeni studenti.
Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitm. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Na pisanje koncepta usmenog ispita danas (2.4.22.) u 13 sati u dvorani S-0, Savska c. 16 pozivaju se:
Melani Adamić - Golić i
Matea Sudar 

Zadaće se mogu vidjeti u isto vrijeme u Zavodu za termodinamiku, Savska cesta 16, pričekati ispred zavoda.

Predmetni nastavnik
Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Na ispitu 02.04.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9:00 sati pišu studenti Josip Horvat, Karla Krešić i Kristijana Lopac Škrinjar. Usmeni ispit za ove studente je obmah nakon koncepta.

2) pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati pišu svi ostali prijavljeni studenti.
Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 12,30 sati na ovoj web stranici. Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 13 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molim također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Na ispitima 14.02.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita za ispit pred povjerenstvom u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati pišu studentice Ana Klemar i Ivana Zadravec;  Pismeni ispit je u 9:00 sati prema donjem rasporedu; Usmeni ispit pred povjerenstvom je u 14,30 sati u dvorani S-1 .

2) pismeni ispit u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati pišu svi prijavljeni studenti.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana u 14 sati u dvorani S-1. Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom ispitu odmah u S-1. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molim također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani studenti kolegija TT-KI

Dana 02.02.2022. ispit se piše u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita u 14 sati u Zavodu na Savskoj cesti 16/prizemlje.
Usmeni ispit u 14 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Analiza rezultata 2. kolokvija i pregled zadaća bit će danas na nastavi od 11 sati.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

II. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A do K

- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima L do Z 

Mole se studenti da dođu 15 minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Za pisanje kolokvija potrebno je donjeti košuljicu prema predlošku u direktoriju nastavni materijali, nekoliko praznih listova papira i pribor za pisanje te kalkulator. Dozvoljena je uporaba svih tiskanih i pisanih nastavnih materijala. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Velika isprika - dodatna on-line nastava koja se danas trebala održati s početkom u 19 sati, a koju sam najavio u prethodnoj obavijesti od 14.01.2022. na žalost nije se mogla održati.  

Ja sam spreman ovu nastavu održati u srijedu, 19.01.2022. s početkom u 19 sati, u trajanju od najviše 2 sata.
Ova nastava nije obvezna (budući da sve materijale imate objavljene na webu), no smatram da bi vam bila korisna kao priprema za 2. kolokvij i za rješavanje zadnje  domaće zadaće. U tom bi dodatnom termnu radili zadatke s vlažnim zrakom i eventualno i druga područja, ako bude dodatnih pitanja s vaše strane.

On-line predavanje se može održati preko virtualne sobe za webinare, na poveznici: https://connect.srce.hr/w2122-31933-3398 .

Molim stoga da mi u istoj virtualnoj sobi za webinare najavite vašu zainteresiranost za ovo dodatno predavanje tako da se prijavite i u CHAT-u (desno dolje) upišete poruku "zainteresiran(a), prisustvovat ću" najkasnije do srijede 19.01. do 18 sati.

Unaprijed zahvaljujem i srdačno pozdravljam.

Predmetni nastavnik

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

P.S. DOPUNA OBAVIJESTI: Virtualna soba za webinare je otvorena za nove prijave studenata. Do sada (11:00 sati) prijavljeno je svega 6 studenata za današnje dodatno on-line predavanje koje će započeti u 19 sati.

 

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Kako imamo nastavu u petak 21.01.2022. ,samo jedan dan prije kolokvija (subota 22.01.2022.), predlažem da dio nastave od petka odradimo on-line u dodatnom terminu u ponedjeljak 17.01.2022. s početkom u 19 sati, tako da se lakše i temeljitije možete pripremiti za sam kolokvij. U tom bi dodatnom termnu radili zadatke s vlažnim zrakom od današnjeg predavanja, a eventualno i druga područja, ako bude dodatnih pitanja s vaše strane.

On-line predavanje održat će se preko virtualne sobe za webinare, na poveznici: https://connect.srce.hr/w2122-31933-3398 .

Prijave za pisanje 2. kolokvija su obvezujuće, te ukoliko netko od prijavljenih studenata ipak neće moći pristupiti kolokviju, obvezan je isti odjaviti slanjem e-maila na vfilipan@fkit.hr najkasnije do četvrtka 20.01.2022. do 24 sata.

Srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Od ovotjednog predavanja (10. prosinca 2021.) pa do kraja semestra na nastavi će nam biti potrebni dijagrami svojstava realnih radnih tvari (T,s dijagrami za H2O, NH3, N2+O2, CF2Cl2, te tablica 1 i h-d dijagram za vlažni zrak) kako su objavljeni na web stranici predmeta https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/dijagrami%5B1%5D.pdf

Preporučam da ih kopirate na većem formatu papira (npr. A3) radi lakšeg očitavanja vrijednosti.

Sa sobom donesite i mekšu grafitnu olovku za obilježavanje točaka u dijagramu i mekanu gumicu.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

I. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A do Č

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima D do H

- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima J do Ma,

- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Mi do Po,

- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Pr do Št 

u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Šu do Vrdoljak Bernarda

u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Vrdoljak Leonarda do Z

Mole se studenti da dođu 15 minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Za pisanje kolokvija potrebno je donjeti košuljicu prema predlošku u direktoriju nastavni materijali, nekoliko praznih listova papira i pribor za pisanje te kalkulator. Dozvoljena je uporaba svih tiskanih i pisanih nastavnih materijala. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Kako smo razgovarali na nastavi u petak 12.11., javila mi se vaša predstavnica s molbom da nastavu od narednog petka, 19.11., ipak odradimo on-line budući da je u četvrtak, 18.11., državni blagdan. Predlažem da ova odrada bude u ponedjeljak, 22.11. , u vremenu od 18 do 20 sati, nakon vašeg predavanja iz Fizikalne kemije koje po rasporedu završava u 17 sati. Pretpostavljam da je 1 puni sat dovoljan svima da dođu doma i da se do 18 sati svi mogu uključiti preko računala.  On-line predavanje održat će se preko virtualne sobe za webinare, na poveznici: https://connect.srce.hr/w2122-31933-3398 .

Prijava za pisanje 1. kolokvija (27.11.) provodit će se također preko iste virtualne sobe za webinare od 20.11. do 22.11. do 24 sata. Dolje desno u CHATu (na zaslonu vašeg računala) samo upišite tekst "prijavljujem se za pisanje 1. kolokvija". 
Prijave za pisanje kolokvija su obvezujuće, te ukoliko netko od prijavljenih studenata ipak neće moći pristupiti kolokviju, obvezan je isti odjaviti slanjem e-maila na vfilipan@fkit.hr najkasnije do četvrtka 25.11.2021. do 24 sata.

Uz srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina / 3. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

U petak 29.10.2021. izgubili smo jedan termin nastave iz kolegija. Nadoknada izgubljene nastave održat će se u ponedjeljak 08. studenoga 2021. i odvijat će prema dogovoru na daljinu, on-line načinom u vremenu od 18 sati nadalje.

Predavanja studenti mogu pratiti na vlastitom računalu preko vitrualne sobe za webinare na  poveznici https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/ 

Za pristup i prvu prijavu u virtualnu sobu za webinare preko osobnog računala studenti trebaju instalirati Adobe Connect Meeting aplikaciju na sljedećoj adresi:
Za Windows računala: https://www.adobe.com/go/Connectsetup
Za Mac OSX računala: https://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac 

DOPUNA: Pokušajte se svakako prijaviti u sustav prije 18 sati kako bi na vrijeme mogli započeti s nastavom.
Nakon uspješne prijave molim svakog od studenata da u CHATU desno dolje na stanici
napiše samo kratku poruku "uspješno prijavljen" kako bih i ja imao informaciju o prijavi.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na mail adresu: vfilipan@fkit.hr

U Zagrebu, 07. studenoga 2021.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina/III. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu 19 i 20 u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 i MKM-20 te po potrebi na Savskoj cesti 16 u dvoranama S-1, S-P i S-0  u sljedećim terminima:

1. kolokvij u subotu,  27.  studenoga 2021. od 08,00 do 10,00 sati

2. kolokvij u subotu,  22.  siječnja 2022.  od 08,00 do 10,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 3 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator). Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

1. kolokviju mogu pristupiti:
- svi novoupisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (aktivno sudjeluju u nastavi prisustvovanjem na predavanju i seminaru i tjedno rješavaju i predaju domaće zadaće) kao i
- ostali studenti koji su stekli pravo na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodnih akademskih godina

2. kolokvij mogu pisati studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju ili su 
već ranije stekli pravo na potpis,  uz uvjet da su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija potpisom na prijavnom listu tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike .

U Zagrebu, 12. listopada 2021.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina / 3. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Nastava iz kolegija započinje u petak 08. listopada 2021. i odvijat će prema objavljenom rasporedu petkom u vremenu od 11,00 do 13,45 sati, u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20.
Predavanja su obvezna za sve novoupisane studente, a odvijat će se u skladu s danim i objavljenim uputama. 

Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija prethodnih akademskih godina nemaju obvezu dolaska na predavanja, no smiju i preporuča se da dođu na predavanja. Ovi studenti više nemaju nikakve dodatne obveze prema kolegiju i mogu pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

Ostale informacije o kolegiju dane su u pdf dokumentu na  poveznici:  

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/UVODNO_PREDAVANJE_TT_KI_za_web.pdf

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na moju e-mail adresu: vfilipan@fkit.hr

Demonstrator (Tomislav Jozinović) bit će dostupan za pitanja studenata ponedjeljkom od 17 do 18 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 (podrum) .

Vremenik pisanja kolokvija objavit će se na ovoj web stranici naknadno.

U Zagrebu, 06. listopada 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Na usmeni ispit (pisanje koncepta) dana 10.09.2021.  u 14,40 sati u dvoranu S-1 Savska cesta 16 pozivaju se:

1) Sara Anđelović

2) Donna Danijela Dragun

3) Tea Miškulin

4) Petra Plavčić

Pregled zadaća za ostale studente je u 17,00 u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Na ispitima 10.09.2021.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 pišu svi studenti koji na ovom roku polažu ispit pred povjerenstvom;  Pismeni ispit za ove studente je u 9:00 sati prema donjem rasporedu, a usmeni ispit pred povjerenstvom u 14 sati u S-1.

2) pismeni ispit u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati pišu studenti čija prezimena počinju slovima od A do M.

3) pismeni ispit u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati pišu studenti čija prezimena počinju slovima od N do Z.

Rezultati pismenog ispita objavit će se na ovoj web stranici istoga dana do 14 sati.
Koncept usmenog ispita u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 odmah u 14 sati.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit (pisanje koncepta) dana 01.09.2021.  u 15,00 sati u dvoranu S-1 Savska cesta 16 pozivaju se:

1) Sara Barukčić

2) Daria Ćorluka

3) Ana Grčić

4) Nensi Gugić

5) Nina Koščević

6) Ana Mezdić

7) Lucija Vuković

Pregled zadaća za ostale studente je u 15,00 u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Dana 01.09.2021. prijavljeni studenti pišu pismeni ispit s početkom u 9,00 sati u sljedećim dvoranama:

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A do Lj,

- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima M do Z.

Rezultati pismenog ispita objavit će se na ovoj web stranici istoga dana do 15 sati.
Usmeni ispit u 15,30 u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit dana 07.07.2021.  u 15,00 sati u dvoranu S-1 Savska cesta 16 pozivaju se:

1) Lana Crnac

2) Martina Filipović

3) Borna Gugo

4) Lovrena Kos

5) Leo Marić

6) Romana Murjačić

7) Adriana Tičić

8) Lucija Zrinjski

Pregled zadaća za ostale studente je u 15,00 u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Dana 07.07.2021. studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita piše student Juraj Vuić u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati. Usmeni ispit odmah u 8 sati.

2) Ostali studenti pišu pismeni ispit s početkom u 9,00 sati na Marulićevom trgu u sljedećim dvoranama:

- u dvorani MKV-19  studenti čija prezimena počinju slovima A do Lj,

- u dvorani MKM-19 studenti čija prezimena počinju slovom M,

- u dvorani MKV-20  studenti čija prezimena počinju slovima P do Z.

Rezultati pismenog ispita objavit će se na ovoj web stranici istoga dana do 14 sati.
Usmeni ispit i komisija u 14,15 u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit dana 23.06.2021.  u 14,15 sati u dvoranu S-1 Savska cesta 16 pozivaju se:

1) Ana Antolković (uvjetno)

2) Paula Grobenski

3) Martina Trtinjak (komisija)

Pregled zadaća za ostale studente je u 14,30 u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Dana 23.06.2021. ispit se piše s početkom u 9 sati na Marulićevom trgu kako je i objavljeno na web stranici fakulteta početkom lipnja.

Studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 koncept usmenog ispita piše studentica Antonia Lazić.

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 pismeni ispit pišu studenti čija prezimena počinju slovima A do Mez,

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 pismeni ispit pišu studenti čija prezimena počinju slovima Mur do V,

- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 pismeni ispit pišu studentice I.Zadravec i L.Zrinjski.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit dana 14.06.2021.  u 13,15 sati u dvoranu S-P Savska cesta 16 (podrum lijevo) pozivaju se:

1) Marija Bošnjak

2) Melani Draganjac

3) Ksenija Soldo

Pregled zadaća za ostale studente je u 13,30 u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Ispit se dana 14.06.2021. piše na Marulićevom trgu s početkom u 9 sati kako je i objavljeno na web stranici fakulteta već početkom lipnja.

Možete svi prijavljeni studenti doći u dvoranu MKV-19 nešto prije 9 sati kako bi na vrijeme mogli započeti pisati.

Srdačan pozdrav

prof.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Rezultati ispita u subotu 10.04. - studenti po JMBAGu:

1) studenti koji su zadovoljili na pisanom dijelu ispita i pozivaju se na usmeni ispit:

0125164138

0125164351

0125165567

0125165572

0125165588

0125168088

Koncept usmenog ispita piše se danas, u utorak 13.04.2021. u 14 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.
usmeni ispit odmah u 15 sati. 
Usmeni ispit odmah u nastavku.

2) Student kojemu se temeljem rezultata na kolokviju i koncepta usmenog priznaje ocjena:

JMBAG:0178104777 ukupna ocjena dobar (3)

Za eventualno odgovaranje za višu ocjenu student može doći ponovno pisati koncept usmenog 
danas u utorak 13.04.2021. u 14 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16. Usmeni ispit odmah u nastavku.

Studenti koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita mogu doći na pregled zadaća
danas u utorak 13.04.2021. u 15 sati.

Student Ivan Zgrebec dolazi na komisijski usmeni ispit danas u utorak 13.04.2021.
u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Molim studente da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe nastavnik koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani.  Molim također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Na pisanje koncepta usmenog ispita u subotu 10.04.2021. s početkom u 8 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 pozivaju se studenti Dino Ištef i Ivan Zgrebec (komisija).

Svi studenti prijavljeni za pisanje ispita u subotu 10.02.2021. ispit pišu s početkom u 9 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19. 

Molimo studente da dođu 15-tak minuta ranije te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe nastavnik koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. 
Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Rezultati pisanog dijela ispita i koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će
u utorak 13.04.2021. u 14 sati u dvorani S-1.  Usmeni ispit za sve studente odmah u nastavku.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na usmeni ispit pozivaju se:

1. Melani Draganjac,

2. Borna Gugo,

3. Valentina Keleković,

4. Dora Kovačević,

5. Marta Krasić,

6. Jago Kvesić,

7. Sanja Povrženić,

8. Martina Trtinjak

9. Luka Večenaj

Usmeni dio ispita održat će se danas u 14.45 sati u dvorani S-1, Savska c. 16.

Ispit se može vidjeti danas od 14.30. Pričekati pred zavodom!

Prof. dr. sc. V. Filipan

U Zagrebu, 15. veljače 2021.

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molimo vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Studenti koji su se prijavili za ispit u ponedjeljak 15.02.2021. raspoređeni su po dvoranama na sljedeći način: 

I.  Studenti koji su temeljem rezultata rada tijekom semestra oslobođeni pisanog dijela ispita, koncept usmenog ispita pišu na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,45 sati u dvorani S-1. 

II.  Studenti koji dolaze na pisani dio ispita ispit pišu s početkom u 9 sati u sljedećim dvoranama:

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima: A do Kov

u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima: Kra do Z

Molimo studente da dođu 15-tak minuta ranije te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe nastavnik koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. 
Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Rezultati pisanog dijela ispita najkasnije do 14 sati isti dan na web stranici kolegija
i koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) odmah u 14,00 u dvorani S-1 .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

II. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se u subotu 23.01.2021.  s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima B do Kel

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Koš do Miš,

- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Pov do Šal,

u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima T do Z.

Molim studente da dođu 15-tak minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molim također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Po završetku pisanja kolokvija asistentima predajte košuljicu sa svim papirima i zadacima kolokvija te posebno komplet domaćih zadaća.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Domaće zadaće koje ste pisali tijekom semestra, a zbog održavanja nastave na daljinu niste ih mogli predati na fakultetu, donesite sa sobom prilikom dolaska na pisanje 2. kolokvija u subotu 23.01.2021. i predajte ih asistentima u dvorani gdje ćete pisati kolokvij.

Studenti koji ne dolaze pisati 2. kolokvij, zadaće također mogu donjeti na fakultet u subotu 23.01.2021. u vremenu od 8 do 10 sati i predati ih u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, prizemlje. 
Ukoliko  ovim studentima ne odgovara dolazak na fakultet u subotu 23.01. tada zadaće trebaju donjeti u Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, prizemlje, tijekom zadnjeg tjedna nastave (od ponedjeljka 25.01. do petka 29.01.) u dan kad inače planiraju doći na fakultet zbog drugih nastavnih obveza (kolokvija, vježbi i sl.). Ukoliko je tom prilikom Zavod zaključan, zadaće treba ostaviti kod portira na ulazu.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

U skladu s odlukom FKIT-a predavanja i seminari do kraja će se semestra izvoditi isključivo online koristeći platforme za dvosmjernu komunikaciju. Naša će se predavanja i dalje održavati preko virtualne sobe za webinare na poveznici: https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/

Predlažem da nastavu on-line održimo na sljedeći način:

1) - 12. predavanje i seminar u petak 08. siječnja 2021. u vremenu od 9 do 13 sati (Kriogeni transformatori topline)

2) - 13. predavanje i seminar u petak 15. siječnja 2021. u vremenu od 9 do 13 sati (Vlažni zrak)

3) - 14. predavanje i seminar u petak 22. siječnja 2021. u vremenu od 9 sati nadalje (ponavljanje za 2. kolokvij - pitanja studenata)

4) - 15. predavanje i seminar u petak 29. siječnja 2021. u vremenu od 9 sati nadalje (analiza rezultata 2. kolokvija)

Što se tiče domaćih zadaća njih i dalje redovito pišite poslije svakog prijeđenog poglavlja i zadaće  pripremite za predaju kod dolaska na fakultet.

Za potrebe konzultacija oko domaćih zadaća demonstratorica Suzana Kralj bit će Vam i dalje na raspolaganju u vrijeme njezine demonstrature četvrtkom od 14 do 15 sati on-line preko platforme Teams putem poveznice: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9f2eac470662438eb9f48c7538ffabbb%40thread.tacv2/General?groupId=a293ad65-32cf-4bf7-ba34-78f4c1728a9c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

Za 13. predavanje i seminar potrebno je imati isprintan (kopiran) h,d dijagram za vlažni zrak koji se nalazi na webu na poveznici: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/dijagrami%5B1%5D.pdf.

Preporučam da sve dijagrame imate isprintane/kopirane na papiru veličine A3 radi lakšeg i točnijeg očitavanja! 

2. kolokvij održat će se kontaktno na fakultetu u subotu, 23. siječnja 2021. od 08,00 do 10,00 sati prema točnom rasporedu studenata po dvoranama koji će se objavit neposredno prije kolokvija. U skladu s Uvodnim predavanjem i dosadašnjim obavijestima i dogovorima 2. kolokviju mogu pristupiti studenti koji su na 1. kolokviju postigli određeni prag bodova. Prijave studenata za 2. kolokvij su obvezne i provodit će se u tjednu prije kolokvija (15.01.).

Uz srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Budući da u objavljenom dopunskom terminu predavanja u četvrtak 10. prosinca 2020. 20 studenata ima druge nastavne obveze, ovo će se predavanje održati u već najavljenom novom terminu kako sljedi:

- 10. predavanje i seminar u ponedjeljak 07. prosinca u vremenu od 13 do 17 sati.

Poveznica za ovo predavanje on-line preko virtualne sobe za webinare je: 
https://connect.srce.hr/w2021-37933-3398/

Molim da mi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr javite popis studenata kolegija TT-KI kojima predloženi termin eventualno ne odgovara zbog drugih nastavnih obveza (uz navođenje koje su to obveze pa će tim studentima biti uvažen izostanak s predavanja i/ili seminara).
Preporučam da ovi studenti gradivo 10. predavanja i seminara samostalno i detaljno prođu najkasnije do sljedećeg on-line predavanja u petak 11.12.2020. kad možemo razjasniti eventualna pitanja ili nejasnoće. 
Prezentacije su objavljene na web stranici na sljedećim poveznicama: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/TEHNICKA_TERMODINAMIKA_10.predavanje.pdf i 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/TEHNICKA_TERMODINAMIKA_10.seminar.pdf

Za sva naredna predavanja i seminare potrebno je imati kod sebe dijagrame realnih radnih tvari, olovku, gumicu i dva trokuta odnosno ravnalo

Uz srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

U skladu s odlukom dekana FKIT-a nastava će se na Fakultetu od 30. studenoga do 23. prosinca 2020. održavati na daljinu. Predavanja i seminari izvodit će se isključivo online koristeći platforme za dvosmjernu komunikaciju. Naša će se predavanja i dalje održavati preko virtualne sobe za webinare (no od sada za sve studente!) na poveznici:
https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/

Budući da nisam dobio vaših odgovora na moju prethodnu obavijest od petka 27.11. predlažem da nastavu on-line održimo na sljedeći način:

1) - 9. predavanje i seminar u petak 04. prosinca u vremenu od 9 do 13 sati

2) - 10. predavanje i seminar u četvrtak 10. prosinca u vremenu od 11 do 15 sati

3) - 11. predavanje i seminar u petak 11. prosinca u vremenu od 9 do 13 sati

Molim da mi se na moj e-mail vfilipan@fkit.hr do četvrtka 03. prosinca 2020. jave studenti kolegija TT-KI kojima predloženi termini eventualno ne odgovaraju zbog drugih nastavnih obveza.

Što se tiče domaćih zadaća njih je i dalje redovito pišitieposlije svakog prijeđenog poglavlja i zadaće  pripremite za predaju kad se vratimo na kontaktno odvijanje nastave na fakultetu.

Za potrebe konzultacija oko domaćih zadaća demonstratorica Suzana Kralj bit će Vam na raspolaganju u vrijeme njezine demonstrature četvrtkom od 14 do 15 sati on-line preko platforme Teams putem poveznice: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9f2eac470662438eb9f48c7538ffabbb%40thread.tacv2/General?groupId=a293ad65-32cf-4bf7-ba34-78f4c1728a9c&tenantId=db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345

Do Božića i Nove godine, odn. do početka predavanja u siječnju trebat ćete riješiti domaće zadaće broj 9, 10, 11 i 12.

Za 9. predavanje i seminar potrebno je imati isprintane (kopirane) dijagrame realnih radnih tvari koji se nalaze na webu na poveznici: https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/dijagrami%5B1%5D.pdf.

Preporučam da svaki dijagram isprintate/kopirate na papiru veličine A3 radi lakšeg i točnijeg očitavanja! 

Uz srdačan pozdrav.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Radi dogovora o eventualnoj promjeni rasporeda predavanja iz TT KI on-line molim vas da mi na moj e-mail vfilipan@fkit.hr pošaljete vaš tjedni raspored ili mi napišite dane u kojima bi mogli održati predavanje i seminar u jutarnjem terminu od 8 -12 sati jer je od jutra sustav za webinare najmanje opterećen. Dodatni sat predlažem jer ćemo izgubiti jedan od termina u 12. mjesecu.

Zahvaljujem i srdačno pozdravljam.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Rezultati I. kolokvija objavljeni su na web stranici:

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Rezultati_I._kolokvija_TT_KI_2020-21_za_web.pdf

S obzirom da me nekoliko studenata zamolilo da dođu pregledati svoje zadaće objavljujem svima da će pregled zadaća biti u utorak, 01.12.2020. za vrijeme mojih konzultacija u 8,00 sati. S obzirom na epidemiološku situaciju molim sve studente koji namjeravaju doći na pregled zadaća da se obavezno najave mailom na vfilipan@fkit.hr. Mjesto (dvoranu) i način pregleda zadaća odredit ćemo s obzirom na broj prijavljenih studenata sukladno epidemiološkim mjerama. 

Srdačan pozdrav

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

I. kolokvij za studente koji su se prijavili pisat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 

u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima A do Dragun 

u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Draš do Grčić

u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima Gre do Klo

- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Kos do Mik,

- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima Miš do Sab,

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Sol do Ž.

Mole se studenti da dođu barem 20 minuta ranije na određenu lokaciju po rasporedu te da pričekaju ispred zgrade fakulteta dok po njih dođe asistent koji će ih prozvati i uputiti na određeno mjesto u dvorani. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina/III. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Za pisanje 1. kolokvija u subotu 21.11.2020. od 8 do 10 sati prijavljen je izrazito veliki broj studenata. Primjećujemo da je jedna osoba izvršila velik broj prijava studenata - molimo tu osobu da obavijeste sve studente koje je prijavila. Također, prijave su bile obvezujuće, pa ukoliko netko od prijavljenih ipak neće moći pristupiti kolokviju iz bilo kojih razloga, molimo da nam to svakako javi danas ili najkasnije sutra do 12 sati na mail vfilipan@fkit.hr . Odjava se može izvršiti i na početku sutrašnje nastave iz Tehničke termodinamike u S-1. 

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se u petak poslije podne.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator). Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

U Zagrebu, 19. studenoga 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Nastavu nastavljamo održavati kontaktno u predavaonici S-1 i istovremeno on-line preko vitrualne sobe za webinare putem poveznice https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/ .

S obzirom da predavaonica S-1 ima više mjesta (39) nego što je  u grupi novoupisanih studenata koja sutra dolazi na kontaknu nastavu iz Bilance (neparni tjedan, 27), na nastavu u S-1 sutra mogu doći i drugi novoupisani studenti. Ukoliko se označena mjesta u S-1 (njih 39) popune, na raspolaganju je i dvorana S-P u podrumu s još 19 mjesta pa prekobrojni studenti nastavu mogu pratiti u S-P kao i do sada.
Pod pauzama ja sam tako na raspolaganju za sva pitanja studenata kako iz S-1 tako i iz S-P.

Da bi se studenti stigli pripremiti za slušanje nastave iz Bilance koja sljedi nakon Tehničke termodinamike, vrijeme održavanja nastave prilagodit ćemo tako da započnemo već u 10,00 sati i da završimo nešto prije 13 sati (jednako kao i prethodni tjedan). 

U Zagrebu, 05. listopada 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Nastavu nastavljamo održavati kontaktno u predavaonici S-1 i preko vitrualne sobe za webinare putem poveznice https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/ 

S obzirom da predavaonica S-1 ima više mjesta (39) nego što je  u grupi novoupisanih studenata koja sutra dolazi na kontaknu nastavu iz Bilance (parni tjedan, 23), na kontaktnu nastavu u S-1 sutra mogu doći i drugi novoupisani studenti. Ukoliko se označena mjesta u S-1 (njih 39) popune, na raspolaganju je i dvorana S-P u podrumu sa još 19 mjesta pa prekobrojni studenti nastavu mogu pratiti u S-P kao i do sada.
Pod pauzama ja sam tako na raspolaganju za sva pitanja studenata kako iz S-1 tako i iz S-P.

Da bi se studenti stigli pripremiti za slušanje nastave iz Bilance koja sljedi nakon Tehničke termodinamike, vrijeme održavanja nastave prilagodit ćemo tako da započnemo već u 10,00 sati i da završimo nešto prije 13 sati (jednako kao i prethodni tjedan). 

U Zagrebu, 29. listopada 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Nastavu nastavljamo održavati kontaktno u predavaonici S-1 i preko vitrualne sobe za webinare putem poveznice https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/ 

Budući da su na predmetu Bilanca tvari i energije studenti podijeljeni u dvije grupe zamoljen sam da i ja učinim tako. Nemam ništa protiv. Dakle studenti koji sutra dolaze na kontaknu nastavu iz Bilance (neparni tjedan) neka prate i nastavu iz Tehničke termodinamike kontaktno u S-1. No, s obzirom da predavaonica ima više mjesta (39) od 27 novoupisanih studenata u ovoj grupi, što se mene tiče na kontaktnu nastavu u S-1 sutra mogu doći i svi drugi novoupisani studenti. Ukoliko se označena mjesta u S-1 (njih 39) popune, na raspolaganju je i dvorana S-P u podrumu sa još 19 mjesta pa prekobrojni studenti nastavu mogu pratiti u S-P kao i do sada.
Pod pauzama ja sam tako na raspolaganju za sva pitanja studenata kako iz S-1 tako i iz S-P.

Da bi se studenti stigli pripremiti za slušanje nastave iz Bilance koja sljedi nakon Tehničke termodinamike ja ću vrijeme održavanja nastave pokušati prilagoditi tako da završim nešto prije 13 sati. Predlažem stoga da ako je ikako moguće s nastavom započnemo već u 10,00 sati. Molio bih povratnu informaciju studenata na mail vfilipan@fkit.hr.

U Zagrebu, 22. listopada 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Studenti koji neće biti u predavaonici S-1 nastavu mogu i dalje pratiti preko vitrualne sobe za webinare putem poveznice https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/ 

U Zagrebu, 16. listopada 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina/III. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu 19 i 20 u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 i MKM-20 te po potrebi na Savskoj cesti 16 u dvoranama S-1, S-P i S-0  u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    subotu, 21. studenoga 2020. od 08,00 do 10,00 sati

2. kolokvij   u   subotu, 23. siječnja 2021. od 08,00 do 10,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 3 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator). Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

1. kolokviju mogu pristupiti:
- svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (aktivno sudjeluju u nastavi prisustvovanjem na predavanju i seminaru i tjedno rješavaju i predaju domaće zadaće) kao i
- ostali studenti koji su stekli pravo na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodnih akademskih godina

2. kolokvij mogu pisati studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju ili su 
već ranije stekli pravo na potpis,  uz uvjet da su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija potpisom na prijavnom listu tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike .

U Zagrebu, 12. listopada 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij: TEHNIČKA TERMODINAMIKA; Studij: KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina / 3. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Nastava iz kolegija započinje u petak 09. listopada 2020. i odvijat će prema objavljenom rasporedu petkom u vremenu od 10,15 do 13,00 sati, u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.
Predavanja su obvezna za sve novoupisane studente, a odvijat će se u skladu s danim i objavljenim uputama. 

Budući da dvorana nije dovoljno velika da bi primila sve studente predlaže se da na prvo predavanje u petak 09. listopada u 10,15 sati dođu SAMO NOVOUPISANI studenti. Molim studente da zauzimaju mjesta u predavaonici redosljedom dolaska, a ako na kraju bude nedostajalo označenih mjesta ostatak studenata usmjerit će se u jednu od susjednih predavaonica odakle će nastavu pratiti putem video linka.

Očekujemo da će do sljedećeg tjedna završiti upisi te će se sljedom toga dati konačan raspored za slušanje predavanja u predavaonici.
Jedna od ideja je da svaki put nastavu uživo u predavaonici S-1 prati po jedna grupa studenata. Grupa A predavanja uživo u predavaonici S-1 sluša svaki neparni tjedan nastave (1., 3., 5., 7.,  ....), a grupa B nastavu uživo u predavaonici S-1 prati svaki parni tjedan (2., 4., 6., 8., ...,).  Grupa koja nije u predavaonici nastavu prati putem vitrualne sobe za webinare ili na neki drugi adekvatan način od kuće putem poveznice https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/ 
Druga ideja je da svaki put na nastavu dolaze svi novoupisani studenti i da se nastava odvija na način kao i na prvom predavanju: studenti zauzimaju mjesta u predavaonici S-1 redosljedom dolaska, a kad na kraju ponestane označenih mjesta ostatak studenata ode u predavaonicu S-P u podrumu (lijevo do kraja) i prati nastavu  putem video linka s projiciranjem na velikom platnu.

Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija prethodnih akademskih godina nemaju obvezu dolaska na predavanja, no smiju i preporuča se da predavanja prate preko virtualne sobe za webinare na poveznici:
https://connect.srce.hr/w2021-31933-3398/. Ovi studenti više nemaju nikakve dodatne obveze prema kolegiju i mogu pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij.

Za pristup i prvu prijavu u virtualnu sobu za webinare preko osobnog računala studenti trebaju instalirati Adobe Connect Add-in softver pa se preporuča da to učine SVI studenti prije početka predavanja u petak 09.10.2020. u 10,15 sati. 

Ostale informacije o kolegiju dane su u pdf dokumentu na  poveznici:  
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/UVODNO_PREDAVANJE_TT_KI_za_web.pdf 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno se javite na mail adresu: vfilipan@fkit.hr

Demonstratorica (Suzana Kralj) bit će dežurna četvrtkom od 14 do 15 sati u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 (podrum lijevo do kraja).

Vremenik pisanja kolokvija objavit će se na ovoj web stranici naknadno.

U Zagrebu, 05. listopada 2020.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Pisani dio ispita održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.

Rezultati pisanog ispita objavit će se istog dana na ovoj web stranici najkasnije do 14 sati.

Koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će istog dana u 14,00 u dvorani S-1  i S-P.

Pregled zadaća za studente koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita bit će istog dana u četvrtak 17.09.2020. u 14,15 sati ispred Zavoda za termodinamiku. Pričekati ispred zavoda (vani na terasi)  uz pridržavanje svih preporuka za socijalnu distancu: studenti će se redom pozivati u Zavod.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na pisanje koncepta usmenog ispita u četvrak 10.09.2020. u 14 sati u dvorani S-1 pozivaju se sljedeći studenti kolegija TT KI:

Mirela Kovačević

Matea Kramar

Anđela Mišković

Dora Povodnik

Vjeran Sunko

Filip Tomić

Veronika Turkalj

Martina Zadravec

Veronika Petrić (uvjetno)

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Pisani dio ispita održat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 
- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 studenti čija prezimena počinju slovima A do Hor,
u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima Huz do Ž.

Rezultati pisanog ispita objavit će se istog dana na ovoj web stranici najkasnije do 14 sati.

Koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će istog dana u 14,00 u dvorani S-1  i S-P.

Pregled zadaća za studente koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita bit će istog dana u četvrtak 10.09.2020. u 14,15 sati ispred Zavoda za termodinamiku. Pričekati vani uz pridržavanje svih preporuka za socijalnu distancu: studenti će se redom pozivati u Zavod.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molim vas da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Koncept usmenog  ispita za kolegu D.Cirimotića održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Pisani dio ispita održat će se s početkom u 8,00 sati prema sljedećem rasporedu: 
- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 studenti čija prezimena počinju slovima A do J,
u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima K do Ž.

Rezultati pisanog ispita objavit će se istog dana na ovoj web stranici najkasnije do 14 sati.

Koncept usmenog za studente koji prođu računski dio (zadatke) bit će istog dana u 14,00 u dvorani S-1  i S-P.

Pregled zadaća za studente koji nisu zadovoljili na pisanom dijelu ispita bit će istog dana u utorak 01.09.2020. u 14,15 sati ispred Zavoda za termodinamiku. Pričekati vani uz pridržavanje svih preporuka za socijalnu distancu: studenti će se redom pozivati u Zavod.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molim vas da obavezno pročitate upute za provođenje ispita na web stranici: https://www.fkit.unizg.hr/_news/43223/Upute_COVID-19_5-6-2020.pdf .

Studenti koji polažu samo usmeni dio ispita koncept pišu s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20.  Nastavak usmenog u 16 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Pisani dio ispita za sve ostale studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.

Rezultati pisanog ispita u 13,45 sati ispred Zavoda, Savska cesta 16. 
Koncept usmenog ispita u 14,00 u dvorani S-1 .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Molim vas da obavezno pročitate upute za provođenje ispita na web stranici: https://www.fkit.unizg.hr/_news/43223/Upute_COVID-19_5-6-2020.pdf .

Studenti koji polažu samo usmeni dio ispita koncept pišu s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20.  Nastavak usmenog u 9 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16.

Pisani dio ispita za sve ostale studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.

Rezultati pisanog ispita u 12,55 sati ispred Zavoda, Savska cesta 16.  Usmeni ispit u 13,00 u dvorani S-P .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Obavezno pročitati upute za provođenje ispita na web stranici: https://www.fkit.unizg.hr/_news/43223/Upute_COVID-19_5-6-2020.pdf .

Studenti koji polažu samo usmeni dio ispita koncept pišu s početkom u 8,00 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. 

Pisani dio ispita za sve ostale studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 8,00 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.
Rezultati pisanog ispita u 11,35 sati ispred Zavoda, Savska cesta 16.  Usmeni ispit u dvorani S-P .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu i studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,45 sati 

Pisani dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19) s početkom u 9,00 sati.
Rezultati pisanog ispita u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu i studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8,00 sati 

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19) s početkom u 9,00 sati.
Rezultati pismenog u 12 sati u Zavodu, Savska cesta 16.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Rezultati, analiza i pregled zadaća II. kolokvija iz Tehničke termodinamike bit će isključivo u petak 24.01.2020. u 7,30 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti prijavljeni za pisanje kolokvija danas 20.01.2020.  raspoređeni su po dvoranama na sljedeći način:

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A - F
- u dvorani MKM-19 na Marulićevom trgu 19  - 
studenti čija prezimena počinju slovima G - K 
- u dvorani MKM-20 na Marulićevom trgu 20 -  
studenti čija prezimena počinju slovima L - Ž

Mole se studenti da dođu ispred dvorana 10-tak minuta prije 18 sati kako bi se na vrijeme smjestili u klupe i počeli pisati kolokvij. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Rezultati i analiza I. kolokvija iz Tehničke termodinamike predviđeni su za 1. sat nastave u ponedjeljak 09.12.2019.

Zadaće će se moći pregledati pod pauzama.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti prijavljeni za pisanje kolokvija danas 02.12.2019.  u vremenu od 18 do 20 sati raspoređeni su po dvoranama na sljedeći način:

- u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 studenti čija prezimena počinju slovima A - Krajina
- u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 - 
studenti čija prezimena počinju slovima Kramar - R 
- u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 -  
studenti čija prezimena počinju slovima S - Ž

Mole se studenti da dođu ispred dvorana 15-tak minuta ranije kako bi se na vrijeme smjestili u klupe i počeli pisati kolokvij. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

U ponedjeljak 02.12.2019. pišete kolokvij u vremenu od 18 do 20 sati zajedno sa studentima smjera EI. 
Namjera mi je prije samog kolokvija omogućiti svim studentima jednaku mogućnost za razjašnjenja eventualnih nedoumica oko gradiva obuhvaćenog kolokvijem. Predlažem stoga da se predavanja i seminari održe zajedno sa studentima TT EI u vašem terminu nastave u ponedjeljak 02.12.2019. neposredno prije kolokvija u vremenu od 14 do 18 sati.  

Dio nastave bit ću na raspolaganju za sva vaša pitanja, a jedan dio nastave zamišljen je da bude u malo izmijenjenom (ležernijem) obliku kako bi bili odmoreniji za pisanje kolokvija, a takav vid nastave moguć je jedino u dvorani MKV-19 koja ima takve tehničke mogućnosti pa je to još jedan od razloga za zajedničku nastavu sa studentima TT EI. Također nastavu u ponedjeljak ćemo završiti  nešto ranije kako bi se mogli malo opustiti i na vrijeme doći u dvoranu gdje ćete biti raspoređeni za pisanje kolokvija. Raspored pisanja kolokvija po dvoranama objavit ću vam na samoj nastavi.

Radi organizacijskih razloga (velikog broja studenata na ovom kolokviju) molim da mi se svakako mailom (na vfilipan@fkit.hr) jave studenti koji su prijavljeni za kolokvij, a koji ipak neće moći pristupiti kolokviju.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Za nastavu u ponedjeljak 25.11.2019. potrebno je obavezno donjeti dijagrame svojstava realnih radnih tvari (T-s dijagrami za H2O, N2+O2, R-12, NH3 i h-d dijagram za vlažni zrak), dva trokuta (ili trokut i ravnalo) te meku olovku (npr. B2) i gumicu. Dijagrami se mogu nabaviti u kopiraonici na Marulićevom trgu 19. Preporuča se da dijagrami budu u uvećanom mjerilu na papirima A3 formata radi preglednosti i lakšeg očitanja.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina/III. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu 19 i 20 u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 i MKM-20 te po potrebi na Savskoj cesti 16 u dvoranama S-1, S-P i S-0  u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    ponedjeljak, 02. prosinca 2019. od 18,00 do 20,00 sati

2. kolokvij   u   ponedjeljak, 20. siječnja 2020. od 18,00 do 20,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Ne zaboravite donjeti pribor za pisanje (olovka, gumica) i računanje (kalkulator). Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka), ali je najstrože zabranjena uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku .

1. kolokviju mogu pristupiti:
- svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (aktivno sudjeluju u nastavi prisustvovanjem na predavanju i tjedno rješavaju domaće zadaće) kao i
- ostali studenti koji su stekli pravo na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodne akademske godine

2. kolokvij mogu pisati studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju ili su 
već ranije stekli pravo na potpis,  uz uvjet da su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija potpisom na prijavnom listu tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike .

U Zagrebu, 10. listopada 2019.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji pristupaju ispitu pred povjerenstvom (komisija) koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Pisani dio ispita za sve studente koji su prijavili ispit održat će se s početkom u 9,00 sati u dvorani MKV-19. 

Rezultati pisanog ispita u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu (O.Host) koncept usmenog ispita pišu u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9,00 sati 

Pisani dio ispita za sve ostale prijavljene studente održat će se u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19) s početkom u 9,00 sati. Rezultati u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu i studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,00 sati 

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19) s početkom u 9,00 sati.
Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu i studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Pismeni dio ispita održat će se s početkom u 9,00 sati.
Za pismeni ispit studenti su raspoređeni po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 
1) od A do S (Sinti) - u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19)
2) od S (Sokolić) do Ž - u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20)

Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati .
Rezultati pismenog u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati .
Rezultati pismenog u 12 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu (Ana Juričić i Tina Podreka) koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-P na Savskoj cesti 16 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati .
Rezultati pismenog u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji pristupaju samo usmenom spitu koncept ispita pišu u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Rezultati I. i II. kolokvija iz Tehničke termodinamike KI objavljeni su na web stranici predmeta u direktoriju nastavni materijali. 

Analiza rezultata 2. kolokvija i pregled zadaća bit će isključivo u srijedu 23. 01. 2019. u 9,00 sati u predavaonici S-P2 na Savskoj cesti 16 /podrum.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji su se prijavili za pisanje II. kolokvija raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od A do D - u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20)

2) od Dž do K - u dvorani S-1 (Savska cesta 16)

3) od L do Ž - u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19). 

Mole se studenti da dođu ispred dvorana desetak minuta prije 18 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Rezultati I. kolokvija iz Tehničke termodinamike i analiza kolokvija predviđeni su za 1. sat nastave u ponedjeljak 10.12.2018.

Zadaće će se moći pregledati pod pauzama.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji su se prijavili za pisanje I. kolokvija raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od A do F - u dvorani S-1 (Savska cesta 16)

2) od G do K - u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20)

3) od L do Ž - u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19). 

Mole se studenti da dođu ispred dvorana desetak minuta prije 18 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT

Podsjećam da je za 19. 11. 2018. potrebno riješiti 6. i 7. domaću zadaću.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Kako bi vam omogućili dodatne konzultacije za lakše i bolje svladavanje gradiva, tijekom ovog zimskog semestra demonstrator će biti na raspolaganja za sva vaša pitanja, na Savskoj cesti 16 u dvorani S-P2 (podrum - desno, do kraja) četvrtkom u vremenu od 15 do 16 sati .

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina/III. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

U okviru nastave predviđene su domaće zadaće radi provjere usvojenog gradiva nakon svake cjeline. Preporuča se najprije proučiti gradivo izneseno na predavanjima i seminarima te nakon toga samostalno riješiti domaće zadaće. Zadaće treba uredno napisati na A4 formatu papira te uložiti u košuljicu (presavinuti A3 format papira) s imenom i prezimenom te studijem napisanim na prvoj stranici i svakom listu. Zadaće se predaju ponedjeljkom prije početka predavanja u dvorani MKV-19 - staviti ih na katedru u vremenu između 14,00 i 14,15 sati.

Zadaće će se zadavati putem web stranice kolegija u repozitoriju na poveznici https://www.fkit.unizg.hr/predmet/tehter_a/predavanja

Prvu domaću zadaću treba predati u ponedjeljak 15.10.2018.

U Zagrebu, 06. listopada 2018.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA” Studij KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina/III. semestar

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu 19 i 20 u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 i MKM-20 te po potrebi na Savskoj cesti 16 u dvoranama S-1, S-P i S-0  u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    ponedjeljak, 03. prosinca 2018. od 18,00 do 20,00 sati

2. kolokvij   u   ponedjeljak, 21. siječnja 2019. od 18,00 do 20,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka) pribor za pisanje (olovka, gumica) i kalkulator. Uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala s mogućnostima slanja i primanja poruka u bilo kojem obliku najstrože je zabranjena.

1. kolokviju smiju pristupiti:
- svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (sudjeluju u nastavi te izrađuju i na vrijeme predaju domaće zadaće) kao i
- ostali studenti koji su stekli pravo na potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju prethodne akademske godine i koji su se do 31.10.2018. javili radi priznavanja prava na potpis u ovoj akademskoj godini

2. kolokvij mogu pisati studenti koji na 1. kolokviju ostvare najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike potpisom na prijavnom listu.

U Zagrebu, 06. listopada 2018.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija TEHNIČKA TERMODINAMIKA KI prethodne akademske godine trebaju se radi evidencije priznavanja potpisa javiti predmetnom nastavniku ponedjeljkom u 14,00 sati u velikoj predavaonici MKV19 na Marulićevom trgu 19 ili utorkom u 8,00 sati u Zavodu za termodinamiku strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, najkasnije do 31. listopada 2018. 

Priznavanjem potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no smiju dolaziti na nastavu i pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij pod istim uvjetima.

U Zagrebu, 06. listopada 2018.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se s početkom u 11,30 sati:
- za studente po abecedi od Banožić do Mercelja u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 i
- za studente po abecedi od Martinović do Rajkovača u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20. 

Rezultati pismenog u 15 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju ispitu pred povjerenstvom (Burnić, Klobučar, Martinović i Mutak)
koncept usmenog ispita pišu u dvorani SP na Savskoj cesti 16 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita s početkom u 11,30 sati piše se u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19.  

Rezultati pismenog u 15 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Pismeni ispit je u MKV-19 s početkom u 9 sati.

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Konzultacije kod prof. V.Filipana sljedeći tjedan održat će se u ponedjeljak 09.07.2018 u 8,00 sati umjesto u utorak 10.07.2018. 

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati. 
Rezultati pismenog ispita u 14 sati u Zavodu na Savskoj cesti 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 9,00 sati. 
Rezultati pismenog ispita u utorak 19.06.2018. u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita na ovom roku iznimno pišu u utorak 19.06.2018. u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 na Marulićevom trgu 19 s početkom u 8,00 sati. 
Rezultati pismenog u 11 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Zbog obveza predmetnog nastavnika dana 03.04.2018. konzultacije će se iznimno održati u 9,00 sati 
(
umjesto u 8,00 sati). 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT - KI

Zbog bolesti predmetnog nastavnika dana 06.03.2018. neće se održati konzultacije i neće se davati potpisi.

Sljedeće konzultacije i potpisi bit će u utorak 13.03.2018. u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog u 14 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7,30 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog u 12 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (koncept usmenog odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu (Bera, Stošić) koncept usmenog ispita pišu u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT - KI

Rezultati II. kolokvija iz Tehničke termodinamike i analiza kolokvija bit će u ponedjeljak 29.01.2018. u 8,00 sati u predavaonici S1 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. V. Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji su se prijavili za pisanje II. kolokvija raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od Bačić do Kukrika - u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20)

2) od Ljubić do Žlabravec - u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19)

Mole se studenti da dođu ispred dvorana desetak minuta prije 17 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji su se prijavili za pisanje I. kolokvija tijekom proteklog tjedna raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od Bačić do Matanović (bez Bokšić, Grgoić i Križan) - u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19)

2) od Mateša do Radulović - u dvorani MKM-19 (Marulićev trg 19)

3) od Sačer do Žlabravec, plus Bokšić, Grgoić i Križan  - u dvorani MKM-20 (Marulićev trg 20). 

Mole se studenti da dođu ispred dvorana desetak minuta prije 17 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Zbog učestalih upita studenata kojima indeksi još nisu gotovi krajnji rok za prijenos potpisa odgađa se do daljnjega dok svi indeksi ne budu zgotovljeni.

U Zagrebu, 31. listopada 2017.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Studij KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina/III. semestar

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA

 

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Kolokviji (parcijalni ispiti) pisat će se na Marulićevom trgu u dvoranama MKV-19, MKM-19 i MKV-20 te po potrebi na Savskoj cesti u dvorani S-1  u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    srijeda, 06. prosinca 2017. od 17,00 do 19,00 sati

2. kolokvij   u    srijeda, 24. siječnja 2018. od 17,00 do 19,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka) pribor za pisanje (olovka, gumica) i kalkulator. Uporaba mobitela i drugih suvremenih IT pomagala u bilo koje svrhe strogo je zabranjena.

1. kolokviju smiju pristupiti svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (sudjeluju u nastavi te izrađuju i na vrijeme predaju domaće zadaće) kao i studenti koji u indeksu imaju preneseni potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju ranijih akademskih godina.

2. kolokvij mogu pisati studenti koji na 1. kolokviju ostvare najmanje 40 % bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike potpisom na prijavnom listu.

U Zagrebu, 16. listopada 2017.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT

U skladu s razgovorom tijekom nastave u ponedjeljak 09.10.2017. predlažem termin za odradu nastave
u srijedu 18.10.2017. u dvorani MKV-19 i s početkom u 16 sati.

Naime, uvidom u raspoloživost ove velike dvorane i studijske obveze studenata proizašao je ovaj termin kao zadovoljavajući za sve studente i sve smjerove. Ukoliko ipak ima studenata kojima ovaj termin eventualno ne odgovara zbog ostalih nastavnih obveza, molim da se oni što prije jave s obrazloženjem.

Konačan dogovor o odradi sljedi na nastavi u ponedjeljak 16.10.2017.

U Zagrebu, 11.10.2017.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. Veljko Filipan

 

 

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih godina

Studenti koji u indeksu imaju potpis iz kolegija TEHNIČKA TERMODINAMIKA KI iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i prijenosa potpisa javiti predmetnom nastavniku ponedjeljkom u 14,00 sati u velikoj predavaonici MKV19 na Marulićevom trgu 19 ili utorkom u 8,00 sati na Zavodu za termodinamiku strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, najkasnije do 31. listopada 2017.

Prijenosom potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no smiju dolaziti na nastavu i pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij i pod istim uvjetima.

Nakon 31. listopada 2017. potpisi se više neće prenositi.

U Zagrebu, 02. listopada 2017.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog i usmeni isti dan u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16.

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog pišu u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati. Usmeni odmah nakon toga.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog i usmeni isti dan u 13 sati u Zavodu, Savska cesta 16.

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog pišu u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati. Usmeni odmah nakon toga.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog i usmeni isti dan u 16 sati u Zavodu, Savska cesta 16.

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog pišu u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati. Umeni odmah nakon toga.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog 29.06.2017. u 7,30 sati u Zavodu, Savska cesta 16. Studenti koji prođu na pismenom ispitu (i studenti koji pristupaju komisijskom ispitu) koncept usmenog ispita pišu 29.06.2017. u dvorani S-1 s početkom u 7,45 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita. Rezultati pismenog u 12 sati u Zavodu, Savska cesta 16 (usmeni odmah).

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u subotu 08.04.2017. u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u četvrtak 16.02.2017. u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita.

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u četvrtak 16.02.2017. u dvorani S-1 s početkom u 8,00 sati također u skladu s ranijom najavom. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u četvrtak 02.02.2017. u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati kako je i objavljeno u rasporedu ispita.

Studenti koji pristupaju samo usmenom ispitu koncept usmenog ispita pišu u četvrtak 02.02.2017. u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati također u skladu s ranijom najavom. 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT -KI

Rezultati II. kolokvija iz Tehničke termodinamike i analiza kolokvija bit će u ponedjeljak 30.02.2017. u 8,00 sati u predavaonici S0 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Rezultati I. kolokvija iz Tehničke termodinamike i analiza kolokvija predviđeni su za 1. sat nastave u ponedjeljak 12.12.2016.

Zadaće će se moći pregledati pod pauzama.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Studenti koji su se prijavili za pisanje I. kolokvija tijekom proteklog tjedna raspoređeni su po dvoranama prema abecednom redu na sljedeći način: 

1) od Bajrović do Brzović - u dvorani S-1 (Savska cesta 16)

2) od Bušljeta do Kolesarić + Mirić i Moržan - u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20)

3) svi ostali studenti od Komljen do Župan (bez Mirić i Moržan) - u dvorani MKV-19 (Marulićev trg 19). 

Mole se studenti da dođu ispred dvorana nešto prije 18 sati kako bi se na vrijeme mogli smjestiti i započeti s pisanjem.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija Tehnička termodinamika KI

Na nastavu u ponedjeljak 05.12.2016. potrebno je donjeti toplinske tablice i dijagrame (T,s dij. za H2O, NH3, N2+O2, CF2Cl2) kopirane na formatu A3 radi bolje preglednosti te mekanu olovku (B2) i gumicu, 1 do 2 trokuta i dulje ravnalo (30 cm).

Studenti bez adekvatnog pribora neće moći aktivno sudjelovati na nastavi.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovan kolegice Hađina,

Molim Vas hitno se javite s indeksom prof. Filipanu na Zavod za termodinamiku strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16 prizemlje desno.

Srdačan pozdrav

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Zavod za termodinamiku strojarstvo i energetiku

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Sveučilište u Zagrebu

e-mail: vfilipan@fkit.hr

Studij KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina/III. semestar

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA

 

Poštovani kolege studentui kolegija TT KI

Kolokviji (parcijalni ispiti, pisane provjere znanja iz pojedinih dijelova gradiva) održavat će se na Marulićevom trgu u dvoranama MKV-19, MKM-19 i MKV-20 te po potrebi na Savskoj cesti u dvorani S-1
u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    utorak, 06. prosinca 2016. od 18,00 do 20,00 sati

2. kolokvij   u    utorak, 24. siječnja 2017. od 17,00 do 19,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira formata A4 za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka) pribor za pisanje (olovka, gumica) i kalkulator. Uporaba mobitela u bilo koje svrhe strogo je zabranjena.

1. kolokviju smiju pristupiti svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (sudjeluju u nastavi te izrađuju i na vrijeme predaju domaće zadaće) kao i studenti koji u indeksu imaju preneseni potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju ranijih akademskih godina.

2. kolokvij mogu pisati studenti koji na 1. kolokviju ostvare najmanje 40% bodova.

Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike potpisom na prijavnom listu.

U Zagrebu, 05. listopada 2016.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih godina

Studenti koji u indeksu imaju potpis iz kolegija TEHNIČKA TERMODINAMIKA KI iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i prijenosa potpisa javiti predmetnom nastavniku ponedjeljkom u 14,00 sati u velikoj predavaonici MKV19 na Marulićevom trgu 19 ili utorkom u 8,00 sati na Zavodu za termodinamiku strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, najkasnije do 31. listopada 2016.

Prijenosom potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no smiju dolaziti na nastavu i pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij i pod istim uvjetima.

Nakon 31. listopada 2016. potpisi se više neće prenositi.

U Zagrebu, 02. listopada 2016.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija Tehnička termodinamika KI

Nastava iz kolegija u ak. god. 2016./2017. započinje u ponedjeljak 03.10.2016. u 14,15 sati i održavat će se prema rasporedu u dvorani MKV 19.

 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u četvrtak 15.09.2016. u dvorani MKM-20 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita i pisanje koncepta usmenog ispita za studente koji idu na komisiju i ostale studente koji zadovolje na pismenom bit će isti dan u 13,00 sati u dvorani S-P. Komisijski usmeni ispiti održat će se odmah nakon toga u 14 sati u dvorani S-0; usmeni ispiti za ostale studente u 17 sati u dvorani S-0). 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Za studente čija prezimena počinju slovima A do I pismeni dio ispita održat će se u utorak 06.09.2016. u dvorani MKM-19 s početkom u 9,00 sati.

Za studente čija prezimena počinju slovima J do Ž pismeni dio ispita održat će se u utorak 06.09.2016. u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati. 

Rezultati pismenog ispita isti dan u 16,00 sati u S-1 (odmah nakon toga usmeni za studente koji zadovolje na pismenom). 

Studenti koji idu na komisiju (Bobić, Isaković, Magdalenić, Rukavina) pišu koncept usmenog ispita isti dan, tj. u utorak 06.09.2016., u dvorani S-1 s početkom u 13,00 sati, a komisijski usmeni ispit za njih započinje u 14 sati.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u utorak 12.07.2016. u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati. Rezultati pismenog ispita isti dan u 13,00 sati u S-1 (odmah nakon toga usmeni za studente koji zadovolje na pismenom). 

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT-KI

Pismeni dio ispita održat će se u utorak 28.06.2016. u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati. Rezultati pismenog ispita u petak 01.07.2016. u 8,00 sati u S-1 (odmah nakon toga usmeni za studente koji zadovolje na pismenom). 

Studenti koji su oslobođeni pismenog ispita pišu koncept za usmeni dana 28.06.2016. u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati. Usmeni razgovor bit će u četvrtak, 30.06.2016. u 12 sati.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pismenog dijela ispita održava se u dvorani S-1 s početkom u 8,00 sati.

Pismeni dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 s početkom u 8,00 sati.

Pismeni dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija TT KI

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati.

Pismeni dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Rezultati I.kolokvija iz Tehničke termodinamike i analiza kolokvija predviđeni su za 1. sat nastave u ponedjeljak 07.12.2015.

Zadaće će se moći pregledati pod pauzama.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

I.Kolokvij se piše na Marulićevom trgu 19. 

u srijedu 04.11. neće biti konzultacija iz Tehničke termodinamike zbog zauzetosti demonstratora. Kao zamjena ponuđen je petak, 6.11. u 12 sati u SP-2 ili S-0 ovisno o zauzetosti dvorana. Molim studente da najave eventualni dolazak za petak na e-mail: vfilipan@fkit.hr.

Studij KEMIJSKO INŽENJERSTVO, 2. godina/III. semestar

Kolegij “TEHNIČKA TERMODINAMIKA

Termini kolokvija

Kolokviji iz kolegija “TEHNIČKA TERMODINAMIKA KI” održat će se u dvoranama MKV-19, MKM-19, MKV-20 te po potrebi i S-1 u sljedećim terminima:

1. kolokvij   u    utorak, 01. prosinca 2015. od 17,00 do 19,00 sati

2. kolokvij   u    utorak, 19. siječnja 2016. od 17,00 do 19,00 sati

Točan raspored studenata po dvoranama objavit će se neposredno prije kolokvija.

Za pisanje kolokvija potreban je 1 arak trgovačkog papira (presavinuti A3 format) - košuljica i barem 4 lista papira A4 formata za rješavanje zadataka. Svaki se zadatak rješava na posebnom listu. Na kolokviju se smije koristiti sva raspoloživa literatura (knjige, skripta, bilježnice, zbirke zadataka) pribor za pisanje (olovka, gumica) i kalkulator. Uporaba mobitela u bilo koje svrhe strogo je zabranjena.

1. kolokviju smiju pristupiti svi upisani studenti koji uredno izvršavaju svoje obveze prema kolegiju (sudjeluju u nastavi te izrađuju i na vrijeme predaju domaće zadaće) kao i studenti koji u indeksu imaju preneseni potpis temeljem izvršenja obveza prema kolegiju ranijih akademskih godina. 2.kolokvij mogu pisati studenti koji na 1. kolokviju ostvare najmanje 40% bodova. Prijave za kolokvije su obvezne i provodit će se tjedan dana prije kolokvija tijekom predavanja iz Tehničke termodinamike potpisom na prijavnom listu.

U Zagrebu, 06. listopada 2015.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

OBAVIJEST za studente koji imaju potpis iz ranijih godina

Studenti koji u indeksu imaju potpis iz kolegija TEHNIČKA TERMODINAMIKA iz ranijih akademskih godina dužni su se radi evidencije i prenošenja potpisa javiti predmetnom nastavniku ponedjeljkom u 14,00 sati u velikoj predavaonici MKV19 na Marulićevom trgu 19 ili utorkom u 8,00 sati na Zavodu za termodinamiku strojarstvo i energetiku, Savska cesta 16, najkasnije do 31. listopada 2015. Prijenosom potpisa ovi studenti više nemaju nikakve obaveze prema kolegiju, no smiju dolaziti na nastavu i pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij i pod istim uvjetima.

Nakon 31. listopada 2015. potpisi se više neće prenositi.

U Zagrebu, 30. rujna 2015.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Ispit iz kolegija TT KI  u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati pišu studenti  čija prezimena počinju slovima od A do M (abecednim redom)

Ispit iz kolegija TT KI u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati pišu studenti čija prezimena počinju slovima od N do Ž (abecednim redom).

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Pisani dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-0 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Pisani dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati. 

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani kolege studenti u utorak 23.06. neće biti konzultacija ni potpisa jer sam odsutan s fakulteta. prof.V.Filipan

Raspored studenata na ispitu 15.06.2015.

Pisani dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit za studentice koje su oslobođene pisanog dijela ispita (Babić i Lukić) održava se u dvorani S-1 (na Savskoj cesti 16) s početkom u 8,00 sati.

Studenti bez potpisa u indeksu ne mogu pristupiti ispitu.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Raspored studenata kolegija TT KI na ispitu 18.04.2015.

Studenti čija prezimena započinju slovima od A do P pišu ispit u dvorani MKV-19 s početkom u 8,00 sati.

Studenti čija prezimena započinju slovima od R do Ž pišu ispit u dvorani MKV-20 s početkom u 8,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-0 s početkom u 8,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Pisani dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

 

Pisani dio ispita održava se u dvorani MKV-19 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit za studente koji su oslobođeni pisanog dijela ispita održava se u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.V.Filipan

Poštovani studenti kolegija Tehnička termodinamika KI

U skladu s najavom na zadnjem predavanju u ovoj godini 

predlažem da nastavu iz kolegija TT-KI održimo i u utorak 13.01.2015. s početkom u 16 sati. Oko svih ostalih detalja dogovorit ćemo se na prvom predavanju u novoj godini u ponedjeljak 12.01.2015.

Koristim priliku da Vam još jednom zaželim čestit Božić, sretnu Novu godinu i uspjehom ispunjenu 2015. godinu.

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Rezultati I.kolokvija iz TT KI objavljeni su na web stranici.

Zainteresirani studenti mogu pogledati svoju zadaću u ponedjeljak 15.12. u 13 sati na Zavodu, a detaljne informacije i analiza kolokvija prezentirat će se istoga dana na 1.satu nastave iz TT.

Kako je obećano, uvode se dodatne konzultacije iz kolegija Tehnička termodinamika KI.

Konzultacije se održavaju utorkom od 17 do 18 sati na Savskoj cesti 16/podrum u sobi SP-2. Dežura naša demonstratorica Maja Kovačić, studentica 3. godine preddiplomskog studija.

U Zagrebu, 14. listopada 2014.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Nastava iz kolegija Tehnička termodinamika u ak. god. 2014./2015. započinje prema rasporedu u ponedjeljak 29.09.2014.

Predmetni nastavnik

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja