Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Primjena i programiranje računala
Šifra: 31903
ECTS: 5.0
Nositelji: v. pred. mr. sc. Marinko Markić
doc. dr. sc. Željka Ujević Andrijić
Izvođači: Nikola Rimac, mag. ing. oecoing. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija
Upoznati studente s osnovama programiranja, programskim paketom Matlab, primjenom numeričkih metoda na računalima te korištenjem baza podataka za istraživačku i akademsku zajednicu

Izvedbeni program kolegija
1. Uvod. Programski paket Matlab: Osnove korištenja, varijable, osnovne funkcije, nizovi, polja, strukture, matice, i osnovne operacije.
2. Programski paket Matlab: osnove programiranja, algoritmi, programske petlje, grananja
3. Programski paket Matlab:pregled funkcija, izrada vlastitih funkcija, primjeri rješavanja logičkih zadataka i grafičke funkcije. Dijagram toka.
4. Osnovni izvori pogrešaka kod numeričkog računanja na računalu. Numeričko rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi s jednom nepoznanicom: Metoda ITERACIJA. NEWTONRAPHSONOVA metoda (metoda tangente), metoda UZASTOPNOG RASPOLAVLJANJA, metoda SEKANTE (tetiva) i metoda REGULA FALSI. Metode numeričkog integriranja: TRAPEZNA metoda. Metode numeričkog integriranja: SIMPSONOVA i ROMBERGOVA metoda.
5. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi: EULEROVA metoda rješavanja diferencijalnih jednadžbi. Pregled i usporedba ostalih metoda numeričkog rješavanja diferencijalnih jednadžbi.
6. Osnove baza podataka i njihovo pretraživanje na Internetu. Znanstveni i tehnički resursi na Internetu.

Opće kompetencije:
Stjecanje temeljnih znanja o programiranju, te o mogućnosti primjene numeričkih metoda za rješavanje inženjerskih problema. Upoznati se mogućnosti pristupa i korištenju baza podataka za znanstvenu i akademsku zajednicu
Posebne kompetencije:
Korištenje programa Matlab. Numeričke metode za rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi, numeričko integriranje, numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi i numeričkom rješavanje
Obveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Studenti su obvezni nazočiti predavanjima.
Studenti su obvezni nazočiti laboratorijskim vježbama
Studenti su obvezni predati zadaće i iszvješatje s vježbi putem e:učenja
Način izvođenja nastave predavanja (ex cathedra) laboratorijske vježbe (samostalni praktični rad uz nadzor asistenta i demonstratora) konzultacije prema potrebi

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Usmeni kolokviji iz laboratorijskih vježbi Pismeni izvještaji o zadacima izrađenim na laboratorijskim vježbama
2 pismena kolokvija (60 % na svakom kolokviju) pismeni ispit Ukupna ocjena sastoji se od: 65 % ocjene s pismenih kolokvija ili pismenog ispita, 25 % ocjene s laboratorijskih vježbi i 10 % prisutnosti na predavanjima i izrada domaćih zadaća

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija: Studentska anketa
Ishodi učenja kolegija
1. koristiti program Matlab u rješavanju problema praktičnih zadataka
2. algoritamski riješiti jednostavnije probleme primjenom programiranja na proceduralan način
3. razlikovati metode za: numeričko rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi s jednom nepoznanicom, numeričko integriranje, numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
4. primijeniti odgovarajuću metodu za: numeričko rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi s jednom nepoznanicom, numeričko integriranje, numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
5. kritički izabrati odgovarajuće znanstvene resurse na Internetu

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. prikupiti informacije iz različitih izvora
2. definirati jednostavne probleme u području kemije i inženjerstva materijala radi njihovog rješavanja
3. riješiti računske probleme ispravnom uporabom jedinica i termodinamičkih tablica
4. analizirati materijale korištenjem kemijskih i fizikalnih tehnika
te laboratorijske opreme i uređaja
5. koristiti odgovarajuće računalne baze podataka i programe za analizu i modeliranje
6. optimirati procese kemijske i srodnih industrija primjenom metodologije kemijskog inženjerstva
7. koristiti prikladne metode i opremu povezanu s proizvodnjom, karakterizacijom i uporabom materijala, vodeći računa o sigurnosti na radu
Literatura:
  1. Ž. Ban, J. Matuško, I. Petrović Primjena programskog sustava MATLAB za rješavanje tehničkih problema, Graphis, Zagreb, 2010.
  2. D. Grundler, T. Rolich, A. Hursa. MATLAB i primjena u tekstilnoj tehnologiji : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet,Zagreb, 2010.
  3. MATLAB, The Language of Technical Computing, The MathWorks, Inc., 2005.
  4. I. Ivanšić, Numerička matematika, Element, Zagreb, 1998.
  5. Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, Numerical Methods for Engineers, 6th ed., McGraw-Hill, 2010
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:

Drage kolegice i kolege na kolegijima Primjena i programiranje računala (PPR)i Primijenjeno računarstvo (PR)!

Kako je rečeno na uvodnom predavanju, predavanja iz kolegija Primjena i programiranje računala i Primijenjeno računarstvo počinju u utorak u 14:00 za studente KIM i EI studija, te u četvrtak  u 12:00 za studente KI i PK studija.

Laboratorijske vježbe počinju u tjednu od 9. listopada. Sve detaljnije upute dobit ćete na samim predavanjima tijekom ovog tjedna. Znači, još jednom, sljedeći tjedan nema laboratorijskih vježbi.

Ovo je isto tako zadnja obavijest koju ćete vidjeti na web stranicama kolegija. Kako su ovo e-kolegiji, sve obavijesti, upiti, materijali, zadaće, ispiti… bit će na platformi Merlin:

https://https://moodle.srce.hr/2023-2024

Kako je planirano da sva nastava bude kontaktna za sada nećemo koristiti MS Teams!

Pozivam ponavljače/prelaznike koji su ranije odslušali kolegij, pa im mogu priznati položene vježbe da se najkasnije do kraja ovog tjedna 6. listopada jave meni na mail (marinko.markic@fkit.unizg.hr) sa sljedećim podacima:

JMAG, ime prezime, studij, ak. godina i studij na kojem su i kada su završili vježbe, te žele li u ovoj godini ponovo pohađati vježbe i predavanja.

Ranije pohađanje vježbi i ocjena na vježbama priznaje ponavljačima u ovoj ak. godini, te mogu redovno izlaziti na kolokvije i ispite.

Za sve ostalo možete nam se javiti svim dostupnim kanalima (mail, Merlin).

Marinko Markić

Autor: Marinko Markić
Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja