Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Modern Methods of Organic Synthesis
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Modern Methods of Organic Synthesis
Šifra: 217179
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević
prof. dr. sc. Marijana Hranjec
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s principima suvremenih metoda sinteze i njihovom primjenom u istraživanju i industriji, planiranjem sinteze i retrosinteze ciljanih organskih molekula, te razviti kritičko razmišljanje prilikom odabira najpogodnijih sintetskih puteva za provođenje organske sinteze u laboratoriju.

Opis sadržaja predmeta
1. Tjedan: Uvod. Strategije organske sinteze: planiranje sinteze i kontrola. Retrosinteza.
2. Tjedan: Kemoselektivnost, regioselektivnost i stereoselektivnost odabranih reakcija u organskoj sintezi.
3. Tjedan: Stvaranje jednostruke veze ugljik-ugljik
4. Tjedan: Stvaranje dvostruke veze ugljik-ugljik; Sinteza dvostrukih veza definirane stereokemije.
5. Tjedan: Pericikličke reakcije. Funkcionalizacija alkena.
6. Tjedan: Reakcije oksidacije i redukcije
7. Tjedan: KOLOKVIJ
8. Tjedan: Asimetrična sinteza s prirodnim produktima kao početnim reaktantima. Asimetrična kataliza: stvaranje C-C, C-H, C-O i C-N veza. Enzimi: biološke metode u asimetričnoj sintezi i bioorganometalne reakcije.
9. Tjedan: Primjena mikrovalova u sintezi različitih klasa organskih spojeva. Teorija o mikrovalnoj sintezi i mikrovalovima. Mikrovalni reaktori za organsku sintezu.
10. Tjedan: Tehnike mikrovalne sinteze kao dio zelene kemije. Scale-up organske sinteze potpomognute mikrovalovima.
11. Tjedan: Primjena organometalnih reakcija unakrsnog spajanja u suvremenoj organskoj sintezi.
12. Tjedan: Domino reakcije kao jedna od strategija suvremene organske sinteze: kationske, anionske i enzimske.
13. Tjedan: Višekomponentne reakcije u tekućem i čvrstom stanju.
14. Tjedan: Primjena flow kemije u sintezi heterocikla, biološki aktivnih spojeva i prirodnih produkata.
15. Tjedan: KOLOKVIJ
Radni zadatak

Vrste izvođenja nastave:
-predavanja
-vježbe
-samostalni zadaci
-laboratorij
-mješovito e-učenje

Praćenje rada studenata:
Pohađanje nastave
Eksperimentalni rad
Kolokvij
Praktični rad
Pismeni ispit
Samostalni i zajednički zadatci

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Planirati i samostalno provoditi eksperimentalni rad u svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze uzimajući u obzir ekonomsku i ekološku učinkovitost procesa.
- Koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju za sintezu novih proizvoda, kreiranje održivih procesa, kao i rješavanje problema onečišćenja vode, zraka i tla.
- Identificirati i diskutirati prednosti, nedostatke i ograničenja pojedinih metoda pripreme, sinteze, analize i obrade uzoraka u skladu s održivim razvojem i životnim ciklusom proizvoda i procesa.
- Samostalno organizirati vremenski plan rada i primijeniti opću metodologiju projektnog planiranja i upravljanja u poslovnom okruženju
- Kritički analizirati, vrednovati i interpretirati vlastite rezultate uspoređujući ih s postojećim rješenjima dostupnima u znanstvenoj i stručnoj literaturi
- Istraživati i analizirati primjenu inovativnih i nadolazećih kemijskih tehnologija u multidisciplinarnom kontekstu
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu, kao i učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu
- Prezentirati rezultate samostalnog i timskog rada u usmenom i pisanom obliku nestručnjacima i stručnjacima na jasan i razumljiv način
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanjem novih znanja i vještina prema normama inženjerske prakse

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)
1. definirati principe i probleme vezane uz jednostavnu i višestupanjsku organsku sintezu
2. analizirati retrosintetskim pristupom strukturu ciljanih molekula, te objasniti, predložiti i prezentirati moguće sintetske putove
3. odabrati i predložiti najpogodniji sintetski put za sintezu ciljnih molekula s obzirom na dostupne polazne reagense
4. objasniti i primijeniti principe mikrovalovima potpomognutih, organometalnih, domino i višekomponentnih reakcija u suvremenom pristupu organskoj sintezi
5. sintetizirati odabrane ciljne molekule primjenom suvremenih sintetskih metoda
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , P. Wyatt, S. Warren: ORGANIC SYNTHESIS: STRATEGY AND CONTROL, , , .
  2. , R. P. Irwin: ORGANOMETALLIC CHEMISTRY-RESEARCH PERSPECTIVES, Nova Science Publishing. Inc., New York, 2007., , , .
  3. , T. W. Graham Solomons,: ORGANIC CHEMISTRY, John Willey & Sons, New York, 2104., , , .
  4. , l.G. Wade Jr: ORGANIC CHEMISTRY, Pearson, 8th Ed, 2013., , , .
  5. , L. F. Tietze, G. Brasche, K. M. Gericke: DOMINO REACTIONS IN ORGANIC SYNTHESIS, , , .
  6. , C. O. Kappe, D. Dallinger, S. S. Murphree: PRACTICAL MICROWAVE SYNTHESIS FOR ORGANIC CHEMISTS, , , .
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
Obavijesti

The first lecture will start on Monday, October 9th at 10 am at the Department of Organic Chemistry, Marulićev trg 20, 3rd floor, in the office of prof. dr. Marijana Hranjec. 

Sljedeće predavanje održat će se u petak 12.11.2021. u 10.30 h preko platforme ZOOM:

Marijana Hranjec is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98907806201?pwd=b2lvamptZjlwT3dGMHhzczJXbEZCUT09

Meeting ID: 989 0780 6201

Passcode: aedgd8

Predavanje 3 koje se trebalo održati u četvrtak 4.11.2022. bit će odgođeno te će se održati u petak 5.11.2022. u 10 h preko platforme Zoom:

Marijana Hranjec is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97421885748?pwd=alJFUjMrbSt1MG5GU21BTFVkSk0wUT09

Meeting ID: 974 2188 5748
Passcode: 6GCDcA

Ukoliko termin ne odgovara, molim Vas da mi pošaljete mail.

U nastavku je link za online predavanje u četvrtak 4.11.2022. u 14 h.

Marijana Hranjec is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97421885748?pwd=alJFUjMrbSt1MG5GU21BTFVkSk0wUT09

Meeting ID: 974 2188 5748

Passcode: 6GCDcA

Predavanje 1 će biti održano u ponedjeljak 18.10.2021. u 9.30 h preko platforme ZOOM:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97230738608?pwd=U0FjVFBLQWQ2dzdiWG9qV2FEYUgrdz09

Meeting ID: 972 3073 8608

Passcode: 0vBkgz