Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija I
Šifra: 143509
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marica Ivanković
prof. dr. sc. Jelena Macan
Izvođači: dr. sc. Leonard Bauer - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Razumijevanje temeljnih zakona i teorija fizikalne kemije koji se primjenjuju u kemijsko-inženjerskoj praksi. Razvijanje sposobnosti logičkog rješavanja problema i izvođenja jednadžbi.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvod; Fazna stanja materije, idealni plin - jednadžba stanja.
2. Kinetičko-molekularna teorija, brzina i energija plinskih molekula, Maxwell-Boltzmannov zakon.
3. Realni plinovi - jednadžbe stanja, ukapljivanje.
4. 1.kolokvij (međuispit)
5. Termodinamika: toplina i rad, 1. zakon, unutarnja energija, entalpija, toplinski kapaciteti.
6. Termokemija: Hessov stavak, Kirchoffov zakon, Adijabatski procesi.
7. Spontanost procesa i ravnoteža, Carnotov proces, 2.zakon termodinamike,entropija, povrativost procesa
8. Gibbsova energija, 3. zakon termodinamike, ovisnost Gibbsove energije o temperaturi i tlaku, fugacitivnost
9. 2.kolokvij (međuispit)
10. Smjese: idealne i neidealne, kemijski potencijal, Gibbs-Duhemova jednadžba
11. Fazne ravnoteže, Clapeyronova i Clausius Clapeyronova jednadžba, trojna točka, pravilo faza
12. Rauoltov zakon; koligativna svojstva smjesa, Henryev zakon,
13. Destilacija, dijagrami tlaka pare, dijagrami vrenja
14. Osnove faznih ravnoteža trokomponentnih sustava, zakon razdjeljenja, kristalizacija, osmotska ravnoteža
15. 3. kolokvij (međuispit)

Laboratorijske vježbe:
1. Određivanje molekulne mase idealnog plina.
2. Kalorimetrija. Određivanje topline reakcije.
3. Krioskopija
4. Dijagram vrenja
5. Nernstov zakon raspodjele

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA:
Položeni predmeti: Matematika II, Opća kemija

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA:
Položeni predmeti: Opća kemija


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Sposobnost rješavanja kvantitativnih problema. Provođenje složenih eksperimenta i obrada mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje predavanja i položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta i demonstratora)
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
ulazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
pismeni/usmeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
3 pismene provjere znanja tijekom semestra (omogućuju oslobađanje od pismenog i usmenog ispita)
pismeni ispit (3 numerička zadatka, potrebno 50% bodova za prolaz)
usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Opisati temeljne zakone fizikalne kemije koji se odnose na plinove, temodinamiku i fazne ravnoteže.
2. Primjenjivati znanja iz matematike i izvoditi jednadžbe ( koje jasno opisuju fizikalne fenomene koji se razmatraju)
3. Pripremati i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5. Pripremati laboratorijska izvješća

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. interpretirati kemijske informacije i podatke
3. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
4. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
5. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
6. planirati upravljanje vremenom
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , P. Atkins, J. de Paula, Atkin's Physical Chemistry, 8th edition, Oxford University Press, Oxford 2006., , , .
 2. , R. Brdička, Osnove fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1969., , , .
 3. , W. J. Moore, Physical Chemistry, Longman group Ltd, London 1974, , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija

Polaganje predmeta :
Položen : Opća kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Jelena Macan:

  Za studente dostupna prema dogovoru (e-pošta). Ako ne koristite @fkit.hr adresu e-pošte, moji odgovori mogu završiti u Vašem spamu/junku, provjerite! Odgovaram u pravilu unutar 24 h, moguće dulje preko vikenda.

  Izrada diplomskog/završnog rada:

  Molim da se za dogovor oko izrade diplomskog/završnog rada ne javljate prije rujna.

  Teme diplomskih i završnih radova su iz sljedećih područja:

  Sol-gel priprava funkcionalne keramike i prevlaka (ZrO2, CaMnO3...)

  Moguća je i izrada diplomskog/završnog rada na Institutu "Ruđer Bošković" pod neposrednim mentorstvom dr. sc. Maje Dutour Sikirić.

  Lokacija:

Ulazni kolokvij održat će se u srijedu, 11.10.2023., u dvorani MKM-20 s početkom u 16:00.

Svaki student dužan je na ulazni kolokvij donijeti tvrdoukoričenu bilježnicu A4 formata (ne spiralni uvez!) te se potpisati s unutarnje strane prednje korice.

Potrebno je donijeti vlastitu kemijsku olovku i kalkulator.

 

Detalji o ulaznom kolokviju laboratorijskih vježbi, terminima i grupama nalaze se u opširnijem sadržaju ove obavijesti.

Svi studenti upućuju se da s razumijevanjem pročitaju „Organizacija vježbi iz fizikalne kemija za akademsku godinu 2023./2024.), dostupan u repozitoriju kolegija.

Voditelj vježbi:

dr. sc. Leonard Bauer

Za ulazni kolokvij potrebno je znati zadatak, opis rada, aparaturu, tablicu mjernih podataka (koje fizikalne veličine mjerimo te njihove mjerne jedinice) sljedećih vježbi:

1. Određivanje množinske mase

3. Krioskopija

5. Nernstov zakon raspodjele

17. Dijagram vrenja

20. Kalorimetar

Također, potrebno je znati izračunati razrjeđenje otopina i napisati reakciju neutralizacije – ovaj zadatak je uvjet za prolazak kolokvija. Za izračun nije dozvoljena upotreba kalkulatora na mobitelu!

Položeni ulazni kolokvij uvjet je za početak rada na vježbama (za prolaz je potrebno 80 %). Dolazak na vježbe je obavezan, a postoji mogućnost nadoknade maksimalno jedne vježbe. U slučaju pada na ulaznom kolokviju student ima pravo ponovno pristupiti kolokviju te tako iskorištava pravo na nadoknadu jedne vježbe.

 

Laboratorijske vježbe počinju (bez akademske četvrti):

za Grupu I u srijedu 18.10. i održavat će se u terminu 14-17 sati,

za Grupu II u petak 27.10. i održavat će se u terminu 13-16 sati.

tjedan nastave

Grupa I

Grupa II

3.

18.10.

1. termin vježbi

20.10.

nema vježbi - Dan Fakulteta

4.

25.10.

2. termin vježbi

27.10.

1. termin vježbi

5.

01.11.

nema vježbi - Dan svih svetih

03.11.

2. termin vježbi

6.

08.11.

3. termin vježbi

10.11.

3. termin vježbi

7.

15.11.

4. termin vježbi

17.11.

4. termin vježbi

8.

22.11.

5. termin vježbi

24.11.

5. termin vježbi

9.

29.11.

nadoknada

01.12.

nadoknada

 

Popisa studenata po grupama (usklađeno s AKII, konačno s 16.10.)

Grupa 1 Grupa 2
0125175320 0125176994
0125175357 0125177393
0125174477 0125177255
0125175128 0125177507
0125174942 0125177068
0125175336 0125177190
0125168852 0125176952
0125175112 0125177229
0125175271 0125177372
0125177138 0125175406
0125175000 0125175801
0125177094 0125175341
0125177052 0125175079
0125177101 0125175063
0125177047 0125175149
0125177089 0125175399
0125173667 0125174979
0125177073 0125175175
0125177159
0125175315

 

NAPOMENA: U repozitoriju se nalazi aktualna verzija skripte za laboratorijske vježbe iz Fizikalne kemije.

VAŽNO: Svi studenti koji moraju odraditi vježbe, a nisu na popisu u Grupama I-II, neka se što hitnije jave putem e-pošte na lbauer@fkit.hr (zaključno s ponedjeljkom 9.10.2023.)

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti voditelju vježbi putem e-pošte na lbauer@fkit.hr.

Autor: Leonard Bauer
Popis obavijesti
Repozitorij