Natječaj za izbor u zvanje i radno...

A. znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto, IZVANREDNI PROFESOR i DOCENT (2 izvršitelja)

B. nastavno zvanje i radno mjesto, VIŠI PREDAVAČ (1 izvršitelj)

C. suradničko zvanje i radno mjesto, ASISTENT (7 izvršitelja)

D. suradničko zvanje i radno mjesto, POSLIJEDOKTORAND (1 izvršitelj)

 

A. znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto,
s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

IZVANREDNOG PROFESORA (radno mjesto I. vrste)
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju  (jedan zaposlenik/ca)

DOCENTA (radno mjesto I. vrste)
u području prirodnih znanosti, polje fizika,
u Zavodu za fiziku                                                                                            (jedan zaposlenik/ca)

 

B. nastavno zvanje i radno mjesto,
s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

VIŠI PREDAVAČ (radno mjesto I. vrste)
u području društvenih znanosti, polje kineziologija,
u Kabinetu za društvene i humanističke znanosti                                    (jedan zaposlenik/ca)

 

C. suradničko zvanje i radno mjesto,
s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme

ASISTENT (radno mjesto I. vrste)
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju   (jedan zaposlenik/ca)

ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste),
na određeno vrijeme od četiri (4) godine
s punim radnim vremenom, uz obvezu upisa doktorskog studija,
u području tehničkih ili prirodnih znanosti, pod mentorstvom:
- izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković                                                     (jedan zaposlenik/ca)
- izv. prof. dr. sc. Helene Otmačić Ćurković                                                    (jedan zaposlenik/ca)
u Zavodu za elektrokemiju

- izv. prof. dr. sc. Domagoja Vrsaljka                                                               (jedan zaposlenik/ca)
u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku

- doc. dr. sc. Vilka Mandića                                                                                (jedan zaposlenik/ca)
u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale

- izv. prof. dr. sc. Šime Ukića                                                                              (jedan zaposlenik/ca)
u Zavodu za analitičku kemiju

ASISTENT - doktorand na projektu
"Inovativna rješenja u katalitičkim proizvodnim procesima za potrebe farmaceutske industrije CAT PHARMA"), financiranog od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 28 mjeseci
u Zavodu za organsku kemiju                                                                           (jedan zaposlenik/ca)

 

D. suradničko zvanje i radno mjesto,
s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme

POSLIJEDOKTORAND (radno mjesto I. vrste)
za rad na projektu CAT PHARMA sufinanciranom od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova na određeno radno vrijeme od 22. prosinca 2020. do 21. prosinca 2022.
u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu                                              (jedan zaposlenik/ca)

Uvjet: doktorat iz područja tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo (najviše 5 godina nakon doktorata).
Dodatni uvjet: Obavezna dva pisma preporuke od kojih je jedno od mentora doktorskog rada.
Prednost pri izboru imat će pristupnici s iskustvom u: - području biokatalize, enzimskog reakcijskog inženjerstva, razvoju i primjeni kinetičkih modela za optimiranje kompleksnih enzimskih sustava.

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e pod točkom A. i B. prijavi prilažu i bibliografiju, popis znanstvenih, stručnih i drugih radova s naznakom objave, separate radova i potvrdu o citiranosti radova, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora, izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu rada nastavnika i zadnju odluku o izboru u znanstveno zvanje i znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje.

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19, čl. 102. i 103.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati do završetka natječajnog postupka, odnosno onoliko koliko ih moramo čuvati zbog pravnih obveza.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (www.fkit.unizg.hr/natjecaji).

Prigovor na rezultat natječajnog postupka može se predati u pismenom obliku putem zemaljske pošte u roku od 15 dana od dana objave na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.

Prijave se podnose na gornju adresu u pismenom obliku putem zemaljske pošte, u roku trideset (30) dana od objave u Narodnim novinama.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 70/20, 19. lipnja 2020.

   Tekst natječaja

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti