Natječaj za izbor na radno mjesto...

- suradničko zvanje i radno mjesto ASISTENT (1 izvršitelj)

 

suradničko zvanje i radno mjesto,
s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme – zamjena

ASISTENT (radno mjesto I. vrste)
u području prirodnih znanosti, polje kemija,
- u Zavodu za analitičku kemiju                                            (jedan zaposlenik/ca)

 

Pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati do završetka natječajnog postupka, odnosno onoliko koliko ih moramo čuvati zbog pravnih obveza.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (www.fkit.unizg.hr/natjecaji).

Prigovor na rezultat natječajnog postupka može se predati u pismenom obliku putem zemaljske pošte u roku od 15 dana od dana objave na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.

Prijave se podnose na gornju adresu, u roku trideset (30) dana od objave u Narodnim novinama.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 113/19, 22. studenog 2019.

   Tekst natječaja

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti