Natječaj za dodjelu potpora za...

U cilju postizanja znanstvene izvrsnosti, znanstvene kompetentnosti, transfera tehnologije i kreiranja dodane vrijednosti Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije raspisuje Natječaj za dodjelu potpore za poticanje poduzetništva u STEM područjima (prema engl. science, tehnology, engineering & mathematics; hrv. prirodoslovlje, informatika, tehnika i matematika) „E-STEM“ ili „Entrepreneurship in STEM“.

II

Potpore se dodjeljuju:

  • studentima,
  • razvojnim timovima koje čine punoljetne, poslovno sposobne osobe izuzev onih pravomoćno osuđenih za kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju.

koji se prijave na  Natječaj, udovolje uvjetima te uspješno prođu prezentaciju i budu odabrani.

III

Ukupan iznos potpora u 2018. godini iznosi 100.000,00 kuna.

Jednom Korisniku potpore može biti dodijeljena samo jedna potpora.

Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta, u skladu s poslovnim planom.

Fakultet može omogućiti nefinancijsku podršku koja uključuje savjetodavnu, inkubacijsku, akceleracijsku i razvojnu podršku, korištenje laboratorijske opreme i prostora, sukladno poslovnom planu.

Osim prethodno navedenih potpora Fakultet može dodijeliti i Priznanje pojedinim korisnicima za izradu poslovnog plana.

IV

Prijava sadrži:

Podaci o prijavitelju (obrazac 1) uz popratnu izjavu (obrazac 2).

Detaljan poslovni plan sa pripadajućim proračunom (obrazac 3).

Dokaz o nekažnjavanju za kaznena djela prijevare u gospodarskom poslovanju.

V

Natječaj započinje 14. svibnja 2018., i traje tijekom cijele godine.

Prijave se dostavljaju na adresu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, s naznakom “Prijava za dodjelu potpora u STEM područjima - NE OTVARATI“.

VI

Sve pravodobne i potpune prijave ulaze u postupak ocjenjivanja kojeg provodi Povjerenstvo imenovano od dekana.

Povjerenstvo se sastaje dva puta godišnje (listopad, travanj), odnosno ovisno o prispjelim prijavama.

Povjerenstvo ocjenjuje je li Prijava zadovoljava formalne uvjete Natječaja (ispunjeni obrasci, potpuni poslovni plan, dostavljena dokumentacija). Povjerenstvo može tražiti nadopunu podataka. U slučaju da dopuna ili ispravak ne bude napravljen u roku od (8) osam dana od dana traženja prijava će se smatrati nepotpunom i neće se dalje razmatrati.

Nakon provjere formalnih uvjeta Povjerenstvo ocjenjuje predložene poslovne planove i utvrđuje ima li pristiglih prijedloga koje je vrijedno prezentirati.

Predložene poslovni planovi prijavitelji kratkom prezentacijom predstavljaju Povjerenstvu.

Povjerenstvo predlaže, a Fakultetsko vijeće odobrava dodjelu potpore za odabrane poslovne planove.

Odluka Fakultetskog vijeća o dodjeli potpore objavljuje se na mrežnim stranicama Fakulteta.                                

VII

Korisnik potpore i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije zaključuju Ugovor o dodjeli potpore u kojem se definiraju prava i obveze obje ugovorne strane.

    Tekst Natječaja

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti