Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Zbrinjavanje polimernog otpada
Šifra: 47115
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje studenta s polimerima i izvorima polimernog otpada, pripreme polimernog otpada za zbrinjavanje te tehnologijama zbrinjavanja.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
PREDAVANJA
1. TJEDAN Uvod. Primjena polimera
2. TJEDAN Uvod u polimernu kemiju, sinteza polimera
3. TJEDAN Nomenklatura polimera, podjela polimera, osnovna svojstva polimera,
4. TJEDAN Mješljivost polimera, Homogeni i heterogeni polimerni otpad
5. TJEDAN Polimerni otpad
6. TJEDAN Udio polimernog otpada u otpadu
7. TJEDAN I. parcijalni ispit
8. TJEDAN Osnovni principi zbrinjavanja polimernog otpada
9. TJEDAN Postupci predobrade polimernog otpada: razdvajanje, pranje, mljevenje
10. TJEDAN Mehaničko recikliranje: tehnološki postupci
11. TJEDAN Kemijsko recikliranje: tehnološki postupci
12. TJEDAN Energetski oporavak
13. TJEDAN Spaljivanja: tehnološki postupci
14. TJEDAN Recikliranje gume
15. TJEDAN II. parcijalni ispit

VJEŽBE
1. Pred obrada plastičnog otpada za recikliranje
a. skupljanje, razdvajanje
b. mljevenje
c. pranje
d. karakterizacija (MFR, DSC, TGA)
2. Mehaničko recikliranje:
a. Priprava uzoraka reciklata, ekstrudiranjem
b. Priprava ispitaka, injekcijskim prešanjem ili prešanjem
c. Karakterizacija reciklata (mehanička svojstva, DCS, TGA i FTIR)

SEMINARSKI RAD
- Izrada prezentacije ili pisanog seminarskog rad na zadanu temu

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Opće kompetencije studenata - studenti se osposobljavaju za odabir odgovarajuće tehnologije za recikliranje i zbrinjavanje polimernog (plastike i gume) otpada.
Specifične kompetencije studenata - stječu znanja i kompetencije o pojedinim vrstama polimera te specifičnim tehnologijama recikliranja za različite vrste polimera kao i za samostalno izvođenje postupka recikliranja te stječu uvid o iskoristivosti polimernog otpada kao sirovine te stječu kompetencije na području zbrinjavanja polimernog otpada.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje svim oblicima nastave je obavezno, minimalno 75%. Izostanak s vježbi mora se nadoknaditi. Prije polaganja ispita student je dužan izraditi i kolokvirati sve vježbe, predati seminarski rad. Tijekom nastave prati se pripremljenost studenata, za aktivnost i znanje student dobiva plus, a za izostanke, neaktivnost i nepripremljenost dobiva minus.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave student dobiva potpis koji je preduvjet za izlazak na ispit

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, vježbe, seminari, terenska nastava

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Ispit se sastoji iz praktičnog ,pismenog i usmenog dijela.
Provjera znanja i pripremljenost studenata iz praktičnog dijela odvija se tijekom vježbi, a ocjenjuje se nakon predaje referata

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija


ISHODI UČENJA KOLEGIJA :
1. stjecanje, razumijevanje i analiziranje temeljnih znanja vezanih za sintezu, kemijski sastav, strukturu, proizvodnju, svojstva i primjenu polimernih materijala
2. stjecanje, razumijevanje i analiziranje temeljnih znanja vezanih za tehnologije recikliranja polimernih materijala, spaljivanje te biorazgradnju
3. stjecanje sposobnosti razumijevanja metoda kontrole procesa te kontrole kvalitete recikliranih proizvoda
4. sposobnost samostalnog rada u kemijskom i fizikalnom laboratoriju
5. sposobnost samostalnog prezentiranja i interpretacije laboratorijskih rezultata u pismenom i usmenom obliku

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. temeljno profesionalno znanje iz gospodarenja otpadom i energijom
2. sposobnost analize i procjene cjelovitih tehnologija gospodarenja otpadom
3. kritička analiza problema iz područja zaštite okoliša
4. sposobnost samostalnog i timskog rada u laboratoriju te prezentacija rada u pismenom i usmenom obliku
5. primjenjivanje znanja u rukovanju različitom znanstvenom opremom

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna jedinica
Predavanja.

1.Uvod u polimernu kemiju materijala -uvjeti sinteze i utjecaj na svojstva sintetiziranog polimera, prerada polimera ovisno o vrsti polimera
-podjela, svojstva i prerada polimera

2. Upoznavanje s izvorima polimernog otpada - utjecaj na okoliš tijekom proizvodnje i primjene
Upoznavanje s principima održivog razvoja - organizacija sustava zbrinjavanja polimernog otpada, - morfološki sastav polimernog otpada

3. Upoznavanje s izvorima polimernog otpada, prednosti i nedostaci -izvori opasnog otpada kod polimernih materijala, kontrola kvalitete

Sustav zbrinjavanja polimernog otpada -tehnoloških postupaka recikliranja
-Predobrada - prikupljanje, sortiranje-razdvajanje, usitnjavanje, pranje
Recikliranje - kemijsko recikliranje - hidroliza, rasplinjavanje, hidriranje, piroliza
- mehaničko recikliranje: ekstrudiranjem, injektiranjem, prešanjem, recikliranje heterogenog polimernog otpada, dodaci za recikliranje i kontrola kvalitete proizvoda

Seminarski rad o zadanoj metodi predobrade ovisno o vrstama polimernog otpada

4. -spaljivanje - energetski oporavak -stehiometrija izgaranja, kinetika izgaranja
-mehanizam izgaranja polimernog otpada i energetska vrijednost ovisno o kemijskom sastavu
-spaljivanje na roštilju, spaljivanje u vrtložnim pećima i spaljivanje u rotacijskim pećima
- biorazgradnja polimernog otpada
Recikliranje gume: mehaničko, kemijsko recikliranje

Seminarski rad
- procjena energetske vrijednosti zadanog polimernog otpada tijekom spaljivanja
- polimerni otpad pogodan za kemijsko recikliranje
- polimerni otpad pogodan za mehaničko recikliranje

Vježbe - cjelokupni postupak mehaničkog, kemijskog recikliranja:
- predobrada polimera
- mehaničko, kemijsko recikliranje
- priprema za karakterizaciju - karakterizacija
- odrađivanje kvalitete reciklata:
- viskoznost taljevine (MFR)
- DSC
- FTIR
- Mehanička svojstva

Ishodi učenja
- stjecanje i sinteza znanja: o procesima sinteze, kemijskom sastavu, strukturi polimera, utjecaj na konačna svojstva materijala, sinteza i prerada polimernih materijala
- stjecanje znanja o izvorima polimernog otpada
- sinteza znanja i sposobnost razumijevanja znanja vezanih uz utjecaj na okoliš tijekom proizvodnje te nakon odlaganja polimernih materijala
- stjecanje znanja o izvorima opasnog otpada kod polimernih materijala

- stjecanje znanja o nužnosti optimizacije procesa recikliranja te odabiru tehnološkog procesa ovisno o vrsti polimernog otpada
- stjecanje i razumijevanje znanja
o vrstama polimernih materijala u primjeni, o njihovom prikupljanju, o predobradi, sekundarne sirovine za recikliranje

- stjecanje i razumijevanje znanja; o mehaničkom, kemijskom recikliranju te energetskom oporavku polimernog otpada
- sinteza stečenih znanja i procjena utjecaja na svojstva recikliranog proizvoda
- stjecanje sposobnosti primjene tehnika za ocjenu kontrole kvalitete recikliranih proizvoda
- stjecanje znanja o energetskom oporavku polimernog otpada te o biorazgradnji polimernog otpada

Kriteriji vrednovanja
- provjera znanja na ulaznim kolokvijima iz vježbi
- ocjena referata nakon vježbi
- ocjena seminarskog rad; pismeni dio i usmeno izlaganje

- provjera znanja na kolokvijima/blic testu
ili ispitu
Literatura:
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti

Obavještavaju se studenti diplomskog EI studija, da će predavanja iz predmeta „ZBRINJAVANJE POLIMERNOG OTPADA započeti prema rasporedu u četvrtak 7. 03. 2019. u 13h u predavaonici SP, Savska podrum.

 

Predmetni nastavnik prof. Zlata Hrnjak-Murgić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja