Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Zaštita okoliša u preradbi nafte
Šifra: 47110
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
prof. dr. sc. Elvira Vidović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Primjena kemijsko-inženjerskih znanja u zaštiti okoliša u procesima preradbe nafte s naglaskom na nova tehnološka rješenja. Upoznavanje s problematikom onečišćenja zraka, vode i tla u primjeni i transportu nafte i naftnih proizvoda, temeljem poznavanja mogućih izvora opasnosti, hitnih mjera i mjera oporavka onečišćenog okoliša.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1.Tjedan
Uvod u preradbu nafte. Pridobivanje, kemijski sastav, proizvodnja i potrošnja nafte

2.Tjedan
Procesi i proizvodi primarne preradbe nafte (atmosferska i vakuum destilacija)

3. Tjedan
Procesi i proizvodi sekundarne preradbe nafte (konverzijski procesi)

4.Tjedan
Sumporovi spojevi u sirovinama i proizvodima; procesi krekiranja

5.Tjedan
Aromatski ugljikovodici u sirovinama i proizvodima; procesi reformiranja i izomerizacije

6.Tjedan
Hidroobrada sirovina i proizvoda procesa preradbe nafte

7.Tjedan
Uklanjanje sumporovih spojeva iz rafinerijskih plinova. Claus proces

8. Tjedan
Onečišćenje zraka u rafinerijama nafte; parametri kontrole

9.Tjedan
Procesi preradbe teških ostataka i njihov utjecaj na okoliš

10.Tjedan
Izvori onečišćenja voda u procesima preradbe nafte

11.Tjedan
Obrada otpadnih voda. Utjecaj onečišćenja na tlo

12.Tjedan
Ekološki utjecaji rafinerijskih otpadnih tokova na vodeni ekosustav. Sanacija ekoloških incidenata

13.Tjedan
Ugljikovodična goriva; sastav i svojstva

14.Tjedan
Emisije štetnih plinova; utjecaj kvalitete goriva, zakonski propisi

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Stjecanje teorijskih i primjenskih znanja o utjecaju rafinerija nafte i naftnih proizvoda na okoliš, kao i o metodama praćenja, upravljanja i smanjivanja štetnih utjecaja

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA

Obvezno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, kao i kolokvijima za provjeru znanja

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

Redovito pohađanje predavanja i završene laboratorijske vježbe

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

Kontinuirana provjera znanja putem tri kolokvija, pismeni ili usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:

Organska kemija, Fizikalna kemija, Kemijsko inženjerstvo


i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:

1. razlikovati ulogu pojedinačnih procesa preradbe sa stajališta ekoloških zahtjeva prema
konačnim proizvodima

2. analizirati mogućnosti smanjenja udjela onečišćujućih spojeva u procesima preradbe nafte,
vezanih uz njihovo nastajanje

3. opisati metode uklanjanja onečišćujućih spojeva iz plinovitih i vodenih tokova rafinerijske
preradbe nafte

4. prepoznati mogućnosti intervencija nakon izljeva nafte ili proizvoda u vodene tokove i/ili tlo

5. povezati vrste štetnih emisija iz automobilskih motora s karakteristikama goriva

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:

1. primjenjivati temeljna znanja iz prirodnih znanosti pri identificiranju i opisivanju inženjerskih
problema

2. planirati eksperimente primjenom dostupne laboratorijske opreme i uređaja

3. kritički analizirati i rješavati probleme iz područja zaštite okoliša

4. prikupljati informacije iz različitih izvora

5. prepoznati važnost i ulogu inženjera u društvu i nužnost primjene najviših etičkih standarda
u profesionalnom radu

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica

1.Općenito o nafti, procesima preradbe nafte i naftnim proizvodima

Ishodi učenja

- povezati sastav i svojstva nafte
- analizirati utjecaje temeljnih značajki procesa preradbe nafte na karakteristike proizvoda
- definirati temeljna ekološka svojstva naftnih proizvoda

Kriteriji vrednovanja

- navesti primjere međuodnosa kemijskog sastava i svojstava nafti
- objasniti utjecaje temeljnih značajki procesa preradbe (vrsta sirovine, oštrina procesnih
uvjeta) na karakteristike zadanog proizvoda
- identificirati temeljna ekološka svojstva zadanog proizvoda

Nastavna jedinica

2. Onečišćenja okoliša vezana uz preradu nafte

Ishodi učenja

- nabrojati vrste onečišćujućih spojeva i njihove izvore u rafinerijskoj preradbi nafte
- razlikovati ulogu pojedinačnih procesa preradbe sa stajališta ekoloških zahtjeva prema
konačnim proizvodima
- analizirati mogućnosti smanjenja udjela onečišćujućih spojeva u procesima preradbe nafte,
vezanih uz njihovo nastajanje
- opisati metode uklanjanja onečišćujućih spojeva iz plinovitih i vodenih tokova rafinerijske
preradbe nafte.

Kriteriji vrednovanja

- za određenu vrstu onečišćujućih spojeva (sumporovi, aromatski isl.) identificirati izvore
unutar rafinerijskih procesa preradbe nafte
- povezati posebnosti (ograničenja) zadanog procesa preradbe sa zahtjevima zakonskih
odredbi o dopuštenom sadržaju određene vrste onečišćujućih spojeva u proizvodima
- za određenu vrstu onečišćujućih spojeva prepoznati kritični proces preradbe i odabrat
i mogućnosti i načine smanjenja udjela u produktima
- odabrati i objasniti metode uklanjanja onečišćujućih spojeva (organski i anorganski spojevi
sumpora, dušika idr.) iz određenog plinovitog ili vodenog rafinerijskog toka

Nastavna jedinica

3. Onečišćenja okoliša vezana uz transport i primjenu nafte i naftnih proizvoda

Ishodi učenja

- objasniti štetne utjecaje izljeva nafte ili proizvoda na slatkovodni i morski ekosustav i na tlo
- prepoznati mogućnosti intervencija nakon izljeva nafte ili proizvoda u vodene tokove i tlo
- navesti vrste štetnih emisija nastalih izgaranjem ugljikovodičnih goriva u automobilskim
motorima i njihova zakonska ograničenja
- povezati vrste štetnih emisija iz automobilskih motora s karakteristikama goriva

Kriteriji vrednovanja

- za odabrani ekosustav definirati štetne utjecaje izljeva nafte ili naftnog proizvoda
- odabrati postupke intervencije nakon izljeva nafte u određeni vodeni tok i/ili tlo
- za određenu vrstu goriva identificirati moguće štetne emisije nastale izgaranjem toga goriva
u automobilskom motoru i navesti njihova zakonska ograničenja
- dati primjer utjecaja karakteristika goriva na sastav ispušnih plinova iz automobilskih motora
Literatura:
  1. 1. K. Sertić-Bionda, ¨Procesi prerade nafte¨, predavanja za studente FKIT-a (www.fkit.hr).
    2. K. Sertić-Bionda, ¨Procesi prerade nafte¨, vježbe za studente FKIT-a (www.fkit.hr).
  2. 1. N. P. Cheremisinoff, P. Rosenfeld, Handbook of pollution prevention and cleaner production: best practices in the petroleum industry, Elsevier Inc., 2009.
    2. J. G. Speight, Environmental Analysis and Technology for the Refining Industry, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij II - Redovni studij - Ekoinženjerstvo

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 1 - 4 od 4
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Ispitni rok 12-9-2019 REZULTATI Objavljeno 18. 9. 2019. u 08:35  ( Ante Jukić )
[^] Rezultati ispitnog roka 12-7-2019 Objavljeno 15. 7. 2019. u 11:38  ( Ante Jukić )
[^] Rezultati ispitnog roka 28-6-2019 Objavljeno 2. 7. 2019. u 10:57  ( Ante Jukić )
[^] Rezultati ispita održanog 13.04. 2019. Objavljeno 19. 4. 2019. u 16:34  ( Elvira Vidović )
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja