Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Toplinsko procesno inženjerstvo
Šifra: 37867
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Sander
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Pružiti studentima znanje koje im omogućava procjenu i odabir optimalnog separacijskog procesa te osnove dimenzioniranja opreme, uz osvrt na uštedu energije.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. Tjedan

Definicija toplinskih separacijskih procesa; mehanizmi separacije; pregled toplinskih separacijskih procesa; načini dovođenja faza u kontakt; teoretski koncentracijski stupanj; načini provođenja toplinskih separacijskih procesa; bilance tvari i energije; pregled faznih ravnoteža; osnove prijenosa tvari i topline; pokretačka sila

2. Tjedan

Definicija i primjena izmjenjivača topline; klasifikacija izmjenjivača topline; mehanizmi prijenosa topline; opće karakteristike cijevnih izmjenjivača topline; izmjenjivači topline jednostavne i složene geometrije; pločasti izmjenjivači topline; spiralni izmjenjivači topline; odabir mjesta strujanja fluida; toplinska analiza izmjenjivača topline; kinetička jednadžba; otpori naslaga; pokretačka sila; efikasnost izmjenjivača topline; broj jedinica prijenosa;

Seminar - zadaci: cijevni izmjenjivači topline

3. Tjedan

Izmjenjivači topline s ekspandiranom površinom; osnove dimenzioniranja izmjenjivača topline; procjena koeficijenta prijelaza topline i pada tlaka.

Seminar - zadaci: procjena koeficijenta prijelaza topline I pada tlaka na strani cijevi i plašta
Laboratorij: Izmjenjivač topline s plivajućom glavom

4.Tjedan

Definicija i svrha; režimi vrenja; otopine (svojstva; topljivost; entalpija; latentna toplina isparavanja); pokretačka sila; porast temperature vrelišta; pad tlaka u isparivaču; koeficijent prolaza topline; rad pod vakuumom; bilance tvari i topline; entalpija koncentracija dijagrami; kinetička jednadžba; jednostupnjevito i višestupnjevito isparavanje; vrste isparivača (pregled opreme i pricipa rada); metode povećanja djelotvornosti isparivača (ušteda energije).

Seminar - zadaci: jednostupnjeviti i višestupnjeviti isparivači
Laboratorij: Šaržni isparivač

5. Tjedan

Definicija, svrha i podjela procesa kristalizacije; otopine i svojstva značajna za kristalizaciju (fizikalna i toplinska svojstva otapala; koncentracija otopina; dijagrami topljivosti; zasićenost, prezasićenost i metastabilna zona; eksperimentalne metode određivanja topljivosti, širine metastabilne zone i prezasićenosti); kristali (definicija, kristalni sustavi; polimorfizam; oblik kristala; raspodjela veličina kristala); ravnoteža kapljevina - krutina; Kristalizacija (prezasićenost; nukleacija: definicija, podjela i kinetika; teorije rasta kristala; bilance tvari i topline)

Seminar - zadaci: kristalizacija

6. Tjedan

Pregled uređaja i osnove dimenzioniranja; kristalizacija taloženjem (osnove); kristalizacija iz taline: potpuno mješljive i eutektičke smjese; kristalizacija iz parne faze (osnove)

Seminar - zadaci: priprema za kolokvij: rješavanje složenih zadataka
Laboratorij: šaržna kristalizacija hlađenjem

7. Tjedan

Pismena provjera znanja: I kolokvij: Izmjenjivači topline, Isparavanje, Kristalizacija

8. Tjedan

Sušenje; značajke procesa; načini dovođenja topline (konvekcija, kondukcija, mikrovalno, radijacija); osnovni pojmovi; sorpcijske izoterme; dijagrami vlažnosti (Y-h i Y-T); psihrometrijska i gravimetrijska metoda praćenja procesa sušenja; bilancne jednadžbe, krivulje sušenja; periodi sušenja; određivanje brzine sušenja; mehanizmi prijenosa vlage; utjecaj vanjskih uvjeta na kinetiku procesa sušenja; matematički modeli; prikaz procesa u dijagramima vlažnosti; metode povećanja djelotvornosti procesa sušenja; vrste sušionika: pregled uređaja i osnove dimenzioniranja.

Seminar - zadaci: primjena psihrometrijske i gravimetrijske metode za proračun procesa sušenja
Laboratorij: Sušenje (prirodna i prisilna konvekcija; fluidizirani sloj)

9. Tjedan

Definicija i primjena; idealne i realne smjese; azeotropi; fazna ravnoteža; ekstrakcijska i azeotropna destilacija; destilacijske kolone; diskontinuirana jednostavna destilacija (Rayleigh-ijeva jednadžba - grafička metoda rješavanja; pricip rada; bilanca topline); kontinuirana jednostavna destilacija (balance tvari i topline; princip rada); flash destilacija (pricip rada; radni pravac); kontinuirana kolonska destilacija dvokomponentnih smjesa (princip rada; bilance tvari i topline; jednadžbe radnih pravaca; ušteda energije; McCabe Thileova i Ponchon Savaritova metoda odreiđvanja broja teoretskih jedinica prijenosa; q - linija i stanje pojne smjese; proračun promjera i visine kolone; definicija i značenje refluksnog omjera.

Seminar - zadaci: destilacija

10. Tjedan

Unutrašnjost kolona (plitice, nasipna i strukturirana punila), odabir, optimiranje i kontrola rektifikacijske kolone, faktori koji utječu na rad kolone); šaržna adijabatska destilacija (princip rada; bilance tvari i topline; radni pravac; rad uz R=const i xD=const)

Seminar - zadaci: Priprema za kolokvij: rješavanje složenih primjera
Laboratorij: Rektifikacija

11. Tjedan

Pismena provjera znanja: II kolokvij: Sušenje, Destilacija

12. Tjedan

Ekstrakcija; definicija, podjela i opis procesa; koeficijent raspodjele; ternarni dijagrami; jednostupnjevita ekstrakcija; višestupnjevita istostrujna i prostrujna ekstrakcija; kolonska ekstrakcija (bilancna i kinetička jednadžba; radni pravac; prikaz procesa u ravnotežnom i ternarnom dijagramu); određivanje broja koncentracijskih stupnjeva za sve metode provedbe procesa ekstrakcije; solvent odnos; pokretačka sila procesa ekstrakcije; ekstraktori; kolone s pliticama i punilima; kolone s agitacijom.

Seminar - zadaci: jednostupnjevita, višestupnjevita i kolonska ekstrakcija
Laboratorij: Šaržna ekstrakcija

13. Tjedan

Apsorpcija; definicija procesa apsorpcije i desorpcije; odabir pogodnog otapala; osnove procesa; brzina apsorpcije; ukupni koeficijent prijenosa tvari; provedba procesa (ravnoteža - topljivost plinova u kapljevini; kinetička i bilancna jednadžba); jednostupnjeviti i višestupnjeviti kontakt faza; protustrujna kolonska apsorpcija; granični slučajevi položaja radne linije; optimalni odnos protoka kapljevine i plina kod apsorpcije; apsorberi: kolonski apsorberi; načini na koje kapljevita i plinska faza dolaze u kontakt; ograničavajući protoci; kolone s pliticama i punilima; broj i visina jedinica prijenosa; promjer i visina kolone; pregled uređaja.

Seminar - zadaci: jednostupnjevita, višestupnjevita i kolonska apsorpcija

14. Tjedan

Odabir odgovarajućeg separacijskog procesa.
Seminar: Priprema za kolokvij

15. Tjedan

Pismena provjera znanja: III Kolokvij: Apsorpcija, Ekstrakcija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Opće kompetencije:

Nakon izvršenja obaveza studenti stječu znanja koja su im potrebna za odabir odgovarajućeg separacijskog procesa, na temelju poznavanja karakteristika i svojstava smjese koju je potrebno separirati i željenog produkta, te karakteristika pojedinog separacijskog procesa.

Specifične kompetencije:

- Grafičko i numeričko određivanje potrebnog broja koncentracijskih stupnjeva za višestupnjevite separacijske procese (destilacija, ekstrakcija, apsorpcija)
- Definiranje, formuliranje i rješavanje zadataka vezanih uz toplinske separacijske procese korištenjem bilancnih i kinetičkih jednadžbi
- Izračunavanje koeficijenata prijenosa tvari i topline za dani separacijski proces
- Odabir odgovarajućeg separacijskog procesa na temelju poznavanja fazne ravnoteže i fizikalnih svojstava sustava
- Odabir odgovarajućeg selektivnog otapala za ekstrakciju i apsorpciju

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Redovito pohađanje nastave - predavanja i seminari
Studenti su obavezni izraditi 6 laboratorijskih vježbi
Studenti su obavezni izraditi 7 domaćih zadaća
Studenti su obavezni pristupiti pismenim i usmenim provjerama znanja

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

- Uredno pohađanje nastave (predavanja i seminari), 80%
- Uspješno završene laboratorijske vježbe (usmeni ulazni kolokvij, izrađena, predana i ispravljena izviješća)
- U pismenom obliku predane domaće zadaće

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

- Predavanja
- Seminari - zadaci
- Laboratorijske vježbe
- Konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

- Ulazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
- 3 pismene provjere znanja (1 ili 2 numerička zadatka i 3 teoretska pitanja; za prolaz potrebno 50 % iz svakog dijela; pozitivna ocjena donosi oslobađanje od usmenog ispita)
- Pismeni ispit (2 numerička zadatka I 3 teoretska pitanja; za prolaz potrebno 50 % iz svakog dijela)
- Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:

Potpis iz kolegija: Prijenos tvari i energije, Bilanca tvari i energije; Kemijskoinženjerska termodinamika, Mehaničko procesno inženjerstvo

ISHODI UČENJA KOLEGIJA

Nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposobni:
1. na temelju fizikalno-kemijskih svojstava komponenata smjese odabrati najpovoljniji separacijski proces
2. razumjeti kako različiti parametri utječu na stupanj separacije i efikasnost različitih separacijskih procesa
3. postaviti bilance tvari i topline, te u kombinaciji s ravnotežnim dijagramima analizirati separacijski proces
4. razviti vještine potrebne za rješavanje inženjerskih problema vezanih uz dizajn i rad separacijskog procesa
5. razviti eksperimentalne vještine potrebne za rad i analizu separacijskog procesa

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

1. stjecanje vještina za rad u laboratoriju
2. razumjeti tehnike i metode primijenjene u proizvodnom procesu
3. primijeniti metodologiju teorijskog tumačenja eksperimentalnih rezultata
4. primijeniti temeljna znanja osnovnih inženjerskih predmeta

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

1. Izmjenjivači topline

Ishodi učenja

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:
- navesti vrste izmjenjivača topline i objasniti njihove prednosti i nedostatke
- donijeti odluku o prostoru (cijev ili plašt) strujanja toplog i hladnog fluida
- provesti toplinsku analizu izmjenjivača topline
- procijeniti potrebnu površinu izmjene topline na temelju kinetičke jednadžbe
- definirati i izračunati pokretačku silu, efikasnost izmjenjivača topline i broj jedinica prijenosa
- procijeniti pojedinačne i ukupni koeficijent prijelaza topline te pad tlaka na strani cijevi i plašta

Kriterij vrednovanja

- studenti odgovaraju na pitanja vezana za izmjenjivače topline
- studenti rješavaju numeričke zadatke primjenom bilance topline i kinetičke jednadžbe za toplinski tok
- studenti se znaju služiti dijagramima za korekcijski faktor pokretačke sile, efikasnost izmjenjivača topline, faktor prijelaza topline i faktor trenja
- studenti grafički i numerički određuju koeficijente prijelaza topline i pad tlaka na strani cijevi i plašta
- studenti na temelju vlastitih eksperimentalnih rezultata ocjenjuju rad cijevnog izmjenjivača topline

2. Isparavanje

Ishodi učenja

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:
- opisati uređaje koji se koriste za ugušćivanje otopina
- definirati uzroke povišenja vrelišta otopine
- postaviti bilance tvari i topline, te kinetičku jednadžbu prijenosa topline
- opisati načine uštede energije
- razlikovati isparavanje s jednostrukim i višestrukim efektom

Kriterij vrednovanja

- studenti odgovaraju na pitanja vezana za isparivače
- studenti shematski prikazuju isparivač, te definiraju ulazne i izlazne procesne tokove
- studenti primijenjuju pravilo linearnosti (Durhing) za određivanje povišenja vrelišta
- studenti se znaju se služiti tablicama za vodenu paru i entalpija - koncentracija dijagramima
- studenti rješavaju numeričke zadatke korištenjem bilance tvari i topline

3. Kristalizacija

Ishodi učenja

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:
- definirati načine provedbe kristalizacije
- opisati metode postizanja prezasićenosti
- objasniti nukleaciju i rast kristala (mehanizmi i kinetika)
- objasniti kako pojedini uvjeti provedbe procesa utječu na kinetiku kristalizacije i granulometrijske karakteristike dobivenih kristala
- postaviti bilance tvari i topline
- procijeniti osnovne dimenzije kristalizatora i koeficijent prijelaza topline

Kriterij vrednovanja

- studenti odgovaraju na pitanja vezana uz kristalizaciju
- studenti na temelju dijagrama topljivosti odabiru metodu postizanja prezasićenosti
- studenti definiratju pokretačku silu (prezasićenost)
- studenti razlikuju različite mehanizme nukleacije
- studenti shematski prikazujui kristalizator, te definiraju ulazne i izlazne procesne tokove
- studenti rješavaju numeričke zadatke vezane za kristalizaciju iz otopine

4. Sušenje

Ishodi učenja

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:
- definirati vrste vlage prisutne u materijalu
- definirati način sušenja obzirom na karakteristike vlažnog materijala
- opisati mehanizme zagrijavanja vlažnog materijala
- postaviti i riješiti bilancu tvari i topline, te kinetičke jednadžbe
- prikazati proces sušenja u dijagramima vlažnosti
- definirati periode sušenja, te utjecaje bitne za pojedini period
- definirati mehanizme prijenosa vlage u periodu padajuće brzine sušenja
- definirati načine uštede energije
- procijeniti osnovne dimenzije odabranih vrsta sušionika

Kriterij vrednovanja

- Studenti odgovaraju na pitanja iz sušenjas
- studenti se znaju služiti dijagramima vlažnosti
- studenti znaju nacrtati i objasniti kinetičke krivulje sušenja
- studenti definiraju da li je proces pod kontrolom vanjskih ili unutrašnjih uvjeta
- studenti razlikuju psihrometrisku i gravimetrijsku metodu praćenja kinetike sušenja
- studenti procjenjuju mehanizam prijenosa vlage u periodu padajuće brzine sušenja
- studenti procjenjuju osnovne dimenzije sušionika s fluidiziranim slojem i rotirajućeg sušionika

5. Destilacija

Ishodi učenja

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:
- koristiti ravnotežne dijagrame
- definirati načine provedbe destilacije i princip rada pojedine metode
- definirati tokove faza u destilacijskoj koloni
- na temelju bilance tvari izvesti jednadžbe radnih pravaca
- grafički i računski odrediti broj potrebnih koncentracijskih stupnjeva
- analizirati utjecaj stanja pojenja, refluksnog omjera i broja koncentracijskih stupnjeva na sastav destilata
- definirati visinu koncentracijskog stupnja ovisno o unutrašnjoj arhitekturi kolone
- procijeniti osnovne dimenzije destilacijskih kolona

Kriterij vrednovanja

- studenti odgovaraju na pitanja iz destilacije
- studenti zaključuju da li se dvokomponentna smjesa može separirati destilacijom
- razlikovati azeotropne i zeotropne smjese
- studenti shematski prikazuju destilacijsku kolonu uz identifikaciju ulaznih i izlaznih tokova
- studenti na temelju bilance tvari i topline računaju toplinu koja se mora dovesti u isparivaču i odvesti u kondenzatoru
- studenti McCabe-Thieleovom i Ponchon savaritovom metodom određuju broj teoretskih koncentracijskih stupnjeva
- studenti donose odluku o odabiru između kolone s pliticama i kolone s nasipnim ili strukturiranim punilima

6. Ekstrakcija

Ishodi učenja

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:
- objasniti kada je potrebno kapljevitu smjesu separirati ekstrakcijom
- definirati bitna svojstva selektivnog otapala i na temelju tih svojstava odabrati odgovarajuće otapalo
- rješavati numeričke zadatke koji uključuju bilancu tvari i kinetičku jednadžbu
- definirati načine provedbe ekstrakcije kapljevina-kapljevina
- opisati načine na koje se povećava međufazna površina
- objasniti princip rada različitih vrsta ekstraktora
- procijeniti koeficijent prijenosa tvari

Kriterij vrednovanja

- studenti odgovaraju na pitanja iz ekstrakcije
- studenti na temelju fizikalnih svojstava komponenti i fazne ravnoteže odabiru najpovoljnije otapalo, uzevši u obzir mogućnost regeneracije destilacijom
- studenti shematski prikazuju jednostupnjevitu, višestupnjevitu te kolonsku ekstrakciju uz definirane ulazne i izlazne procesne tokove
- studenti prikazuju proces u ravnotežnim dijagramima (ternarni, distribucijski)
- studenti definiraju i računaju pokretačku silu procesa
- studenti grafički i računski određuju broj potrebnih koncentracijskih stupnjeva za željenu separaciju
- studenti navode uređaje koji se koriste za ekstrakciju

7. Apsorpcija

Ishodi učenja

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:
- definirati osnove procesa apsorpcije (ravnoteža, prijenos tvari)
- definirati bitna svojstva otapala
- primijeniti bilancne i kinetičke jednadžbe za proračun apsorbera
- objasniti načine provedbe apsorpcije
- objasniti NTU/HTU koncept
- definirati parametre značajne za dizajn apsorpcijske kolone

Kriterij vrednovanja

- studenti odgovaraju na pitanja iz apsorpcije
- studenti znaju odabrati odgovarajuće selektivno otapalo
- studenti se služe McCabe Thileovom metodom za procjenu broja teoreskih koncentracijskih stupnjeva
- studenti u ravnotežnom dijagramu prikazuju radni pravac za različite načine provedbe apsorpcije
- studenti provode jednostavnije proračune apsorpcijske kolone
- studenti određuju brzinu potapanja kolone
- studenti se koriste dijagramima za procjenu dimenzija kolone

8. Odabir separacijskog procesa i odgovarajuće opreme

Ishodi učenja:

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:
- odabrati odgovarajući separacijski proces
- za dani separacijski proces odabrati odgovarajući uređaj služeći se vodičima za odabir

Kriteriji vrednovanja

- studenti odgovaraju na pitanja iz apsorpcije
- studenti na temelju fizikalnih svojstava i fazne ravnoteže donose odluku o izvedivosti odabranog separacijskog procesa
- studenti se znaju služiti vodičima za odabir opreme
Literatura:
 1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  A. Sander, Nastavni materijali objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta
  A. Sander, Zbirka zadataka iz Toplonskog procesnog inženjerstva, 2010
 2. K.Satler, H.J.Feindt, Thermal Separation Processes - Principles and Design, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim; 1995.
  J.D.Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
  C.J.Geankoplis, Transport Processes and Unit Operations, Allyn and Bacon, Inc., Boston, 1978.
  J.H.Lienhard, A Heat Transfer Textbook, Third Ed., Phlogiston Press, Cambridge, 2006.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Kemijsko inženjerska termodinamika
Odslušan : Mehaničko procesno inženjerstvo
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Obavijesti

Predavanja iz kolegija Toplinsko procesno inženjerstvo započinju u ponedjeljak 23.veljače 2015. u 11 i 15.

Ocjene će se upisivati u petak 11.07. od 9 do 10 sati.

Ocjene će se upisivati kod prof. Sander u petak 27.06. od 10 do 12 i ponedjeljak 30.06. od 10 do 12 sati.

Zbog zdravstvenih razloga prof. Sander ne će moći upisivati ocjene u indeks sljedeća dva do tri tjedna. Studenti kojima je upisana ocjena potrebna zbog obrane završnog rada neka mi se jave na email.

Upis ocjena iz kolegija Toplinsko procesno inženjerstvo: četvrtak 12.06. od 11 do 14 sati.

 

Usmeni ispit: četvrtak 12.06. u 14: Leonard Bauer i Marija Rosković

U prilogu se nalazi tablica i objašnjenje.

pristupilo :34

pozitivno ocijenjeno: 33

 

prolaznost: 97%

 

Daniela Brletić: 19

Tin Brlić: 14

 

Tareq Al-Mufleh: 4

Frida Franić: 16

Mihael Antonije Koščak: 16

 

Raspored studenata po grupama za nadoknade vježbi dan je u prilogu.

Ostvarene bodove možete pogledati među svojim ocjenama.

 

Pristupilo: 33

Prolaznost: 100 % (?)

 

Ostali bodovi:

Tareq Al-Mufleh: 11

Danijela Brletić: 10

Tin Brlić: 18

Frida Franić: 17

Mihael Antonije Košćak: 20

Vježba Ekstrakcija pomiče se za tjedan dana.

Termin za vježbu Sušenje pomiče se za tjedan dana.

Ostvarene rezultate možete pogledati među svojim ocjenama.

 

Pristupilo: 32

Pozitvno ocijenjeno: 27

Prolaznost: 84,4 % (LIJEPO)

 

Ostali studenti:

 

Tareq Al-Mufleh: 6

Danijela Brletić: 1

Tin Brlić: 21

Frida Franić: 12,5

Mihael Antonio Koščak: 23

Od danas studenti mogu isprobati mogućnosti učenja Toplinskog procesnog inženjerstva uz igru i kratke testove.

Potrebno se logirati na http://moodle.srce.hr/2013-2014/. Pristup kolegiju moguć je uz lozinku koju ste dobili na predavanju. Podešeno je tako da se studenti samostalno upisuju u kolegij.

Laboratorijsku vježbu: Vježba 2. Isparavanje, studenti će odraditi u terminima: 25.03. i 27.03.

Uvodno predavanje iz kolegija Toplinsko procesno inženjerstvo održat će se u utorak 25.02. u 11 i 15 sati (MKM 20).

Lucija Vuković: dobar (3)

 

usmeni ispit: petak 21.06.2013. u 9 sati

Studenti koji su prijavili ispit za prvi ispitni rok (20.06.) mogu doći na upis ocjene u četvrtak 20.06. od 8 do 9 sati, ili u petak 21.06. od 8 do 10 te od 12 do 15.

U srijedu 12.06.2013. od 12 do 14 sati u MKM20 pisat će se ispravak kolokvija.

Potpisi se dijele u srijedu 05.06. i četvrtak 06.06. Studenti su obavezni osobno donijeti indeks na potpis.

U tablici su navedeni (popravljeni) ukupno sakupljeni bodovi iz kolegija Toplinsko procesno inženjerstvo. Naznačeni su studenti koji moraju pisati ispravak kolokvija.

Nadoknade u utorak 28.05. u 8 sati:

 

Klarić Dario - isparivač

Dorić Hrvoje - kristalizacija

Sertić Valentina - sušenje

Cvetnić Matija - destilacija

Čavlina Ana - destilacija

Pogledajte si svoje ocjene. Svaka čast na zadatku iz sušenja.

Rezultate pogledajte pod svojim ocjenama. Od ukupnih 25 bodova, za pozitivnu ocjenu je trebalo 12,5.

Kolokviju je pristupilo 24 studenata od toga ih je 22 dobilo pozitivnu ocjenu.

Predavanja iz kolegija Toplinsko procesno inženjerstvo počinju u ponedjeljak 18.02.2013. u 11 i 15, MKM 20.

Studentica Iva Belovari ima ispit pred povjerenstvom 14.02.2013. u 9 sati na ZMTPI.

Biljana Šandor: 3

 

Usmeni danas u 15 sati.

Miš Anamarija, 4

 

Cirković Matija, 1

 

Studenti neka se jave predmetnom nastavniku danas u 12 sati.

Aleksandas Nikola Zec - 3

 

Upis ocjene danas od 12 do 14 sati.

Simona Bedić - 5

Juraj Držić - 4

Nikola Šimunčić - 3

 

Upis ocjena u petaj 06.07. u 12 sati.

 

Ostali studenti nisu položili pismeni ispit.

Babić Kristina - 5

Kovačević Nataša - 3

Merzel Fran - 3

Stanić Nevena - 3

Suknjov Bernard - 3

Šimunčić Nikola - 3

Vugrinec Ines - 4

 

Upis ocjena danas od 12 do 13 sati

Ocjene će se upisivati u četvrtak 28.06.2012. od 10 do 12 sati i u petak 29.06.2012. od 11 do 12 sati.

Potpisi iz kolegija TOPLINSKO PROCESNO INŽENJERSTVO dijele se u srijedu 20.06. od 9 do 11 sati i u četvrtak 21.06. od 9 do 11 sati. Svi studenti su obavezni doći po potpis u navedenim terminima.

 

U tablici su dani ukupno ostvareni bodovi (ispravljeno). Bodovno stanje studenata koji ispravljaju pojedini kolokvij (navedeno u tablici) će se promijeniti ovisno o ostvarenim bodovima. Ispravak kolokvija je na prvom ispitnom roku.

Rezultate pogledajte u svojim ocjenama.

 

Za pozitivnu ocjenu bilo je potrebno 10 bodova.

 

Sandra Jurčić: 12/20

Raspored nadoknadi iz vježbi pogledajte ovdje!

laboratorijska vježba iz ekstrakcije održat će se 5. i 6. lipnja umjesto 12. i 13. lipnja kada će se održati nadoknade iz vježbi. 

Rezultate drugog kolokvija pogledajte pod ocjenjivanjem.

 

Ostali studenti:

Sandra Jurčić: 21/25

Rosanda Škvorc: 10/25

tekst uz zadatke iz sušenja nađite ovdje!

Pogledajte rezultate ovdje!

Rezultate I kolokvija pogledajte pod OCJENJIVANJE.

Studenti koji nisu na popisu:

Sandra Jurčić - 16

Rosanda Škvorc - 18

 

Čestitam na uspješno riješenom kolokviju.

 

Rješenja zadataka pogledajte ovdje:

grupa A:

grupa B:

Predavanja iz kolegija Toplinsko procesno inženjerstvo počinju u ponedjeljak 27. 02. 2012.  (MKM 20) u 11 i 15.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja