Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Tehnička termodinamika
Šifra: 37933
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Veljko Filipan
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA TEHNIČKA TERMODINAMIKA EI:
1. Termodinamički pojmovi i definicije
2. Osnovne termodinamičke veličine
3. Toplinske veličine stanja i energetske veličine u termodinamici
4. Zakoni termodinamike
5. Promjene stanja idealnih plinova
6. Procesi kompresije i ekspanzije
7. Višestupanjski procesi i uređaji
8. Kružni procesi
9. Motori s unutarnjim izgaranjem
10. Plinsko-turbinski procesi i postrojenja
11. Toplinska svojstva i promjene realnih radnih medija
12. Procesi i postrojenja s parom
13. Uređaji i procesi za dobivanje niskih temperatura
14. Procesi u uređajima za ukapljivanje plinova
15. Vlažni zrak

a) Predmetni nastavnik:
prof. dr. sc. Veljko Filipan

b) Naziv kolegija:
Tehnička termodinamika

c) Naziv studijskog programa:
Ekoinženjerstvo

d) Razina sveučilišnog obrazovanja:
Preddiplomski studij

e) Godina studija:
treća

f) Semestar:
peti

g) Oblik nastave i Satnica:
Predavanja 2 sata tjedno (ukupno 30 sati)
Seminar 2 sat tjedno (ukupno 30 sati)
Terenska nastava 1 dan

h) Cilj kolegija:
Predmet Tehnička termodinamika pruža studentima osnovna znanja iz inženjerske termodinamike te ih upoznaje s osnovnim termodinamičkim procesima, uređajima, strojevima i postrojenjima. Poseban naglasak daje se aspektu utjecaja na okoliš termodinamičkih procesa i pretvorbi. Usvojena znanja korisna su za ostale inženjerske predmete na studiju kao i za kasniju primjenu u praksi.

i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. primijeniti osnovne zakone termodinamike pri termodinamičkim proračunima procesa s idealnim i realnim radnim medijima
2. koristiti shematske i grafičke prikaze pri definiranju i analizi termodinamičkih procesa
3. primjenjivati dijagramske i tablične prikaze svojstava realnih radnih medija najčešće korištenih u termodinamičkim procesima i uređajima
4. definirati energetske pokazatelje desnokretnih procesa (procesa za dobivanje mehaničkog rada) i ljevokretnih (rashladnih) procesa
5. analizirati utjecaj na okoliš termodinamičkih procesa i pretvorbi

j) ishodi učenja na razini programa:
1. stjecanje temeljnih znanja iz osnovnih inženjerskih predmeta
2. usvajanje temeljnih inženjerskih znanja o bilancama tvari i energije
3. temeljno profesionalno znanje iz gospodarenja energijom
4. stvaranje baze inženjerskih znanja kao polazište za unaprijeđenja tehnologija s minimalnim utjecajem na okoliš
5. sposobnost analize, sinteze i modeliranja cjelovitih tehnologija s najmanjim utjecajem na okoliš
6. usvajanje stručnih znanja vezanih uz procese koji se odvijaju u okolišu ili u interakciji s okolišem
7. poznavanje današnje tehnologije i utjecaja na okoliš
8. uključivanje u timski rad

k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
1. Veličine stanja, energetske veličine i osnovni zakoni termodinamike
Ishodi učenja
- razumjeti osnovne pojmove i definicije inženjerske termodinamike
- razlikovati veličine stanja i energetske veličine termodinamičkih procesa
- povezati I i II zakon termodinamike
- razlikovati termodinamičke procese s obzirom na smjer odvijanja procesa
Kriteriji vrednovanja
- definirati osnovne i toplinske veličine stanja
- objasniti analitičke izraze I i II glavnog zakona i naći vezu među njima
- razlikovati rad promjene volumena, rad promjene tlaka i radnu sposobnost sustava
2. Promjene stanja i procesi s idealnim radnim medijima
Ishodi učenja
- definirati opće promjene stanja idealnih plinova i znati ih dijagramski prikazati
- razlikovati procese kompresije i ekspanzije; prepoznati razlike idealnih i realnih procesa
- znati ocijeniti utjecaj vrste (promjene stanja) i načina provođenja (broj stupnjeva) procesa na termodinamičke značajke
- steći osnovna znanja o ostvarenim kružnim procesima
- znati provesti termodinamičke proračune povratljivih i nepovratljivih procesa
Kriteriji vrednovanja
- izvesti opću jednadžbu za promjene stanja idealnih plinova
- odrediti promjene veličina stanja i energetskih veličina pri pojedinim specifičnim promjenama stanja
- skicirati osnovne kružne procese u p,V i T,s dijagramima
- objasniti karakteristike višestupanjskih procesa
- odrediti termodinamičke i energetske veličine u specifičnim kružnim procesima
3. promjene stanja i procesi s realnim radnim medijima
Ishodi učenja
- poznavati toplinska svojstva i promjene stanja realnih radnih medija
- definirati osnovne procese s vlažnim zrakom
- znati koristiti dijagrame i tablice svojstava realnih radnih medija pri proračunu osnovnih procesa s realnim radnim medijima
Kriteriji vrednovanja
- razlikovati i prikazati u p,v T,s i h,s dijagramima osnovne promjene stanja realnih radnih medija
- u h,d dijagramu prikazati osnovne procese s vlažnim zrakom
4. Procesi i strojevi za dobivanje mehaničkog rada
Ishodi učenja
- steći osnovna znanja o plinsko-turbinskim procesima i postrojenjima
- moguća poboljšanja PTP dokazati osnovnim termodinamičkim proračunima
- razlikovati dva osnovna termodinamička procesa u motorima s unutarnjim izgaranjem
- steći osnovna znanja o procesima i postrojenjima s parom
- moguća poboljšanja procesa s parom potkrijepiti analizama i dijagramskim prikazom
- shvatiti sličnosti i razlike klasičnih i nuklearnih centrala
- ocijeniti utjecaj na okoliš termodinamičkih procesa i pretvorbi
Kriteriji vrednovanja
- osnovni proces i moguća poboljšanja u plinsko turbinskom postrojenju prikazati shemom i u T,s dijagramu
- dijagramski skicirati dva osnovna procesa u motorima s unutarnjim izgaranjem i objasniti sličnosti i razlike
- shematski i dijagramski prikazati osnovna parno turbinska postrojenja i procese te njihova moguća poboljšanja
- objasniti osnovne tipove nuklearnih elektrana kao i sličnosti i razlike prema klasičnim termoelektranama
5. Procesi i uređaji za hlađenje
Ishodi učenja
- znati osnove rashladnih procesa i uređaja te postrojenja za dobivanje niskih temperatura
- razlikovati zračne i parne rashladne uređaje
-provesti osnovne termodinamičke proračune rashladnih procesa s realnim radnim medijima
- razumjeti osnove rada dizalica topline
-definirati energetske pokazatelje procesa i uređaja za ukapljivanje plinova
Kriteriji vrednovanja
- provesti osnovne termodinamičke proračune zračnih i parnih rashladnih procesa
- dijagramski prikazati i objasniti moguća poboljšanja rashladnih procesa
- objasniti utjecaj temperature na energetske značajke dizalica topline
- odrediti osnovne značajke procesa za ukapljivanje plinova

l) Način ocjenjivanja studenta
1. Načini provjere znanja
- domaće zadaće
- kolokviji/parcijalni ispiti
- pismeni ispit
- usmeni ispit
2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit

m) Kriterij ocjenjivanja

1. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- kolokviji (2) 60
- domaće zadaće (12) 20
- usmeni ispit 20
UKUPNO 100
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 50-59
dobar (3) 60-74
vrlo dobar (4) 75-89
izvrstan (5) 90-100

2. Pismeni ispit
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- skicirati zadani kružni proces u p,V T,s i h,s dijagramu
i odrediti promjene termodinamičkih veličina stanja 25
- provesti osnovni termodinamički proračun zadanog procesa
s idealnim radnim medijem 25
- provesti osnovni termodinamički proračun zadanog procesa
s realnim radnim medijem 25
- izabrati procesa i opremu s vlažnim zrakom 25
UKUPNO 100
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 60-70
dobar (3) 71-80
vrlo dobar (4) 81-90
izvrstan (5) 91-100

3. Usmeni ispit
Provjera usvojenih znanja odgovaranjem na 4 pitanja koja obuhvaćaju osnovne postavke i/ili konkretne procese i uređaje. Provjera razumijevanja i sposobnosti primjene stečenih znanja kroz razgovor sa studentom.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 1 - 50 od 138
Stranica 1 od 3
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Obavijest - dijagrami realnih radnih tvari Objavljeno 4. 12. 2022. u 23:32  ( Veljko Filipan )
[^] I. parcijalni ispit - 02. 12. 2022. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 1. 12. 2022. u 21:03  ( Veljko Filipan )
[^] Obavijest o nastavi iz TT-EI od 07. do 18. studenoga 2022. - korigirano Objavljeno 4. 11. 2022. u 10:55  ( Veljko Filipan ) Uređeno: 10. 11. 2022. u 07:55  (Veljko Filipan)
[^] Parcijalne provjere znanja - kolokviji u ak.god. 2022.-2023. Objavljeno 2. 11. 2022. u 08:59  ( Veljko Filipan )
[^] Obavijest - on-line nastava: odrada 4. seminara iz TT-EI - srijeda 26.10.2022. Objavljeno 26. 10. 2022. u 09:01  ( Veljko Filipan )
[^] Obavijest - on-line nastava: odrada 3. seminara iz TT-EI - utorak 19.10.2022. Objavljeno 19. 10. 2022. u 10:49  ( Veljko Filipan )
[^] Obavijest - dežurstvo demonstratora - promjena termina Objavljeno 17. 10. 2022. u 13:26  ( Veljko Filipan ) Uređeno: 19. 10. 2022. u 10:44  (Veljko Filipan)
[^] Obavijest - on-line odrada 2. predavanja i seminara iz TT-EI - utorak 11.10.2022. Objavljeno 10. 10. 2022. u 18:15  ( Veljko Filipan )
[^] Obavijest o početku nastave iz kolegija TT EI u ak. god. 2022.-2023. Objavljeno 4. 10. 2022. u 13:21  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 09.09.2022. - rezultati pismenog, koncept usmenog Objavljeno 9. 9. 2022. u 13:26  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 09.09.2022. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 8. 9. 2022. u 11:50  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 01.09.2022. - rezultati pismenog, koncept usmenog Objavljeno 1. 9. 2022. u 13:48  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 01.09.2022. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 31. 8. 2022. u 08:53  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 06.07.2022. - rezultati pismenog Objavljeno 6. 7. 2022. u 13:22  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 06.07.2022. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 5. 7. 2022. u 18:18  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 28.06.2022. - rezultati pismenog Objavljeno 28. 6. 2022. u 13:22  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 28.06.2022. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 27. 6. 2022. u 16:33  ( Veljko Filipan )
[^] Rezultati pismenog dijela ispita 14. lipnja 2022. Objavljeno 14. 6. 2022. u 14:18  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 14.06.2022. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 13. 6. 2022. u 14:18  ( Veljko Filipan )
[^] Rezultati pismenog dijela ispita 2. travnja 2022. Objavljeno 2. 4. 2022. u 12:52  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 02.04.2022. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 1. 4. 2022. u 13:06  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 14.02.2022. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 11. 2. 2022. u 13:52  ( Veljko Filipan )
[^] 2. kolokvij - raspored po dvoranama Objavljeno 22. 1. 2022. u 07:42  ( Veljko Filipan ) Uređeno: 22. 1. 2022. u 07:42  (Veljko Filipan)
[^] Obavijest - dijagrami Objavljeno 6. 12. 2021. u 14:27  ( Veljko Filipan ) Uređeno: 6. 12. 2021. u 14:44  (Veljko Filipan)
[^] 1.kolokvij TT-EI 27.11.2021. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 26. 11. 2021. u 21:11  ( Veljko Filipan )
[^] Parcijalne provjere znanja - kolokviji u ak.god. 2021.-2022. Objavljeno 13. 10. 2021. u 07:22  ( Veljko Filipan )
[^] Obavijest o početku nastave iz kolegija TT EI u ak. god. 2021.-2022. Objavljeno 1. 10. 2021. u 14:02  ( Veljko Filipan ) Uređeno: 11. 10. 2021. u 10:45  (Veljko Filipan)
[^] Ispitni rok 10.09.2021. - rezultati pismenog ispita Objavljeno 10. 9. 2021. u 14:19  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 10.09.2021. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 8. 9. 2021. u 16:29  ( Veljko Filipan )
[^] ispitni rok 01.09.2021. - rezultati pismenog ispita Objavljeno 1. 9. 2021. u 14:42  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 01.09.2021. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 30. 8. 2021. u 14:40  ( Veljko Filipan ) Uređeno: 30. 8. 2021. u 14:47  (Veljko Filipan)
[^] Rezultati pismenog ispita održanog 07. srpnja 2021. Objavljeno 7. 7. 2021. u 14:52  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 07.07.2021. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 5. 7. 2021. u 23:29  ( Veljko Filipan )
[^] Rezultati pismenog ispita održanog 23. lipnja 2021. Objavljeno 23. 6. 2021. u 14:00  ( Veljko Filipan ) Uređeno: 23. 6. 2021. u 14:05  (Veljko Filipan)
[^] Ispitni rok 23.06.2021. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 23. 6. 2021. u 00:50  ( Veljko Filipan )
[^] Rezultati ispita održanog 14. lipnja 2021. Objavljeno 14. 6. 2021. u 13:14  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 14.06.2021. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 14. 6. 2021. u 06:05  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 10.04.2021. - Rezultati ispita Objavljeno 13. 4. 2021. u 10:25  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 10.04.2021. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 8. 4. 2021. u 17:00  ( Veljko Filipan )
[^] Ispitni rok 15.02.2021. - Rezultati ispita - ISPRAVAK Objavljeno 15. 2. 2021. u 14:40  ( Veljko Filipan ) Uređeno: 15. 2. 2021. u 14:45  (Veljko Filipan)
[^] Ispitni rok 15.02.2021. - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 12. 2. 2021. u 15:58  ( Veljko Filipan )
[^] II. kolokvij - raspored studenata po dvoranama Objavljeno 21. 1. 2021. u 21:43  ( Veljko Filipan )
[^] Obavijest o predaji domaćih zadaća Objavljeno 19. 1. 2021. u 21:28  ( Veljko Filipan )
[^] predavanje 11.1.2021. Objavljeno 11. 1. 2021. u 13:18  ( Veljko Filipan )
[^] Obavijest o održavanju nastave iz kolegija TT-EI do kraja semestra ak. god. 2020-21. Objavljeno 7. 1. 2021. u 00:18  ( Veljko Filipan )
[^] Obavijest - promjena termina predavanja Objavljeno 4. 12. 2020. u 20:22  ( Veljko Filipan ) Uređeno: 4. 12. 2020. u 21:42  (Veljko Filipan)
[^] On-line nastava iz kolegija TT-EI od 30. studenoga do 23. prosinca 2020. - dopuna obavijesti Objavljeno 29. 11. 2020. u 22:07  ( Veljko Filipan ) Uređeno: 1. 12. 2020. u 18:28  (Veljko Filipan)
[^] Obavijest - nastava u narednom periodu Objavljeno 27. 11. 2020. u 17:21  ( Veljko Filipan )
[^] I. kolokvij raspored studenata po dvoranama Objavljeno 20. 11. 2020. u 21:59  ( Veljko Filipan )
[^] I. kolokvij 21.11.2020. - 2. obavijest Objavljeno 19. 11. 2020. u 15:57  ( Veljko Filipan )
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja