Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procesna i instrumentalna analiza
Šifra: 143338
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Cilj ovog kolegija je upoznavanje teoretskih principa, praktičnog rada i upotrebe instrumentalnih tehnika i postupaka koji se odnose na procesnu analizu. Izbor metode ovisit će o poznavanju osnovnih principa pojedinih metoda ili skupina metoda te o razumijevanju njihovih prednosti i ograničenja.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
Predavanja i seminari:
1. UVOD: Osnove procesne analitike. Osnovni principi instrumentalne analize. Signal u procesnoj analizi. Validacija. Umjerni postupci (metoda standardnog dodatka, metoda vanjskog standarda, metoda unutarnjeg standarda).
2. INSTRUMENTALNE ANALITIČKE METODE: Uvod u instrumentalne metode analize. Podjela metoda. Osnovni pojmovi i principi.
3. Uvod u spektrometrijske metode. Podjela spektrometrija. Atomske spektrometrije (emisijska (AES), apsorpcijska (AAS), fluorescentna spektrometrija (AFS)).
4. Molekulske spektrometrije (IR spektrometrija, spektrofosforimetrija, spektrofluorimetrija, spektrometrija raspršenja, nuklearna magnetska rezonancija (NMR), spektrometrija masa).
5. Prva pisana provjera znanja (I. Parcijalni test).
6. Elektroanalitičke metode. Osnove. Podjela. Potenciometrija, elektrogravimetrija, kulometrija.
7. Elektroanalitičke metode. Polarografija, voltametrija, stripping analiza, amperometrija.
8. Konduktometrija. Instrumentalne separacijske tehnike. Elektroforeza: separacijska elektroanalitička metoda.
9. Druga pisana provjera znanja (II. Parcijalni test).
10. Instrumentalne separacijske tehnike. Kromatografija. Osnove. Podjela. Modeli kromatografskog razlučivanja.
11. Kromatografija. Pokretna i nepokretna faza. Tekućinska kromatografija. Plinska kromatografija.
12. Termičke metode analize (termogravimetrijska analiza, diferencijalna termička analiza).
13. PROCESNA ANALIZA: Procesna analiza, koraci u praćenju procesa, mjerenje u realnom vremenu. Uzorkovanje. Automatizacija analitičkog postupka. Analiza u protoku, analiza ubacivanjem uzoraka u protok. Automatski analitički sustavi. Vezane tehnike. Procesni analizatori.
14. Treća pisana provjera znanja (III. Parcijalni test).
15. Prezentacija studentskih seminarskih radova.

Laboratorijske vježbe:
1. UV/VIS spektrometrijsko određivanje kroma, željeza ili nitrata.
2. AAS određivanje bakra ili cinka
3. AES određivanje kalija ili natrija.
4. Turbidimetrijsko određivanje sulfata.
5. Potencijometrijska titracija: određivanje acetilsalicilne kiseline, određivanje točke završetka titracije: 1. i 2. derivacija, Granova metoda.
6. Određivanje koncentracije klorida ili fluorida metodom direktne potenciometrije.
7. Konduktometrija. Određivanje smjese kiselina konduktometrijskom titracijom.
8. Kromatografija. Tekućinska kromatografija, separacija i kvantifikacija smjese novih zagađivala
9. Terenska nastava: Procesna analiza i procesni analizatori u pogonu
10. Nadoknade vježbi.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Upoznavanje instrumentalnih metoda i povezivanje s procesnom analizom.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Aktivno pohađanje nastave, uspješno završene laboratorijske vježbe, uspješno položeni ispiti.
Od ukupno 100 bodova za prolaznu ocjenu student mora prikupiti minimalno 55 bodova i to prisustvom na predavanjima i seminarima, uspješno završenim laboratorijskim vježbama, pisanjem parcijalnih testova i izradbom seminarskog rada.
Na vježbama se može ostvariti najviše 15 bodova, a za uspješan završetak vježbi potrebno je skupiti najmanje 6 bodova.
Na vježbama će se ocjenjivati pisanje laboratorijskih izvještaja, rad u praktikumu i položeni kolokvij iz vježbi.
Tijekom semestra pišu se 3 parcijalna testa s teorijskim i računskim zadatcima. Testovi nisu obavezni, ali omogućuju oslobađanje od polaganja ispita. Testovi nose maksimalno 70 bodova.
Izlaganjem samostalnog seminarskog rada (pretraživanje literature na zadanu temu) moguće je ostvariti maksimalno 10 bodova. Seminarski rad nije obavezan.

Ocjene: 55-65 bodova (dovoljan), 65,5-75 bodova (dobar), 75,5-85 (vrlo dobar) i 85,5-100 bodova (izvrstan).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito polaženje predavanja (minimalno 4 boda) te završene laboratorijske vježbe i položen kolokvij iz vježbi (minimalno 6 bodova). Ukupno: minimalno 10 bodova.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja. Samostalno studentsko izlaganje na zadanu temu. Eksperimentalni rad u laboratoriju u malim skupinama. Terenska nastava.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit. Mogućnost oslobađanja pismenog dijela ispita ako se prikupi dovoljno bodova.
Polaganje usmenog dijela ispita kod nastavnika.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.
Primjedba: Studenti II godine mogu ocijeniti samo zalaganje i odnos nastavnika. Njihovo znanje o kolegiju na drugoj godini studija je premalo da bi njihova ocjena o kolegiju bila mjerodavna.

METODIČKI PREDUVJETI:
Odslušana predavanja i završene vježbe iz kolegija Fizika, Opća i anorganska kemija te Analitička kemija.

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
Očekuje se sistematizirano temeljno znanje stečeno iz područja kolegija Fizika, Opća i anorganska kemija, Analitička kemija, Organska kemija i Fizikalna kemija.
Nakon završene nastave i položenog ispita iz ovog kolegija očekuje se da će studenti:
1. Pravilno interpretirati usvojeno teorijsko znanje vezano uz metode instrumentalne analize i principe rada instrumenata, te proceduralnog znanja i vještina vezanih uz praktičnu izvedbu mjerenja.
2. Objasniti povezanost temeljnih znanja s primjenom u instrumentalnoj i procesnoj analizi.
3. Usporediti, interpretirati i obrazložiti rezultate dobivene analitičkim postupkom.
4. Integrirati stečena znanja te ih primijeniti u rješavanju problema i donošenju odluka u analitičkoj praksi te u procesnoj analizi.
5. Ocijeniti, usporediti, odabrati, preporučiti i zaključiti koja je analitička metoda najbolji za dani realni problem.

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. definirati kemijsko-inženjerske probleme, što uključuje njihovo raščlanjivanje i formuliranje radi rješavanja primjenom osnovnih načela
2. izabrati prikladne metode analize
3. primijeniti tehnike i metode uz svijest o njihovim ograničenjima
4. protumačiti rezultate samostalno planiranih eksperimenata
5. procijeniti utjecaj svoje struke općenito, te pojedinih metoda na društvo i okoliš
6. pokazati komunikacijske vještine za prikaz rezultata u pismenom i usmenom obliku, te sposobnost timskog rada
7. pokazati sposobnost samostalnog učenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna jedinica
1. Uvod. Osnovni dijelovi instrumenata. Razvoj instrumentacije. Podjela instrumentalnih metoda. Vrste analitičkih signala. Odnos signal-šum. Kalibracijski postupci.

Ishodi učenja:
Razlikovati tehnike instrumentalne analize, prepoznati i razlikovati relativne metode od apsolutinih te argumentirati potrebu kalibracije.
Opisati odnos signala i šuma

Kriterij vrednovanja:
Teoretsko znanje i razumijevanje osnova pristupa instrumentalnim metodama analitičke kemije

Nastavna jedinica
2. Instrumentalne metode analize

Ishodi učenja:
Usvojiti teorijsko znanje vezano uz metode instrumentalne analize (spektrometrije, elektroanalitičke, termokemijske, instrumentalne metode separacije) i principe rada instrumenata, te proceduralnog znanja i vještina vezanih uz praktičnu izvedbu mjerenja
Povezati temeljna znanja i novo stečena znanja na kolegiju instrumentalnih metoda
Prepoznati prednosti i ograničenja pojedinih metoda

Kriterij vrednovanja:
Teoretsko znanje i razumijevanje instrumentalne analize

Nastavna jedinica
3. Automatizacija u instrumentalnoj analizi. Procesna analiza i procesni analizatori.

Ishodi učenja:
Povezati usvojeno teorijsko znanje metoda instrumentalne analize i principe rada instrumenata s osnovnim postavkama procesne analize

Kriterij vrednovanja:
Integriranje stečenih teoretskih znanja te primjena u procesnoj analizi

Nastavna jedinica
4. Laboratorijske vježbe

Ishodi učenja:
Rad na instrumentima u praktikumu (samostalno ili u manjoj grupi) prema nastavnom planu i programu vježbi,
Upoznavanje s programima vezanim uz rad s instrumentima,
Primjena osnova statističke obrade numeričkih podataka te njihovo grafičko prikazivanje,
Samostalno vođenje zabilježaka o radu i izrada izvještaja po završenoj analizi.

Kriterij vrednovanja:
Praktičan rad na instrumentima,
Samostalna obrada rezultata mjerenja i grafički prikaz rezultata,
Vođenje zabilježaka i izrada izvještaja.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb, 1999.
  2. M. Kaštelan Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga Zagreb 2003.
  3. I. Piljac, Elektroanalitičke metode, RMC, Zagreb 1995.
  4. skupina autora, Analitika okoliša (ur. M. Kaštelan Macan, M. Petrović), HINUS i FKIT, Zagreb 2013.
  5. Radni materijal s predavanja.
  6. Radni materijal za vježbe (interna skripta)., , , .
 2. , DOPUNSKA LITERATURA:
  1. D. A. Skoog, F. J. Holler, T. A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis, Saunders College Publishing 1997., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća i anorganska kemija
Odslušan : Analitička kemija
Odslušan : Fizika II
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

0125169300           izvrstan (5)

0125169379            vrlo dobar (4)

0195040650          dovoljan (2)

0011167064            nedovoljan (1)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 14 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0011163600            vrlo dobar (4)

0125173534             dovoljan (2)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 14 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125169363          vrlo dobar (4)

0248059016         vrlo dobar (4)

0178107742          dobar (3)

0125168532          dobar (3)

0125169085         nedovoljan (1)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 14 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125171699           izvrstan (5)

0125169496          vrlo dobar (4)

0125170714           vrlo dobar (4)

0125173352           dovoljan (2)

0125166057          nedovoljan (1)

0125169363           nedovoljan (1)

0125169342           nedovoljan (1)

0178107742          nedovoljan (1)

0248059016         nedovoljan (1)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 14 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125171134              vrlo dobar (4)

0125166681             dobar (3)

0125171545             dobar (3)

0125166265             dobar (3)

0125173438             dobar (3)

0125173459             dobar (3)

0125170990            dobar (3)

0125168527            dobar (3)

0125173646            dobar (3)

0125173758             dovoljan (2)

0125173464             dovoljan (2)

0125170852             dovoljan (2)

0125173807             dovoljan (2)

0125173742             dovoljan (2)

0125171940             dovoljan (2)

0125171699            nedovoljan (1)

0125169379            nedovoljan (1)

0125169363            nedovoljan (1)

0125169342            nedovoljan (1)

0125168532            nedovoljan (1)

0125173534            nedovoljan (1)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 14 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125173508    izvrstan (5)

0125170938    izvrstan (5)

0125170735     vrlo dobar (4)

0125173422     vrlo dobar (4)

0125173625     vrlo dobar (4)

0125173604    vrlo dobar (4)

0125173597    vrlo dobar (4)

0125170686    vrlo dobar (4)

0125173784     vrlo dobar (4)

0125171017      dobar (3)

0125173693     dobar (3)

0125171711       dovoljan (2)

0125173646     nedovoljan (1)

0125173534     nedovoljan (1)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 14 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125168254         izvrstan (5)

0125173401         vrlo dobar (4)

0125173529         dobar (3)

0125173490        dobar (3)

0125173716         dovoljan (2)

0125171017          nedovoljan (1)

0125170735         nedovoljan (1)

0125173758         nedovoljan (1)

0125173625         nedovoljan (1)

0125173508         nedovoljan (1)

0125170938         nedovoljan (1)

0125169342         nedovoljan (1)

0125171711           nije pristupila

0125170686         nije pristupila

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 16 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da se u materijalima s predavanja nalazi popis onih studenata koji su se oslobodili ispita iz kolegija Procesna i instrumentalna s pripadajućim ocjenama. Ukoliko su studenti zadovoljni s navedenim ocjenama, ispit moraju prijaviti za prvi ispitni rok (15.06.2023.) , a ukoliko netko od studenata ne prijavI ispit za navedeni ispitni rok smatrat će se da je odustao od dodjeljenje ocjene.

 

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da su rezultati iz završnog kolokvija iz laboratorijskih vježbi Procesna i instrumentalna analiza objavljeni u nastavnim materijalima kolegija.

Oni studenti koji nisu položili spomenuti kolokvij, moraju pristupiti ponavljanju kolokvija koje će se održati u ponedjeljak, 05.06.2023. u 9:00 h u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju. Osim njih u isto vrijeme se moraju pojaviti i dvoje studenata koji se nisu potpisali na svoj kolokvij kako bi se kolokviji dešifrirali :)

Dolazak na kolokvij je obavezan!

Ukoliko se navedeni studenti ne odazovu pozivu te ne polože završni kolokvij iz vježbi, smatrat će se da nisu završili vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza te u skladu s tim neće moći dobiti potpis odnosno neće steći pravo pristupa ispitu iz navedenog kolegija.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125167876            dobar (3)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u petak 03.03.2023. prema rasporedu.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125168441        dovoljan (2)

0125168121         vrlo dobar (4)

0125168303        vrlo dobar (4)

1003130467       izvrstan (5)

0125170798        dovoljan (2)

0125168249        izvrstan (5)

0011163600       nedovoljan (1)

0125165728       vrlo dobar (4)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 14 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125167946    vrlo dobar (4)

0125166015     dobar (3)

0125168121      dovoljan (2)

0125168116      dovoljan (2)

0125168303     nedovoljan (1)

1003130467     nedovoljan (1)

Ostali studenti, prijavljeni na ispitni rok, nisu pristupili pismenom ispitu.

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 15 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125167897             izvrstan (5)

0011167363             izvrstan (5)

0125166494             vrlo dobar (4)

0125168275             vrlo dobar (4)

0125163910             vrlo dobar (4)

0125168254             dobar (3)

0125170917              dobar (3)

0125171108              dobar (3)

0125167946             nedovoljan (1)

Ostali studenti, prijavljeni na ispitni rok, nisu pristupili pismenom ispitu.

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125167897           nedovoljan (1)   

0125168441           nedovoljan (1)

0011160817            nedovoljan (1)

0125170644           vrlo dobar (4)

0125163910            nedovoljan (1)

0125166676            dovoljan (2)

Ostali studenti, prijavljeni na ispitni rok, nisu pristupili pismenom ispitu.

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125170831            dobar (3)

0125168324            dobar (3)

0125167311             dobar (3)

0125168025           dobar (3)

0125167829           dobar (3)

0125166494          nedovoljan (1)

0125168441           nedovoljan (1)

0125170644          nedovoljan (1)

0125166015            nedovoljan (1)

0125166676            nedovoljan (1)

0011160960            nedovoljan (1)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125168207             izvrstan (5)

0125170777             izvrstan (5)

0125171090             izvrstan (5)

0125166608            izvrstan (5)

0125170756             vrlo dobar (4)

0125166517             dobar (3)

0125166564            dobar (3)

0125170618             dobar (3)

0125170868            dobar (3)

0125166704            dobar (3)

0125171155              dovoljan (2)

0125168691             dovoljan (2)

0125170831              nedovoljan (1)

0125166335              nedovoljan (1)

0011163600             nedovoljan (1)

0125167311               nedovoljan (1)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 14 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125170670           vrlo dobar (4)

0125166660           vrlo dobar (4)

0125166083            vrlo dobar (4)

0125166410            vrlo dobar (4)

0125166473             vrlo dobar (4)

0125166489             vrlo dobar (4)

0125172724             dobar (3)

0125166218             dobar (3)

0125170740            dobar (3)

0125170805            dobar (3)

0125170639             dobar (3)

0125168004             dobar (3)

0125166195              dobar (3)

0125170623             dobar (3)

0125166517             nedovoljan (1)

0011160817             nedovoljan (1)

0125171155              nedovoljan (1)

0125170618             nedovoljan (1)

0125170831              nedovoljan (1)

0125171090             nedovoljan (1)

0011163600             nedovoljan (1)

0125167829              nedovoljan (1)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 14 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u petak 04.03.2021. prema rasporedu.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125163861          izvrstan (5)

0125162037         vrlo dobar (4)

0119027565         dobar (3)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 13 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

Komisijski ispit za studenticu 0119027565 održat će se 16.02.2022. u 13 h.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125162037      nedovoljan (1) 

Napomena: student nije zadovoljio osnovni minimum nužan za prolaz (osim teorijskih pitanja, računski zadaci nisu na zadovoljavajućem nivou)

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125165497       vrlo dobar (4)

0125167988       vrlo dobar (4)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0113144641            nedovoljan (1)

0125165177            vrlo dobar (4)

0125167988            nedovoljan (1)

0125161916             vrlo dobar (4)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0131067658     dobar (3)

0125168179     dovoljan (2)

0125165177     nedovoljan (1)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125163739             dovoljan (2)

0125165268             vrlo dobar (4)

0125165156             izvrstan (5)

0125165161              vrlo dobar (4)

0125163562             vrlo dobar (4)

0125165273             vrlo dobar (4)

0125164138             dovoljan (2)

0125167790            vrlo dobar (4)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125165182      dobar (3)

0125166405     dobar (3)

0125161601       dovoljan (2)

0125161531       dobar (3)

0125163739      nedovoljan (1)

0125163791       dovoljan (2)

0125163562      nedovoljan (1)

0125165588      dobar (3)

0125164138       nedovoljan (1)

0125163814       dovoljan (2)

0125165572       vrlo dobar (4)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 14 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u petak 05.03.2021. prema rasporedu.

Predavanja će se održavati on-line preko zoom-aplikacije.
Meeting ID: 5016361912
Password: 1LPmZF

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125165364         izvrstan (5)

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125161498       vrlo dobar (4)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail najkasnije danas do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka bit će upisana i vidljiva u studomatu.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125160401          dovoljan (2)

0125161498           nedovoljan (1)

0125165364          nedovoljan (1)

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail do sutra najkasnije do 10 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka upisat ću je u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125162960      izvrstan (5)

0125165551       dobar (3)

0125160401       nije pristupio

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail do sutra najkasnije do 10 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka upisat ću je u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125165525        vrlo dobar (4)

0125159456       nije pristupila

0125161477        nije pristupio

Ukoliko student koji je položio ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail do sutra najkasnije do 11 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se ocjena prihvaća i nakon navedenog roka upisat ću je u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125165408          izvrstan (5)

0125162976           izvrstan (5)

0119008519          vrlo dobar (4)

0125163167           vrlo dobar (4)

0125165359          vrlo dobar (4)

0125164304          dovoljan (2)

Ukoliko netko od studenata koji su položili ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail do sutra najkasnije do 11 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se sve ocjene prihvaćaju i nakon navedenog roka upisat ću ih u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125161685     izvrstan (5)

0125165429     izvrstan (5)

0125159755     izvrstan (5)

0125163034     izvrstan (5)

0125165044     vrlo dobar (4)

0125165504     vrlo dobar (4)

0125165476      vrlo dobar (4)

0319002679     vrlo dobar (4)

0125157035      vrlo dobar (4)

0113142808      dobar (3)

0178105038      dovoljan (2)

0285005270    dovoljan (2)

Ukoliko netko od studenata koji su položili ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail do sutra najkasnije do 11 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se sve ocjene prihvaćaju i nakon navedenog roka upisat ću ih u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti  da će se ispit iz Procesne i instrumentalne analize održati 19. lipnja 2020. u predavaonici MKV-20 u terminu od 11-13 h.

 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125163258              izvrstan (5)

0125162864              vrlo dobar (4)

0125161825               vrlo dobar (4)

0125165205              vrlo dobar (4)

Ukoliko netko od studenata koji su položili ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail danas najkasnije do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se sve ocjene prihvaćaju i nakon navedenog roka upisat ću ih u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti  da će se ispit iz Procesne i instrumentalne analize održati 10. lipnja 2020. u predavaonici MKV-20 u terminu od 11-13 h.

 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da se u materijalima s predavanja nalazi popis onih studenata koji su se oslobodili ispita iz kolegija Procesna i instrumentalna s pripadajućim ocjenama. Ukoliko su studenti zadovoljni s navedenim ocjenama, ispit moraju prijaviti za prvi ispitni rok (10.06.2020.) , a ukoliko netko od studenata ne prijavI ispit za navedeni ispitni rok smatrat će se da je odustao od dodjeljenje ocjene.

 

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog studija  kemijsko inženjerstvo da postupno prelazimo na sustav Merlin (e-kolegij). Na Merlinu će biti uskoro postavljeni osim predavanja i laboratorijske vježbe što znači da ćete sve zadaće, referate i ostale popratne stvari predavati isključivo na toj platformi. Time će se izbjeći zatrpavanje mail-pretinca,  ali morat ćete se više pridržavati rokova za predaju zadaća i referata, jer nakon što istekne zadani rok predaja neće više biti moguća.

Stoga vas umoljavam da sve ono što ste mi dosad slali na mail, da dodate na Merlin pri čemu obratite pozornost na način imenovanja dokumenata kao i na to da to treba biti jedan dokument po zadaći (po predavanju) i ograničene je veličine (5MB).

Planiram također preko neke od platformi (da li Merlin ili outlook 365) održati i kontinuiranu provjeru znanja u prethodno definiranom terminu (17.travnja 2020.) o čemu ćete još biti detaljno obaviješteni. Iz tog razloga pripremajte se za to (ponavljanjeg gradiva po predavanjima, po pitanjima iz zadaća, računskim zadatcima; obratiti posebnu pažnju na shematske prikaze instrumenata i slične stvari). Vjerujem da tu neće biti problema.

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo da će se laboratorijske vježbe, kao što ste već znate, također morati početi odvijati na daljinu do trenutka kada ćemo se svi skupa neometano moći vratiti svom svakodnevnom životu.  Iskreno se nadam da će to dogoditi što prije moguće! Znam da je laboratorijske vježbe puno teže zamjeniti s on-line verzijom nego što je to u slučaju predavanja, ali to ćemo pokušati učiniti na najbolji mogući način.

Već danas tijekom dana na raspolaganju će vam biti 1. vježba, koju su neki od vas imali prilike napraviti u laboratoriju, tako da će preostale tri grupe (koje tu vježbu nisu napravile) napravit vježbu na ovaj način.  Svi oni koji su 1. vježbu napravili, a nisu predali svoj referat molila bi ih da referate fotografiraju/skeniraju, ujedine u jedan pdf-dokument te pošalju asistentici koja im je tu vježbu vodila. Mislim da se u ovom slučaju radi samo o grupama koje su radile vježbu petkom. 

2. vježba će vam biti dostupna već u ponedjeljak, a svaka sljedeća vježba svaki sljedeći ponedjeljak sve do trenutka do kad će to biti potrebno. Sve referate trebati pisati rukom, a po završetku fotografirati/skenirati te u obliku jednog pdf-dokumenta (objedine se sve stranice u jedan dokument) poslati na mail adresu voditeljice vježbi.

Sve informacije o tome na koji način se vježba izvodi te kako napisati referat biti će detaljno prikazane u prezentaciji. U prezentaciji će biti navedeno i do kojeg trenutka će se referati trebati predavati putem e-maila na adrese asistentica koje će za vas biti zadužene.

Ukoliko imate pitanja ili nejasnoće slobodno se obradite putem e-maila. 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo da će se nastava, kao što ste već znate, odvijati na daljinu do trenutka kada ćemo se svi skupa neometano moći vratiti svom svakodnevnom životu.  Iskreno se nadam da će to dogoditi što prije moguće!

Svakog petka će vam biti stavljena predavanja koja ćete trebati proučiti te pitanja za ponavljanje (na kraju predavanja). Na pitanja će mi svatko od Vas slati odgovore na e-mail dmutavdz@fkit.hr i to najkasnije do sljedećeg petka kada će biti stavljena nova predavanja i nova pitanja za ponavljanje.

Povremeno će vam biti stavljeni i računski zadatci za vježbu iz područja koje prati gradivo. Rješenja tih zadataka mi također možete slati na mail.

Odgovor o primitku svih mailova ćete odmah dobiti. Molim Vas da savjesno pristupite ovim zadatcima, koji će Vam ujedno poslužiti i kao priprema za ispit. Ukoliko imate pitanja ili nejasnoće slobodno se obradite putem e-maila. 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Umoljavaju  se studenti 2. godine studija kemijsko inženjerstvo koji mi se još nisu prijavili za seminarski rad, a planirali su, da mi se prijave na email najkasnije do srijede 25.03.2020. Isto tako  molim i tri kolegice koje su mi se prijavile na zadnjem predavanju za grupni seminarski rad da mi se ponovno prijave na email iz razloga što mi je popis njihovih imena ostao na fakultetu te do tog popisa ne mogu doći.

predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine studija kemijsko inženjerstvo da se početak laboratorijskih vježbi kolegija Procesna i instrumentalna analiza koje su na rasporedu u srijedu 11.03. i četvrtak 12.03. odgađa do sljedećeg tjedna. Sve ostale grupe iz laboratorijskih vježbi idu prema rasporedu.

predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Kemijsko inženjerstvo da vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza počinju u ponedjeljak 09.03.2020. odnosno u srijedu 11.03.2020. odnosno četvrtak 12.03.2020. odnosno u petak 13.03.2020. prema rasporedu. Raspored studenata po grupama vidljiv je u materijalima za vježbe. Svatko od studenata je dužan dolaziti isključivo u svoju grupu.

Studenti na prvi termin vježbi trebaju donijeti potpisani Laboratorijski red koji se nalazi u materijalima za vježbe što je dokaz da su upoznati s njime. U materijalima za vježbe nalazi se i naslovnica za pisanje laboratorijskih izvještaja kao i skripta za laboratorijske vježbe koju je potrebno isprintati te obavezno nositi na svaki termin vježbi.

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u petak 28.02.2020. prema rasporedu.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Komisijski ispit iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza održat će se danas 13.02.2020. u 11 h. Umoljava se studentica 0125161888 da se obavezno pojavi.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125159568            vrlo dobar (4)

1193020508            dobar (3)

0125161456            dovoljan (2)

Ukoliko netko od studenata koji su položili ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail danas najkasnije do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se sve ocjene prihvaćaju i nakon navedenog roka upisat ću ih u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125163104      vrlo dobar (4)

0125159797      vrlo dobar (4)

1193020508     nedovoljan (1)

Ukoliko netko od studenata koji su položili ispit ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail danas najkasnije do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se sve ocjene prihvaćaju i nakon navedenog roka upisat ću ih u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125160875        dobar (3)

0125159664        dobar (3)

0125157948        dobar (3)

0125156727        dobar (3)

0119034701         dovoljan (2)

Ukoliko netko od navedenih studenata ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail danas najkasnije do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se sve ocjene prihvaćaju i nakon navedenog roka upisat ću ih u studomat.

Ostali studenti, koji su pristupili ispitnom roku, nisu zadovoljili.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125161092             izvrstan (5)

0125160667            vrlo dobar (4)

0125159552             dobar (3)

0125157376             dobar (3)

Ukoliko netko od navedenih studenata ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail danas najkasnije do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se sve ocjene prihvaćaju i nakon navedenog roka upisat ću ih u studomat.

Ostali studenti, koji su pristupili ispitnom roku, nisu zadovoljili.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125162822         vrlo dobar (4)

0125160529        vrlo dobar (4)

0125159804        vrlo dobar (4)

0011165220        vrlo dobar (4)

0125156267         dobar (3)

0125162913         dobar (3)

0125163279        dovoljan (2)

Ukoliko netko od navedenih studenata ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail danas najkasnije do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se sve ocjene prihvaćaju i nakon navedenog roka upisat ću ih u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125161232                  izvrstan (5)

0125160630                izvrstan (5)

0319001965                izvrstan (5)

0125159386                 izvrstan (5)

0125161622                  dobar (3)

0125158310                 dovoljan (2)

0125159760                 dovoljan (2)

Ukoliko netko od navedenih studenata ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail danas najkasnije do 12 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se sve ocjene prihvaćaju i nakon navedenog roka upisat ću ih u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125160672        izvrstan (5)

0125163188         izvrstan (5)

0125160807        vrlo dobar (4)

0125163380        vrlo dobar (4)

0125161776         vrlo dobar (4)

0125163221         vrlo dobar (4)

0125163097        vrlo dobar (4)

0125161232         dobar (3)

Ukoliko netko od navedenih studenata ne prihvaća svoju ocjenu, molim da mi se javi na mail danas najkasnije do 13 h. U slučaju ne javljanja smatrat ću da se sve ocjene prihvaćaju i nakon navedenog roka upisat ću ih u studomat.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da su rezultati iz završnog kolokvija iz laboratorijskih vježbi Procesna i instrumentalna analiza objavljeni u nastavnim materijalima kolegija.

Oni studenti koji nisu položili spomenuti kolokvij, moraju pristupiti ponavljanju kolokvija koje će se održati u srijedu, 29.05.2019. u 9:30 h u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju.

Dolazak na kolokvij je obavezan!

Ukoliko se navedeni studenti ne odazovu pozivu te ne polože završni kolokvij iz vježbi, smatrat će se da nisu završili vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza te u skladu s tim neće moći dobiti potpis odnosno neće steći pravo pristupa ispitu iz navedenog kolegija.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Kemijsko inženjerstvo da vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza počinju u ponedjeljak 11.03.2019. odnosno u srijedu 13.03.2019. odnosno petak 15.03.2019. prema rasporedu. Raspored studenata po grupama vidljiv je u materijalima za vježbe. Svatko od studenata je dužan dolaziti isključivo u svoju grupu.

Studenti na prvi termin vježbi trebaju donijeti potpisani Laboratorijski red koji se nalazi u materijalima za vježbe što je dokaz da su upoznati s njime. U materijalima za vježbe nalazi se i naslovnica za pisanje laboratorijskih izvještaja kao i skripta za laboratorijske vježbe koju je potrebno isprintati te obavezno nositi na svaki termin vježbi.

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u petak 01. 03. 2019. prema rasporedu.

 

Predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

0125159568            dovoljan (2)        (molim potvrdu na mail o prihvaćanju ocjene)

Molim studenticu 0125153980 da mi se javi na mail.

 

Predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da će se upis ocjena iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza obaviti u utorak 11.09.2018. u 9:50 h.

0125155959    vrlo dobar (4)

0125159776     vrlo dobar (4)

0125157201      vrlo dobar (4)

0125160581      izvrstan (5)

 

Komisijski ispit za studenta 0125159776 održat će se 11.09. u 10 h.

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da će se upis ocjena iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza za one studente koji su pristupili i položili na ovom ispitnom roku obaviti u petak 31.08.2018. u 11 h.

0125161087    izvrstan (5)

0125157766    izvrstan (5)

0125157217     izvrstan (5)

0125157472    vrlo dobar (4)

0125156550    dobar (3)

0125156230    dobar (3)

0068223771    dovoljan (2)

 

predmetni nastavnik:

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Procesne i instrumentalne analize položili su:

0125159867         vrlo dobar (4)

0125157883          dovoljan (2)

Upis ocjene održat će u utorak 17.07.2018. u 11 h.

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Procesne i instrumentalne analize položili su:

0125156090         vrlo dobar (4)

0125160144          vrlo dobar (4)

0125157472          dobar (3)

Upis ocjene održat će u utorak 03.07.2018. u 13 h.

 

prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da indeks za dobivanje potpisa  iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza mogu ostaviti u ponedjeljak 18.06.2018. na Zavodu za analitičku kemiju od 12-12:30 h (stol ispred moje sobe). U istom periodu će se obaviti upis ocjena u indeks onim studentima koji su se oslobodili ispita preko parcijalnih testova kao i onima koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 14.06.2018., te su pri tom ostvarili prolaznu ocjenu. 

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da se u materijalima s predavanja nalazi popis onih studenata koji su se oslobodili ispita iz kolegija Procesna i instrumentalna s pripadajućim ocjenama. Ukoliko su studenti zadovoljni s navedenim ocjenama, ispit moraju prijaviti za prvi ispitni rok (14.06.2018.) , a ukoliko netko od studenata ne prijave ispit za navedeni ispitni rok smatrat će se da je odustao od dodjeljenje ocjene.

 

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo da se 2. nadoknada predavanja iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza prema dogovoru nastavlja u petak 25.05. 2018., ali s početkom u 11:15.  Dolazak je obavezan.

 

predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo da se predavanja iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza nastavljaju u petak 04.05. 2018. prema rasporedu

predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo da je u materijalima objavljen popis studenata za laboratorijske vježbe koji IZNIMNO vrijedi samo ovaj tjedan zbog organiziranog posjeta INI. Sljedeći tjedan studenti trebaju nastaviti dolaziti u svoj prethodno definiran termin vježbi.

predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo da se predavanja iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza neće održati 20. i 27.04.2018. (kako je bilo predviđeno prema rasporedu). Također, studenti se umoljavaju  da prate daljnje informacije vezano uz održavanje predavanja kao i sve eventualne izmjene vezano uz to.

nositelj kolegija:

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Kemijsko inženjerstvo da vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza počinju u srijedu 14.03.2018. odnosno u petak 16.03.2018. prema rasporedu. Raspored studenata po grupama vidljiv je u materijalima za vježbe. Svatko od studenata je dužan dolaziti isključivo u svoju grupu i nikakve zamjene  tijekom semestra nisu moguće!

Studenti na prvi termin vježbi trebaju donijeti potpisani Laboratorijski red koji se nalazi u materijalima za vježbe što je dokaz da su upoznati s njime. U materijalima za vježbe nalazi se i naslovnica za pisanje laboratorijskih izvještaja kao i skripta za laboratorijske vježbe koju je potrebno isprintati te obavezno nositi na svaki termin vježbi.

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u petak 02. 03. 2018. prema rasporedu.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Pismeni ispit iz Procesne i instrumentalne analize položila je studentica Ana Baković s ocjenom izvrstan (5). Upis ocjene održat će u ponedjeljak 19.02.2018. u 11 h.

 

Predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović 

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 02.02.2018. da se trebaju pojaviti ispred Zavoda za analitičku kemiju u utorak 06.02.2018. u 14:30 h kako bi im se upisale ocjene u indeks.

Adriana Brzović                   dobar (3)

Marija Kovačić                     vrlo dobar (4)

 

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da se u materijalima s predavanja nalazi popis onih studentata koji su se oslobodili ispita iz kolegija Procesna i instrumentalna s pripadajućim ocjenama. Ukoliko su studenti zadovoljni s navedenim ocjenama, upis ocjena u indeks održat će se u terminu prvog ispitnog roka (utorak 13.06.2017.) u 10 sati, a ukoliko studenti ne prijave ispit za taj ispitni rok i ne pojave se na upisu ocjene smatrat će se da su odustali od dodjeljenje ocjene.

 

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da indeks za dobivanje potpisa  iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza mogu ostaviti u utorak 13.06.2017. na Zavodu za analitičku kemiju od 10-11 h (stol ispred moje sobe).

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su danas pristupili ponavljanju završnog kolokvija iz laboratorijskih vježbi iz Procesne i instrumentalne analize da su svi zadovoljili. Ocjene su sljedeće:

Matea Bišof                  vrlo dobar (4) 

Doris Jurković              vrlo dobar (4)

Mirta Cikojević            dobar (3)

Silvestar Stošić            dobar (3)

Dario Mirić                    dovoljan (2)

 

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da su rezultati iz završnog kolokvija iz laboratorijskih vježbi Procesna i instrumentalna analiza objavljeni u nastavnim materijalima kolegija.

Oni studenti koji nisu položili spomenuti kolokvij (njih 5 - označeni su rozom bojom), moraju pristupiti ponavljanju kolokvija koje će se održati u petak, 02.06.2017. u 10 h u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju.

Dolazak na kolokvij je obavezan!

Ukoliko se navedeni studenti ne odazovu pozivu te ne polože završni kolokvij iz vježbi, smatrat će se da nisu završili vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza te u skladu s tim neće moći dobiti potpis.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi (Procesna i instrumentalna analiza) održat će se u petak, 19.5.2017. u 13h u MKV-19, Marulićev trg 19.

Dolazak je obavezan, jer ne pristupanje završnom kolokviju znači ne završavanje vježbi iz Procesne i instrumentalne analize.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavam studente druge godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo da će se 2.parcijalni test iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza održati prema planu u petak 05.05.2017. u terminu predavanja. U parcijalni test ulazi sve gradivo koje su studenti do sada odslušali, a parcijalnom testu još uvijek mogu pristupiti svi studenti bez ograničenja. 

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Kemijsko inženjerstvo da vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza počinju u srijedu 15.03.2017. prema rasporedu. Raspored studenata po grupama vidljiv je u materijalima za vježbe. 

Ako nekom ne odgovara termin za vježbe, može se zamjeniti s nekim (zajedno s tom osobom mora doći do predmetnog nastavnika) i to je također moguće napraviti do spomenutog termina. Nakon toga, svatko je dužan dolaziti isključivo u svoju grupu i nikakve zamjene  tijekom semestra nisu moguće!

Studenti na prvi termin vježbi trebaju donijeti potpisani Laboratorijski red koji se nalazi u materijalima za vježbe što je dokaz da su upoznati s njime.

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u petak 03. 03. 2017. prema rasporedu.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 07.02.2017. da se trebaju pojaviti u srijedu 08.02.2017. u 14 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili ispit upisale ocjene u indeks.

 

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Budući da se student Nikola Lažetić javio u petak 03.06.2016. (zadnji dan semestra) kako bi se ispričao pružit će mu se još jedna mogućnost za ponavljanje kolokvija iz laboratorijskih vježbi i to sutra, utorak 07.06.2016.

u 10 h. 

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da se u materijalima s predavanja nalazi popis onih studentata koji su se oslobodili ispita iz kolegija Procesna i instrumentalna s pripadajućim ocjenama. Ukoliko su studenti zadovoljni s navedenim ocjenama, upis ocjena u indeks održat će se u terminu prvog ispitnog roka (četvrtak 16.06.2016.) u 10 sati, a ukoliko studenti ne prijave ispit za taj ispitni rok i ne pojave se na upisu ocjene smatrat će se da su odustali od dodjeljenje ocjene.

Bodovna lista za sve studente (predavanja, seminari, vježbe, referati) iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza bit će dostupna početkom sljedećeg tjedna nakon što se završi pregled i ocjenjivanje svih referata.

 

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da indeks za dobivanje potpisa  iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza mogu ostaviti u utorak 07.06.2016. na Zavodu za analitičku kemiju od 12-13 h (stol ispred moje sobe). Do promjene prethodnog termina je došlo iz razloga što sam čula da su indeksi na potpisu na drugim zavodima.

Molila bih da se na ovaj termin svi odazovete. Indeksi će biti potpisani unutar pola sata od isteka roka od 13 h.

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da indeks za dobivanje potpisa  iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza mogu ostaviti u četvrtak 02.06.2016. na Zavodu za analitičku kemiju od 12-13 h (stol ispred moje sobe).

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Umoljavaju se studenti Nikola Lažetić i Melita Cobović da ponovno pristupe ponavljanju kolokvija iz laboratorijskih vježbi budući da niti drugi put nisu zadovoljili.  Ponavljanje kolokvija će ovaj puta biti usmeno i održat će se u četvrtak 02.06.2016. u 10 h. To je ujedno zadnja prilika.

Ukoliko spomenuti studenti ne zadovolje ili ne pristupe  polaganju kolokvija iz laboratorijskih vježbi smatrat će se da nisu završili laboratorijske vježbe te će iste raditi sljedeće akademske godine.

Rezultati ponovljenog kolokvija se nalaze u nastavnim materijalima.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da su rezultati iz završnog kolokvija iz laboratorijskih vježbi Procesna i instrumentalna analiza objavljeni u nastavnim materijalima kolegija.

Oni studenti koji nisu položili spomenuti kolokvij (njih 11 - označeni su žuto), moraju pristupiti ponavljanju kolokvija koje će se održati u ponedjeljak, 30.5.2016. u 13 h u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju.

Dolazak na kolokvij je obavezan!

Osim studenata koji su iz spomenutog kolokvija dobili ocjenu nedovoljan, u ponedjeljak se mora pojaviti i studentica Valerija Matković koja je iz dijela o kalibraciji dobila nedovoljnu ocjenu.

Ukoliko se navedeni studenti ne odazovu pozivu te ne polože završni kolokvij iz vježbi, smatrat će se na nisu završili vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza te u skladu s tim neće moći dobiti potpis.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještava se studentica 2. godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo Kristina Liber, da dođe u srijedu 11.05.2016. u 9 h sati kako bi napravila nadoknadu iz laboratorijskih vježbi kolegija Procesna i instrumentalna analiza.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Kemijsko inženjerstvo da vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza počinju u petak 11.03.2016. prema rasporedu. Raspored studenata po grupama vidljiv je u materijalima za vježbe. Ukoliko se netko ne nalazi na popisu treba se do srijede 09.03.2016. do 12 h javiti prof. Mutavdžić Pavlović, kako bi se popis nadopunio prije samog početka vježbi. 

Ako nekom ne odgovara termin za vježbe, može se zamjeniti s nekim (zajedno s tom osobom mora doći do predmetnog nastavnika) i to je također moguće napraviti do spomenutog termina. Nakon toga, svatko je dužan dolaziti isključivo u svoju grupu i nikakve zamjene  tijekom semestra nisu moguće!

Studenti na prvi termin vježbi trebaju donijeti potpisani Laboratorijski red koji se nalazi u materijalima za vježbe što je dokaz da su upoznati s njime.

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u petak 26. 02. 2016. prema rasporedu.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 16.02.2016. da se trebaju pojaviti u petak 19.02.2016. u 12:30 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili ispit upisale ocjene u indeks.

Komisijski ispiti studenata (Domagoj Golenja i Filip Taradi) započinju u 13:00.

 

Predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 18.09.2015. da se trebaju pojaviti u ponedjeljak 21.09.2015. u 10 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili ispit upisale ocjene u indeks.

 

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Umoljava se studentica Anja Cetinjanin da se obavezno pojavi sutra u 9 h na ispitu iz Procesne i instrumentalne analize.

 

izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 10.07.2015. da se trebaju pojaviti u utorak 14.07.2015. u 14 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili ispit upisale ocjene u indeks.

 

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 26.06.2015. da se trebaju pojaviti u srijedu 01.07.2015. u 14 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili ispit upisale ocjene u indeks.

 

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 12.06.2015. da se trebaju pojaviti sutra, u utorak 16.06.2015. u 14 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili upisale ocjene u indeks.

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da se u materijalima s predavanja nalazi popis onih studentata koji su se oslobodili ispita iz kolegija Procesna i instrumentalna s pripadajućim ocjenama. Ukoliko su studenti zadovoljni s navedenim ocjenama, upis ocjena u indeks održat će se u terminu prvog ispitnog roka (petak 12.06.2015.) u 10 sati.

 

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da indeks za dobivanje potpisa  iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza mogu ostaviti u utorak 02.06.2015. na Zavodu za analitičku kemiju od 12-13 h (stol ispred moje sobe).

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da su rezultati iz završnog kolokvija iz laboratorijskih vježbi Procesna i instrumentalna analiza objavljeni u nastavnim materijalima kolegija.

Oni studenti koji nisu položili spomenuti kolokvij (Krešimir Bonić i Matija Stojanović), moraju pristupiti ponavljanju kolokvija koje će se održati u petak, 22.5.2014. u 14 h u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju.

Dolazak na kolokvij je obavezan!

Ukoliko se navedeni studenti ne odazovu pozivu te ne polože završni kolokvij iz vježbi, smatrat će se na nisu završili vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza te u skladu s tim neće moći dobiti potpis.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Završni kolokvij iz vježbi (Procesna i instrumentalna analiza) održat će se u petak, 15.5.2014. u 14h u MKV20, Marulićev trg 20.

Dolazak je obavezan, jer ne pristupanje završnom kolokviju znači ne završavanje vježbi iz Procesne i instrumentalne analize.

 

predmetni nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija KI da će laboratorijske vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza prema planu započeti u srijedu,  11.03.2015.

Vježbe će se održavati u šest grupa prema rasporedu, a konačni popis studenata po grupama vidljiv je u materijalima za vježbe. 

Umoljavaju se studenti da dolaze isključivo u svoju grupu i nikakve zamjene  tijekom semestra nisu moguće!

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija KI da će predavanje iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza u četvrtak,  12.03.2015.  ponovno početi u 8:15, a ne kao u 9:15.

 

predmetni nastavnik

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti II. godine studija KI da će predavanje iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza u četvrtak,  05.03.2015.  početi u 8:15, a ne kao do sad u 9:15.

 

predmetni nastavnik

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Kemijsko inženjerstvo da vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza počinju u srijedu 11.03.2015. prema rasporedu. Raspored studenata po grupama vidljiv je u materijalima za vježbe. Ukoliko se netko ne nalazi na popisu treba se u što kraćem roku javiti prof. Mutavdžić Pavlović, kako bi se popis nadopunio prije samog početka vježbi.

Ako nekom ne odgovara termin za vježbe, može se zamjeniti s nekim (zajedno s tom osobom mora doći do predmetnog nastavnika) i to je moguće napraviti do kraja sljedećeg tjedna. Nakon toga, svatko je dužan dolaziti isključivo u svoju grupu i nikakve zamjene  tijekom semestra nisu moguće!

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obaviještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u četvrtak 26. 02. 2015. prema rasporedu.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 11.07.2014. da se trebaju pojaviti danas, u ponedjeljak 14.07.2014. u 14 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili ispit upisale ocjene u indeks.

 

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

 

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 27.06.2014. da se trebaju pojaviti danas, u ponedjeljak 30.06.2014. u 14 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili ispit upisale ocjene u indeks.

 

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 13.06.2014. da se trebaju pojaviti sutra, u ponedjeljak 16.06.2014. u 14 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili ispit upisale ocjene u indeks.

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da indeks za dobivanje potpisa  iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza mogu ostaviti u utorak 10.06.2014. na Zavodu za analitičku kemiju od 12-13 h (stol ispred moje sobe).

 

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da se u materijalima s predavanja nalazi popis onih studentata koji su se oslobodili ispita iz kolegija Procesna i instrumentalna s pripadajućim ocjenama. Ukoliko su studenti zadovoljni s navedenim ocjenama, upis ocjena u indeks održat će se u petak 13.06.2013. u 10 sati.

 

izv. prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se sljedeći studenti:

                    Lora Hariri

                    Marko Liplin

                    Mihaela Miholić

                    Josipa-Martina Mišić

                    Ivana Pinjušić

                    Josip Ramljak

                    Marija Rimac

                    Josipa Skočibušić

da će se ponavljanje završnog kolokvija iz vježbi (Procesna i instrumentalna analiza) održat u petak, 23.5.2014. u 13h u prostorijama Zavoda za analitičku kemiju.

Dolazak na kolokvij je obavezan!

Ukoliko se navedni studenti ne odazovu pozivu te ne polože završni kolokvij iz vježbi, smatrat će se na nisu završili vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza te u skladu s tim neće moći dobiti potpis.

 

predmetni nastavnik:

prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Završni kolokvij iz vježbi (Procesna i instrumentalna analiza) održat će se u petak, 16.5.2014. u 14h u predavaonici S-1, Savska cesta 16.

 

Obaviještavaju se studenti II. godine studija KI da će predavanje iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza sutra 24.04.2014. iznimno početi u 9:00, a ne kao do sad u 9:15.

 

predmetni nastavnik

izv.prof.dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti II. godine studija Kemijsko inženjerstvo da vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza počinju u srijedu 12.03.2014. prema rasporedu. Raspored studenata po grupama vidljiv je u materijalima za vježbe. Ukoliko se netko ne nalazi na popisu treba se u što kraćem roku javiti prof. Mutavdžić Pavlović, kako bi se popis nadopunio prije samog početka vježbi.

Ako nekom ne odgovara termin za vježbe, može se zamjeniti s nekim (zajedno s tom osobom mora doći do predmetnog nastavnika) i to je moguće napraviti prije srijede 12.03. Nakon toga, svatko je dužan dolaziti isključivo u svoju grupu i nikakve zamjene  tijekom semestra nisu moguće!

Dolazak na vježbe je obavezan!

 

predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obaviještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u četvrtak 27. 02. 2014. prema rasporedu.

 

Predmetni nastavnik:

izv.prof. dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 13.09.2013. da se trebaju pojaviti , u ponedjeljak 16.09.2013. u 11 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili upisale ocjene u indeks.

 

dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, izv.prof.

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo koji su pristupili ispitu Procesna i instrumentalna analiza 03.09.2013. da se trebaju pojaviti sutra, u četvrtak 05.09.2013. u 14 h kako bi vidjeli rezultate spomenutog ispita i kako bi se onima koji su položili upisale ocjene u indeks.

 

dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, izv.prof.

Obavještavaju se studenti studija Kemijsko inženjerstvo da su se svi oni koji su pristupili 3. parcijalnom testu iz kolegija Procesna i instrumentalna oslobodili spomenutog ispita s ocjenama koje se mogu vidjeti u nastavnim materijalima. Ukoliko su studenti zadovoljni s navedenim ocjenama, upis ocjena u indeks održat će se u petak 21.06.2013. u 10 sati.

 

dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, izv.prof.

 

Obaviještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da se rezultati kolokvija iz laboratorijskih vježbi iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza nalaze u materijalima za vježbe.

Svi oni studenti koji nisu položili završni kolokvij imaju priliku pristupiti ponavljanju i to u srijedu 29.05.2013. u 9 sati. Svi oni koji se ne pojave u navedenom terminu, smatrat ćemo da su odustali od vježbi i od kolegija te će tek sljedeće godine imati ponovnu priliku.

 

dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, izv.prof.

Obaviještavaju se studenti 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će se završni kolokvij iz vježbi iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza održati u srijedu 22.05.2013. godine u 9 odnosno 10 h prema rasporedu navedenom u materijalima za vježbe.

Dolazak studenata na kolokvij je obavezan!

 

dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, izv. prof.

Obaviještavaju se studenti 2. godine smjera Kemijsko inženjerstvo da će laboratorijske vježbe iz kolegija Procesna i instrumentalna analiza početi u srijedu, 13.03. 2013. godine prema rasporedu. Popis studenata po grupama može se vidjeti u materijalima za vježbe, te u skladu s onim rečenim na predavanju molim studente da se pojavljuju na vježbama isključivo u grupi u kojoj su navedeni!

 

dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, doc.

Obaviještavaju se studenti 2. godine smjera Kemijsko inženjerstvo da će kolegij Procesna i instrumentalna analiza započeti s predavanjima u četvrtak 28. 02. 2013. prema rasporedu.

 

Predmetni nastavnik:

dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, doc.

Studentica Anabela Kos neka dođe na upis ocjene u ponedjeljak 18.02. 2013. u 12 sati!

 

dr.sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, doc.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja