Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Karakterizacija i identifikacija proizvoda
Šifra: 47001
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirela Leskovac
prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
doc. dr. sc. Zvonimir Katančić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je upoznavanje studenta s tehnikama karakterizacije materijala koje se primjenjuju u kemijskoj industriji, a koje su važne za razvoj novih materijala, poboljšanje svojstava postojećih materijala i kontrolu kvalitete gotovih materijala i proizvoda

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1.tjedan
Uvod u karakterizaciju i identifikaciju, odnos struktura svojstva materijala
2.tjedan
Kemijska, fizička, električka i optička svojstva polimera
3.tjedan
Tehnike karakterizacije: GPC, FTIR, UV VIS, NMR
4.tjedan
Praktični dio nastave -interpretacija spektrograma
5.tjedan
1. kolokvij
6.tjedan
Toplinska analiza. Toplinska svojstva materijala. Tehnike toplinske analize. Tehnika diferencijalne pretražne kalorimetrije (DSC). Karakterizacija i identifikacija materijala DSC tehnikom. Tipovi DSC instrumenata.
7.tjedan
Tehnika dinamičke mehaničke analize (DMA). Karakterizacija materijala DMA tehnikom. Primarne viskoelastične funkcije. Sekundarne viskoelastične funkcije. Vremensko temperaturna superpozicija. Utjecaj sastava materijala i uvjeta mjerenja na viskoelastične funkcije.
8.tjedan
Tehnika termogravimetrijske analize (TGA). Primjena TGA tehnike. Određivanje toplinske stabilnosti TGA tehnikom. Kinetika toplinska razgradnje.
9.tjedan
2. kolokvij
10.tjedan
Karakterizacija površine. Kemija međupovršina, fenomeni površina i procesi heterogenih
sustava, pojave na granici faza. Površinska napetost tekućina i slobodna površinska energija
krutina i tehnike mjerenja. Kohezija, adhezija, kontaktni kut, Youngova jednadžba.
11.tjedan
Određivanje slobodne površinske energije krutina mjerenjem kontaktnog kuta.
Goniometar. Modeli proračunavanja slobodne površinske energije (Zisman, Owens-
Wendt, Wu, Kiselo-bazni model).
12.tjedan
Mehanička svojstva materijala i utjecajni čimbenici. Vrste opterećenja. Rastezno
ispitivanje. Krivulja naprezanje-istezanje. Elastična i plastična deformacija.
13.tjedan
Vremenski ovisne deformacije, viskoelastičnost, relaksacijski procesi. Puzanje i relaksacija naprezanja.Cikličko opterećenje-rasterećenje (histereza).
14.tjedan
Mikroskopske tehnike karakterizacije materijala. Termini u mikroskopiji. Karakteristike
različitih tipova mikroskopa. Odabir mikroskopske tehnike i priprava uzoraka za
mikroskopiranje.
15.tjedan
3. kolokvij
SEMINARSKI RAD
- Praktični dio nastave - interpretacija spektrograma, termograma, TGA, DSC, DMA
- određivanje molekulskih masa (Mn, Mw, Mz) i njihova raspodjela GPC metodom, viskozimetrijsko određivanje molekulskih masa (Mv).
- određivanje slobodne površinske energije
- mehanička svojstva materijala (rastezno ispitivanje, relaksacija naprezanja, histereza)


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije studenata
studenti se osposobljavaju za rad s odabranim tehnikama karakterizacije materijala i proizvoda

Specifične kompetencije studenata
Studenti stječu znanja i kompetencije o pojedinim tehnikama karakterizacije i identifikacije materijala kao i za samostalno izvođenje analiza te razvoj i kontrolu kvalitete gotovih materijala i proizvoda.
OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovanje svim oblicima nastave je obavezno ,minimalno 75%. Izostanak sa seminara mora se nadoknaditi. Prije polaganja ispita student je dužan izraditi i predati seminarski rad.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave student dobiva potpis koji je preduvjet za izlazak na ispit.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminari -iz praktičnog dijela nastave (vezano za pojedine tehnike karakterizacije)

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Konačna ocjena iz kolegija sastoji se iz ocjene praktičnog dijela i pismenog dijela 3 kolokvija i/ili pismenog ispita. Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvija obavezni su pisati pismeni ispit.
Ispit se sastoji iz pismenog po potrebi i usmenog dijela.

Student koji želi višu ocjenu može pristupiti usmenom ispitu. Prolazak na pismenom ispitu uvjet je za pristup usmenom dijelu ispita.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.
Literatura:
  1. Studenti se za pismeni i usmeni dio ispita pripremaju iz nastavnih materijala.
  2. G. Kümpf: Characterization of Plastics by Physical Methods
  3. A. A. Collyer, L. A. Utracki: Polymer Rheology and Processing
  4. B.Wunderlich: Thermal Analysis
  5. A. R. West: Solid State Chemistry and its Applications
  6. L. H. Sperling: Introduction to Physical Polymer Science
  7. A. K. van der Vegt: From polymers to plastics
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo

3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege,

sutrašnje predavanje iz Karakterizacije i identifikacije polimera bit će vezano za Termogravimetrijsku analizu (TGA).

Lijep pozdrav do sutra,

prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Predavanja i seminari iz predmeta „Karakterizacija i identifikacija proizvoda“ započet će prema rasporedu u utorak 05. 10. 2021. u 8 sati u predavaonici SP (Savska podrum lijevo).

Uspješnu i zdravu akademsku godinu žele Vam

 

Predmetni nastavnici:

Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić

Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić

Prof. dr. sc. Mirela Leskovac

 

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja