Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Inženjerstvo u zaštiti okoliša
Šifra: 46946
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Kušić
prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s problematikom inženjerstva u zaštiti okoliša te s metodologijom potrebnom za razvoj i izvedbu ekološki prihvatljivih procesa i proizvoda.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Osnovne definicije i pojmovi iz područja zaštite okoliša i upravljanja.
2. Glavne odrednice i načela Zakona o zaštiti okoliša.
3. Koncept održivog razvoja. Uloga inženjerstva u zaštiti okoliša.
4. Izvori i putevi onečišćenja u okolišu.
5. Primjena zakona očuvanja u praćenju onečišćenja u okolišu. Primjeri.
6. Temeljna načela i alati preventivnog pristupa u zaštiti okoliša. Metodologija čistije proizvodnje i hijerarhija upravljanja otpadom.
9. Uzroci nastajanja onečišćenja/otpada u procesima kemijske industrije. Metodologija analize uzroka onečišćenja i odgovarajućih preventivnih mjera. Primjeri.
10. Onečišćenje bukom. Izvori, problemi i rješenja. Koncept izvor-put-primatelj.
11. Definicije pojmova Zelena Kemija i zeleno inženjerstvo. Primjena temeljnih principa zelene kemije i inženjerstva na razvoj proces i proizvoda.
12. Metode kvantificiranja utjecaja procesa na okoliš. Primjena ekonomije atoma. Izračunavanje E-faktora.
13. Definiranje pojma zeleni indikator. Primjena zelenog indikatora u analizi životnog ciklusa proizvoda.
14. Važnost katalize u razvoju održivih procesa. Uloga katalizatora u kreiranju reakcijskog puta. Mogućnosti ušteda sirovine i energije te smanjenja utjecaja na okoliš primjenom katalitičkih procesa.
15. Uzroci onečišćenja voda. Uloga inženjerstva zaštite okoliša u postupcima obrade voda. Metodološki pristup.
16. Značajke održivih tehnologija obrade voda. Biološke metode; prednosti i nedostaci.
17. Fizikalno-kemijske i kemijske metode obrade voda; tehnološke značajke, mogućnosti i ograničenja. Primjeri.
Seminari 1 do 9: Studenti u grupama samostalno obrađuju teme iz područja inženjerstva zaštite okoliša; prezentiraju i daju kritički osvrt na obrađenu problematiku i donose zaključke, te aktivno sudjeluju u diskusiji svih prezentiranih radova.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Primjena inženjerskih znanja u identificiranju, opisivanju i rješavanju problema u okolišu. Usvajanje temeljnih načela i alata preventivnog pristupa zaštiti okoliša.
OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito prisustvovanje predavanjima. Prisustvovanje na seminarima aktivno sudjelovanje u raspravama i analizama primjera. Samostalna priprema i izlaganje seminarskog rada.
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje predavanjima
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari i izlaganja seminarskih radova.
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
3 parcijalna ispita. Pismeni ispit. Usmeni ispit prema procjeni nastavnika.
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
Fizikalna kemija, Bilanca tvari i energije, Prijenos tvari i energije, Reakcijsko inženjerstvo i kataliza

ISHODI UČENJA KOLEGIJA :
1. utvrditi vezu između načela i preventivnog pristupa zaštiti okoliša te koncepta održivog razvoja
2. argumentirati ulogu inženjera u zaštiti okoliša
3. predvidjeti uzroke onečišćenja u okolišu i predložiti mogućnosti njegova smanjenja
4. odabrati mjere kontrole buke koristeći koncept izvor put primatelj
5. valorizirati utjecaje na okoliš tprimjenom ekonomije atoma i zelenih indikatora
6. argumentirati ulogu katalitičkih procesa u razvoju održivih tehnologija
7. preporučiti učinkovitu metodu obrade voda povezujući uzroke onečišćenja i značajke tehnologija
ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. primijeniti široko i duboko znanje iz područja matematike, kemije, kemijskog inženjerstva i drugih znanosti za rješavanje znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema u području svoje ekspertize
2. formulirati kompleksne probleme iz novih područja, odnosno područja koja se ubrzano razvijaju
3. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
4. kritički ocijeniti podatke te iz njih izvlačiti zaključke
Literatura:
  1. A. Lončarić Božić, H. Kušić, Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija
  2. S. Zrnčević, Kataliza i kataliztori, HINUS, Zagreb, 2005
  3. Concepción Jiménez-González, David J.C. Constable, Green Chemistry and Engineering: A Practical Design Approach, J. Willey, 2011.
  4. E.S. Rubin, Introduction to engineering and environment, McGraw Hill, , New York, 2001.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Obavijesti

Obavještavaju se studenti I. godine diplomskog studija Kemijsko inženjerstvo koji slušaju kolegij „Inženjerstvo u zaštiti okoliša“ da će se dana 18. ožujka 2022. održati uvodni seminar, prema rasporedu, s početkom u 12.00 h u S-P (Savska cesta 16).

Za kolegij:
Josipa Papac,  mag. ing. oecoing.
Stefani Tonković,  mag. ing. oecoing.

Obavještavaju se studenti I godine diplomskog studija Kemijsko inženjerstvo koji slušaju kolegij „Inženjerstvo u zaštiti okoliša“ da će se dana 11. ožujka 2022. održati uvodno predavanje s početkom u 12.00 h u S-P (Savska cesta 16).

 

Predmetni nastavnici:

prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja