Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija polimera
Šifra: 46956
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marica Ivanković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Razumijevanje fizikalno-kemijskih svojstava polimera na temelju jednostavnih molekularnih modela.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA :
1. tjedan: Uvod: osnovni pojmovi, posebnosti polimernih struktura.
2. tjedan: Unutarnja rotacija u polimernim molekulama; Međudjelovanja.: intramolekularna i intermolekularna; Termodinamička i kinetička fleksibilnost polimernih lanaca
3. tjedan: Konformacije polimernih molekula; Idealni i realni polimerni lanci: modeli polimernih lanaca, dimenzije makromolekularnog klupka, isključeni volumen.
4. tjedan: Molekulske mase polimera: prosjeci, raspodjele, funkcije raspodjele.
5. tjedan: Polimerne otopine: bubrenje i otapanje polimera, theta otapalo, dobro i loše otapalo, parametar topljivosti.
6. tjedan: Viskoznost razrijeđenih polimernih otopina: specifična, reducirana i granična viskoznost; Modeli polimernog klupka: propusno i nepropusno klupko
7. tjedan: Osmotski tlak razrijeđenih polimernih otopina
8. tjedan: 1.kolokvij (međuispit)
9. tjedan: Termodinamika polimernih otopina: Posebnosti termodinamičkih veličina entalpije, entropije, Gibbsove slobodne entalpije miješanja, Flory-Hugginsova teorija polimernih otopina
10. tjedan : Flory-Hugginsov parametar interakcije; termodinamička stabilnost polimernih otopina, fazne ravnoteže, fazni dijagrami.
11. tjedan: Metode određivanja raspodjele molekulskih masa: frakcioniranje.
12. tjedan : Separacija makromolekula na propusnom gelu u idealnim i realnim uvjetima.
13. tjedan: Polimerne mješavine: termodinamika binarnih polimernih mješavina, fazne ravnoteže, fazni dijagrami.
14. tjedan: Polimerni kapljeviti kristali
15. tjedan: 2. kolokvij (međuispit)

Laboratorijske vježbe:
1. Prepoznavanje polimera na osnovi topljivosti.
2. Kinetika bubrenja polimera.
3. Viskozimetrija, granična viskoznost i viskozni prosjek molekulskih masa
4. Viskozimetrijsko određivanje parametra topljivosti. Trodimenzijski parametar topljivosti.
5. Osmometrija, brojčani prosjek molekulskih masa i drugi virijalni koeficijent
6. Separacija polimernih molekula na gelu

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Sposobnost karakterizacije polimera različitim metodama. Provođenje složenih eksperimenta i obrada mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Pohađanje predavanja , laboratorijskih vježbi.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje predavanja i položen kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta)
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dvije pismene provjere znanja tijekom semestra ( 50% bodova na svakoj od provjera znanja
donosi oslobađanje od ispita)
izvješća s laboratorijskih vježbi.
Pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položen kolegij: Fizikalna kemija I

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Opisati relaciju između strukture i svojstava polimera
2. Primjenjivati znanja iz opće fizikalne kemije pri definiranju termodinamičkih veličina ( entalpije, entropije, Gibbsove slobodne entalpije miješanja) i opisivanju faznih ravnoteža u polimernim otopinama i mješavinama
3. Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5.Pripremiti laboratorijska izvješća

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Primijeniti znanstvene metode u rješavanju problema u području kemije i inženjerstva materijala
2. planirati složene eksperimente primjenom laboratorijske opreme i uređaja
3. koristiti laboratorijsku opremu i uređaje pri karakterizaciji materijala
4. primijeniti odgovarajuće računalne baze podataka i programe za analizu i modeliranje
5. riješiti složene probleme u području kemije i inženjerstva materijala, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
6. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima
7. samostalno organizirati svoje vrijeme i plan rada
8. razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
1. Struktura polimera

Ishodi učenja
-Definirati temeljne pojmove vezane za strukturu polimera
-Razlikovati modele polimernih lanaca: slobodno-povezani lanac, lanac sa slobodnom rotacijom, lanac s ograničenom rotacijom
-Razlikovati i definirati prosjeke molekulnih masa i funkcije raspodjele molekulnih masa

Kriteriji vrednovanja
- Identificirati ponavljajuće jedinice u danom polimeru i specificirati njihove moguće izomerne strukture
- Izračunati dimenzije polimernog klupka (udaljenost krajeva lanca, radijus vrtnje) na temelju pretpostavljenih modela
- Izračunati prosjeke molekulnih masa

Nastavna jedinica
2. Polimerne otopine

Ishodi učenja
-Definirati parametar topljivosti
-Razlikovati dobro, loše i theta otapalo za dani polimer
-Razlikovati i definirati specifičnu, reduciranu i granična viskoznost razrijeđenih polimernih otopina
-Opisati osmotski tlak razrijeđenih polimernih otopina
-Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse:
1.Prepoznavanje polimera na osnovi topljivosti.
2.Kinetika bubrenja polimera.
3.Viskozimetrija, granična viskoznost i viskozni prosjek molekulskih masa
4.Viskozimetrijsko određivanje parametra topljivosti. Trodimenzijski parametar topljivosti.
5.Osmometrija, brojčani prosjek molekulskih masa i drugi virijalni koeficijent
6.Separacija polimernih molekula na gelu
- Analizirati i interpretirati rezultate pokusa te pripremiti laboratorijsko izvješće

Kriteriji vrednovanja
-Razumjeti značenje osnovnih pojmova vezanih za polimerne otopine
-Prepoznati polimer na temelju njegove topljivosti u određenim otapalima
- Eksperimentalno odrediti parametar topljivosti, graničnu viskoznost, viskozni i brojčani prosjek molekulskih masa te krivulju raspodjele molekulskih masa
- Razumjeti i interpretirati relaciju između granične viskoznosti, veličine polimernog klupka i dobrote otapala
- Razumjeti i interpretirati relaciju između drugog virijalnog koeficijenta i dobrote otapala

Nastavna jedinica
3.Termodinamika polimernih otopina i mješavina, fazne ravnoteže i fazni dijagrami

Ishodi učenja
-Definirati uvjete temodinamičke stabilnosti polimernih otopina i mješavina
-Opisati fazne ravnoteže u polimernim otopinama i mješavinama putem faznih dijagrama
-Izvesti Flory-Hugginsovu jednadžbu

Kriteriji vrednovanja
-Analizirati i interpretirati fazni dijagram za jednostavne binarne sustave (polimer-otapalo, polimer-polimer)
-Pokazati vještinu računanja i primjene Flory-Hugginsove jednadžbe
- Razumjeti i interpretirati matematički izvod Flory-Hugginsove jednadžbe
Literatura:
  1. M. Ivanković, Nastavni tekst objavljen na mrežnim stranicama FKIT-a, 2010.
    Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, HDKI, Zagreb, 1997.
    L.H. Sperling, Introduction to physical polymer science,3rd edition, Wiley-Interscience, 2001.
  2. I.S.Miles and S.Rostami, Eds., Multicomponent Polymer System, Longman Scientific & Technical, Bath Press, Avon, 1992.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Sutra, utorak, 5.12.2023. vježbe iz Fizikalne kemije polimera NEĆE se održati radi neizvjesnih okolnosti u zgradi Trg Marka Marulića 20.

Korekcija prethodno objavljenih termina bit će objavljena tijekom ovog tjedna.

Voditelj vježbi:

dr. sc. Leonard Bauer

lbauer@fkit.hr

 

Predavanja iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" neće se održati u petak, 24. studenoga 2023.

Prvi kolokvij iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" održat će se 8. prosinca 2023. Vrijeme i mjesto održavanja kolokvija bit će oglašeno naknadno. 

Predavanja iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" počet će u petak, 13. listopada 2023.  u 10:00 sati u predavaonici S-P.

 

0125160646    65%, dobar (3)

0319002679    62%, dobar (3)

Molim potvrdu prihvaćanja ocjene, najkasnije 08.09.2023., 12 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 6. rujna 2023. u predavaoni MKV-20 s početkom u 11:30 h.

0125160646    46%     nedovoljan (1)

0125164848    65%     dobar (3)

0319002679    38%     nedovoljan (1)

Studenti mogu doći na uvid u ponedjeljak 10.07.2023. između 9:30 i 11:30 h, uz prethodnu najavu.

Molim potvrdu prihvaćanja pozitivne ocjene do ponedjeljka, 10.07., 12 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 7. srpnja 2023. u predavaoni MKV-20 s početkom u 11:30 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 16. lipnja 2023. u predavaoni MKV-20 s početkom u 11:30 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 3. veljače 2023. u predavaoni MKV-20 s početkom u 9 h.

Mole se studentice Josipa Kolar i Nensi Tomas da hitno jave prof. Ivanković prihvaćaju li konačnu ocjenu iz Fizikalne kemije polimera, dobivenu putem 2 međuispita, ili izlaze na ispit za višu ocjenu (3. veljače 2023.).

Rezultati međuispita iz Fizikalne kemije polimera i konačne ocjene nalaze se u repozitoriju. Prije prijave ispita molim potvrdu o prihvaćanju ili neprihvaćanju konačne ocjene.

Drugi međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u petak, 20. siječnja 2023.  s početkom u 11 h.

Na ispit donijeti  pribor za pisanje i računanje.

Rezultati prvog međuispita iz Fizikalne kemije polimera (2.12.2022) nalaze se u repozitoriju.

 Predavanja iz Fizikalne kemije polimera neće se održati 25.11.2022.

Prvi međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u petak, 02. prosinca 2022.  s početkom u 11 h.

Na ispit donijeti  pribor za pisanje i računanje.

Predavanja iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" počet će u petak, 7. listopada 2022.  u 10:00 sati u predavaonici S-P.

 

0125158560   50%, dovoljan (2)

0125158667   50%, dovoljan (2)

Mole se studenti da obavijeste prof. Ivanković prihvaćaju li ocjenu, najkasnije 15.09.2022., 12 h.

 0125158560     38 %   nedovoljan  (1)

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 2. rujna 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

 

0125161071, 82%, vrlo dobar (4)

0125160490,  76%, vrlo dobar (4)

 

Studenti mogu doći na uvid ispita u ponedjeljak, 11.07.2022, između 10 i 11:30 h, uz prethodnu najavu. Mole se studenti da jave prof. Ivanković prihvaćaju li dobivenu ocjenu, najkasnije 11.07.2022., 12 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 7. srpnja 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

 

0125160394    90%, izvrstan (5)

0125161071    58%, dovoljan (2)

0125158417    65%, dobar (3)

0125161344    54%, dovoljan (2)

 

Studenti mogu doći na uvid ispita u utorak, 05.07.2022, uz prethodnu najavu. Mole se studenti da jave prof. Ivanković prihvaćaju li dobivenu ocjenu, najkasnije 05.07.2022., 12 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 29. lipnja 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

 

0125158417, 35 %, nedovoljan (1)

0125159206, 55 %, dovoljan (2)

0125163396, 58 %, dovoljan (2)

0125165707, 50%, dovoljan (2)

 

Na uvid ispita može se doći u četvrtak, 23. lipnja 2022., između 9 i 13 h, uz prethodnu najavu.

Mole se pozitivno ocjenjeni studenti da najkasnije 23. lipnja 2022. obavijeste prof. Ivanković prihvaćaju li dobivenu  ocjenu.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 15. lipnja 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

0125161552

58%, dovoljan (2)

0125163989

50%, dovoljan (2)

0125163515

61%, dobar (3)

0125165707

41%, nedovoljan (1)

0125163520

50%, dovoljan (2)

Studenti mogu doći na uvid ispita u četvrtak, 14.04.2022., između 9 i 11 h, uz prethodnu najavu.

Mole se studenti koji su pozitivno ocijenjeni da jave prof. Ivanković prihvaćaju li ocjenu (najkasnije četvrtak, 14.04.2022., 11 h). 

 

Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok: 15. veljače 2022.)

0125163840               94%     Izvrstan (5)

0125161552               38%     Nedovoljan (1)

0125163989               51%     Dovoljan (2)

0125161344               40%     Nedovoljan (1)

0125160945               83%     Vrlo dobar (4)

0125165707               15%     Nedovoljan (1)

0125160326 *(P)      58%     Dovoljan (2)

0125163520               23%     Nedovoljan (1)

 

Studenti mogu doći na uvid ispita u četvrtak 17.02. ili petak 18.02.2022. ,između 10 i 12 h, uz prethodnu najavu.

Mole se studenti koji su položili ispit s ocjenom dovoljan ili vrlo dobar da jave prof. Ivanković prihvaćaju li ocjenu. 

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 15. veljače 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

 

0125161552    15%  nedovoljan (1)

0125163989    18%  nedovoljan (1)

0125163898     72% dobar (3)

 

Moli se student koji je položio ispit da obavijesti prof. Ivanković prihvaća li ocjenu.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 3. veljače 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

Rezultati 2. međuispita i konačne ocjene iz Fizikalne kemije polimera nalaze se u repozitoriju. Studenti koji ne prihvaćaju konačnu ocjenu trebaju o tome, prije prijave ispita, obavijestiti prof. Ivanković.

Studenti mogu doći na uvid 2. međuispita u ponedjeljak 31.01.2022. , između 10 i 13 h, uz prethodnu najavu.

 

Drugi međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u petak, 14. siječnja 2022. s početkom u 11 h.

Na ispit donijeti  pribor za pisanje i računanje.

 

Rezultati prvog međuispita iz Fizikalne kemije polimera nalaze se u repozitoriju.

Prvi međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u petak, 03. prosinca 2021. s početkom u 11 h.

Na ispit donijeti  pribor za pisanje i računanje.

Nadoknada vježbi 1 i 2 održat će se 7. prosinca u terminu 13:00-16:00 (laboratorij iz Fizikalne kemije na III. katu Zavoda za fizikalnu kemiju).

Svi studenti koji moraju odraditi nadoknadu neka potvrde svoj dolazak putem e-pošte (aressler@fkit.hr).

 

Voditeljica vježbi

dr. sc. Antonia Ressler

Predavanja iz Fizikalne kemije polimera počet će u petak, 15.10.2021.,  u 9:00 h u predavaonici MKM-20.

Mole se studenti, koji su zadovoljili na ispitu, da obavijeste prof. Ivanković, prihvaćaju li ocjenu (najkasnije utorak, 04.02.2020. do 12 h).

JMBAG

   Bodovi

0125156615

    2/11        18%, nedovoljan (1)

0125157607

    6,5/11     59%,  dovoljan (2)

0125159339

     5/11       45%,  nedovoljan (1)

0125159157

    6,5/11     59%,  dovoljan (2)

0125158833

    3/11        27%,  nedovoljan (1)

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja