Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija polimera
Šifra: 46956
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marica Ivanković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Razumijevanje fizikalno-kemijskih svojstava polimera na temelju jednostavnih molekularnih modela.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA :
1. tjedan: Uvod: osnovni pojmovi, posebnosti polimernih struktura.
2. tjedan: Unutarnja rotacija u polimernim molekulama; Međudjelovanja.: intramolekularna i intermolekularna; Termodinamička i kinetička fleksibilnost polimernih lanaca
3. tjedan: Konformacije polimernih molekula; Idealni i realni polimerni lanci: modeli polimernih lanaca, dimenzije makromolekularnog klupka, isključeni volumen.
4. tjedan: Molekulske mase polimera: prosjeci, raspodjele, funkcije raspodjele.
5. tjedan: Polimerne otopine: bubrenje i otapanje polimera, theta otapalo, dobro i loše otapalo, parametar topljivosti.
6. tjedan: Viskoznost razrijeđenih polimernih otopina: specifična, reducirana i granična viskoznost; Modeli polimernog klupka: propusno i nepropusno klupko
7. tjedan: Osmotski tlak razrijeđenih polimernih otopina
8. tjedan: 1.kolokvij (međuispit)
9. tjedan: Termodinamika polimernih otopina: Posebnosti termodinamičkih veličina entalpije, entropije, Gibbsove slobodne entalpije miješanja, Flory-Hugginsova teorija polimernih otopina
10. tjedan : Flory-Hugginsov parametar interakcije; termodinamička stabilnost polimernih otopina, fazne ravnoteže, fazni dijagrami.
11. tjedan: Metode određivanja raspodjele molekulskih masa: frakcioniranje.
12. tjedan : Separacija makromolekula na propusnom gelu u idealnim i realnim uvjetima.
13. tjedan: Polimerne mješavine: termodinamika binarnih polimernih mješavina, fazne ravnoteže, fazni dijagrami.
14. tjedan: Polimerni kapljeviti kristali
15. tjedan: 2. kolokvij (međuispit)

Laboratorijske vježbe:
1. Prepoznavanje polimera na osnovi topljivosti.
2. Kinetika bubrenja polimera.
3. Viskozimetrija, granična viskoznost i viskozni prosjek molekulskih masa
4. Viskozimetrijsko određivanje parametra topljivosti. Trodimenzijski parametar topljivosti.
5. Osmometrija, brojčani prosjek molekulskih masa i drugi virijalni koeficijent
6. Separacija polimernih molekula na gelu

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Sposobnost karakterizacije polimera različitim metodama. Provođenje složenih eksperimenta i obrada mjernih podatke.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Pohađanje predavanja , laboratorijskih vježbi.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje predavanja i položen kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta)
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dvije pismene provjere znanja tijekom semestra ( 50% bodova na svakoj od provjera znanja
donosi oslobađanje od usmenog ispita)
izvješća s laboratorijskih vježbi.
Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položen kolegij: Fizikalna kemija I

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Opisati i razumjeti relaciju između strukture i svojstava polimera
2. Primjenjivati znanja iz opće fizikalne kemije pri definiranju termodinamičkih veličina ( entalpije, entropije, Gibbsove slobodne entalpije miješanja) i opisivanju faznih ravnoteža u polimernim otopinama i mješavinama
3. Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5.Pripremiti laboratorijska izvješća

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Primjenjivati temeljna znanja iz prirodnih znanosti pri identificiranju i opisivanju međusobne povezanosti strukture i svojstava materijala
2. Napraviti jednostavne laboratorijske pokuse korištenjem dostupne laboratorijske opreme i uređaja
3. upravljati i planirati vremenom
4. analizirati i prezentirati (usmeno i pismeno) rezultate istraživanja vezanih uz sadržaj studija

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
1. Struktura polimera

Ishodi učenja
-Definirati temeljne pojmove vezane za strukturu polimera
-Razlikovati modele polimernih lanaca: slobodno-povezani lanac, lanac sa slobodnom rotacijom, lanac s ograničenom rotacijom
-Razlikovati i definirati prosjeke molekulnih masa i funkcije raspodjele molekulnih masa

Kriteriji vrednovanja
- Identificirati ponavljajuće jedinice u danom polimeru i specificirati njihove moguće izomerne strukture
- Izračunati dimenzije polimernog klupka (udaljenost krajeva lanca, radijus vrtnje) na temelju pretpostavljenih modela
- Izračunati prosjeke molekulnih masa

Nastavna jedinica
2. Polimerne otopine

Ishodi učenja
-Definirati parametar topljivosti
-Razlikovati dobro, loše i theta otapalo za dani polimer
-Razlikovati i definirati specifičnu, reduciranu i granična viskoznost razrijeđenih polimernih otopina
-Opisati osmotski tlak razrijeđenih polimernih otopina
-Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse:
1.Prepoznavanje polimera na osnovi topljivosti.
2.Kinetika bubrenja polimera.
3.Viskozimetrija, granična viskoznost i viskozni prosjek molekulskih masa
4.Viskozimetrijsko određivanje parametra topljivosti. Trodimenzijski parametar topljivosti.
5.Osmometrija, brojčani prosjek molekulskih masa i drugi virijalni koeficijent
6.Separacija polimernih molekula na gelu
- Analizirati i interpretirati rezultate pokusa te pripremiti laboratorijsko izvješće

Kriteriji vrednovanja
-Razumjeti značenje osnovnih pojmova vezanih za polimerne otopine
-Prepoznati polimer na temelju njegove topljivosti u određenim otapalima
- Eksperimentalno odrediti parametar topljivosti, graničnu viskoznost, viskozni i brojčani prosjek molekulskih masa te krivulju raspodjele molekulskih masa
- Razumjeti i interpretirati relaciju između granične viskoznosti, veličine polimernog klupka i dobrote otapala
- Razumjeti i interpretirati relaciju između drugog virijalnog koeficijenta i dobrote otapala

Nastavna jedinica
3.Termodinamika polimernih otopina i mješavina, fazne ravnoteže i fazni dijagrami

Ishodi učenja
-Definirati uvjete temodinamičke stabilnosti polimernih otopina i mješavina
-Opisati fazne ravnoteže u polimernim otopinama i mješavinama putem faznih dijagrama
-Izvesti Flory-Hugginsovu jednadžbu

Kriteriji vrednovanja
-Analizirati i interpretirati fazni dijagram za jednostavne binarne sustave (polimer-otapalo, polimer-polimer)
-Pokazati vještinu računanja i primjene Flory-Hugginsove jednadžbe
- Razumjeti i interpretirati matematički izvod Flory-Hugginsove jednadžbe
Literatura:
  1. M. Ivanković, Nastavni tekst objavljen na mrežnim stranicama FKIT-a, 2010.
    Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, HDKI, Zagreb, 1997.
    L.H. Sperling, Introduction to physical polymer science,3rd edition, Wiley-Interscience, 2001.
  2. I.S.Miles and S.Rostami, Eds., Multicomponent Polymer System, Longman Scientific & Technical, Bath Press, Avon, 1992.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 1 - 50 od 58
Stranica 1 od 2
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Prvi kolokvij iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 20. 11. 2020. u 13:58  ( Marica Ivanković )
[^] Laboratorijske vježbe-NOVI TERMINI Objavljeno 12. 10. 2020. u 11:53  ( Antonia Ressler ) Uređeno: 2. 11. 2020. u 08:01  (Antonia Ressler)
[^] Predavanja iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 7. 10. 2020. u 09:25  ( Marica Ivanković ) Uređeno: 15. 10. 2020. u 09:16  (Marica Ivanković)
[^] Ispit iz Fizikalne kemije polimera (01.07.2020.) Objavljeno 30. 6. 2020. u 14:32  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok: 17.06.2020.) Objavljeno 18. 6. 2020. u 12:10  ( Marica Ivanković )
[^] Ispit iz Fizikalne kemije polimera (17.06.2020). Objavljeno 16. 6. 2020. u 12:21  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok: 08.06.2020.) Objavljeno 9. 6. 2020. u 20:55  ( Marica Ivanković )
[^] Ispit iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 5. 6. 2020. u 10:23  ( Marica Ivanković )
[^] Ispit iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 27. 5. 2020. u 13:29  ( Marica Ivanković )
[^] Ukidanje termina izvanrednog ispitnog roka Objavljeno 16. 3. 2020. u 11:52  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok: 11.02.2020.) Objavljeno 13. 2. 2020. u 09:50  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok : 30.01.2020.) Objavljeno 31. 1. 2020. u 12:58  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati 2. kolokvija i konačne ocjene iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 17. 1. 2020. u 15:55  ( Marica Ivanković ) Uređeno: 17. 1. 2020. u 15:56  (Marica Ivanković)
[^] Konzultacije Objavljeno 14. 1. 2020. u 10:12  ( Antonia Ressler )
[^] Drugi kolokvij iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 9. 1. 2020. u 09:43  ( Marica Ivanković )
[^] Referati iz laboratorijskih vježbi Objavljeno 10. 12. 2019. u 08:40  ( Antonia Ressler )
[^] Rezultati prvog kolokvija iz Fizikalne kemije polimera (14.11.2019.) Objavljeno 15. 11. 2019. u 11:08  ( Marica Ivanković )
[^] Prvi kolokvij iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 8. 11. 2019. u 09:24  ( Marica Ivanković )
[^] Vježbe iz fizikalne kemije polimera Objavljeno 5. 11. 2019. u 09:23  ( Antonia Ressler ) Uređeno: 5. 11. 2019. u 09:24  (Antonia Ressler)
[^] Predavanja iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 28. 10. 2019. u 10:25  ( Marica Ivanković )
[^] Početak predavanja iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 2. 10. 2019. u 10:55  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok 03.09.2019.) Objavljeno 3. 9. 2019. u 12:02  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok 12.07.2019.) Objavljeno 15. 7. 2019. u 10:53  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok 28.06.2019.) Objavljeno 2. 7. 2019. u 10:42  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok 13.06.2019.) Objavljeno 17. 6. 2019. u 14:18  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok 13.04.2019.) Objavljeno 15. 4. 2019. u 11:15  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (14.02.2019.) Objavljeno 15. 2. 2019. u 11:03  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok: 31.01.2019.) Objavljeno 1. 2. 2019. u 20:15  ( Marica Ivanković )
[^] Prijava ispita iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 29. 1. 2019. u 09:57  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati drugog međuispita iz Fizikalne kemije polimera i konačne ocjene Objavljeno 25. 1. 2019. u 15:39  ( Marica Ivanković )
[^] Drugi međuispit iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 22. 1. 2019. u 08:40  ( Marica Ivanković )
[^] Odgoda predavanja Objavljeno 8. 1. 2019. u 10:44  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati 1. međuispita iz Fizikalne kemije polimera (13.12.2018.) Objavljeno 14. 12. 2018. u 11:34  ( Marica Ivanković )
[^] Prvi međuispit iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 4. 12. 2018. u 13:48  ( Marica Ivanković )
[^] Vježbe iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 26. 11. 2018. u 09:10  ( Anamarija Rogina )
[^] Predavanja iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 15. 10. 2018. u 08:32  ( Marica Ivanković )
[^] Početak predavanja iz FIZIKALNE KEMIJE POLIMERA Objavljeno 1. 10. 2018. u 10:28  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (07.09.2018.) Objavljeno 10. 9. 2018. u 09:56  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (29.08.2018.) Objavljeno 30. 8. 2018. u 09:17  ( Marica Ivanković ) Uređeno: 30. 8. 2018. u 09:34  (Marica Ivanković)
[^] Ispit iz Fizikalne kemije polimera (rok 29.08.2018.) Objavljeno 28. 8. 2018. u 09:26  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (29.06.2018.) Objavljeno 2. 7. 2018. u 12:49  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati 2. međuispita i konačne ocjene iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 22. 1. 2018. u 09:15  ( Marica Ivanković )
[^] Drugi međuispit iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 11. 1. 2018. u 09:12  ( Marica Ivanković )
[^] Rezultati 1. međuispita iz Fizikalne kemije polimera (16.11.2017.) Objavljeno 17. 11. 2017. u 13:34  ( Marica Ivanković )
[^] Vježbe iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 13. 11. 2017. u 09:34  ( Anamarija Rogina )
[^] Drugi kolokvij iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 11. 1. 2017. u 15:39  ( Marica Ivanković )
[^] Početak vježbi iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 19. 10. 2016. u 12:07  ( Anamarija Rogina )
[^] Početak vježbi iz Fizikalne kemije polimera Objavljeno 4. 12. 2015. u 09:54  ( Anamarija Rogina )
[^] FKP vježbe Objavljeno 7. 1. 2015. u 10:08  ( Anamarija Rogina )
[^] Vježbe iz Fizikalne kemije polimera - izmjena grupa za vježbu 2 Objavljeno 27. 11. 2014. u 09:39  ( Anamarija Rogina ) Uređeno: 3. 12. 2014. u 11:39  (Anamarija Rogina)
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja