Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija II
Šifra: 31939
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Košutić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Fizikalna kemija je esencijalna znanost za kemijsko inženjerstvo. Razumijevanje i primjena temeljnih principa, zakona i teorija fizikalne
kemije posebno je važno u kemijsko inženjerskoj praksi separacijskih procesa, površinskih fenomena i elektroinženjerstvu, a temeljna znanja iz kemijske kinetike nužna su pri praćenju brzine odvijanja reakcija u kemijskim reaktorima. Cilj kolegija je isto tako razvijanje sposobnosti logičkog rješavanja problema i izvođenja jednadžbi usko povezanih s kemijskim inženjerstvom.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

1. tjedan: Kemijska ravnoteža, Ovisnost kemijske ravnoteže o temperaturi
Seminar-zadaci iz kemijske ravnoteže
2. tjedan: Ovisnost kemijske ravnoteže o tlaku, Heterogene ravnoteže
Seminar-zadaci iz kemijske ravnoteže
Laboratorijske vježbe: Uvodni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
3. tjedan: Površinski fenomeni- Površinska napetost
Laboratorijske vježbe: Određivanje površinske napetosti metodom stalagmometra i težine kapi
4. tjedan: Površinski fenomeni-Adsorpcija
Seminar-zadaci iz adsorpcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje Freundlichove adsorpcijske izoterme
5. tjedan: 1. međuispit
Provodnost elektrolita- slabi elektroliti;
Laboratorijske vježbe: određivanje prijenosnog broja metodom Hittorfa
6. tjedan: Provodnost elektrolita- jaki elektroliti-Deby-Huckel teorija
Seminar-zadaci iz adsorpcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje množinske provodnosti slabog i jakog elektrolita
7. tjedan: Elektrodne ravnoteže
8. tjedan: Galvanski članci
Laboratorijske vježbe: Određivanje elektromotorne sile (EMS) galvanskog članka i elektrodnih potencijala
Seminar-zadaci, računanje elektrodnih potencijala, EMS i ostalih veličina
9. tjedan: Fizikalni procesi: Difuzija i viskoznost
10. tjedan: Kemijska kinetika-brzina reakcije, red reakcije; Molekularnost i mehanizam reakcije
Seminar- zadaci - računanje konstante brzine reakcije i određivanje reda reakcije
Laboratorijske vježbe: Određivanje konstante brzine reakcije-Inverzija saharoze
11. tjedan: Složene reakcije: paralelne, povratne, slijedne
Laboratorijske vježbe: Određivanje konstante brzine reakcije-Raspad H2O2
12. tjedan: Kinetika složenih reakcija, lančane reakcije, eksplozije, reakcije polimerizacije
13. tjedan: Ovisnost brzine reakcije o temperaturi. Teorije brzina reakcija.
Seminar- zadaci ovisnost konstante brzine reakcije o temperaturi
14. tjedan: Brzina reakcija u kapljevinama i na površini. Kataliza, homogena kataliza, kiselinsko-bazna kataliza, usporavanje i inhibicija reakcija, heterogena kataliza.
15. tjedan: 2. međuispit

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Primjena temeljnih fizikalno kemijskih zakona kojima se opisuju fizikalno kemijske pojave u svijetu koji nas okružuje pri rješavanju problema u kemijsko inženjerskoj praksi: 1.kemijske ravnoteže, 2. karakterizacije i primjene površinskih pojava površinske napetosti i adsorpcije; 3. opisivanje homogenih i heterogenih ravnoteža u otopinama elektrolita, 4. razumijevanje kemijske kinetike. 5. razumijevanje katalize i uloga katalizatora. 6. Planiranje i provođenje složenih eksperimenata te analitičko i grafičko obrađivanje mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima i seminarima
Studenti su obavezni izraditi 7 laboratorijskih vježbi.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno prisustvovanje predavanjima, seminarima te odrađene i kolokvirane laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe
Konzultacije

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokvij iz laboratorijskih vježbi
Dva međuispita (numerički zadaci za oslobađanje od računskog dijela ispita)
Pismeni ispit ( 3 numerička zadatka, potrebno 50 % bodova za prolaz, uz uvjet jednog potpuno ispravno riješenog zadatka)
Usmeni ispit: obavezan

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Preduvjeti za upis premeta:
Matematika I (21197), položeno
Matematika II (21207),položeno
Opća i anorganska kemija (21196), položeno

Preduvjeti za polaganje ispita:
Položeni predmeti: MATEMATIKA I i II, OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA, FIZIKALNA KEMIJA I

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Opisati temeljne zakone fizikalne kemije koji se odnose kemijsku ravnotežu, površinske fenomene adsorpcije i površinske napetosti, elektrokemijske ravnoteže (homogene i heterogene) i kemijsku kinetiku te ih prepoznati i primijeniti pri opisivanju ponašanja fizikalno kemijskih sustava
2. Primijeniti osnovna znanja iz matematike i izvoditi jednadžbe (koje jasno opisuju fizikalne fenomene koji se razmatraju)
3. Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse
4. Prikupiti, analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5. Pripremiti laboratorijska izvješća i protumačiti fiziklano kemijske zakone

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. opisati fenomene u području kemijskog inženjerstva rječnikom i instrumentarijem temeljnih znanosti ; matematike, fizike i kemije
2. objasniti temeljna načela kemijskog inženjerstva u područjima modeliranja i simuliranja kemijskih reakcija, procesa prijenosa tvari i energije te separacijskih procesa
3. prepoznati različita načela mjerenja i vođenja kemijskih procesa
4. definirati kemijsko-inženjerske probleme, što uključuje njihovo raščlanjivanje i formuliranje radi rješavanja primjenom osnovnih načela
5. izabrati prikladne metode analize, modeliranja, simulacije i optimiranja
6. objasniti načela metoda projektiranja procesa
7. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
8. kritički se koristiti literaturom u tiskanom i internetskom obliku za prikupljanje potrebnih informacija za rješavanje kemijsko-inženjerskih problema
9. protumačiti rezultate samostalno planiranih eksperimenata, uz nadzor iskusnoga kemijskog inženjera
10. primijeniti tehnike i metode uz svijest o njihovim ograničenjima
11. procijeniti utjecaj svoje struke općenito, te pojedinih metoda i inženjerskih rješenja na društvo i okoliš
12. primijeniti načela stručne i etičke odgovornosti
13. pokazati komunikacijske vještine za prikaz rezultata u pismenom i usmenom obliku, uključujući i engleski jezik, te sposobnost timskog rada, uključujući i stručnjake iz drugih disciplina
14. pokazati sposobnost samostalnog učenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem
Ishodi učenja:
 1. Izvesti i opisati temeljne zakone fizikalne kemije koji se odnose kemijsku ravnotežu, površinske fenomene adsorpcije i površinske napetosti, elektrokemijske ravnoteže (homogene i
  heterogene) i kemijsku kinetiku te ih prepoznati i primijeniti pri opisivanju ponašanja fizikalno kemijskih sustava
 2. Primijeniti osnovna znanja iz matematike i izvoditi jednadžbe (koje jasno opisuju fizikalne fenomene koji se razmatraju)
 3. Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse
 4. Sakupiti, analizirati i interpretirati rezultate pokusa
 5. Samostalno pripremiti laboratorijska izvješća
Literatura:
 1. Atkin's Physical Chemistry, , P. Atkins, J. de Paula, Oxford University Press, Oxfor, 2010.
 2. Osnove fizikalne kemije, , R. Brdička, Školska knjiga, Zagreb, 1969.
 3. Nastavni tekstovi na mrežnim stranicama FKIT-a, , K. Košutić, , .
 4. Physical Chemistry, , W. J. Moore, Longman group Ltd, London 1, 1974.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika I
Položen : Matematika II
Položen : Opća i anorganska kemija
Odslušan : Fizikalna kemija I

Polaganje predmeta :
Položen : Fizikalna kemija I
Položen : Matematika I
Položen : Matematika II
Položen : Opća i anorganska kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Rezultati pismenog ispita:

0125169657: 19/30 dobar (3)

0125173688: 16/30 dovoljan (2)

0125171407: 24/30 vrlo dobar (4)

0125169108: 12/30 nedovoljan (1)

0125168532: 12/30 nedovoljan(1)

0248059016: 20 30 dobar (3)

Usmeni ispit će se održati u utorak, 18.6.2024. u MKM20 u 8:30 h

prof.  K.  Košutić

Usmeni ispit će se održati prema sljedećem rasporedu:

14. 6. 2024. 

u 9:00 Skeledžija

 

17. lipnja 2024.

u 10:00 h: August, Brozović, Bužak, Kos

u 12:00 h: Milovac, Širić, Vinter, Vukas, Kovač

 

prof. K. Košutić

Rezultati:

0125169043 odličan (5)

0125175913 vrlo dobar (4)

Uvid u kolokvije moguć sutra i u srijedu uz prethodnu najavu mailom.

Voditeljica vježbi:

Andreja Žužić, mag. ing. cheming.

Obavještavaju se studenti da će se ispit održati 5. lipnja 2024. u sljedećim terminima:

objedinjeni ispit od 7:30 do 9:00,

2. međuispit od 9:00 do 10:30 h! 

 

prof. K.  Košutić

 

Obavještavaju se studenti da će se 2. međuispit održati 5. lipnja 2024. u MKV20 u terminu predavanja. 

Ispit pokriva područje elektrokemijske ravnoteže i kemijske kinetike, računskog je oblika te je na isti potrebno donijeti milimetarski papir i pribor za crtanje. Od pomoćnog materijala možete se poslužiti isprintanim formulama dostupnim na stranici predmeta, bez ikakvih dopisanih napomena i primjera.

Ispitu mogu pristupiti svi studenti koji su položili 1. međuispit. Studenti koji nisu položili 1. međuispi mogu pristupiti cijelom ispitu kako bi se oslobodili pismenog ispta u ovoj ak. godini!

Prijava ispita je 29. svibnja 2024. u terminu seminara!

 

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Krešimir Košutić

Rezultati izlaznog kolokvija nalaze se u proširenom tekstu obavijesti.

Uvid u kolokvije moguć je u utorak 21.5. uz prethodnu najavu putem e-maila. Svi studenti trebaju predati laboratorijske dnevnike za upis ocjene iz vježbi. Dnevnici će biti spremni za preuzimanje u srijedu 22.5. iza 12 h.

 

Voditeljica vježbi: Andreja Žužić, mag. ing. cheming.

Nadoknada vježbi bit će u četvrtak 9.5.2024. u redovnom terminu vježbi od 14 do 17 h.

Izlazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi održat će se u četvrtak 16.5.2024. od 14 do 15:30 hOdrađene vježbe i priznati referati iz svih vježbi uvjet su za pristupanje izlaznom kolokviju.

Za izlazni kolokvij potrebno je znati: teorijsku podlogu vježbi, račun i grafove svih vježbi, interpretirati rezultate i odrediti jednadžbu pravca. Na izlazni kolokvij potrebno je ponijeti kalkulator, ravnalo i pribor za pisanje.

 

Voditeljica vježbi:

Andreja Žužić, mag. ing. cheming.

 

Rezultati 2. međuispita nalaze se u repozitoriju kolegija.

Uvid u međuispit - u utorak 11.  lipnja 2024. od 9 do 11 h.

Položeni međuispiti znače oslobođenje od računskog ispita za ovu akademsku godinu!

 

prof. K. Košutić 

Pismeni ispit:

0125169129: 23/30 dobar (3)

 

Usmeni ispit će se održati u srijedu, 24. 4. 2024. u 12 h!

prof. K. Košutić

Obavještavaju se studenti da će se 1. međuispit održati 23. travnja 2024. u MKV19 u 16:00 h. Datum je dogovoren sa studentima koji su bili prisutni na nastavi te se neće mijenjati!

Ispit pokriva područje kemijske ravnoteže i adsorpcije, računskog je oblika te je na isti potrebno donijeti milimetarski papir i pribor za crtanje. Od pomoćnog materijala možete se poslužiti isprintanim formulama dostupnim na stranici predmeta, bez ikakvih dopisanih napomena i primjera.

Ispitu mogu pristupiti svi studenti koji su položili FK I ! Prijava ispita - 10.  travnja 2024.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Krešimir Košutić

 

Novi raspored po grupama u opširnijem sadržaju obavijesti! (obnovljeno 06.03.2024.)

Ulazni kolokvij laboratorijskih vježbi kolegija Fizikalna kemija II za studente 2. godine studija Kemijsko inženjerstvo, grupa 1 (popis u detaljnijem sadržaju obavijesti) održat će se u ponedjeljak 11. ožujka u 15 sati u Fizikalno-kemijskom praktikumu (laboratorij ZFK, 3. kat) .

Vježbe za studente grupe 1, koji polože ulazni kolokvij, krenut će 18. ožujka i održavat će se ponedjeljkom od 15 - 18 sati.
 

Voditelj vježbi Grupe 1:

dr. sc. Leonard Bauer
(e-mail: lbauer@fkit.hr)

Obavještavaju se studenti da će predavanja iz FIZIKALNE KEMIJE II početi u srijedu 28. veljače 2024.  prema rasporedu- MKV20, 8-11 h!

 

Nositelj kolegija

prof. dr. sc. Krešimir Košutić

Obavještavaju se studenti II. godine studija Kemijsko inženjerstvo da će se vježbe iz Fizikalne kemije II održavati ponedjeljkom (15-18h), srijedom (12-15h) i četvrtkom (14-17h).

Ulazni kolokvij održat će se u srijedu, 08.03.2023. u Fizikalno kemijskom praktikumu u 3 termina (12-13 h – grupa 1, 13:15-14:15 h – grupa 2, 14:30-15:30 – grupa 3. Za ulazni kolokvij potrebno znati zadatak,  postupak vježbe,  aparaturu i mjerne podatke sljedećih vježbi:

11. Napetost površine,  10. Adsorpcija, 14. Provodnost elektrolita, 13. Mjerenje prijenosnog broja metodom Hittorfa, 15. Elektromotorna sila galvanskog članka, 8. Kemijska kinetika-inverzija saharoze, 9. Kemijska kinetika-raspad H2O2.

Kolokvij će sadržavati i kratki zadatak iz razrjeđenja otopine te interpolacije i ekstrapolacije (uvjet za prolaz).

Položeni kolokvij uvjet je za početak rada. Raspored studenata po grupama bit će objavljen naknadno.

 

                                                                      

Voditeljice vježbi:

Silvia Morović, mag. ing. oecoing

Marina Monika Marić mag. ing. cheming

Video snimke vježbi Adsorpcija, Raspad vodikovog peroksida i Inverzija saharoze možete pogledati na sljedećem linku:

https://www.youtube.com/channel/UCBU-NqDENwEU1CosLchazEg

Ove snimke su namijenjene studentima u Grupama 2 i 4 koji će zbog pogoršanja epidemiološke situacije ove vježbe odraditi pokazno. O podacima i rokovima za izradu referata će svaka od voditeljica vježbi obavijestiti svoju grupu studenata.

 

Voditeljice vježbi:

Iva Ćurić, mag. ing. cheming.

Andreja Žužić, mag. ing. cheming.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja