Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Fizika II
Šifra: 21214
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrej Vidak
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta:

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Električne pojave i sile, Coulombov zakon.
2. Električno polje, Gaussov zakon.
3. Električni potencijal i napon, električna potencijalna energija.
4. Polarizacija dielektrika, kondenzatori.
5. Električna struja i otpor. Rad i snaga električne struje.
6. Magnetske pojave, magnetsko polje električne struje, Lorentzova sila.
7. Magnetska svojstva materijala. Feromagnetizam, dijamagnetizam i paramagnetizam.
8. Faradayev zakon elektromagnetske indukcije, induktivitet, samoindukcija.
9. Izmjenična struja, otpori u krugu izmjenične struje, rad i snaga izmjenične struje.
10. Električni titrajni krugovi, Maxwellove jednadžbe, elektromagnetski valovi.
11. Zakoni geometrijske optike, ravna i sferna zrcala, totalna refleksija, tanke leće.
12. Valna optika, interferencija, difrakcija i polarizacija svjetlosti.
13. Temelji suvremene kvantne fizike, zakoni zračenja, fotoelektrični učinak, Comptonov učinak.
14. Kvantnomehanički spektri, Bohrov model vodikovog atoma, relacije neodređenosti.
15. Valna priroda materije, Schrödingerova jednadžba za valnu funkciju u jednoj dimenziji.

RAZVIJANJE OPĆIH I POSEBNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije: poznavanje elektromagnetskih pojava i njihova matematičkoga opisa
Posebne kompetencije: primjena elektromagnetskoh pojava u tehnologiji.

OBVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Studenti su obvezni nazočiti predavanjima i seminarima

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
80%-tna nazočnost na predavanjima i seminarima

NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja (ex cathedra)
seminari (ex cathedra)

NAČINI PROVJERE ZNANJA I POLAGANJE ISPITA
Dva neobavezna pismena kolokvija i domaće zadaće. Bodovi skupljeni na kolokvijima i domaćim zadaćama mogu studenta osloboditi obveze polaganja pismenoga ispita.
Pismeni ispit
Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
Nema

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. objasniti fizkalne procese i pojave
2. analizirati i rješavati fizikalne probleme koristeći se matematičkim vještinama (matematička
formulacija fizikalnog problema)
3. grafički prikaz fizikalnih zakona
4. interpretirati dobivene rezultate (analitički,grafički, tabelarni prikaz fizikalnih zakona)
5. međusobno povezati stećena znanja u rješavanju fizikalnih problema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. sposobnost primjene fizikalnih zakona
2. stjecanje računskih vještina
3. povezivanje stećenih znanja
4. primjena znanstvenih metoda pri rješavanju problema
5. Deduktivno i induktivno zaključivanje

Literatura:

P. Kulišić and V. Lopac: Elektromagnetske pojave i struktura tvari,
Školska knjiga, Zagreb 2003.
V. Lopac, P. Kulišić, V. Volovšek and V. Dananić: Riješeni zadaci iz
elektromagnetskih pojava i strukture tvari, Školska knjiga, Zagreb 1992.

Preduvjeti za:

Polaganje predmeta:
Položen: Fizika I
Ishodi učenja:
 1. objasniti fizikalne procese i pojave
 2. analizirati i rješavati fizikalne probleme koristeći se matematičkim vještinama (matematička formulacija fizikalnog problema)
 3. grafički prikaz fizikalnih zakona
 4. interpretirati dobivene rezultate (analitički,grafički, tabelarni prikaz fizikalnih zakona)
 5. međusobno povezati stećena znanja u rješavanju fizikalnih problema
Literatura:
 1. , P. Kulišić and V. Lopac: Elektromagnetske pojave i struktura tvari,
  Školska knjiga, Zagreb 2003., , , .
 2. , V. Lopac, P. Kulišić, V. Volovšek and V. Dananić: Riješeni zadaci iz
  elektromagnetskih pojava i strukture tvari, Školska knjiga, Zagreb 1992., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizika I

Polaganje predmeta :
Položen : Fizika I
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Repozitorij