Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Applied Catalysis
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Lectures_Jukic
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Applied Catalysis
Šifra: 204382
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna
doc. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Upoznavanje studenata s temeljnim postavkama i primjenom industrijskih katalitičkih procesa; sintezom i pripremom katalizatora; tehnikama karakterizacije katalizatora; mehanizmima djelovanja. Detaljno će se savladati katalitički procesi u naftnoj i petrokemijskoj industriji te obradi otpadnih voda.

Opis sadržaja predmeta:
1. Tjedan: Ponavljanje osnova katalitičkih procesa: osnovne definicije, podjela na homogene i heterogene sustave, kinetički izrazi brzina kemijskih reakcija, red reakcija, energija aktivacije; komercijalna važnost katalitičkih procesa.
2. Tjedan: Sinteza i priprava anorganskih i polimernih katalizatora; oblikovanje katalizatora.
3. Tjedan: Karakterizacija površine i morfologije (AFM, SEM, EDX, XRD, WAXS).
4. Tjedan: Karakterizacija sastava i elektronskih svojstava (ICP-MS, EPR, XPS).
5. Tjedan: Kolokvij
6. Tjedan: Desulfurizacija i hidroobradbe, krekiranje i reformiranje u industriji prerade nafte.
7. Tjedan: Izomerizacija i alkilacija u industriji prerade nafte. Katalitička obrada ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem.
8. Tjedan: Hidrogeniranje i oksidacija u petrokemijskoj industriji.
9. Tjedan: Kolokvij
10. Tjedan: Katalitička obrada otpadnih voda pod uvjetima povišene temperature i tlaka.
11. Tjedan: Katalitička obrada otpadnih voda pod uvjetima sobne temperature i tlaka.
12. Tjedan: Osnove zelene kemije i primjena katalitičkih procesa u zelenoj kemiji.
13. Tjedan: Kolokvij
14. Tjedan: Izlaganje studentskih samostalnih zadataka.
15. Tjedan: Izlaganje studentskih samostalnih zadataka.

Vrste izvođenja nastave: predavanja, vježbe, samostalni zadaci, laboratorij

Praćenje rada studenata: Pohađanje nastave, Eksperimentalni rad, Kolokvij, Istraživanje, Referat, Seminarski rad, Praktični rad, Pismeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju za sintezu novih proizvoda, kreiranje održivih procesa, kao i rješavanje problema onečišćenja vode, zraka i tla.
- Primijeniti različite analitičke tehnike, analitičke i numeričke metode i programske alate u kreativnom rješavanju inženjerskih problema nudeći održiva tehnološka rješenja.
- Identificirati i analizirati složenije probleme u tehnološkim procesima kemijske i srodnih industrija.
- Kritički analizirati, vrednovati i interpretirati vlastite rezultate uspoređujući ih s postojećim rješenjima dostupnima u znanstvenoj i stručnoj literaturi
- Istraživati i analizirati primjenu inovativnih i nadolazećih kemijskih tehnologija u multidisciplinarnom kontekstu
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu, kao i učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanjem novih znanja i vještina
prema normama inženjerske prakse

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)
1. Poznavati metode pripreme katalizatora.
2. Objasniti i analizirati željena svojstva te strukturu katalizatora za danu primjenu.
3. Opisati i objasniti katalitičke procese u industriji prerade nafte te petrokemiji.
4. Opisati i objasniti katalitičke procese u obradi otpadnih voda.
5. Primijeniti znanja stečena o katalitičkim procesima za dobivanje željenog produkta.
6. Definirati specifičnosti i zahtjeve zelene kemije.
Literatura:
 1. G. Rothenberg: Catalysis: Concepts and Green Applications
 2. U. Hanfeld, L. Lefferts: Catalysis: An Integrated Textbook for Students
 3. S. Parsons: Advanced Oxidation Processes for Water and Wastewater Treatment
 4. R.A. Sheldon, I. Arends, U. Hanfeld: Green Chemistry and Catalysis
 5. M. Absi-Halabi, J. Beshara, H. Qabazard, A. Stanislaus: Catalysts in Petroleum Refining and Petrochemical Industries 1995, Volume 100
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna:

  Četvrtkom od 8 do 10 uz prethodnu najavu na e-mail.

  Lokacija:
 • doc. dr. sc. Marin Kovačić:

  prema dogovoru putem e-maila

  Lokacija: