Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Applied Catalysis
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Lectures_Jukic
Repozitorij je prazan
Obavijesti


Dear colleagues,

the 3rd part of exam will be held on Friday, February 12, from 11 am - 1 pm, in classroom S0 (Savska cesta 16,).

best regards, A. Jukić

Dear colleagues, as we arrange earlier, the third colloquium/test  will be held on February 5th in the classroom P1KM-19 (Marulićev trg 19, basement) from 10 a.m. to noon.

If you need more time to study, please just let me know a new date/time that suits you - preferably two dates by the end of February, so I can book a classroom.

Below you can find questions to help you prepare for the test.

Best regards,

Ante

Questions for the preparation of the colloquium

Composition and main properties of crude oil

Processing units in petroleum refinery – basics

Petroleum refinery products – basics

Production of hydrogen / Hydrodesulphurization / Amine Gas Treating / Claus Unit / Catalytic Reforming – in detail (reactions, feedstock, products, catalyst type and mechanism of action, process conditions, technology and process description…)

Nanocatalysis (HDS, SRU) – basics

Dear colleagues,

we will start today's lecture at 13.15 h (please turn on your cameras).

Lectures are uploaded at MS Teams / Class materials.

Best regards,

Professor Ante Jukić

Applied Catalysis
Šifra: 204382
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna
doc. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Upoznavanje studenata s temeljnim postavkama i primjenom industrijskih katalitičkih procesa; sintezom i pripremom katalizatora; tehnikama karakterizacije katalizatora; mehanizmima djelovanja. Detaljno će se savladati katalitički procesi u naftnoj i petrokemijskoj industriji te obradi otpadnih voda.

Opis sadržaja predmeta:
1. Tjedan: Ponavljanje osnova katalitičkih procesa: osnovne definicije, podjela na homogene i heterogene sustave, kinetički izrazi brzina kemijskih reakcija, red reakcija, energija aktivacije; komercijalna važnost katalitičkih procesa.
2. Tjedan: Sinteza i priprava anorganskih i polimernih katalizatora; oblikovanje katalizatora.
3. Tjedan: Karakterizacija površine i morfologije (AFM, SEM, EDX, XRD, WAXS).
4. Tjedan: Karakterizacija sastava i elektronskih svojstava (ICP-MS, EPR, XPS).
5. Tjedan: Kolokvij
6. Tjedan: Desulfurizacija i hidroobradbe, krekiranje i reformiranje u industriji prerade nafte.
7. Tjedan: Izomerizacija i alkilacija u industriji prerade nafte. Katalitička obrada ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem.
8. Tjedan: Hidrogeniranje i oksidacija u petrokemijskoj industriji.
9. Tjedan: Kolokvij
10. Tjedan: Katalitička obrada otpadnih voda pod uvjetima povišene temperature i tlaka.
11. Tjedan: Katalitička obrada otpadnih voda pod uvjetima sobne temperature i tlaka.
12. Tjedan: Osnove zelene kemije i primjena katalitičkih procesa u zelenoj kemiji.
13. Tjedan: Kolokvij
14. Tjedan: Izlaganje studentskih samostalnih zadataka.
15. Tjedan: Izlaganje studentskih samostalnih zadataka.

Vrste izvođenja nastave: predavanja, vježbe, samostalni zadaci, laboratorij

Praćenje rada studenata: Pohađanje nastave, Eksperimentalni rad, Kolokvij, Istraživanje, Referat, Seminarski rad, Praktični rad, Pismeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju za sintezu novih proizvoda, kreiranje održivih procesa, kao i rješavanje problema onečišćenja vode, zraka i tla.
- Primijeniti različite analitičke tehnike, analitičke i numeričke metode i programske alate u kreativnom rješavanju inženjerskih problema nudeći održiva tehnološka rješenja.
- Identificirati i analizirati složenije probleme u tehnološkim procesima kemijske i srodnih industrija.
- Kritički analizirati, vrednovati i interpretirati vlastite rezultate uspoređujući ih s postojećim rješenjima dostupnima u znanstvenoj i stručnoj literaturi
- Istraživati i analizirati primjenu inovativnih i nadolazećih kemijskih tehnologija u multidisciplinarnom kontekstu
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu, kao i učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanjem novih znanja i vještina
prema normama inženjerske prakse

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)
1. Poznavati metode pripreme katalizatora.
2. Objasniti i analizirati željena svojstva te strukturu katalizatora za danu primjenu.
3. Opisati i objasniti katalitičke procese u industriji prerade nafte te petrokemiji.
4. Opisati i objasniti katalitičke procese u obradi otpadnih voda.
5. Primijeniti znanja stečena o katalitičkim procesima za dobivanje željenog produkta.
6. Definirati specifičnosti i zahtjeve zelene kemije.
Literatura:
 1. G. Rothenberg: Catalysis: Concepts and Green Applications
 2. U. Hanfeld, L. Lefferts: Catalysis: An Integrated Textbook for Students
 3. S. Parsons: Advanced Oxidation Processes for Water and Wastewater Treatment
 4. R.A. Sheldon, I. Arends, U. Hanfeld: Green Chemistry and Catalysis
 5. M. Absi-Halabi, J. Beshara, H. Qabazard, A. Stanislaus: Catalysts in Petroleum Refining and Petrochemical Industries 1995, Volume 100
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna:

  Četvrtkom od 8 do 10 uz prethodnu najavu na e-mail.

  Lokacija:
 • doc. dr. sc. Marin Kovačić:

  prema dogovoru putem e-maila

  Lokacija: