Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Renewable Energy Sources
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Obavijesti
Renewable Energy Sources
Šifra: 204411
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Mandić
prof. dr. sc. Ante Jukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Cilj kolegija je dati pregled znanstvenih i tehnoloških principa koji su temelj obnovljivih izvora energije te njihove primjene i integracije u energetski sustav.

Opis sadržaja predmeta:
1. Tjedan: Uvod u obnovljive izvor energije, povijesni pregled te njihova uloga u rješavanju energijskih i ekoloških problema sadašnjice
2. Tjedan: Podjela i vrste obnovljivih izvora energije
3. Tjedan: Termodinamika pretvorbe energije
4. Tjedan: Biomasa: uloga i primjena.
5. Tjedan: Proizvodnja i primjena biogoriva
6. Tjedan: Vodik kao energent budućnosti
7. Tjedan: Proizvodnja, skladištenje i upotreba vodika
8. Tjedan: Pregled i utvrđivanje gradiva te provjera znanja
9. Tjedan: Kolovij
10. Tjedan:: Vjetroelektrane, Hidroelektrane
11. Tjedan: Fotonaponski pretvornici energije
12. Tjedan: Geotermalna energija
13. Tjedan: Povezivanje obnovljivih izvora energije s energetskim sustavom
14. Tjedan: Skladištenje energije, Pregled i utvrđivanje gradiva te provjera znanja
15. Tjedan: Kolokvij

Vrste izvođenja nastave:
predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci, laboratorij

Obveze studenata:
Prisustvovanje svim oblicima nastave je obavezno, minimalno 75 %.
Izostanak sa seminara i vježbi mora se nadoknaditi.
Prije polaganja ispita student je dužan odraditi sve vježbe te predati domaće zadaće i referate iz vježbi.

Praćenje rada studenata:
Pohađanje nastave, Eksperimentalni rad, Kolokvij, Istraživanje,Referat, Seminarski rad, Praktični rad, Pismeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Planirati i samostalno provoditi eksperimentalni rad u svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze uzimajući u obzir ekonomsku i ekološku učinkovitost procesa.
- Optimirati cjelovite i održive tehnološke procese analizom i modeliranjem s ciljem postizanja minimalne količine otpadnih tvari, uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa.
- Samostalno organizirati vremenski plan rada i primijeniti opću metodologiju projektnog planiranja i upravljanja u poslovnom okruženju
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu, kao i učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu.
- Komunicirati sa znanstvenom i stručnom zajednicom i društvom u cjelini u nacionalnom i međunarodnom okružju
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanjem novih znanja i vještina prema normama inženjerske prakse

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja):
1. Definirati područje i opseg obnovljivih izvora energije
2. Objasniti ekonomske, političke i komercijalne zahtjeve za obnovljivim izvorima energije i za održivi razvoj čovječanstva
3. Analizirati prednosti i nedostatke pojedinih vrsta obnovljivih izvora energije u primjeni
4. Osmisliti i postaviti sustav pretvorbe energije iz obnovljivih izvora
5. Predložiti različite mogućnosti rješavanja energijskih i ekoloških problema današnjice
6. Primijeniti stečena znanja u praksi
Literatura:
  1. Twidell J., Weir T.: Renewable Energy Resources
  2. Letcher T. M.: Future Energy: Improved, Sustainable and Clean Options for our Planet
1. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija: