Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Prijenos tvari i energije
Šifra: 160887
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Proučavanje procesa prijenosa: količine gibanja, topline i tvari na načelu jedinstvenog pristupa procesima prijenosa koji su osnova kemijsko inženjerskih disciplina i primijenjenih znanosti.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan
Uvodno predavanje - upoznavanje studenata s načinom izvođenja kolegija, upoznavanje s osnovnim terminima - kemijsko inženjerstvo, fenomeni transporta, tehnološki proces, jedinične operacije
2. tjedan
Fizikalne osnove. Reološka karakterizacija fluida. Mehanizmi prijenosa. Gustoća toka količine gibanja, energije i tvari. Stacionarni i nestacionarni procesi.
3. tjedan
Zakoni očuvanja pri strujanju fluida (masa, količina gibanja, energija). Mjerenje članova Bernoulijeve jednadžbe. Načini određivanja protoka u cijevi. Vrste strujanja.
4. tjedan
Laminarno strujanje, raspodjela brzina, gubitak energije pri strujanju.
5. tjedan
Turbulentno strujanje, teorija graničnog sloja.
Gubitak energije kod turbulentnog strujanja, primjena dimenzijske analize.
6. tjedan
Moody-ev dijagram. Cjevovod i transport fluida u cijevi. Određivanje snage pumpe.
Pokazne vježbe u laboratoriju: Reynoldsov pokus, Proračun pumpe.
7. tjedan
Optjecanje. Strujanje u miješalici. Strujanje kroz porozni sloj.
8. tjedan
I kolokvij
9. tjedan
Kondukcija. Stacionarni prijenos topline kroz jednoslojni i višeslojni zid. Nestacionarna kondukcija, analitička rješenja.
10. tjedan
Prijenos topline konvekcijom. Prolaz topline. Metode određivanja koeficijenta prijelaza topline, utjecaj hidrodinamike.
Od 10. tjedna počinju laboratorijske vježbe koje studenti rade naizmjenično po grupama:
1. Optjecanje
2. Nestacionarno vođenje topline
3. Prijenos topline konvekcijom
4. Prijenos tvari
11. tjedan
Prijenos topline toplinskim zračenjem. Zračenje crnog tijela. Prijenos topline između dvije ploče. Zračenje u zatvorenom prostoru. Složeni prijenos topline zračenjem i konvekcijom.
12. tjedan
II. kolokvij
13. tjedan
Prijenos tvari difuzijom i vrtložnim mehanizmom.
14. tjedan
Analogije prijenosa količine gibanja, količine topline i količine tvari.
15. tjedan
III. kolokvij

Predavanja su praćena seminarima i laboratorijskim vježbama

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Stjecanje znanja o osnovnim zakonitostima i mehanizmima prijenosa količine gibanja, energije i tvari, te razumijevanje analogije među njima, potrebnih za praćenje kolegija na višim godinama studija.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe), pisanje referata i domaće zadaće.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA: Uredno pohađanje nastave (predavanja i seminari), uspješno završene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja,
seminari se izvode nakon obrađene tematske jedinice,
vježbe se izvode u posljednjim tjednima semestra (od 10. do 15. tjedna)

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
3 kolokvija (nakon završene nastavne cjeline: prijenos količine gibanja, I. kolokvij; Prijenos topline, II. kolokvij, Prijenos tvari i analogije između različitih vrsta prijenosa, III. kolokvij.
Studenti koji se ne oslobode pismenog dijela ispita preko kolokvija moraju pristupiti pismenom i usmenom dijelu ispita.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispiti iz kolegija:-

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. upoznati se s pojavama i zakonitostima pri prijenosu količine gibanja, energije i tvari
2. definirati utjecaje hidrodinamičkih uvjeta na prijenosne pojave.
3. razumjeti osnovne zakone i jednadžbe na makroskopskoj razini te ih primijeniti, ovisno mehanizmu pri prijenosu količine gibanja, topline ili tvari
4. koristiti anologiju između prijenosa količine gibanja, topline i tvari za definiranje transportnih koeficijenata

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1 stjecanje vještina potrebnih za numeričko načina razmišljanja, vještina računanja i ispravne upotrebe jedinica i termodinamičkih tablica
2. znati interpretirati laboratorijska opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
3. planirati i upravljati vremenom
4. razvijanje sposobnosti samostalnog i timskog rada

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
1. uvod u osnove prijenosnih pojava

Ishodi učenja
- definirati pojmove potrebne za razumijevanje i opisivanje procesa prijenosa količine gibanja, energije i tvari

Kriteriji vrednovanja
-razlikovati mehanizme prijenosa
- definirati osnovne jednadžbe pri opisu procesa prijenosa
- razlikovati Newtonske i nenewtonske fluide i poznavati modelne jednadžbe za njihov opis

Nastavna jedinica
2.Prijenos količine gibanja

Ishodi učenja
-poznavati zakone očuvanja pri strujanju fluida
- definirati strukturu i nastank hidrodinamičkog graničnog sloja
- razumjeti osnove transporta fluida
-definirati karakteristične slučajeve prijenosa količine gibanja, te primijeniti odgovarajuće jednadžbe

Kriteriji vrednovanja
- koristiti se zakonima očuvanja pri proračunu pumpe prilikom transporta tekućine kroz složeni cjevovod
- definirati hidrodinamički utjecaj na strukturu graničnog sloja
- odrediti brzinu strujanja u cijevi, skicirati profile brzina i odnose srednje i maksimalne vrijednosti brzina u cijevi, odnosno ploči

Nastavna jedinica
3. Prijenos topline

Ishodi učenja
- definirati i razlikovati mehanizme prijenosa topline (konvekcija, kondukcija i radijacija)
- koristiti jednadžbe pri stacionarnom i nestacionarnom prijenosu topline kondukcijom
- definirati utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na prijenos topline konvecijom
- opisati prirodu i osnovne zakonitosti prijenosa topline radijacijom

Kriteriji vrednovanja
- objasniti kriterij određivanja mehanizma prijenosa topline
- definirati pokretačku silu procesa, površinu izmjene topline i koeficijent prolaza topline i izračunati tok topline ovisno o uvjetima provedbe procesa
- znati odrediti utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na prijenos topline
- razumjeti načine definiranja i značenje različitih bezdimenzijskih značajki
- objasniti Planckov, Stefan - Boltzmanov, Kirchofov zakon

Nastavna jedinica
4. Prijenos tvari

Ishodi učenja
- poznavati mehanizme prijenosa tvari
- definirati jednadžbe za proračun prijenosa ovisno o mehanizmu prijenosa tvari
- poznavati matematičke metode određivanja koeficijenta prijenosa topline i tvari

Kriteriji vrednovanja
- objasniti primjenu Fickovog zakona
- izračunati tok topline i tvari ovisno o uvjetima provedbe procesa
- znati odrediti utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na prijenos tvari
- koristiti se korelacijskim i diferencijalnim jednadžbama za određivanje koeficijenta prijenosa tvari

Nastavna jedinica
5. Analogije prijenosa količine gibanja, topline i tvari

Ishodi učenja
-koristiti se Reynoldsovom, Prandtl-Taylorovom, Von-Karmanovom, Chilton-Colburnovom analogijom

Kriteriji vrednovanja
-poznavanjem vrijednost jednog transportnog koeficijenta procijeniti vrijednost drugog koeficijenta
Literatura:
  1. A. Glasnović, A. Sander, Interna skripta - Prijenos tvari i energije
  2. Predavanja na mrežnim stranicama FKIT-a - Jasna Prlić Kardum
  3. I. H. Shames, Mehanics of fluids, Mc Graw-Hill, 2003.
  4. R. G. Griskey, Transport Phenomena and Unit Operations, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
  5. R. S. Brodkey, H. C. Hershey, Transport Phenomena, Mc Graw-Hill, 1989.
  6. J. D. Seader, E. J. Henley, Separation Process Principles, John Wiley & Sons, Inc. 2006.
  7. Y. A. Cengel, J. M. Cimbala, Fluid mechanics, Fundametals and applications, Mc Graw-Hill, 2006.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Obavijesti

Mole se studenti koji su položili PTE na studijima EI i KIM, a prešli su na studij KI da se prije izlaska na rok obavezno jave predmetnom nastavniku kako bi se na vrijeme pripremila razlikovna pitanja za njih.

Rezultati kolokvija dani su u prilogu. Studenti koji trebaju ispraviti 1. ili 2. kolokvij mogu izaći na 1. zimski rok koji ne trebaju prijavljivati, ali trebaju najaviti svoj izlazak na ispravak. Konačne ocjene bit će zaključene nakon odrađenih i priznatih vježbi. Studenti na uvid kolokvija mogu doći u srijedu, 24. siječnja u 12 i 15 u MKV-20. Onima koji su završili vježbe i položili kolokvij bit će predložena konačna ocjena. Također, svi studenti koji imaju uvjete dobit će potpis u indeks.

Obavještavaju se studenti koji su položili kolegij Prijenos tvari i energije na studiju Ekoinženjerstvo i Kemija i inženjerstvo materijala da mogu pristupiti polaganju razlikovnih pitanja u terminu 24. siječnja u 12 i 15 sati u MKV-20. Mole se studenti da prijave svoj doazak na kolokvij donošenjem potpisanih papira na Zavod do 22. siječnja. Studenti koji ne pristupe ovom kolokviju, mogu polagati razlikovna pitanja na ostalim predviđenim rokovima.

2. kolokvij iz kolegija PTE, održat će se u srijedu 17. siječnja u 12 i 15, u MKV-20. Studenti koji mogu i žele pristupiti 2. kolokviju trebaju donjeti potpisane papire na Zavod do 15. siječnja.

Obavještavaju se studenti da se vježbe u petak 22. 12. neće održati. Posljednji termin vježbi se tako pomiče na ponedjeljak 22. 01 . u 8 sati. Napominjem da se redoslijed vježbi pri tome ne mijenja, dakle studenti ne preskaču vježbu, nego u siječnju nastavljaju vježbe prema redoslijedu.

Raspored studenata za laboratorijske vježbe i predlošci za vježbe nalazi se u repozitoriju.

Rezultati kolokvija objavljeni su u repozitoriju Ispiti i kolokviji.

Termin održavanja prvog kolokvija za studente s prezimenom koje počinje slovima od A do Lj održat će se u petak, 17. 11. u  13 do 14 i 30 sati, a za ostale studente u 14 i 30 do 16 sati u MKV-20 dvorani.

Prvi kolokvij održat će se u petak 17.11. od 13 do 16 sati u MKV-20, prema rasporedu koji će biti objavljen nakon završetka prijava za kolokvij. Studenti koji žele pristupiti  kolokviju trebaju donjeti 2-3 arka papira na Zavod (obavezno napisati ime i prezime) do ponedjeljka u 16 sati.

Studenti koji se još nisu prijavili za izvođenje laboratorijskih vježbi moći će to napraviti u petak 13.10. u terminu seminara.

Obavještavaju se studenti da će predavanja iz kolegija Prijenos tvari i energije početi u srijedu 04. 10. u 12 sati i 15 minuta u predavaoni MKV-20.

Adrijana Brzović, 45%+50%, usmeni - ponedjeljak 11.09. u 10 i 30 sati

Valerija Čorak, 65%+17%, komisijski ispit -  ponedjeljak 11.09. u 9 sati

Hrvoje Dragozet, 67%, upis ocjene - ponedjeljak 11.09. u 10 i 30

Viktorija Gorički, 55%+43%, usmeni - ponedjeljak 11.09. u 10 i 30 sati

Doris Jurković, 20%+3%, 

Kristina Liber, 65%+30%, komisijski ispit -  ponedjeljak 11.09. u 9 i 30 sati

Dalibor Marijan, 45%+0%

Mario Sokolić, 60%+20%

Veronika Žlabravec, 100%+100%, usmeni - ponedjeljak 11.09. u 10 i 30 sati

Valerija Čorak 25%+44%

Kristina Liber, 45%+75%

Katarina Ožanić, 15%+11%

Veronika Žlabravec, 75%+33%

Poziva se studentica Kristina Liber na usmeni ispit koji će se održati u ponedjeljak 04.09, u 10 sati.

Matea Bišof, 13,5/30 usmeni, PONEDJELJAK, 17.07. 11 i 30 sati

Viktorija Gorički, 12/30

Doris Jurković, 6/30

Iva Zovko, 1/30

Barbara Pucović, 11/30
Bruno Baković, 5/30 KOMISIJSKI ISPIT, PONEDJELJAK, 17.07. u 11 i 30 sati

Andreja Kišić 15/15

Poziva se student MarkoBlažanović na usmeni ispit koji će se održati u ponedjeljak, 03.06. u 9 sati.

Bruno Baković, 30%+13%

Magdalena Osrečak 75%+53%

Rezultati razlikovnog dijela ispita:

Kristina Kukrika 67%

Doroteja Mutak, 100%

Studentica Magdalena Osrečak poziva se u srijedu, 21.06. u 9 sati na usmeni ispit.

Valerija Čorak, 50%+63%, usmeni u srijedu - 05.04. u 14 i 30 sati

Ruth Eva Jenesh, 100%+93%, usmeni u srijedu - 05.04. u 14 i 30 sati

Doris Jurković, 30%+10%

Marija Kovačić, 60%+30%

Dalibor Marijan, 60%+37%

Lidija Pirija, 85%+60%, usmeni u srijedu - 05.04. u 14 i 30 sati

Na usmeni ispit pozivaju se slijedeći studenti:

Srijeda, 22.02. u 900 sati:

Luka Bera, 50+50 %

Marija Ćurić, 100+93 %

Srijeda, 22.02. u 930 sati:

Katja Heraković, 100+50 %

Dora Furač, 90+77 %

Srijeda, 22.02. u 1000 sati:

Katarina Jozinović, 50+70 %

Matej Moržan, 100+93 %

Srijeda u 1030 sati:

Dorotea Perović 60+87 %

Borna Pšeničnik, 60+83 %

Luka Vlašić, 80+73%

Student Lovre Kapitanović se poziva na komisijski ispit koji će se održati u srijedu, 22.02 s početkom u 815.

Bodovi za studente koji nisu prošli pismeni ispit:

Adriana Brzović, 60+37 %

Mirta Cikojević, 25+53%

Viktorija Gorički, 55+7 %

Deni Hršak, 35+7 %

Matej Ivanović, 30+37 %

Marija Kovačić, 50+17%

Lidija Pirija, 35+7 %

Barbara Pucović, 50+37 %

 

Studenti koji nemaju upisanu ocjenu u indeks trebaju doći sutra, 9.2. od 11 do 13 sati na upis ocjena. U tom terminu također je moguće dobiti na uvid ispit.

Pismeni ispit:

Bruno Baković 35%+20%

Valerija Čorak 0%+0%

Deni Hršak 0%+0%

Barbara Pucović 30%+37%

Iva Zovko 0%+0%

Poziva se studentica Barbara Pucović da dođe na komisijski ispit 9.2. u 8i 15 sati.

Razlika gradiva za prelaznike:

Ivana Hlevnjak - dovoljan (2)

Andreja Kišić - dovoljan (2)

Ispravak kolokvija - bodovi:

Aleksandar Bajrović, 10+6,5

Ana Baković, 9+9

Adriana Brzović, 5+2,5

Marija Ćurić, 6+5

Dora Furač,  6,5+3

Dora Horvat, 15

Pavao Jakešević, 6,5

Katarina Jozinović, 8+3

Monika Leskovar, 11

Nikolka ljubić, 7,5

Ivana Mikulčić, 6,5+7,5

Dario Mirić, 10+6,5

Matej Moržan, 6+4

Gabriela Novak Bareković, 6,5+8,5

Magdalena Osrečak, 5,5+6,5

Tea Pendić, 10+10,5

Dorotea Perović, 7,5+4

Silvestar Stošić, 8+6,5

Aleksandra Tunski, 9+3

Veronika Žlabravec, 4

Mirela Župan, 6

Maksimalni broj bodova na kolokviju: zadaci - 10; teorija - 15.

Prijedlog ocjena bit će objavljen na već objavljenom linku sa prijedlogom ocjena. Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom mogu doći na usmeni ispit sutra, 9.2. u 9 sati.

Usmeni ispit za studente: Mia Gotovuša, Floren Radovanović Perić i Veronika Šimić održat će se danas, 06.02. s početkom u 13 sati.

Studenti koji planiraju izaći na 1. ispitni rok, mogu ga prijaviti do petka, 3. veljače u podne. Ispravak kolokvija pisat će se na 1. ispitnom roku i studenti koji pišu ispravak također trebaju prijaviti ispit preko studomata.

Studenti koji su ispunili uvjete za dobivanje potpisa iz kolegija mogu doći po potpis u petak, 27. siječnja od 10 do 12. Ostali studenti, koji će naknadno doći po potpis, mogu indekse ostaviti u hodniku na polici.

2. kolokvij će se održati u srijedu, 25. siječnja u MKV-20 s početkom u 12 i 15 za sve prijavljene studente.

Obavješavaju se studenti da će nadoknade iz vježbi PTE biti održane u dva termina. Prvi termin u četvrtak u 11:15 i drugi termin u petak u 12:00.
Raspored izvođenja vježbi možete pronaći u nastavnim materijalima pod datotekom vježbe 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Nadoknade_iz_vjezbi_PTE.pdf.

Obavještavaju se studenti da će se posljednje vježbe, a koje su se trebale održati u petak, 27. siječnja održati u ponedjeljak 23. siječnja s početkom u 8 sati. Nakon ponedjeljka bit će objavljen raspored nadoknada za četvrtak i petak (26. i 27. siječanj).

2. kolokvij iz kolegija Prijenos tvari i energije će se održati u srijedu, 25. 01. u MKV-20. Studenti koji imaju uvjete za pristup 2. kolokviju, ukoliko žele pristupiti kolokviju, trebaju na Zavod donjete potpisane papire najkasnije do petka 20. 01.

Studenti prijelaznici sa studija EI i KIM u isto vrijeme mogu polagati razlikovno gradivo. Također trebaju donjeti papire za ispit na Zavod.

Mole se studenti prelaznici sa Primijenjene kemije da se što prije jave na Zavod predmetnoj nastavnici.

Studenti koji žele pogledati kolokvij mogu to učiniti u utorak, 29.11. u vremenu od 12 do 14 sati.

Svi studenti koji se nisu prijavili za sudjelovanje na laboratorijskim vježbama iz PTE, dužni su prijaviti se na Zavodu kako bi osigurali svoje mjesto u laboratoriju.

Prijave se primaju:
- utorak 21.11. 12-15h
- srijeda 22.11. 11-15h